Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Krajski Kraju Kralovohradeckiego (KÚ KHK) Przykład dobrego projektu z regionu wnioskodawca z wielkimi sukcesami: wnioskodawca z wielkimi sukcesami:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Krajski Kraju Kralovohradeckiego (KÚ KHK) Przykład dobrego projektu z regionu wnioskodawca z wielkimi sukcesami: wnioskodawca z wielkimi sukcesami:"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Krajski Kraju Kralovohradeckiego (KÚ KHK) Przykład dobrego projektu z regionu wnioskodawca z wielkimi sukcesami: wnioskodawca z wielkimi sukcesami: Ośrodek Wychowania i Etyki Ekologicznej Rýchory – Sever, Brontosaurus Karkonosze Projekt DOTYK – Dom odnowy tradycji, ekologii kultury Projekt Szkoła dla ekorozwoju – czesko-polska sieć projektów dotyczących społeczności lokalnej dla zrównoważonego rozwoju zainicjowanych przez szkoły KÚ KHK INTERREG IIIA (statystyka) Seminarium końcowe - Interreg IIIA Czechy- Polska 2004-2006 16.02.2007, Ołomuniec, Hotel Flóra

2 Pytania zadane dyrektorowi Ośrodka: 1. Jaki jest stan obecny realizacji projektów? Projekt DOTYK - rozpoczęcie: listopad 2005 r., zakończenie: listopad 2007 r. - realizacja udanych wspólnych imprez - niezwykłe zainteresowanie mieszkańców i turystów odwiedzających region ofertą kulturalną imprez w kompleksie (warsztaty rzemiosł, inne warsztaty) - popularność także tradycyjnych otwartych większych imprez kulturalnych - obiekt zabytkowej barokowej plebanii, w którym realizowany jest projekt DOTYK, jest w bardzo złym stanie technicznym, mimo to realizowany jest szereg działań - obecnie zakończone zostały prace nad dokumentacją projektową kompleksu DOTYK Projekt SZKOŁA - dochodzi do zamykania, ewaluacji oraz przygotowywania produktów PR częściowych projektów dotyczących społeczności lokalnej w ramach czesko-polskiej współpracy realizowanych w roku 2006 - kontynuowane są przygotowania (w fazie kulminacji) do czesko-polskiego spotkania wszystkich szkół włączonych w roku 2006/2007 w projekt Szkoła dla ekorozwoju - przebiega kolejna runda wezwania dla szkół do realizacji ich indywidualnych projektów czesko-polskiej współpracy w roku 2007 2. Proszę wymienić spostrzeżenia z pozycji realizatora projektów (przede wszystkim kwestie finansowe – prefinansowanie, VAT itd.). - znaczący problem – współfinansowanie, a przede wszystkim prefinansowanie, całego projektu - rozwiązanie - regularne przychody, wsparcie (kraj kralovohradecky i gmina Horní Maršov), pożyczka pomostowa (kraj kralovohradecki) - niedostępność projektów dla większości organizacji non-profit

3 3. Czy przebiegało / przebiega wspólne przygotowanie albo realizacja projektów z polskimi partnerami? Czy współpraca z polskimi podmiotami była zawsze bezproblemowa? Projekt DOTYK - kilka osobistych spotkań z polskimi partnerami projektu (stowarzyszenie PARADA), na których planowane były wspólne działania - nawiązanie związków partnerskich w Polsce, a za pośrednictwem polskich partnerów również w Niemczech - przy współpracy z polskimi podmiotami nie ma żadnych problemów - przychylność i otwartość polskich partnerów - bariera językowa jest tu łatwa do pokonania - problem – obciążenie pracą poszczególnych podmiotów Projekt SZKOŁA, - jeden z problemów – o wiele większe zainteresowanie współpracą i nawiązaniem partnerstwa ze strony szkół polskich niż czeskich 4. Jakie są inne Pana doświadczenia ze współpracy transgranicznej (zainteresowanie działaniami ze strony polskiej, które działania cieszą się większym / mniejszym zainteresowaniem, czy można liczyć na wzrost kontaktów transgranicznych w związku z realizacją projektów)? - projekt DOTYK – duże zainteresowanie współpracą na międzynarodowych transgranicznych czesko-polsko-niemieckich seminariach - po czeskiej i polskiej stronie bardzo ograniczone możliwości czasowe - projekt SZKOŁA – czeskie szkoły są bardziej zainteresowane projektami realizowanymi w Czechach (prawdopodobnie z powodu większej możliwości wykorzystania i przekazywania doświadczeń) oraz wyrażają duże zainteresowanie ewentualną współpracą ze szkołami w Anglii - współpracą czesko-polską bardziej zainteresowane są – logicznie – tylko szkoły z obszarów przygranicznych - polskie szkoły przejawiają wielkie zainteresowanie wszelkimi działaniami i współpracą z czeskimi szkołami

4 5. Czy po złożeniu wniosku i realizacji projektu była dla Pana najważniejsza współpraca transgraniczna czy też wymiar transgraniczny stał się dodatkiem – żeby wniosek był uprawniony do uzyskania wsparcia w Interregu IIIA Czechy – Polska 2004–2006? - współpraca transgraniczna nie była najważniejszą częścią podczas realizacji projektu DOTYK, ale nie była też tylko dodatkiem - kontakty transgraniczne utrzymywane były jeszcze przed rozpoczęciem projektu - polska i niemiecka współpraca transgraniczna stanowią część projektu DOTYK - projekt SZKOŁA jest to międzynarodowy program (Czechy, Polska, Anglia) - złożenie wniosku do INTERREG IIIA było logicznym krokiem - nie chodziło o dodatek, ale o poszerzenie możliwości już trwającego programu 6. Czy był Pan zadowolony z jakości pracy i obsługi specjalistycznej pracowników Urzędu Krajskiego Kralovohradeckiego Kraju? - zadowolenie ze wsparcia przez Urząd Krajski Královohradeckiego Kraju oraz Centrum Rozwoju Regionalnego - kraj kralovohradecki jest ważnym ogniwem wspierającym projekt - bezproblemowa komunikacja z pracownikami Urzędu Krajskiego Kraju Kralovohradeckiego – zawsze na bardzo przyjacielskim i profesjonalnym poziomie

5 7. W czym było przygotowanie i złożenie wniosku w Interregu IIIA Czechy – Polska 2004–2006 łatwiejsze / trudniejsze w porównaniu z innymi programami dotacyjnymi? - trudniejsze w dwóch aspektach: a) konieczność prefinansowania (oraz jego udokumentowania) b) konieczność wytypowania polskiech partnerów mających podobny zakres działań oraz sposób pracy – jest to trudne nawet w obrębie jednego państwa, w przypadku współpracy transgranicznej dochodzą bariery transportowe, językowe, finansowe i inne - w pozostałych aspektach przygotowanie i złożenie wniosku było porównywalne z innymi programami dotacyjnymi 8. Gdzie widzi Pan główne przeszkody dla wnioskodawcy i realizatora projektu w Interregu IIIA Czechy – Polska 2004–2006? - największa przeszkoda – konieczność współfinansowania i jednocześnie pełnego prefinansowania - przeszkodą dla przygotowania i realizacji przede wszystkim w przypadku projektu DOTYK były i dalej są granice 9. Rozważa Pan złożenie kolejnego (kolejnych) wniosków o grant w okresie programowania 2007–2013? - projekt DOTYK – rozważamy to, chętnie kontynuowalibyśmy pomyślnie rozpoczętą współpracę w podobnym, poszerzającym projekcie - projekt SZKOŁA – o ile program Szkoła dla ekorozwoju będzie kontynuowany w Czechach również przez kolejne lata (prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie), istnieje podstawa do kontynuowania również ściślejszej czesko-polskiej współpracy – można zakładać złożenie wniosku również w okresie programowania 2007 – 2013

6 3. Rozwój zasobów ludzkich 3. Rozwój zasobów ludzkich 2. Środowisko naturalne 2. Środowisko naturalne Przedstawienie części Systemu wsparcia podejmowania decyzji Przedstawienie części Systemu wsparcia podejmowania decyzji ( Wydział spraw europejskich ) ( Wydział spraw europejskich ) 1. Ochrona i renorwacja zabytków 1. Ochrona i renorwacja zabytków MF EOG/Norweski MF EOG/Norweski MF EOG/Norweski MF EOG/Norweski EWT RCz - RP EWT RCz - RP MF EOG/Norweski MF EOG/Norweski EWT RCz - RP EWT RCz - RP PO Zasoby Ludzkie i Zatrudnienie PO Zasoby Ludzkie i Zatrudnienie Warunki złożenia wniosku Realizacja projektu Konsultacje i z ł ożenie wniosku Wzór vype ł nionego wniosku Załączniki do wniosku Część wykresu dotyczącego Funduszu Ma łych Projektów Część wykresu dotyczącego Funduszu Ma łych Projektów Wype ł nienie wniosku System wsparcia podejmowania decyzji


Pobierz ppt "Urząd Krajski Kraju Kralovohradeckiego (KÚ KHK) Przykład dobrego projektu z regionu wnioskodawca z wielkimi sukcesami: wnioskodawca z wielkimi sukcesami:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google