Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat na temat Celem badania jest uzyskanie informacji na temat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat na temat Celem badania jest uzyskanie informacji na temat."— Zapis prezentacji:

1 Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012

2 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat na temat Celem badania jest uzyskanie informacji na temat na temat Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012 satysfakcji z ukończonych studiów poziomu przekazywanej wiedzy, stopnia rozwijanych w trakcie studiów umiejętności i kompetencji społecznych statusu zawodowego absolwentów zgodności pracy z wykształceniem aktywności studenckiej i zawodowej w trakcie studiów wymagań pracodawców wobec kandydatów do pracy lokalizacji miejsca pracy rodzaju wykonywanej pracy (stanowisko, branża) oceny studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy zawodowej

3 Grupa badawcza Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012 Badanie skierowano do absolwentów wszystkich kierunków i stopni oraz trybów studiów, którzy zdali egzamin dyplomowy w terminie do 31.12.2012r. W rzeczywistości badaniem zostali objęci tylko ci absolwenci z rocznika 2011/2012, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. Niniejsza prezentacja zawiera zestawienie odpowiedzi absolwentów KUL wszystkich Wydziałów łącznie z Wydziałami Zamiejscowymi.

4 Procedura badania Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012 1. ETAP - ZGODA studenta na udział w BADANIU wyrażana przy składaniu pracy dyplomowej 2. ETAP - ZAPROSZENIE do udziału w badaniu wysyłane na prywatny adres e-mail PO ROKU od ukończenia studiów 3. ETAP wypełnienie elektronicznej ANKIETY

5 Procedura badania Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012 Badanie jest realizowane za pomocą elektronicznej ankiety. Pierwszym etapem badania jest uzyskanie zgody studenta na udział w programie. Student załączając pracę dyplomową w formie elektronicznej na platformie e-kul otrzymuje komunikat dotyczący wyrażenia zgody na udział w monitorowaniu swojej kariery zawodowej. Zgoda na udział w badaniu jest dobrowolna. Po roku od ukończenia studiów na adres e-mail respondenta, który wyraził zgodę na udział w badaniu i podał poprawnie aktualny adres e-mail jest wysłane zaproszenie do udziału w badaniu, zawierające link prowadzący do ankiety. Ankieta składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza ogólna część odnosi się do wszystkich ankietowanych, a następnie pytania dzielą respondentów na pięć grup ze względu na sytuację zawodową.

6 Wśród przebadanych absolwentów KUL znaleźli się absolwenci wszystkich Wydziałów.* * W trakcie dalszej analizy Wydziały Zamiejscowe zostały połączone w jedną grupę, aby zwiększyć reprezentatywność tejże grupy. Wykres 1. Struktura respondentów według wydziału (%) Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012 Charakterystyka badanej zbiorowości

7 Większość (42%) ukończyła studia II stopnia. Kolejną grupą pod względem liczebności (36%) stanowią absolwenci I stopnia. Natomiast co piąty absolwent (22%) ukończył studia jednolite magisterskie. Wykres 2. Struktura respondentów według trybu studiów Przy analizie losów zawodowych absolwentów istotną grupę stanowią absolwenci, którzy ukończyli studia II stopnia oraz jednolite magisterskie (w sumie 64%), gdyż to właśnie oni przede wszystkim wkraczają na rynek pracy. Absolwenci studiów I stopnia w większości kontynuują naukę, co zostanie ukazane w dalszej analizie. Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012 Charakterystyka badanej zbiorowości

8 Podejmowanie pracy związanej z kierunkiem studiów 27,3% Podejmowanie pracy niezwiązanej z kierunkiem studiów 56,6% Podejmowanie praktyk nadobowiązkowych 32,8% Aktywność zawodowa w trakcie studiów Pozaprogramowa ścieżka edukacyjna i zawodowa w czasie studiów Niewątpliwie cennym atrybutem osoby starającej się o pracę jest doświadczenie zawodowe. Niemniej jednak nie jest to sprawą łatwą, aby takie doświadczenie posiadać zaraz po ukończeniu studiów. Istnieją jednak możliwości, które dają studentom szansę zdobycia praktycznych umiejętności. Są to przede wszystkim praktyki, a także działalność społeczna. Możliwością do zdobycia praktycznych umiejętności jest także podejmowanie pracy zawodowej w trakcie studiów, choć często nie jest to możliwe chociażby ze względu na tryb studiów.

9 Dodatkowa aktywności w trakcie studiów Prowadzenie działalności społecznej 50,5% Udział w dodatkowych kursach lub szkoleniach 54,8% Pozaprogramowa ścieżka edukacyjna i zawodowa w czasie studiów

10 Ocena jakości kształcenia i satysfakcja z wykształcenia Ocena jakości kształcenia i satysfakcja z wykształcenia

11 Ocena kluczowych elementów kształcenia KADRA NAUKOWA I DYDAKTYCZNA OGÓLNY POZIOM PROWADZONYCH ZAJĘĆ 80% Absolwenci odpowiadali na pytanie: Jak Pan/i ocenia wymienione elementy systemu kształcenia na KUL-u? Ocena dokonywana była na skali pięciostopniowej, na której 1=bardzo źle, 2=źle, 3=trudno powiedzieć, 4=dobrze, 5=bardzo dobrze. Wyniki prezentowane powyżej stanowią sumę wskazań pozytywnych, czyli bardzo dobrze i dobrze.

12 Ocena kluczowych elementów kształcenia 55% PROGRAM STUDIÓW BAZA LOKALOWA/ WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE Absolwenci odpowiadali na pytanie: Jak Pan/i ocenia wymienione elementy systemu kształcenia na KUL-u? Ocena dokonywana była na skali pięciostopniowej, na której 1=bardzo źle, 2=źle, 3=trudno powiedzieć, 4=dobrze, 5=bardzo dobrze. Wyniki prezentowane powyżej stanowią sumę wskazań pozytywnych, czyli bardzo dobrze i dobrze.

13 Ocena warunków studiowania na KUL Trzy elementy dotyczące warunków studiowania tj. baza socjalna, funkcjonowanie administracji uczelni oraz wyposażenie uczelni zostały przez studentów ocenione pozytywnie (oceny pozytywne wynosiły około 50%), choć również stosunkowo często studenci nie potrafili określić swojego stanowiska. Niemniej jednak oceny negatywne nie przekroczyły w żadnym ocenianym elemencie 20% i były to w większości oceny negatywne umiarkowane (źle). Wykres 3. Warunki studiowania w ocenie absolwentów

14 Ocena jakości kształcenia i satysfakcja z wykształcenia Ocena jakości kształcenia i satysfakcja z wykształcenia

15 Satysfakcja z ukończonych studiów Poza oceną elementów procesu studiowania niezmiernie istotna jest całościowa satysfakcja z ukończonych studiów. Satysfakcja z uzyskanego wykształcenia jest wypadkową wielu czynników. Ponowny wybór kierunku z perspektywy czasu Spełnie oczekiwań, co do studiów na KUL Polecenie studiów na KUL innej osobie

16 Tabela 1. Ponowny wybór kierunku z perspektywy czasu (%) Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan/i ponownie ten sam kierunek studiów? TAK 57,6 trudno powiedzieć 14,3 NIE 28,1 Ogółem 100,0 Satysfakcja z ukończonych studiów Ponowny wybór kierunku 57,6%

17 Satysfakcja z ukończonych studiów Godne polecenia 72,3% Czy poleciłby(aby) Pan/i innej osobie studia na KUL-u? TAK72,3 trudno powiedzieć17,2 NIE10,5 Ogółem100,0 Tabela 2. Polecenie studiów na KUL innej osobie (%) Trzeba podkreślić, iż odpowiedzi negatywnych jest jedynie 10%. Prawie co piąty absolwent (17%) wybrał kategorię trudno powiedzieć. Takie wyniki są satysfakcjonujące, zwłaszcza jeżeli przyjmiemy, iż najlepszą rekomendacją uczelni są jej absolwenci..

18 Satysfakcja z ukończonych studiów Studia na KUL spełniły oczekiwania 54,2% absolwentów W jakim stopniu studia ukończone na KUL-u spełniły Pana/i oczekiwania? bardzo dużym i dużym stopniu 54,2 trudno powiedzieć 28,7 bardzo małym i małym stopniu 17,2 Ogółem 100,0 Tabela 3. Satysfakcja z ukończenia studiów na KUL-u (%) Co czwarty respondent (28,7%) nie potrafił ocenić, na ile ukończone studia spełniły jego oczekiwania..

19 Status zawodowy absolwentów jest podstawowym wyznacznikiem aktywności zawodowej. Oczywiście biorąc pod uwagę fakt, iż w badaniu brali udział zarówno absolwenci studiów I stopnia jak i II stopnia, aktywność zawodowa tych dwóch grup będzie wyglądać inaczej. Sytuacja zawodowa absolwentów Wykres 4. Struktura respondentów wg statusu na rynku pracy

20 Sytuacja zawodowa absolwentów Wykres 5. Struktura respondentów wg statusu na rynku pracy * Aktywni zawodowo – w grupie tej znalazły się osoby pracujące, wkrótce podejmujące pracę, prowadzące działalność gospodarczą, a także grupa osób zatrudnionych i dodatkowo prowadzących działalność gospodarczą

21 Tabela 4. Struktura zatrudnienia według formy studiów (%) Status na rynku pracyI stopniaII stopnia jednolite magisterskie jestem zatrudniony/a27,460,469,6 wkrótce podejmę pracę5,04,54,7 prowadzę działalność gospodarczą – główne źródło dochodów 0,93,77,4 jestem zatrudniony/a oraz dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą 0,51,21,6 nie pracuję66,330,316,7 Ogółem100,0 Pozytywnym wynikiem jest fakt, iż większość absolwentów studiów jednolitych magisterskich (69,6%) oraz absolwentów studiów II stopnia (60,4%) deklaruje aktualne zatrudnienie. W kategorii nie pracuję widoczna jest ciekawa zależność. Przechodząc od osób, które ukończyły studia I stopnia (66,3%) poprzez absolwentów studiów II stopnia (30,7%), aż po absolwentów jednolitych studiów magisterskich (16,7%), odsetek absolwentów nie pracujących zmniejsza się o połowę. Sytuacja zawodowa absolwentów

22 Poddając analizie czas rozpoczęcia pracy zawodowej można zauważyć, iż większość respondentów (69,3%) rozpoczęła aktywność zawodową po ukończeniu studiów. Jak długo poszukiwał/a Pan/i pierwszej pracy% krócej niż 1 miesiąc od zakończenia studiów18,2 od 1 do 3 miesięcy od zakończenia studiów22,0 od 3 do 6 miesięcy od zakończenia studiów16,4 dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia studiów12,7 podjąłem/podjęłam pracę w trakcie studiów24,7 podjąłem/podjęłam pracę przed rozpoczęciem studiów 6,1 Ogółem100,0 Tabela 5. Długość poszukiwania pierwszej pracy (%) Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI PRACUJĄCY

23 Wykres 6. Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem studiów ukończonych na KUL-u Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI PRACUJĄCY Z perspektywy jakości kształcenia niezwykle ważne jest nie tylko czy absolwenci znaleźli pracę, ale czy jest to praca zgodna z ich wykształceniem, a także w jakim stopniu wykorzystują w obecnej pracy wiedzę i kompetencje uzyskane podczas studiów. Ponad połowa respondentów (62,2%) zadeklarowała, iż obecnie wykonuje pracę zgodną z kierunkiem studiów ukończonych na KUL-u. Trzeba również zauważyć, iż w opiniach pozytywnych przeważają deklaracje zdecydowane (zdecydowanie tak) nad umiarkowanymi (raczej tak). 62,2%

24 Wykres 7. Stopień wykorzystania w pracy wiedzy i kompetencji zdobytych na studiach Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI PRACUJĄCY Oprócz bezpośredniej zgodności wykonywanej pracy z ukończonym kierunkiem istotne jest również czy absolwenci wykorzystują wiedzę i kompetencje uzyskane podczas studiów. 50,9%

25 Wykres 8. Forma prawna zatrudnienia (%) Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI PRACUJĄCY Ponad połowa (54,0%) pracujących absolwentów zatrudniona jest na umowę o pracę. Jest to pozytywny sygnał, ponieważ wydaję się, że umowa o pracę jest najbardziej stabilną formą zatrudnienia. Inne formy zatrudnienia są spotykane rzadziej. Poza umową o pracę najczęściej występuje umowa zlecenie bądź umowa o dzieło (16,0%), umowa stażowa finansowana z Urzędu Pracy (13,8%) oraz umowa o pracę tymczasową (11,8%).

26 Wykres 9. Stanowisko pracy (%) Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI PRACUJĄCY Oprócz bezpośredniej zgodności wykonywanej pracy z ukończonym kierunkiem istotne jest również jakie stanowiska pracy obejmują absolwenci. Ponad połowa badanych absolwentów (53,5%) zadeklarowała, iż zajmuje stanowiska wykonawcze, natomiast 42,6% stanowisko specjalistyczne. Wśród deklarowanych stanowisk pojawiają się również stanowiska kierownicze, ale jest ich niewiele (3,9%).

27 Wykres 10. Mobilność przestrzenno-zawodowa absolwentów Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI PRACUJĄCY Ostatnią kwestią poddaną analizie w odniesieniu do pracujących absolwentów jest kwestia mobilności przestrzenno-zawodowej.

28 Wykres 11. Powody nie podejmowania pracy (%) * Wśród absolwentów niepracujących znaczącą grupę stanowią absolwenci kontynuujący naukę, dlatego też jest to niejednorodna grupa. Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI NIEPRACUJĄCY Badając losy absolwentów nie można pominąć osób, które aktualnie nie pracują. Zbadanie przyczyn braku pracy jest bardzo ważne z perspektywy oceny skuteczności procesu kształcenia, a także możliwości absolwentów na rynku pracy.*

29 Wykres 12. Sposoby poszukiwania pracy (suma odpowiedzi często, bardzo często %) Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI NIEPRACUJĄCY Ważnym aspektem poszukiwania pracy jest sam sposób jej poszukiwania.

30 Wykres 13. Mobilność zawodowa (%) Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI NIEPRACUJĄCY Deklaracja mobilności zawodowej osób nie pracujących jest zdecydowanie większa niż osób pracujących. Jest to zrozumiałe, że osoby niepracujące częściej rozważają perspektywę zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu pracy.

31 PODSUMOWANIE WSKAŹNIK REKOMENDACJI Studia godne polecenia 72,3% 60% absolwentów po roku pracuje WSKAŹNIK ZATRUDNIENIAWSKAŹNIK SATYSFAKCJI Studia na KUL spełniły oczekiwania 54,2% absolwentów Badania przeprowadzone w 2013 roku wskazują, że rok po ukończeniu studiów: - 7 na 10 absolwentów poleciłoby innej osobie studia na KUL - 60% absolwentów KUL jest aktywna zawodowo po roku od ukończenia studiów - 24% absolwentów kontynuuje naukę po roku od ukończenia studiów - 62% absolwentów wykonuje pracę zgodną z kierunkiem studiów ukończonych na KUL-u

32 Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012 Prezentacja przygotowana w Biurze Karier KUL na podstawie raportu Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL po roku od zakończenia studiów – rocznik 2012 opracowanego przez dr Dorotę Gizicką z Instytutu Socjologii KUL


Pobierz ppt "Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat na temat Celem badania jest uzyskanie informacji na temat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google