Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012"— Zapis prezentacji:

1 Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012

2 Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012
Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych studiów poziomu przekazywanej wiedzy, stopnia rozwijanych w trakcie studiów umiejętności i kompetencji społecznych statusu zawodowego absolwentów zgodności pracy z wykształceniem aktywności studenckiej i zawodowej w trakcie studiów wymagań pracodawców wobec kandydatów do pracy lokalizacji miejsca pracy rodzaju wykonywanej pracy (stanowisko, branża) oceny studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy zawodowej

3 Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012
Grupa badawcza Badanie skierowano do absolwentów wszystkich kierunków i stopni oraz trybów studiów, którzy zdali egzamin dyplomowy w terminie do r. W rzeczywistości badaniem zostali objęci tylko ci absolwenci z rocznika 2011/2012, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. Niniejsza prezentacja zawiera zestawienie odpowiedzi absolwentów KUL wszystkich Wydziałów łącznie z Wydziałami Zamiejscowymi.

4 Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012
Procedura badania 1. ETAP - ZGODA studenta na udział w BADANIU wyrażana przy składaniu pracy dyplomowej 2. ETAP - ZAPROSZENIE do udziału w badaniu wysyłane na prywatny adres PO ROKU od ukończenia studiów 3. ETAP wypełnienie elektronicznej ANKIETY

5 Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012
Procedura badania Badanie jest realizowane za pomocą elektronicznej ankiety. Pierwszym etapem badania jest uzyskanie zgody studenta na udział w programie. Student załączając pracę dyplomową w formie elektronicznej na platformie e-kul otrzymuje komunikat dotyczący wyrażenia zgody na udział w monitorowaniu swojej kariery zawodowej. Zgoda na udział w badaniu jest dobrowolna. Po roku od ukończenia studiów na adres respondenta, który wyraził zgodę na udział w badaniu i podał poprawnie aktualny adres jest wysłane zaproszenie do udziału w badaniu, zawierające link prowadzący do ankiety. Ankieta składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza ogólna część odnosi się do wszystkich ankietowanych, a następnie pytania dzielą respondentów na pięć grup ze względu na sytuację zawodową.

6 Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012
Charakterystyka badanej zbiorowości Wykres 1. Struktura respondentów według wydziału (%) Wśród przebadanych absolwentów KUL znaleźli się absolwenci wszystkich Wydziałów.* * W trakcie dalszej analizy Wydziały Zamiejscowe zostały połączone w jedną grupę, aby zwiększyć reprezentatywność tejże grupy.

7 Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012
Charakterystyka badanej zbiorowości Wykres 2. Struktura respondentów według trybu studiów Większość (42%) ukończyła studia II stopnia. Kolejną grupą pod względem liczebności (36%) stanowią absolwenci I stopnia. Natomiast co piąty absolwent (22%) ukończył studia jednolite magisterskie. Przy analizie losów zawodowych absolwentów istotną grupę stanowią absolwenci, którzy ukończyli studia II stopnia oraz jednolite magisterskie (w sumie 64%), gdyż to właśnie oni przede wszystkim wkraczają na rynek pracy. Absolwenci studiów I stopnia w większości kontynuują naukę, co zostanie ukazane w dalszej analizie.

8 Pozaprogramowa ścieżka edukacyjna i zawodowa w czasie studiów
Niewątpliwie cennym atrybutem osoby starającej się o pracę jest doświadczenie zawodowe. Niemniej jednak nie jest to sprawą łatwą, aby takie doświadczenie posiadać zaraz po ukończeniu studiów. Istnieją jednak możliwości, które dają studentom szansę zdobycia praktycznych umiejętności. Są to przede wszystkim praktyki, a także działalność społeczna. Możliwością do zdobycia praktycznych umiejętności jest także podejmowanie pracy zawodowej w trakcie studiów, choć często nie jest to możliwe chociażby ze względu na tryb studiów . Aktywność zawodowa w trakcie studiów Podejmowanie pracy związanej z kierunkiem studiów 27,3% pracy niezwiązanej z kierunkiem studiów 56,6% Podejmowanie praktyk nadobowiązkowych 32,8%

9 Pozaprogramowa ścieżka edukacyjna i zawodowa w czasie studiów
Dodatkowa aktywności w trakcie studiów Prowadzenie działalności społecznej 50,5% Udział w dodatkowych kursach lub szkoleniach 54,8%

10 Ocena jakości kształcenia i satysfakcja z wykształcenia

11 Ocena kluczowych elementów kształcenia
OGÓLNY POZIOM PROWADZONYCH ZAJĘĆ KADRA NAUKOWA I DYDAKTYCZNA 80% Absolwenci odpowiadali na pytanie: Jak Pan/i ocenia wymienione elementy systemu kształcenia na KUL-u? Ocena dokonywana była na skali pięciostopniowej, na której 1=bardzo źle, 2=źle, 3=trudno powiedzieć, 4=dobrze, 5=bardzo dobrze. Wyniki prezentowane powyżej stanowią sumę wskazań pozytywnych, czyli „bardzo dobrze” i „dobrze”.

12 Ocena kluczowych elementów kształcenia
BAZA LOKALOWA/ WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE PROGRAM STUDIÓW 55% Absolwenci odpowiadali na pytanie: Jak Pan/i ocenia wymienione elementy systemu kształcenia na KUL-u? Ocena dokonywana była na skali pięciostopniowej, na której 1=bardzo źle, 2=źle, 3=trudno powiedzieć, 4=dobrze, 5=bardzo dobrze. Wyniki prezentowane powyżej stanowią sumę wskazań pozytywnych, czyli „bardzo dobrze” i „dobrze”.

13 Ocena warunków studiowania na KUL
Trzy elementy dotyczące warunków studiowania tj. baza socjalna, funkcjonowanie administracji uczelni oraz wyposażenie uczelni zostały przez studentów ocenione pozytywnie (oceny pozytywne wynosiły około 50%), choć również stosunkowo często studenci nie potrafili określić swojego stanowiska. Niemniej jednak oceny negatywne nie przekroczyły w żadnym ocenianym elemencie 20% i były to w większości oceny negatywne umiarkowane („źle”). Wykres 3. Warunki studiowania w ocenie absolwentów

14 Ocena jakości kształcenia i satysfakcja z wykształcenia

15 Satysfakcja z ukończonych studiów
Poza oceną elementów procesu studiowania niezmiernie istotna jest całościowa satysfakcja z ukończonych studiów. Satysfakcja z uzyskanego wykształcenia jest wypadkową wielu czynników. Ponowny wybór kierunku z perspektywy czasu Spełnie oczekiwań, co do studiów na KUL Polecenie studiów na KUL innej osobie

16 Satysfakcja z ukończonych studiów
Tabela 1. Ponowny wybór kierunku z perspektywy czasu (%) Ponowny wybór kierunku ,6% Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan/i ponownie ten sam kierunek studiów? TAK 57,6 trudno powiedzieć 14,3 NIE 28,1 Ogółem 100,0

17 Satysfakcja z ukończonych studiów
Godne polecenia ,3% Tabela 2. Polecenie studiów na KUL innej osobie (%) Czy poleciłby(aby) Pan/i innej osobie studia na KUL-u? TAK 72,3 trudno powiedzieć 17,2 NIE 10,5 Ogółem 100,0 Trzeba podkreślić, iż odpowiedzi negatywnych jest jedynie 10%. Prawie co piąty absolwent (17%) wybrał kategorię „trudno powiedzieć”. Takie wyniki są satysfakcjonujące, zwłaszcza jeżeli przyjmiemy, iż najlepszą rekomendacją uczelni są jej absolwenci..

18 Satysfakcja z ukończonych studiów
Studia na KUL spełniły oczekiwania ,2% absolwentów Tabela 3. Satysfakcja z ukończenia studiów na KUL-u (%) W jakim stopniu studia ukończone na KUL-u spełniły Pana/i oczekiwania? bardzo dużym i dużym stopniu 54,2 trudno powiedzieć 28,7 bardzo małym i małym stopniu 17,2 Ogółem 100,0 Co czwarty respondent (28,7%) nie potrafił ocenić, na ile ukończone studia spełniły jego oczekiwania..

19 Sytuacja zawodowa absolwentów
Status zawodowy absolwentów jest podstawowym wyznacznikiem aktywności zawodowej. Oczywiście biorąc pod uwagę fakt, iż w badaniu brali udział zarówno absolwenci studiów I stopnia jak i II stopnia, aktywność zawodowa tych dwóch grup będzie wyglądać inaczej. Wykres 4. Struktura respondentów wg statusu na rynku pracy

20 Sytuacja zawodowa absolwentów
Wykres 5. Struktura respondentów wg statusu na rynku pracy * Aktywni zawodowo – w grupie tej znalazły się osoby pracujące, wkrótce podejmujące pracę, prowadzące działalność gospodarczą , a także grupa osób zatrudnionych i dodatkowo prowadzących działalność gospodarczą

21 Sytuacja zawodowa absolwentów
Pozytywnym wynikiem jest fakt, iż większość absolwentów studiów jednolitych magisterskich (69,6%) oraz absolwentów studiów II stopnia (60,4%) deklaruje aktualne zatrudnienie. W kategorii „nie pracuję” widoczna jest ciekawa zależność. Przechodząc od osób, które ukończyły studia I stopnia (66,3%) poprzez absolwentów studiów II stopnia (30,7%), aż po absolwentów jednolitych studiów magisterskich (16,7%), odsetek absolwentów nie pracujących zmniejsza się o połowę. Tabela 4. Struktura zatrudnienia według formy studiów (%) Status na rynku pracy I stopnia II stopnia jednolite magisterskie jestem zatrudniony/a 27,4 60,4 69,6 wkrótce podejmę pracę 5,0 4,5 4,7 prowadzę działalność gospodarczą – główne źródło dochodów 0,9 3,7 7,4 jestem zatrudniony/a oraz dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą 0,5 1,2 1,6 nie pracuję 66,3 30,3 16,7 Ogółem 100,0

22 Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI PRACUJĄCY
Poddając analizie czas rozpoczęcia pracy zawodowej można zauważyć, iż większość respondentów (69,3%) rozpoczęła aktywność zawodową po ukończeniu studiów. Tabela 5. Długość poszukiwania pierwszej pracy (%) Jak długo poszukiwał/a Pan/i pierwszej pracy % krócej niż 1 miesiąc od zakończenia studiów 18,2 od 1 do 3 miesięcy od zakończenia studiów 22,0 od 3 do 6 miesięcy od zakończenia studiów 16,4 dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia studiów 12,7 podjąłem/podjęłam pracę w trakcie studiów 24,7 podjąłem/podjęłam pracę przed rozpoczęciem studiów 6,1 Ogółem 100,0

23 Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI PRACUJĄCY
Z perspektywy jakości kształcenia niezwykle ważne jest nie tylko czy absolwenci znaleźli pracę, ale czy jest to praca zgodna z ich wykształceniem, a także w jakim stopniu wykorzystują w obecnej pracy wiedzę i kompetencje uzyskane podczas studiów. Ponad połowa respondentów (62,2%) zadeklarowała, iż obecnie wykonuje pracę zgodną z kierunkiem studiów ukończonych na KUL-u. Trzeba również zauważyć, iż w opiniach pozytywnych przeważają deklaracje zdecydowane („zdecydowanie tak”) nad umiarkowanymi („raczej tak”). Wykres 6. Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem studiów ukończonych na KUL-u 62,2%

24 Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI PRACUJĄCY
Oprócz bezpośredniej zgodności wykonywanej pracy z ukończonym kierunkiem istotne jest również czy absolwenci wykorzystują wiedzę i kompetencje uzyskane podczas studiów. Wykres 7. Stopień wykorzystania w pracy wiedzy i kompetencji zdobytych na studiach 50,9%

25 Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI PRACUJĄCY
Ponad połowa (54,0%) pracujących absolwentów zatrudniona jest na umowę o pracę. Jest to pozytywny sygnał, ponieważ wydaję się, że umowa o pracę jest najbardziej stabilną formą zatrudnienia. Inne formy zatrudnienia są spotykane rzadziej. Poza umową o pracę najczęściej występuje umowa zlecenie bądź umowa o dzieło (16,0%), umowa stażowa finansowana z Urzędu Pracy (13,8%) oraz umowa o pracę tymczasową (11,8%). Wykres 8. Forma prawna zatrudnienia (%)

26 Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI PRACUJĄCY
Oprócz bezpośredniej zgodności wykonywanej pracy z ukończonym kierunkiem istotne jest również jakie stanowiska pracy obejmują absolwenci. Ponad połowa badanych absolwentów (53,5%) zadeklarowała, iż zajmuje stanowiska wykonawcze, natomiast 42,6% stanowisko specjalistyczne. Wśród deklarowanych stanowisk pojawiają się również stanowiska kierownicze, ale jest ich niewiele (3,9%). Wykres 9. Stanowisko pracy (%)

27 Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI PRACUJĄCY
Ostatnią kwestią poddaną analizie w odniesieniu do pracujących absolwentów jest kwestia mobilności przestrzenno-zawodowej. Wykres 10. Mobilność przestrzenno-zawodowa absolwentów

28 Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI NIEPRACUJĄCY
Badając losy absolwentów nie można pominąć osób, które aktualnie nie pracują. Zbadanie przyczyn braku pracy jest bardzo ważne z perspektywy oceny skuteczności procesu kształcenia, a także możliwości absolwentów na rynku pracy.* Wykres 11. Powody nie podejmowania pracy (%) * Wśród absolwentów niepracujących znaczącą grupę stanowią absolwenci kontynuujący naukę, dlatego też jest to niejednorodna grupa.

29 Ważnym aspektem poszukiwania pracy jest sam sposób jej poszukiwania.
Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI NIEPRACUJĄCY Ważnym aspektem poszukiwania pracy jest sam sposób jej poszukiwania. Wykres 12. Sposoby poszukiwania pracy (suma odpowiedzi „często”, „bardzo często” %)

30 Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów - ABSOLWENCI NIEPRACUJĄCY
Deklaracja mobilności zawodowej osób nie pracujących jest zdecydowanie większa niż osób pracujących. Jest to zrozumiałe, że osoby niepracujące częściej rozważają perspektywę zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu pracy. Wykres 13. Mobilność zawodowa (%)

31 WSKAŹNIK REKOMENDACJI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA
PODSUMOWANIE Badania przeprowadzone w 2013 roku wskazują, że rok po ukończeniu studiów: - 7 na 10 absolwentów poleciłoby innej osobie studia na KUL 60% absolwentów KUL jest aktywna zawodowo po roku od ukończenia studiów 24% absolwentów kontynuuje naukę po roku od ukończenia studiów - 62% absolwentów wykonuje pracę zgodną z kierunkiem studiów ukończonych na KUL-u WSKAŹNIK REKOMENDACJI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WSKAŹNIK SATYSFAKCJI Studia godne polecenia ,3% Studia na KUL spełniły oczekiwania ,2% absolwentów 60% absolwentów po roku pracuje

32 Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012
Prezentacja przygotowana w Biurze Karier KUL na podstawie raportu „ Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL po roku od zakończenia studiów – rocznik 2012” opracowanego przez dr Dorotę Gizicką z Instytutu Socjologii KUL


Pobierz ppt "Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google