Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Gdańsk, luty 2014 Informacje dla przewodniczących szkolnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Gdańsk, luty 2014 Informacje dla przewodniczących szkolnych."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014
Gdańsk, luty 2014 Informacje dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w gimnazjach Część II Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

2 Cel sposobu organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2014 roku sposobu organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w czerwcu 2014 roku zasad dystrybucji i redystrybucji materiałów egzaminacyjnych Celem prezentacji jest przekazanie informacji dotyczących w świetle przepisów regulujących ich realizację. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

3 Spis treści Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – zakres zmian Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w terminie właściwym i dodatkowym Harmonogram egzaminu gimnazjalnego Główne terminy obowiązujące PSZE od marca 2014 r. Przygotowanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu Zasady kodowania zestawów egzaminacyjnych w 2014 roku Przygotowanie zdających Unieważnianie egzaminu Zwalnianie z obowiązku przystąpienia do egzaminu Dostosowanie warunków egzaminacyjnych do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Przygotowanie sal egzaminacyjnych Informowanie OKE o zmianach organizacyjnych Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych Nadzorowanie przebiegu egzaminu Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych Przekazywanie informacji o wynikach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

4 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum (1)
gov.pl I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (DzU z 2004 r., nr 256, poz z późn. zm.) II. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego…, określona w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia (DzU z dnia r., poz. 977) III. rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie… (DzU z dnia r., poz. 981 i poz. 982) IV. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym edu.pl gda.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

5 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum (2)
gov.pl Va. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (DzU nr 83, poz.562 z późn. zm.); tekst ujednolicony wg stanu na dzień 10 grudnia 2010 roku Vb. nowelizacja z dnia 26 sierpnia 2011 r. (DzU nr 179, poz. 1063) Vc. nowelizacja z dnia 25 kwietnia 2013 r. (DzU z dnia r., poz. 520) VI. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 gda.pl edu.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

6 (Vc) Zmiany w rozporządzeniu wprowadzone na rok szkolny 2013/2014 nowelizacją z dnia 25 kwietnia 2013 roku Wprowadzono zmiany w paragrafach regulujących sporządzanie wykazu zdających i zabezpieczanie zestawów egzaminacyjnych (§41) skład zespołu nadzorującego (§43) postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu (§ 44) ponowne przystąpienie do egzaminu (§47) przerwanie i unieważnienie egzaminu (§47) zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu (§49) zgłaszanie zastrzeżeń w zakresie naruszenia procedury przeprowadzania egzaminu (§146) deklarowanie wyboru języka obcego zdawanego w części trzeciej i poziomu zdawania egzaminu z języka obcego (§35). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

7 Zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu wprowadzone proceduralnie
Wprowadzono zmiany w zasadach dotyczących zadań PSZE (procedura 2) zgłaszania uczniów do egzaminu (procedura 3) sposobów i form dostosowania warunków egzaminu do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (procedura 4) składu zespołów nadzorujących (procedura 5) zadań zespołów nadzorujących (kodowania zestawów egzaminacyjnych) (procedura 6) organizacji przebiegu egzaminu (procedura 7) wzorów załączników do procedur (załącznik 1a, 1c, 2, 6, 8, 9a, 9b, 9c, 10, 12) (VI) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

8 INSTRUKCJA ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH
Nowy typ arkusza - dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera INSTRUKCJA ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera podczas egzaminu gimnazjalnego zaznaczają odpowiedź w arkuszu, otaczając literę A, B, C lub D kółkiem. Nie przenoszą tej informacji na kartę odpowiedzi. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

9 Sposób oznaczenia aktów prawnych w prezentacji
W prezentacji przedstawiono podstawowe zasady związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Obejmuje ona główne zadania PSZE od marca 2014 r. do sierpnia 2014 r. Część I materiałów została przedstawiona jesienią w Serwisie dla dyrektorów na stronie internetowej OKE w Gdańsku. Na poszczególnych slajdach podano odsyłacze do regulujących je przepisów, wskazując podstawy prawne omawianych rozwiązań poprzez zapisanie niebieską czcionką w czerwonych ramkach numeru rzymskiego oznaczającego ten akt prawny na slajdach zatytułowanych: Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz numeru artykułu/paragrafu z danego aktu prawnego, np (p. - punkt). (III, §6, p.2; VI, Procedura 4, p.4.2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

10 Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2014 roku
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

11 Zakładka Egzamin gimnazjalny Procedury i załączniki.
Wzory dokumentów Wzory wszystkich dokumentów obowiązujących przy organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 są zamieszczone w formacie Microsoft Word na stronie internetowej OKE w Gdańsku . Zakładka Egzamin gimnazjalny Procedury i załączniki. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

12 Obowiązek prawny dyrektora szkoły
Za organizację i przebieg (…) egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. (Va, §40, p.1) Dyrektor szkoły zapoznaje się z aktami prawnymi, na podstawie których przeprowadzany jest egzamin Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum… informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej OKE, w tym w Serwisie dla dyrektorów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

13 Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.
Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 23 kwietnia (środa) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie 9.00 60 min 80 min Język polski 11.00 90 min 135 min 24 kwietnia (czwartek) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze Matematyka 25 kwietnia (piątek) język obcy nowożytny Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

14 + Czas egzaminu Czas egzaminu czas czynności organizacyjnych
czas pracy ucznia z zestawem liczonych od rozdania zestawów zdającym (Va, §46, p.1) Rozpoczęcie godz. 9.00 historia i wos przedmioty przyrodnicze poziom podstawowy języka obcego nowożytnego Rozpoczęcie godz język polski matematyka poziom rozszerzony języka obcego nowożytnego Czas pracy ucznia z zestawem 9.00 – 60 min + 20 minut 11.00 – 90 minut + 45 minut lub 60 minut + 30 min poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

15 Harmonogram głównych zadań PSZE – marzec 2014
zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek w sprawie pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących ustalenie składu zespołów nadzorujących przebieg egzaminu powołanie i przeszkolenie przewodniczących i członków ZN w poszczególnych salach nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu (VI, Procedura 2, p.4.1) (VI, Procedura 2, p.4.3) REALIZACJA DO 23 MARCA (VI, Procedura 2, p.4.2-3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

16 Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół
sporządzenie listy nauczycieli, którzy mogą być członkami ZN w innych szkołach lub placówkach zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek powołanie w skład każdego ZN przynajmniej jednego nauczyciela z innej szkoły lub placówki (wymóg z Rozporządzenia) (Va, §43, p.2.2; VI, Procedura 5, p.3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

17 skład zespołu nadzorującego
Zmieniono ustęp 6. w §43 Va, co powoduje zmianę zasad organizacji zespołów nadzorujących w 2014 roku. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić wychowawca zdających w części pierwszej i drugiej ‒ nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu w części trzeciej ‒ nauczyciel języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin. (Vc, §1, p.13, §11) 17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

18 Skład zespołów nadzorujących przebieg egzaminu
+ + + do 30 zdających od 31 do 50 zdających od 51 do 70 zdających PZE 2 CZ PZE 3 CZ PZE 4 CZ co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki (VI, Procedura 5, p.3-4) Przewodniczący i członkowie ZN nie mogą być nauczycielami przedmiotów wchodzących w zakres danego arkusza ani wychowawcami zdających. (Vc, §1, p.13, §11; VI, Procedura 5, p.5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

19 Informowanie OKE o składzie ZN od 10 marca 2014 r.
(Va, §43, p.1; VI, Procedura 7, p.3) Odpowiednia część egzaminu może się rozpocząć, jeśli liczba członków oraz skład zespołu nadzorującego są zgodne z Rozporządzeniem. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

20 Zmiany w §43 wpływające na organizację egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku – skład zespołu nadzorującego(2) Dodano ustęp 8. regulujący postępowanie w przypadku nieobecności członka zespołu nadzorującego. PSZE powołuje innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub placówce, który spełnia wymagania dotyczące składu zespołu nadzorującego. (Vc, §1, p.13, §11) 20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

21 Zapoznanie przewodniczących i członków SZE z ich zadaniami
PSZE i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowane przez OKE w Gdańsku. PSZE zapoznaje przewodniczących i pozostałych członków ZN z ich zadaniami, z Procedurami organizowania i przeprowadzania... oraz informuje o sposobach dostosowania warunków i formy egzaminu dla uprawnionych do tego uczniów. Członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego mają obowiązek znać procedurę przebiegu egzaminu, zadania zespołów i instrukcje dotyczące egzaminu oraz procedurę postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem. Każdy członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego wypełnia Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych (Załącznik nr 7) – przechowuje się je w szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej. (V a, §40, p.4; VI, Procedura 2) (VI, Procedura 2, p.4.2) (VI, Procedura 6) (VI, Procedura 5, p.7) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

22 (Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r.)
Niektóre Zadania SZE wynikające ze struktury egzaminu organizacja przerw między zakresami/ poziomami w poszczególnych częściach egzaminu wynikające z obowiązku umieszczania naklejek z kodem i wypełniania matrycy znaków w zestawach standardowych przez zdających rozdanie zdającym wraz z arkuszami naklejek z kodem kreskowym szkoły nadzorowanie prawidłowego zapisania przez zdających trzyznakowych kodów i numerów PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi, umieszczania naklejek z kodem kreskowym w przeznaczonych na nie miejscach oraz wypełniania matrycy znaków na karcie odpowiedzi wynikające ze sposobu przeprowadzania egzaminu, np. dwukrotne przypomnienie zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi) (Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r.) (VI, Procedura 6, p.2d) przed przystąpieniem przez zdających do rozwiązywania zadań na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem (VI, Procedura 6, p.1j) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

23 Warto zwrócić uwagę członków ZN na
zasady kodowania zestawów egzaminacyjnych właściwe oznakowanie zestawu ucznia z dysleksją rozwojową umieszczenie odpowiednich informacji na etykiecie bezpiecznej koperty nieumieszczanie w bezpiecznych kopertach razem z wypełnionymi zestawami informacji umożliwiających identyfikację szkoły lub uczniów zapakowanie zestawów dostosowanych G6, G7 i G8 do oddzielnych kopert przestrzeganie zasad pakowania zestawów egzaminacyjnych z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i poziomu podstawowego języka obcego po zakończeniu pracy przez uczniów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

24 Czynności składające się na kodowanie zestawów egzaminacyjnych
Na pierwszej stronie arkusza Na karcie odpowiedzi wpisanie trzyznakowego kodu zdającego w odpowiednie pola wpisanie numeru PESEL zdającego w odpowiednie pola naklejenie nalepki z kodem kreskowym szkoły w polu na nią przeznaczonym - wypełnienie matrycy znaków zamalowanie okienka „dysleksja” (tę czynność zawsze wykonuje ZN) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

25 Zaznaczanie występowania specyficznych trudności w uczeniu się
Członkowie ZN w przypadku uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią zaznaczają występowanie tych trudności, zamalowując odpowiednie pole na arkuszu i karcie odpowiedzi. (VI, Procedura 7, p.26a) Przykładowa karta odpowiedzi Przykładowa pierwsza strona arkusza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

26 uwaga Zmiana zasad kodowania zestawów egzaminacyjnych
! uwaga Zmiana zasad kodowania zestawów egzaminacyjnych W odróżnieniu od wcześniejszych informacji w roku 2014 członkowie ZN poza zestawami dostosowanymi będą kodowali również zestawy standardowe rozwiązywane przez uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się niepełnosprawnych ruchowo z czasową niesprawnością rąk z afazją. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

27 Zasady kodowania zestawów egzaminacyjnych w 2014 roku
kodowanie zestawów dostosowanych przez członków zespołów nadzorujących (kod ucznia, numer PESEL, matryca znaków, nalepki z kodem kreskowym) – G2, G4, G5, G6, G7, G8 kodowanie zestawów standardowych uczniów niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przez członków ZN kodowanie pozostałych zestawów standardowych samodzielnie przez zdających (G1) wypełnianie przez zdających matrycy znaków na karcie odpowiedzi w zestawach standardowych (G1) umieszczanie przez zdających naklejek z kodem kreskowym szkoły w wyznaczonych miejscach standardowych zestawów egzaminacyjnych (G1) zaznaczanie przez członków zespołów nadzorujących występowania dysleksji rozwojowej w odpowiednich miejscach zestawów standardowych wypełnianych przez zdających korzystających z dostosowania warunków egzaminacyjnych ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się (G1) (VI, Procedura 6, p.2d, Procedura 7, p.16, Procedura 8, p.6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

28 Zasady kodowania zestawów egzaminacyjnych w 2014 roku C.D.
Grupy uczniów, którzy kodują zestawy samodzielnie których zestawy kodują członkowie ZN rozwiązujący zadania z zestawów standardowych i niekorzystający z dostosowania warunków egzaminu rozwiązujący zadania z zestawów dostosowanych G2, G4, G5, G6, G7, G8 z zaburzeniami komunikacji językowej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą z afazją znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej z czasową niesprawnością rąk niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym niepełnosprawni ruchowo z przewlekłymi chorobami zdający egzamin z nauczycielem wspomagającym niezależnie od typu arkusza i rodzaju dysfunkcji chorzy lub niesprawni czasowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

29 Harmonogram głównych zadań PSZE – c.d.
poinformowanie uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu egzaminu stwierdzanie uprawnień finalistów/laureatów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych do zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) na podstawie odpowiednich opinii/orzeczeń/zaświadczeń nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony egzamin, zgodnie z przepisami bhp przed rozpoczęciem egzaminu (VI, Procedura 2, p.4.4) (VI, Procedura 2, p.1.7) (VI, Procedura 2, p. 3) (VI, Procedura 2, p.4.5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

30 Informacje dla ucznia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

31 Informacje dla uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu egzaminu
przydział do sal egzaminacyjnych wyznaczenie miejsca i czasu zgłoszenia się przez uczniów do szkoły przebieg egzaminu (w tym organizacja przerw) Serwis dla uczniów prawa i obowiązki zdającego zasady kodowania zestawu zadań zasady postępowania z arkuszem zasady wypełniania karty odpowiedzi Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu (VI, Procedura 8) Instrukcja/Informacja zamieszczona na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

32 Serwis dla uczniów Adres: Logowanie się:
Serwis OKE Serwis dla uczniów Adres: Logowanie się: Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły*. * Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes. uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego. LOGIN nadany przez OKE, przekazany przez dyrektora szkoły HASŁO – PESEL zdającego od 4 lutego 2014 r. od dnia uwolnienia wyników - 18 czerwca 2014 r., od godz (Va, §51, p.2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

33 Czynności organizacyjne zdającego
Zdający bez uprawnień do dostosowania warunków i/lub formy egzaminu zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony zestawu sprawdza liczbę stron zestawu i jakość wydruku zgłasza braki i usterki w celu wymiany zestawu (w razie potrzeby) koduje zestaw umieszczając na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi trzyznakowy kod numer PESEL naklejkę z kodem kreskowym wypełniając matrycę znaków – na karcie odpowiedzi zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi zapisuje rozwiązania zadań otwartych w wyznaczonych miejscach zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z zestawem po zakończeniu pracy odkłada zestaw na brzeg ławki. (VI, Procedura 8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

34 Przykładowa karta odpowiedzi
Nie zaklejać ! Kod kreskowy zestawu Naklejkę z kodem kreskowym szkoły należy umieścić w miejscu na nie przeznaczonym, nie na kodzie kreskowym zestawu. Naklejka z kodem kreskowym szkoły !

35 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (1)
(VI, Procedura 2, p.4.6; Vc, §6. p.1-2, §11 – zmiana §47. p.1-2 z Va) Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcie ucznia/ słuchacza. O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest natychmiast powiadomić OKE faksem ( ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

36 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (2)
Unieważnienie nastąpi również w przypadku uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia dotyczącego przepisów przeprowadzania egzaminu skierowanego do dyrektora OKE przez zdającego lub jego rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi. (VI, Procedura 8, p.17-18; Va , §146, p.1-3) (Vc, §1, p.74d ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

37 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (3)
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z zakresu/poziomu unieważnienie dotyczy tylko tego zakresu/poziomu, którego dotyczy stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania. historii i wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego przedmiotów przyrodniczych albo matematyki poziomu podstawowego języka obcego poziomu rozszerzonego języka obcego albo (Vc, §6, p.1-5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

38 Warto zwrócić uwagę zdającym, aby
samodzielnie pracowali z zestawem stosowali ołówek wyłącznie do rysowania poprawnie wpisali trzyznakowy kod wpisali właściwy numer PESEL poprawnie wypełnili matrycę znaków na karcie odpowiedzi uważnie umieszczali naklejki z kodem kreskowym we właściwych miejscach zestawu wypełniali karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem przenieśli na kartę odpowiedzi wszystkie zaznaczenia do zadań zamkniętych (VI) ! nie sporządzali notatek na karcie odpowiedzi nie używali korektora nie wpisywali w zestawie danych umożliwiających identyfikację nie stosowali innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi (z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia) nie wnosili urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

39 Zwalnianie ucznia/słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

40 Zwalnianie ucznia/słuchacza
od 1 września do 20 sierpnia 2014 od 5 czerwca 2014 do 20 sierpnia 2014 od 1 września do dnia egzaminu Va, §38, p.3 Va, §38, p.4 Vc, §7, p.4 Va, §39, p.1 z zakresu/poziomu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych... z obowiązku przystąpienia do egzaminu z obowiązku przystąpienia do III części egzaminu z odpowiedniej części egzaminu (Zmieniony §49, p.4 z Va) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

41 (Vc, §3 i 4; VI, Procedura 2, p.3 i 4)
Możliwość zmiany przez laureatów deklaracji o przystąpieniu do Egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego Rodzice/opiekunowie prawni ucznia (słuchacza), który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej, mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń (słuchacz) uczył się jako obowiązkowego w szkole. PSZE przekazuje informację o zmianie do OKE do 10 kwietnia 2014 r. do 9 kwietnia 2014 roku Załącznik 1c (Vc, §3 i 4; VI, Procedura 2, p.3 i 4) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

42 Uczniowie/słuchacze uprawnieni do zwolnienia
Z czego wynikają uprawnienia do zwolnienia? Jaka jest podstawa prawna? Kto wnioskuje o zwolnienie? Kto zwalnia/ stwierdza prawo do zwolnienia? Na podstawie jakiego dokumentu? sprzężenie niepełnosprawności - o ile zdający nie rokuje kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej §38.3. DzU z 2010 r. nr 83, poz. 562 rodzice/ prawni opiekunowie dyrektor OKE Załącznik nr … z Procedur... uzyskanie tytułu laureata... §39.1. DzU z 2010 r. nr 83, poz.562, z późn. zm. na mocy prawa (z odpowiedniej części egzaminu) dyrektor szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata szczególne przypadki losowe lub zdrowotne §7.4. DzU z r., poz. 520 brak umiejętności samodzielnego czytania lub pisania u uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością §38.4. DzU z 2010 r. na mocy prawa (z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim §38.5. DzU z 2010 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm. (z przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Va, Vb, Vc) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

43 Zwalnianie z odpowiedniej części egzaminu laureatów konkursów przedmiotowych lub laureatów/finalistów olimpiad przedmiotowych Na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty z zakresu w 2014 roku można zwolnić zdającego języka polskiego historii i WOS-u z pierwszej części egzaminu lub przedmiotów przyrodniczych z drugiej części egzaminu matematyki lub języka obcego nowożytnego, którego zdawanie w trzeciej części egzaminu zostało zadeklarowane z obydwu poziomów trzeciej części egzaminu (Va, §39, p.1 i 2; Vc, §11 ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 43

44 Stwierdzanie uprawnień finalistów/laureatów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych PSZE zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu od 1 września do dnia egzaminu na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty w zaświadczeniach o wynikach maksymalny wynik w danej części egzaminu Projektowana zmiana od r. uzyskanego w trakcie nauki w gimnazjum (Va, §38, p.1) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

45 Zmiana w §39 – zwalnianie laureatów z obowiązku przystąpienia do egzaminu Od 1 września 2014 roku
Od 1 września 2014 r. będzie obowiązywał nowy zapis §39 regulującego postępowanie w przypadku zwalniania ucznia/słuchacza będącego finalistą / laureatem olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym. Uczeń będzie mógł być zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej egzaminu. (Vc, §1.10, §11) 45 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

46 Dostosowanie warunków i formy
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Informacje szczegółowe zostały przedstawione w prezentacji Dostosowanie warunków i formy egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014 zamieszczonej w listopadzie r. w Serwisie dla dyrektorów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

47 Co wchodzi w zakres dostosowania warunków i formy egzaminu?
zestawy dostosowane wydłużenie czasu pracy z zestawem obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali korzystanie z urządzeń technicznych pomoc nauczyciela wspomagającego dostosowane kryteria oceniania odczytywanie tekstów liczących 250 słów lub więcej (GH) nieprzenoszenie zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi zestawy zadań nagrane na płycie CD w formie plików .pdf korzystanie z dostosowanej płyty CD w przypadku języka obcego nowożytnego (IV) Zamawiane w porozumieniu z OKE do r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

48 Oddzielna sala egzaminacyjna
Egzamin gimnazjalny powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli uczeń (słuchacz) korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań: udział nauczyciela wspomagającego, korzystanie z urządzeń technicznych korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego. (IV, p.19) Egzamin gimnazjalny może zostać przeprowadzony w wydzielonej sali w razie potrzeby przedłużenia czasu pracy z zestawem egzaminacyjnym zdającym uprawnionym do takiego dostosowania. VI, Procedura 1, p.2.3b) W szczególnych przypadkach egzamin może zostać przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu zdającego, w szpitalu) za zgodą dyrektora OKE wydaną na udokumentowany wniosek PSZE. (IV, p.24) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

49 Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych (1)
(IV, Tabela 1.) Prawo do zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych wyłącznie w zestawie zadań mają uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G8) niesłyszący i słabosłyszący (G7) słabowidzący (G4, G5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (G2) niepełnosprawni ruchowo (G1) z czasową niesprawnością rąk (G1) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (G1) z afazją (G1). ! Zaznaczenia ucznia z zestawu zadań na kartę odpowiedzi przenosi egzaminator zewnętrzny Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

50 Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych (2)
Obowiązek przenoszenia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi mają uczniowie niekorzystający z dostosowania warunków egzaminacyjnych (G1) niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (G1) znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (G1) mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (G1) z zaburzeniami komunikacji językowej (G1) (IV, Tabela 1.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

51 Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych (3)
Uczniowie z chorobami przewlekłymi chorzy lub niesprawni czasowo zaznaczają odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartach odpowiedzi, chyba że uniemożliwia im to specyfika ich choroby (odpowiednia adnotacja w załączniku nr 12). (IV, Tabela 1.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

52 Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych
(IV, Tabela 1.) Prawo do zastosowania szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych uwzględniających trudności w uczeniu się z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki mają uczniowie z afazją ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z zaburzeniami w komunikacji językowej mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą tylko z języka polskiego i tylko w porozumieniu z dyrektorem OKE mają uczniowie rozwiązujący zadania z zestawów standardowych ! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

53 Odczytywanie tekstów liczących 250 słów lub więcej (część humanistyczna)
Jeden z członków ZN odczytuje jeden raz głośno po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej stanowiące podstawę zadań z języka polskiego z zestawu dodatkowego. Czasu odczytywania nie wlicza się do czasu pracy z zestawem. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w których opinii wskazano dysleksję głęboką poważne trudności w czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu Informacja o tym, że arkusz zawiera teksty do odczytania, będzie zamieszczona na stronie tytułowej. (IV, Tabela 1.; VI, Procedura 4, p.11c, Procedura 7, p.18) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

54 Pomoc nauczyciela wspomagającego
(IV, Tabela 1.; VI, Procedura 11, p.2) Uczniowie niewidomi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Nauczyciel odczytuje polecenia i teksty oraz zapisuje odpowiedzi ucznia. Uczniowie niepełnosprawni ruchowo z czasową niepełnosprawnością rąk z przewlekłymi chorobami słabowidzący z afazją z zaburzeniami komunikacji językowej Nauczyciel wspomaga ucznia w pisaniu i/lub czytaniu. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo z głęboką dysgrafią Nauczyciel zapisuje odpowiedzi ucznia do zadań otwartych. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

55 Nadzorowanie przygotowania sal egzaminacyjnych
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

56 Nadzorowanie przygotowania sal egzaminacyjnych
(VI, Procedura 1., Procedura 6, p.1a i c, p. 2a, Procedura 7, p.8.) wyposażenie sal egzaminacyjnych oddzielny stolik (ławka) dla każdego zdającego, wszystkie ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających odpowiednie stanowiska dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków egzaminu dla każdego zdającego kartka z nazwiskiem, imionami, numerem PESEL oraz kodem zdającego w widocznym miejscu sprawny zegar oraz tablica lub plansza miejsca dla zespołu nadzorującego i obserwatorów brak pomocy dydaktycznych (np. map, eksponatów) zapasowe przybory do pisania i rysowania zapewnienie możliwości korzystania przez uczniów (słuchaczy) z toalety bez kontaktowania się z innymi osobami dostosowanie warunków odpowiednio do dysfunkcji uczniów wydrukowanie list zdających z Hermesa przygotowanie materiałów dla zespołów nadzorujących organizacja przerw między zakresami egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

57 Materiały dla zespołów nadzorujących
! odpowiednia liczba i rodzaj zestawów egzaminacyjnych bezpieczne koperty do zapakowania zestawów wypełnionych przez zdających etykiety na bezpieczne koperty kody kreskowe lista zdających w danej sali (na tej liście potwierdza się odbiór prac egzaminacyjnych od uczniów) druk Protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego − sala nr… wykaz uczniów z dysfunkcjami wykaz uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu dwie papierowe koperty; jedna do zabezpieczenia zestawów niewykorzystanych i/lub wadliwych, druga na zestawy zdających, którzy przerwali/którym przerwano egzamin w danej części dodatkowa papierowa koperta w salach wydzielonych dla zdających z dysleksją głęboką na zestaw wykorzystany do jednorazowego odczytania tekstów liczących 250 słów i więcej – tylko w części humanistycznej zapasowe długopisy z czarnym tuszem, w części II również ołówki i przybory kreślarskie (VI, Procedura 6, p.1.d, Procedura 7, p.8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

58 Zmiana organizacyjna po 29 stycznia
Jeśli w szkole nastąpiła zmiana w danych o uczniach/słuchaczach po dniu 29 stycznia 2014 r., należy niezwłocznie przysłać do OKE w Gdańsku faks zawierający informację, na czym polega zmiana, i jej uzasadnienie wysłać drogą elektroniczną zmiany w Hermesie (aportować poprawione dane) pod żadnym pozorem nie zmieniać kodów uczniów; jeśli „przybył” do szkoły nowy uczeń, nadać kod tylko jemu jeśli uczeń „ubył” ze szkoły, nie usuwać jego danych z Hermesa, zgłosić go jako nieobecnego w Wykazie uczniów zwolnionych, laureatów i nieobecnych, a w trakcie przeprowadzania egzaminu zaznaczyć jego nieobecność na liście zdających i etykiecie właściwej bezpiecznej koperty. Numer faksu: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

59 Zmiana organizacyjna po 29 stycznia - pozyskiwanie dodatkowego arkusza
Jeśli w wyniku zmiany organizacji egzaminu konieczny jest dodatkowy zestaw/zestawy, np. dla zdającego, który został dopisany do listy uczniów danej szkoły, lub dla zdającego, który potrzebuje zestawu innego rodzaju niż zamówiony do 29 stycznia, PSZE może uzgodnić z PSZE innej szkoły pobranie od niego brakującego arkusza (np. ze szkoły, z której uczeń przeszedł). W przypadku takiego uzgodnienia PSZE zwraca się o jego akceptację do dyrektora OKE wraz z informacją o konieczności dokonania zmiany organizacyjnej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

60 Harmonogram głównych zadań PSZE w dniach 23-25 kwietnia 2014 r.
w dniu egzaminu odbiór i sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne sprawdzenie kompletności i zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu danej części egzaminu skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej dotyczącej danej części egzaminu niezwłoczne przekazanie do OKE materiałów egzaminacyjnych i wymaganej dokumentacji zgodnie z otrzymaną instrukcją ! ! (VI, Procedura 2, p.4-5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

61 Odbiór materiałów egzaminacyjnych
w godz odbiór przesyłki z materiałami do części humanistycznej (GH) odbiór przesyłki z materiałami do części matematyczno-przyrodniczej (GMP) odbiór przesyłki z materiałami do egzaminu z języka obcego nowożytnego (G***) PSZE – dokument stwierdzający tożsamość Upoważniony – pisemne upoważnienie Odbiera PSZE lub upoważniony przez niego przedstawiciel SZE w obecności innego przedstawiciela SZE. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 61

62 W momencie odbioru przesyłki
W obecności kuriera należy sprawdzić nienaruszalność przesyłki pokwitować odbiór, jeśli przesyłka jest nieuszkodzona. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sprawdzić zawartość opakowania w obecności kuriera zapisać informacje dotyczące uszkodzenia w dokumentach przewozowych sporządzić protokół opisujący uszkodzenie powiadomić dyrektora OKE w Gdańsku (tel. kom ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

63 Paczki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczone przez dystrybutora
Paczka będzie zawierać wykaz zawartości, w tym nazwę przedmiotu, rodzaje arkuszy i ich symbole, liczbę arkuszy i płyt CD, liczbę bezpiecznych kopert zwrotnych arkusze w liczbie i rodzaju odpowiadających zamówieniu, w tym arkusze rezerwowe płyty CD w liczbie i rodzaju odpowiadających zamówieniu list do przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych instrukcję zawierającą informację o sposobie komunikowania się dyrektora szkoły (placówki, ośrodka) z dystrybutorem w celu uruchomienia procedury awaryjnej bezpieczne koperty zwrotne w liczbie zgodnej z zamówieniem. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek problemów z jakością czy wymaganą ilością arkuszy i płyt obowiązują zapisy procedury awaryjnej zawarte w pkt. I.2.2. Przesyłki realizują zamówienia składane do 29 stycznia 2014 roku i z tymi zamówieniami powinny być zgodne. Jeśli w szkole nastąpiła jakaś zmiana po tym terminie (np. zmieniła się liczba uczniów, któremuś uczniowi został zmieniony rodzaj zestawu, bo pojawiło się np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zmienił się przydział uczniów do sal egzaminacyjnych), trzeba – o ile jeszcze tego Państwo nie zrobili, postępować w następujący sposób Przysłać do OKE w Gdańsku faks z informacją o zmianie z jej uzasadnieniem Wysłać drogą elektroniczną zmiany w Hermesie (aportować poprawione dane) Pod żadnym pozorem nie zmieniać kodów uczniów, jeśli przybył do szkoły nowy uczeń, nadać kod tylko jemu. odnotowanie liczby otrzymanych zestawów w protokole przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (PSZE lub osoba upoważniona do odbioru) po weryfikacji danych podanych w  specyfikacji zawartości przesyłki zabezpieczenie otrzymanych materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem w sejfie/metalowej szafie lub specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Zawartość paczki zgodna z zamówieniem na dzień 29 stycznia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 63

64 układ nagrań na płytach CD
Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki. Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. Arkusz na poziomie podstawowym Arkusz na poziomie rozszerzonym Ścieżka 1. – wstęp oraz zadanie 1. Ścieżka 2. – zadanie 2. Ścieżka 3. – zadanie 3. (VI, Procedura 12, p.4.1i 4.4) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

65 Symbole standardowych arkuszy egzaminacyjnych
GH-H1 – część humanistyczna, zadania z zakresu historii i WOS-u GH-P1 – część humanistyczna, zadania z zakresu języka polskiego GM-P1 – cześć matematyczno-przyrodnicza, zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych GM-M1 – cześć matematyczno-przyrodnicza, zadania z zakresu matematyki G**-P1 – część trzecia – język obcy nowożytny, zadania z poziomu podstawowego G**-R1 – część trzecia – język obcy nowożytny, zadania z poziomu rozszerzonego ** - język: A – angielski, F – francuski, E – hiszpański, N – niemiecki, R – rosyjski, W – włoski, U - ukraiński (VI, Procedura 4, p.8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

66 Symbole płyt cd G*-P G*-R G*-P1, G*-P4 G*-R1, G*-R4
G*-P2, G*-P5, G*-P6 G*-R2, G*-R5, G*-R6 G*-P8 G*-R8 G*-P G*-R Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

67 Każdego dnia po odebraniu przesyłki
! Każdego dnia po odebraniu przesyłki Czynności PSZE sprawdzenie zgodności zawartości z Łącznym zapotrzebowaniem szkoły na arkusze egzaminacyjne zawierającym informacje wprowadzone do Hermesa nie później niż 29 stycznia (liczba i rodzaj zestawów, a 25 kwietnia również płyt CD, na podstawie ich symboli) przeliczenie otrzymanych zestawów i bezpiecznych kopert do zapakowania zestawów po egzaminie, a 25 kwietnia również płyt CD – w warunkach uniemożliwiających nieuprawnione ujawnienie materiałów egzaminacyjnych zapisanie liczby otrzymanych zestawów w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego wypełnianym dla obu zakresów/poziomów danej części egzaminu zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem do momentu przeprowadzenia odpowiedniego zakresu/poziomu egzaminu Jeśli w przesyłce jest mniej arkuszy niż zamówiono na dzień 29 stycznia, należy niezwłocznie zawiadomić telefonicznie dyrektora OKE w Gdańsku i dystrybutora (dyżur dystrybutora w godzinach ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 67

68 Sposób pakowania arkuszy
Dystrybucja do szkół arkusze zapakowane nie więcej niż po 20 sztuk w koperty z przezroczystej folii każdy arkusz zabezpieczony przed nieuprawnionym ujawnieniem za pomocą nalepek w kolorze umożliwiającym identyfikację zakresu przedmiotowego w każdej kopercie – wymieszane na przemian różne wersje arkusza do każdego arkusza wydrukowanego pismem Braille’a dołączony arkusz czarnodruku do każdego arkusza czarnodruku przeznaczonego dla nauczyciela wspomagającego ucznia niewidomego dołączone trzy kartki z logo CKE i napisem Centralna Komisja Egzaminacyjna koperta z przezroczystej folii zawierająca arkusz rezerwowy/arkusze rezerwowe oznaczona napisem REZERWA Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 68

69 Będzie zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów 18 kwietnia.
Ankieta Będzie zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów 18 kwietnia. Tylko w razie wystąpienia niepożądanych sytuacji w zakresie dystrybucji i druku materiałów egzaminacyjnych należy wypełnić elektronicznie ankietę po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego – w dniach kwietnia. Dystrybucja zestawów egzaminacyjnych Reklamacje dotyczące rozbieżności między zawartością przesyłki a zamówieniem Błędy techniczne i drukarskie Uwagi dotyczące jakości dystrybucji i druku 69

70 W razie braku dostatecznej liczby zestawów w dniu egzaminu
liczba dostarczonych zestawów = liczba zamówionych zestawów do dnia 29 stycznia 2014 r (Łączne zapotrzebowanie szkoły na arkusze egzaminacyjne) liczba zestawów rezerwowych W razie braku zestawów albo usterek w zestawach należy wykorzystać w pierwszej kolejności zestawy rezerwowe, ew. niewykorzystane PSZE nie może podjąć decyzji o kserowaniu brakujących zestawów jeśli liczba arkuszy po wykorzystaniu rezerwowych jest niewystarczająca, trzeba niezwłocznie poinformować faksem i telefonicznie dyrektora OKE. ! (VI, Procedura 12, p.3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 70

71 W razie braku dostatecznej liczby bezpiecznych kopert
liczba dostarczonych kopert = liczba zamówionych kopert według stanu na 29 stycznia 2014 r (Łączne zapotrzebowanie szkoły na arkusze egzaminacyjne) W razie braku bezpiecznych kopert należy stosować koperty papierowe pakować w nie jak najmniej zestawów koperty papierowe opisać na wzór etykiet OKE w Gdańsku odnotować fakt wykorzystania papierowej koperty z wyjaśnieniem przyczyn jej użycia w Uwagach w Protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego – sala nr… (Załącznik nr 8) oraz w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego z danej części (Załącznik nr 9a, 9b lub 9c). Brakujące bezpieczne koperty można zastąpić papierowymi, ale trzeba napisać o tym w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu, podając numer sali, w której takiej zamiany dokonano, i podać jej przyczynę. (VI, str ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 71

72 Nadzorowanie przebiegu egzaminu (1)
sprawdzenie przygotowania sal egzaminacyjnych sprawdzenie składu zespołów nadzorujących sprawdzenie tożsamości i upoważnień obserwatorów zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych przez zdających poza salą egzaminacyjną upewnienie się o nienaruszeniu pakietów z zestawami egzaminacyjnymi przekazanie materiałów egzaminacyjnych PZN wydłużenie czasu trwania egzaminu dla uprawnionych do tego zdających podejmowanie ewentualnych decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy zdającego wymiana zestawów wadliwych i jej odnotowanie w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego (VI, Procedura 7, p.3-5,7,8; Procedura 12, p.3, 6.2) W przypadku naruszenia pakietów z zestawami/płytami zawiesić egzamin i powiadomić dyrektora OKE w Gdańsku. ! należy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

73 Nadzorowanie przebiegu egzaminu (2)
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przypomina członkom zespołów nadzorujących oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych. (VI, Procedura 7, p.6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

74 Zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem zakresu/poziomu egzaminu
sprawdzenie nienaruszalności pakietów zawierających zestawy z danego zakresu/poziomu w obecności wszystkich PZN i przedstawicieli zdających przekazanie właściwej liczby i rodzaju zestawów z danego zakresu/poziomu egzaminu PZN z poszczególnych sal egzaminacyjnych rozdanie zdającym zestawów z danego zakresu/poziomu w sali egzaminacyjnej o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu zakodowanie zestawów egzaminacyjnych zgodnie z obowiązującymi zasadami (Va, §44, p. 1-3 i 7; VI, Procedura 7., p.13; Procedura 16, p.7-8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

75 Odrywanie kart odpowiedzi od zestawów zadań
23, 24, Członkowie ZN, którzy nadzorują przebieg egzaminu w salach, w których zdający wypełniają zestawy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w części I egzaminu przyrody w części II egzaminu poziomu podstawowego w części III egzaminu – język obcy nowożytny, po zakończeniu pracy zdających odrywają od arkuszy karty odpowiedzi. UWAGA! ! Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od arkuszy w przypadku zestawów dostosowanych (G2, G4, G5, G6, G7, G8) standardowych (G1) wypełnionych przez uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się niepełnosprawnych ruchowo z afazją chorych przewlekle i niesprawnych czasowo (w przypadku gdy nie przenoszą zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

76 oderwanie kart odpowiedzi od zestawów zadań z zakresu
Przygotowanie wypełnionych zestawów do przekazania PSZE po zakończeniu egzaminu W każdej sali egzaminacyjnej w obecności przedstawiciela zdających oderwanie kart odpowiedzi od zestawów zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (część I) przyrody (część II) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (część III) ułożenie zestawów we właściwej kolejności wypełnienie etykiet na bezpieczne koperty przyklejenie etykiet do kopert zaklejenie kopert opuszczenie sali egzaminacyjnej przez ucznia uczestniczącego w pakowaniu zestawów sporządzenie dokumentacji egzaminacyjnej z sali (VI, Procedura 7, p.24) Po opuszczeniu sali przez przedstawiciela zdających Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

77 Układanie zestawów zadań w bezpiecznych kopertach (1)
W przypadku, gdy w kopercie umieszczamy wyłącznie zestawy, od których oderwano karty odpowiedzi, należy uporządkować je w następującej kolejności 1. Karty odpowiedzi oderwane od arkuszy 2. Arkusze, od których oderwano karty odpowiedzi Zarówno karty, jak i arkusze należy układać zgodnie z kolejnością kodów na etykiecie koperty. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

78 Układanie zestawów zadań w bezpiecznych kopertach (2)
W przypadku, gdy w kopercie umieszczamy wyłącznie zestawy, od których nie oderwano kart odpowiedzi, należy ułożyć je w kolejności kodów oraz zrobić adnotację na etykiecie koperty Nieoderwane długopisem/piórem z czerwonym tuszem/atramentem. DYSLEKSJA Nieoderwane Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

79 Układanie zestawów zadań w bezpiecznych kopertach (3)
W sytuacji, gdy do jednej koperty pakowane są zarówno zestawy, od których oderwano karty odpowiedzi, jak i zestawy, od których ich nie oderwano, materiały egzaminacyjne należy ułożyć w następującej kolejności: 1. Zestawy, od których nie oderwano kart odpowiedzi 2. Karty odpowiedzi oderwane od arkuszy W każdej grupie obowiązuje kolejność kodów. 3. Arkusze, od których oderwano karty odpowiedzi Na etykiecie koperty należy zrobić adnotację Nieoderwane (czerwonym tuszem/atramentem). Nieoderwane Dysleksja Dysleksja

80 Sposób pakowania arkuszy (1)
Redystrybucja do OKE wypełnione przez zdających zestawy zapakowane do bezpiecznych kopert (w oddzielnych kopertach G6, G7, G8) nie więcej niż po 25 sztuk w jednej kopercie koperty oznakowane odpowiednimi etykietami zestawy wykorzystane przez nauczycieli wspomagających zapakowane do bezpiecznych kopert razem z zestawami zdających, którzy byli przez nich wspomagani zestawy niewykorzystane, wadliwe, służące lektorom zapakowane do odpowiednio opisanych kopert papierowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

81 Sposób pakowania arkuszy (2)
W przypadku uszkodzenia lub niezaklejenia bezpiecznej koperty należy włożyć ją do innej koperty bezpiecznej albo papierowej i opisać kopertę zewnętrzną. Informację o tym fakcie trzeba umieścić w Uwagach w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu w danej części (Załącznik nr 9). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

82 Sposób pakowania arkuszy (3)
Na kopercie bezpiecznej służącej do redystrybucji arkuszy egzaminacyjnych znajdować się będzie miejsce-pole tekstowe o wymiarze A6 z nadrukiem według wzoru: Na tym polu należy nakleić etykietę przesłaną z OKE. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

83 Sposób oznaczania kopert zawierających prace zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Jeżeli w kopercie znajdują się wyłącznie prace uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, należy opisać ją, umieszczając na etykiecie napis DYSLEKSJA czerwonym tuszem/atramentem. Jeżeli w kopercie wśród innych prac znajdują się również prace uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, należy na etykiecie na bezpieczną kopertę w miejscu na uwagi, przy numerze PESEL każdego z tych uczniów, umieścić napis dysleksja. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

84 Sposób oznaczania kopert zawierających m. in
Sposób oznaczania kopert zawierających m.in. prace zdających korzystających z dostosowania warunków i/lub formy egzaminu Na etykiecie naklejanej na bezpieczną kopertę, w miejscu na uwagi – przy numerze PESEL zdającego – należy umieścić odpowiednią adnotację czerwonym tuszem/atramentem, w przypadku gdy w kopercie zawierającej zestawy standardowe znajdują się również prace zdających którzy zaznaczają odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, np. niepełnosprawność ruchowa, mających prawo do zastosowania szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych, np. zaburzenia komunikacji językowej, korzystających z zestawów dostosowanych, np. G2, G4. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

85 Wzór etykiety Nieoderwane Wysyłka z OKE etykiet kodów kreskowych szkół
od dnia roku. przeniesiony do sali nr 11 zwolniony dysleksja trudności adaptacyjne

86 Po zakończeniu danej części egzaminu
Czynności przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego odebranie materiałów egzaminacyjnych od przewodniczących ZN sprawdzenie zgodności liczby odbieranych zestawów egzaminacyjnych (wg opisu na kopertach) z listami zdających sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia odbieranej dokumentacji zabezpieczenie zestawów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem sporządzenie Zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego (Załącznik nr 9a, 9b lub 9c) sporządzenie Zbiorczego protokołu przekazania/odbioru dokumentacji po przeprowadzeniu danej części egzaminu (właściwy Załącznik OKE 1G) i uzupełnienie załączników do tego protokołu elektroniczne zweryfikowanie informacji o uczniach/słuchaczach z różnych powodów nieobecnych na egzaminie poprzez wypełnienie w Serwisie dla dyrektorów zakładki Wykaz laureatów/finalistów, zwolnionych i nieobecnych wydrukowanie i dołączenie do dokumentacji egzaminacyjnej wypełnionego wykazu dołączenie do dokumentacji Wykazu uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego (Załącznik OKE 2G). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

87 Dokumentacja egzaminacyjna przekazywana do OKE w Gdańsku
Po każdej części egzaminu dwa egzemplarze Zbiorczego protokołu przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (właściwy Załącznik OKE 1G) Zbiorczy protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego dla danej części egzaminu (Załącznik nr 9a, 9b lub 9c) wypełnione listy zdających ze wszystkich sal egzaminacyjnych Wykaz laureatów/finalistów, zwolnionych i nieobecnych – wydruk z zakładki Wykaz laureatów/finalistów, zwolnionych i nieobecnych ze strony internetowej Serwis dla dyrektorów potwierdzone kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego lub laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu (Załącznik nr 10) Wykaz uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego (Załącznik OKE 2G) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

88 Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej
Załącznik OKE 1Ga 4 64+2 Załącznik OKE 1Gb 1 23+0 Załącznik OKE 1Gc, d, e, f, g, h Wzór protokołu przekazania/odbioru jest odrębny dla każdego z języków obcych nowożytnych zdawanych w III części egzaminu gimnazjalnego. 5 87+2 Wypełnia się w OKE.

89 Zgłaszanie uczniów/słuchaczy z różnych powodów nieobecnych na egzaminie
Do Wykazu trzeba wprowadzić dane laureatów konkursów przedmiotowych oraz laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, uczniów zwolnionych oraz nieobecnych. od 15 marca 2014 (Va, §38, p.3-5; §39, p.1; Vc, §7.4 – zmieniony §49, p.4 z Va ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

90 Wydruk Wykazu laureatów/finalistów, zwolnionych i nieobecnych
Do dokumentacji egzaminacyjnej każdej z części egzaminu dołącza się odpowiednią stronę wydruku z Serwisu dla dyrektorów opieczętowaną i podpisaną przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

91 Wykaz uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego
Załącznik OKE 2G Należy wpisać wszystkich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z grup wymienionych w Tabeli 1. w Komunikacie dyrektora CKE (IV) oraz uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

92 Zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych z danego zakresu/poziomu
zestawy wypełnione przez uczniów w bezpiecznych kopertach zaklejonych w salach egzaminacyjnych zestawy niewykorzystane i wadliwe oraz wykorzystane do jednorazowego odczytania uczniom z dysleksją głęboką, po części językowej również niewykorzystane płyty CD, w zaklejonych i opisanych papierowych kopertach połączonych w paczkę opisaną identyfikatorem szkoły oraz informacją Zestawy niewykorzystane i wadliwe (należy też podać ich liczbę) zestawy uczniów, którzy przerwali egzamin... w zaklejonych i opisanych papierowych kopertach połączonych w paczkę opisaną identyfikatorem szkoły oraz informacją Zestawy uczniów, którzy przerwali… (należy też podać ich liczbę) dokumentacja egzaminacyjna w niezaklejonej papierowej kopercie (kolejność dokumentów jak na slajdzie 84.) Wyjątkowo można pakować razem zestawy A1, A4 i A5. bezpieczne koperty powinny być zaopatrzone w etykiety wypełnione przez członków ZN koperty prawdopodobnie będą posiadać specjalny nadruk zabezpieczający z napisem „CKE” i indywidualny numer seryjny papierowe koperty z zestawami niewykorzystanymi itp. ze wszystkich sal egzaminacyjnych powinny zostać połączone (zszyte, związane, włożone do jednej większej koperty) i opatrzone etykietą przygotowaną w OKE Prosimy o niepakowanie poszczególnych elementów w koszulki. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 92

93 Przekazanie do OKE w Gdańsku materiałów egzaminacyjnych (1)
Materiały z jednej części egzaminu (obu zakresów/poziomów) w jednej paczce wypełnione zestawy zestawy niewypełnione przez zdających odbiera kurier redystrybutora z identyfikatorem. dokumentacja egzaminacyjna Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego opakowanie zewnętrzne dostosowane wielkością do zawartości (nie - zawartość do wielkości opakowania, np. Materiały + książki telefoniczne) Za bagaż nadliczbowy będziemy obciążać nadawcę kurier przyjdzie z wypełnioną nalepką Będzie to kurier Pocztexu, z identyfikatorem zawierającym imię i nazwisko oraz numer służbowy Kod kreskowy należy umieścić na napisie „Poczta polska” z boku po lewej stronie nalepki odbiera od kuriera jedną warstwę wypełnionej nalepki adresowej z jego podpisem na nalepce umieszczanej na przesyłce nakleja kod kreskowy szkoły. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 93

94 Przekazanie do OKE w Gdańsku materiałów egzaminacyjnych (2)
wyłącznie za pośrednictwem redystrybutora w godz przekazanie materiałów z części humanistycznej (GH) przekazanie materiałów z części matematyczno-przyrodniczej (GMP) PSZE – dokument stwierdzający tożsamość Upoważniony – pisemne upoważnienie przekazanie materiałów z części trzeciej – język obcy nowożytny (G***) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 94

95 Zabezpieczenie szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej
W szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej pozostają protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal z każdego zakresu/poziomu każdej części egzaminu (Załącznik nr 8) kopie Zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego (Załącznik nr 9a, 9b, 9c) z każdej części egzaminu, związanych z nimi załączników oraz pozostałych dokumentów przekazanych do OKE Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (Załącznik OKE 1G) z potwierdzeniem odbioru materiałów egzaminacyjnych w OKE – z każdej części egzaminu wszystkie dokumenty związane z powołaniem szkolnego zespołu egzaminacyjnego, w tym Oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów… (Załącznik nr 7) upoważnienie do dostępu do zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych pod nieobecność PSZE i jego zastępcy w szczególnych przypadkach losowych (Załącznik nr 11) wszystkie dokumenty związane z dostosowaniem warunków i/lub formy egzaminu, w tym informacje o sposobach dostosowania warunków i/lub formy egzaminu do potrzeb i możliwości poszczególnych zdających w szkole (wypełniony dla każdego z tych zdających (Załącznik nr 12). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

96 Informacje przekazywane do OKE w dniach 23 kwietnia – 6 maja 2014
Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi – w dniu dostarczenia jej do szkoły przez dystrybutora 23,24,25 kwietnia 2014 Zgłoszenie naruszenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne – w dniu danej części egzaminu gimnazjalnego Sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do danego zakresu/poziomu egzaminu – niezwłocznie po zakończeniu danej części egzaminu 25 kwietnia – 6 maja 2014 Zamówienie arkuszy egzaminacyjnych na termin dodatkowy egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

97 Harmonogram głównych zadań PSZE po zakończeniu egzaminu w kwietniu
nie później niż do 6 maja zgłoszenie do OKE w Gdańsku zapotrzebowania na arkusze na termin dodatkowy 2, 3 i 5 czerwca nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu w terminie dodatkowym 18 czerwca po godz przekazanie uczniom informacji o wynikach egzaminu otrzymanych z OKE w Gdańsku 27 czerwca przekazanie uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu wystąpienie o zwolnienie ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu (części egzaminu lub zakresu/poziomu) z przyczyn losowych lub zdrowotnych od 8 czerwca, ale nie później niż do 20 sierpnia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

98 Zapotrzebowanie na arkusze na termin dodatkowy
1 ! 1 Tylko w wersji elektronicznej Serwis dla dyrektorów Wypełnianie od 25 kwietnia do 6 maja Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

99 Odbiór materiałów egzaminacyjnych w terminie dodatkowym – czerwiec 2014
w godz odbiór materiałów na wszystkie części egzaminu gimnazjalnego Materiały egzaminacyjne odbiera PSZE lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego w obecności innego nauczyciela z tego zespołu. ! Jeśli zawartość przesyłki jest niezgodna z zamówieniem, należy niezwłocznie zawiadomić telefonicznie dyrektora OKE w Gdańsku i dystrybutora dyżur dystrybutora (tel., fax i alarmowy) – w godzinach dostarczenie przez dystrybutora brakujących arkuszy i/lub płyt – najpóźniej do godziny 8.30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 99

100 Egzamin w terminie dodatkowym – 2, 3, 5 czerwca
W terminie dodatkowym obowiązują te same procedury, które są stosowane w terminie właściwym. listy zdających PSZE przygotowuje na wzór drukowanych z Hermesa. kody kreskowe niewykorzystane w terminie kwietniowym etykiety na bezpieczne koperty PZN w sali opisuje zawartość koperty, umieszczając na niej wszystkie informacje występujące na etykietach OKE. pakowanie materiałów po egzaminie Materiały egzaminacyjne ze wszystkich części należy zapakować do jednej paczki ostatniego dnia, w którym odbywa się egzamin w szkole. Jeśli egzamin się odbył – przesyłką redystrybutora na koszt odbiorcy (Trójmiasto i powiat gdański przywożą do siedziby OKE). Uwaga! Należy wcześniej zamówić kuriera! przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE w Gdańsku Jeśli egzamin się nie odbył – 5 czerwca, nie wcześniej niż o godz , zwykłą przesyłką pocztową. Uwaga! Należy niezwłocznie wysłać faks z informacją, że egzamin się nie odbył.

101 Przekazanie uczniom/słuchaczom informacji o wynikach
przekazanie szkołom przez OKE informacji o wynikach zdających – do 18 czerwca możliwość pobrania wyników ze strony internetowej OKE w Gdańsku – od 18 czerwca, od godz wręczenie zdającym zaświadczeń o wynikach – w macierzystych szkołach uczniów 27 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły Należy sprawdzić zgodność danych egzaminacyjnych na zaświadczeniach o wynikach, podpisać listę otrzymanych zaświadczeń i odesłać ją do OKE w Gdańsku. ! Termin ujawnienia wyników 18 czerwca, godz (termin wyznaczony przez dyrektora CKE) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

102 Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego.
Wyniki egzaminu Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. (Va, §48, p.5a-b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 102

103 Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Wyniki egzaminu Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, DzU Z 2010, nr 97, poz oraz z 2012, poz. 205)

104 Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje wyniki do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych (do 31 sierpnia dla zdających w terminie dodatkowym). Dyrektor szkoły przekazuje uczniom lub rodzicom/prawnym opiekunom zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. (Va, § ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

105 Wpływ wyników z III części egzaminu na poziomie rozszerzonym na Rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych Wyniki trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym będą brane pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. (Przepisy przejściowe z rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.;Va, § 6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 105

106 Warunki ukończenia gimnazjum
uzyskanie pozytywnych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego Niespełnienie któregokolwiek z przytoczonych warunków regulują zapisy w §6, p. 7 oraz w §7, p.3 (Vc). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

107 Zmiana w §47 Va – ponowne przystąpienie do egzaminu
Dodano §47c regulujący postępowanie w przypadku nieukończenia gimnazjum przez ucznia, który przystąpił do egzaminu. Uczeń przystępuje ponownie do egzaminu w roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę. (Vc, §1.18, §11) 107 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

108 Ważne telefony zgłaszanie uczniów, dane uczniów, Hermes 58 320 55 64
specjalista Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego wymiana lub zagubienie zaświadczenia o wynikach z-ca kierownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego wglądy do prac egzaminacyjnych zwolnienia uczniów z egzaminu vice dyrektor OKE pytania związane z procedurami centralnymi organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i przepisami rozporządzeń koordynatorzy części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej koordynatorzy części językowej dystrybucja i redystrybucja materiałów egzaminacyjnych Dyrektor OKE kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego dostosowanie warunków i/lub formy egzaminu sekretariat Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 108

109 Dziękuję za uwagę. Opracowanie merytoryczne i techniczne: Joanna Gwizdalska, Renata Świrko


Pobierz ppt "Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Gdańsk, luty 2014 Informacje dla przewodniczących szkolnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google