Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA PRZEWODNICZĄCYCH SZKOLNYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH W GIMNAZJACH ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA PRZEWODNICZĄCYCH SZKOLNYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH W GIMNAZJACH ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA PRZEWODNICZĄCYCH SZKOLNYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH W GIMNAZJACH ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gdańsk, luty 2014 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl Część II

2 CEL Celem prezentacji jest przekazanie informacji dotyczących w świetle przepisów regulujących ich realizację. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 2 w kwietniu 2014 roku sposobu organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2014 roku w czerwcu2014 roku sposobu organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w czerwcu 2014 roku zasad dystrybucji i redystrybucji materiałów egzaminacyjnych

3 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – zakres zmian 2. Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w terminie właściwym i dodatkowym 3. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 4. Główne terminy obowiązujące PSZE od marca 2014 r. 5. Przygotowanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu 6. Zasady kodowania zestawów egzaminacyjnych w 2014 roku 7. Przygotowanie zdających 8. Unieważnianie egzaminu 9. Zwalnianie z obowiązku przystąpienia do egzaminu 10. Dostosowanie warunków egzaminacyjnych do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 11. Przygotowanie sal egzaminacyjnych 12. Informowanie OKE o zmianach organizacyjnych 13. Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych 14. Nadzorowanie przebiegu egzaminu 15. Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych 16. Przekazywanie informacji o wynikach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 3

4 PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM (1) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) II. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego…, określona w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 (DzU z dnia 31.08.2012 r., poz. 977) III. rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie… (DzU z dnia 31.08.2012r., poz. 981 i poz. 982) IV. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym www. men. gov.pl www. oke. gda.pl 4

5 PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM (2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl Va. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (DzU nr 83, poz.562 z późn. zm.) ; tekst ujednolicony wg stanu na dzień 10 grudnia 2010 roku Vb. nowelizacja z dnia 26 sierpnia 2011 r. (DzU nr 179, poz. 1063) Vc. nowelizacja z dnia 25 kwietnia 2013 r. (DzU z dnia 30.04.2013 r., poz. 520) VI. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 www. men. gov.pl www. oke. gda.pl 5

6 ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU WPROWADZONE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 NOWELIZACJĄ Z DNIA 25 KWIETNIA 2013 ROKU Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 6 41 sporządzanie wykazu zdających i zabezpieczanie zestawów egzaminacyjnych (§ 41 ) 43 skład zespołu nadzorującego (§ 43 ) 44 postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu (§ 44 ) 47 ponowne przystąpienie do egzaminu (§ 47 ) 47 przerwanie i unieważnienie egzaminu (§ 47 ) 49 zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu (§ 49 ) 146 zgłaszanie zastrzeżeń w zakresie naruszenia procedury przeprowadzania egzaminu (§ 146 ) 35 deklarowanie wyboru języka obcego zdawanego w części trzeciej i poziomu zdawania egzaminu z języka obcego (§ 35 ). Wprowadzono zmiany w paragrafach regulujących (Vc)

7 ZMIANY W ZASADACH ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WPROWADZONE PROCEDURALNIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 7 Wprowadzono zmiany w zasadach dotyczących zadań PSZE (procedura 2 ) zgłaszania uczniów do egzaminu (procedura 3 ) sposobów i form dostosowania warunków egzaminu do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (procedura 4 ) składu zespołów nadzorujących (procedura 5 ) zadań zespołów nadzorujących (kodowania zestawów egzaminacyjnych) (procedura 6 ) organizacji przebiegu egzaminu (procedura 7 ) wzorów załączników do procedur (załącznik 1a, 1c, 2, 6, 8, 9a, 9b, 9c, 10, 12 ) (VI)

8 NOWY TYP ARKUSZA - DLA ZDAJĄCYCH Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 8 Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera podczas egzaminu gimnazjalnego zaznaczają odpowiedź w arkuszu, otaczając literę A, B, C lub D kółkiem. Nie przenoszą tej informacji na kartę odpowiedzi. INSTRUKCJA ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH

9 SPOSÓB OZNACZENIA AKTÓW PRAWNYCH W PREZENTACJI Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl9 W prezentacji przedstawiono podstawowe zasady związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Obejmuje ona główne zadania PSZE od marca 2014 r. do sierpnia 2014 r. Część I materiałów została przedstawiona jesienią w Serwisie dla dyrektorów na stronie internetowej OKE w Gdańsku. Na poszczególnych slajdach podano odsyłacze do regulujących je przepisów, wskazując podstawy prawne omawianych rozwiązań poprzez zapisanie niebieską czcionką w czerwonych ramkach numeru rzymskiego oznaczającego ten akt prawny na slajdach zatytułowanych: Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjumoraz numeru artykułu/paragrafu z danego aktu prawnego, np. (p. - punkt). ( § (III, §6, p.2; VI, Procedura 4, p.4.2)

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl10 ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KWIETNIU 2014 ROKU

11 WZORY DOKUMENTÓW Wzory wszystkich dokumentów obowiązujących przy organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 są zamieszczone w formacie Microsoft Word na stronie internetowej OKE w Gdańsku www.oke.gda.pl. Zakładka Egzamin gimnazjalny Procedury i załączniki. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl11

12 OBOWIĄZEK PRAWNY DYREKTORA SZKOŁY Za organizację i przebieg (…) egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły zapoznaje się z aktami prawnymi, na podstawie których przeprowadzany jest egzamin Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum… informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej OKE, w tym w Serwisie dla dyrektorów. (Va, §40, p.1) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl12

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl13 DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 23 kwietnia (środa) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie9.00 60 min 80 min Język polski11.00 90 min 135 min 24 kwietnia (czwartek) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze9.00 60 min 80 min Matematyka11.00 90 min 135 min 25 kwietnia (piątek) język obcy nowożytny Poziom podstawowy9.00 60 min 80 min Poziom rozszerzony11.00 60 min 90 min Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 R.

14 CZAS EGZAMINU czas czynności organizacyjnych czas pracy ucznia z zestawem Czas egzaminu (Va, §46, p.1) 9.00 Rozpoczęcie godz. 9.00 historia i wos przedmioty przyrodnicze poziom podstawowy języka obcego nowożytnego 11.00 Rozpoczęcie godz. 11.00 język polski matematyka poziom rozszerzony języka obcego nowożytnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl14 + liczonych od rozdania zestawów zdającym

15 HARMONOGRAM GŁÓWNYCH ZADAŃ PSZE – MARZEC 2014 zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek w sprawie pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących ustalenie składu zespołów nadzorujących przebieg egzaminu powołanie i przeszkolenie przewodniczących i członków ZN w poszczególnych salach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 15 nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu (VI, Procedura 2, p.4.2-3) (VI, Procedura 2, p.4.3) (VI, Procedura 2, p.4.1) REALIZACJA DO 23 MARCA

16 ZAWARCIE POROZUMIEŃ Z DYREKTORAMI INNYCH SZKÓŁ listy nauczycieli sporządzenie listy nauczycieli, którzy mogą być członkami ZN w innych szkołach lub placówkach zawarcie porozumień zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek powołanie powołanie w skład każdego ZN przynajmniej jednego nauczyciela z innej szkoły lub placówki (wymóg z Rozporządzenia) (Va, §43, p.2.2; VI, Procedura 5, p.3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl16

17 SKŁAD ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić wychowawca zdających w części pierwszej i drugiej nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu w części trzeciej nauczyciel języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin. Zmieniono ustęp 6. w §43 Va, co powoduje zmianę zasad organizacji zespołów nadzorujących w 2014 roku. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 17 (Vc, §1, p.13, §11)

18 + SKŁAD ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH PRZEBIEG EGZAMINU nie mogą być Przewodniczący i członkowie ZN nie mogą być nauczycielami przedmiotów wchodzących w zakres danego arkusza ani wychowawcami zdających. PZE 2 CZ co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki … (VI, Procedura 5, p.3-4) (Vc, §1, p.13, §11; VI, Procedura 5, p.5) do 30 zdających od 31 do 50 zdających od 51 do 70 zdających + PZE 3 CZ + PZE 4 CZ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 18

19 INFORMOWANIE OKE O SKŁADZIE ZN OD 10 MARCA 2014 R. Odpowiednia część egzaminu może się rozpocząć, jeśli liczba członków oraz skład zespołu nadzorującego są zgodne z Rozporządzeniem. (Va, §43, p.1; VI, Procedura 7, p.3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 19

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl ZMIANY W §43 WPŁYWAJĄCE NA ORGANIZACJĘ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 ROKU – SKŁAD ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO (2) PSZE powołuje innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub placówce, który spełnia wymagania dotyczące składu zespołu nadzorującego. Dodano ustęp 8. regulujący postępowanie w przypadku nieobecności członka zespołu nadzorującego. 20 (Vc, §1, p.13, §11)

21 ZAPOZNANIE PRZEWODNICZĄCYCH I CZŁONKÓW SZE Z ICH ZADANIAMI PSZE i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowane przez OKE w Gdańsku. PSZE zapoznaje przewodniczących i pozostałych członków ZN z ich zadaniami, z Procedurami organizowania i przeprowadzania... oraz informuje o sposobach dostosowania warunków i formy egzaminu dla uprawnionych do tego uczniów. Członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego mają obowiązek znać procedurę przebiegu egzaminu, zadania zespołów i instrukcje dotyczące egzaminu oraz procedurę postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem. Każdy członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego wypełnia Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych ( Załącznik nr 7 ) – przechowuje się je w szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej. (VI, Procedura 5, p.7) (VI, Procedura 6) (VI, Procedura 2, p.4.2) (V a, §40, p.4; VI, Procedura 2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 21

22 NIEKTÓRE ZADANIA SZE wynikające ze struktury egzaminu organizacja przerw między zakresami/ poziomami w poszczególnych częściach egzaminu wynikające z obowiązku umieszczania naklejek z kodem i wypełniania matrycy znaków w zestawach standardowych przez zdających rozdanie zdającym wraz z arkuszami naklejek z kodem kreskowym szkoły nadzorowanie prawidłowego zapisania przez zdających trzyznakowych kodów i numerów PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi, umieszczania naklejek z kodem kreskowym w przeznaczonych na nie miejscach oraz wypełniania matrycy znaków na karcie odpowiedzi wynikające ze sposobu przeprowadzania egzaminu, np. dwukrotne przypomnienie zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi) przed przystąpieniem przez zdających do rozwiązywania zadań na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl (VI, Procedura 6, p.1j) (VI, Procedura 6, p.2d) (Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r.) 22

23 WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ CZŁONKÓW ZN NA zasady kodowania zestawów egzaminacyjnych właściwe oznakowanie zestawu ucznia z dysleksją rozwojową umieszczenie odpowiednich informacji na etykiecie bezpiecznej koperty nieumieszczanie w bezpiecznych kopertach razem z wypełnionymi zestawami informacji umożliwiających identyfikację szkoły lub uczniów G6, G7 i G8 zapakowanie zestawów dostosowanych G6, G7 i G8 do oddzielnych kopert przestrzeganie zasad pakowania zestawów egzaminacyjnych z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i poziomu podstawowego języka obcego po zakończeniu pracy przez uczniów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 23

24 CZYNNOŚCI SKŁADAJĄCE SIĘ NA KODOWANIE ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH Na pierwszej stronie arkuszaNa karcie odpowiedzi wpisanie trzyznakowego kodu zdającego w odpowiednie pola wpisanie numeru PESEL zdającego w odpowiednie pola naklejenie nalepki z kodem kreskowym szkoły w polu na nią przeznaczonym -wypełnienie matrycy znaków zamalowanie okienka dysleksja (tę czynność zawsze wykonuje ZN) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl24

25 ZAZNACZANIE WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ Przykładowa karta odpowiedzi Przykładowa pierwsza strona arkusza (VI, Procedura 7, p.26a) Członkowie ZN w przypadku uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią zaznaczają występowanie tych trudności, zamalowując odpowiednie pole na arkuszu i karcie odpowiedzi. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 25

26 UWAGA ZMIANA UWAGA ZMIANA ZASAD KODOWANIA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 26 W odróżnieniu od wcześniejszych informacji w roku 2014 członkowie ZN poza zestawami dostosowanymi będą kodowali również zestawy standardowe rozwiązywane przez uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się niepełnosprawnych ruchowo z czasową niesprawnością rąk z afazją. !

27 ZASADY KODOWANIA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH W 2014 ROKU G2,G4, G5, G6, G7, G8 kodowanie zestawów dostosowanych przez członków zespołów nadzorujących (kod ucznia, numer PESEL, matryca znaków, nalepki z kodem kreskowym) – G2, G4, G5, G6, G7, G8 kodowanie zestawów standardowych uczniów niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przez członków ZN kodowanie zestawów standardowych uczniów niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przez członków ZN G1 kodowanie pozostałych zestawów standardowych samodzielnie przez zdających ( G1 ) G1 wypełnianie przez zdających matrycy znaków na karcie odpowiedzi w zestawach standardowych ( G1 ) G1 umieszczanie przez zdających naklejek z kodem kreskowym szkoły w wyznaczonych miejscach standardowych zestawów egzaminacyjnych ( G1 ) G1 zaznaczanie przez członków zespołów nadzorujących występowania dysleksji rozwojowej w odpowiednich miejscach zestawów standardowych wypełnianych przez zdających korzystających z dostosowania warunków egzaminacyjnych ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się ( G1 ) (VI, Procedura 6, p.2d, Procedura 7, p.16, Procedura 8, p.6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 27

28 ZASADY KODOWANIA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH W 2014 ROKU C.D. którzy kodują zestawy samodzielniektórych zestawy kodują członkowie ZN rozwiązujący zadania z zestawów standardowych i niekorzystający z dostosowania warunków egzaminu rozwiązujący zadania z zestawów dostosowanych G2, G4, G5, G6, G7, G8 z zaburzeniami komunikacji językowej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą z afazją znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej z czasową niesprawnością rąk niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym niepełnosprawni ruchowo z przewlekłymi chorobami zdający egzamin z nauczycielem wspomagającym niezależnie od typu arkusza i rodzaju dysfunkcji chorzy lub niesprawni czasowoz niepełnosprawnościami sprzężonymi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 28 Grupy uczniów,

29 HARMONOGRAM GŁÓWNYCH ZADAŃ PSZE – C.D. poinformowanie uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu egzaminu stwierdzanie uprawnień finalistów/laureatów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych do zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) na podstawie odpowiednich opinii/orzeczeń/zaświadczeń nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony egzamin, zgodnie z przepisami bhp Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl29 przedrozpoczęciemegzaminu (VI, Procedura 2, p.4.5) (VI, Procedura 2, p.1.7) (VI, Procedura 2, p.4.4) (VI, Procedura 2, p. 3)

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl30 INFORMACJE DLA UCZNIA

31 INFORMACJE DLA UCZNIÓW (SŁUCHACZY) O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU przydział do sal egzaminacyjnych wyznaczenie miejsca i czasu zgłoszenia się przez uczniów do szkoły przebieg egzaminu (w tym organizacja przerw) Serwis dla uczniów prawa i obowiązki zdającego zasady kodowania zestawu zadań zasady postępowania z arkuszem zasady wypełniania karty odpowiedzi Instrukcja/Informacja zamieszczona na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl31 (VI, Procedura 8)

32 SERWIS DLA UCZNIÓW Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 32 Adres: Logowanie się: Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły *. * Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes. uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego. www.oke.gda.plSerwis OKE Serwis dla uczniów LOGIN nadany przez OKE, przekazany przez dyrektora szkoły HASŁO – PESEL zdającego od 4 lutego 2014 r. od dnia uwolnienia wyników - 18 czerwca 2014 r., od godz. 10.00 (Va, §51, p.2)

33 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZDAJĄCEGO Zdający bez uprawnień do dostosowania warunków i/lub formy egzaminu 1. zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony zestawu 2. sprawdza liczbę stron zestawu i jakość wydruku 3. zgłasza braki i usterki w celu wymiany zestawu (w razie potrzeby) 4. koduje zestaw 5.zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi 6.zapisuje rozwiązania zadań otwartych w wyznaczonych miejscach 7.zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z zestawem 8.po zakończeniu pracy odkłada zestaw na brzeg ławki. umieszczając na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi trzyznakowy kod numer PESEL naklejkę z kodem kreskowym wypełniając matrycę znaków – na karcie odpowiedzi (VI, Procedura 8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 33

34 PRZYKŁADOWA KARTA ODPOWIEDZI Naklejkę z kodem kreskowym szkoły należy umieścić w miejscu na nie przeznaczonym, nie na kodzie kreskowym zestawu. ! Naklejka z kodem kreskowym szkoły Nie zaklejać ! Kod kreskowy zestawu 34

35 Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcie ucznia/ słuchacza. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (1) (VI, Procedura 2, p.4.6; Vc, §6. p.1-2, §11 – zmiana §47. p.1-2 z Va) O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest natychmiast powiadomić OKE faksem ( 58 320 55 91 ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 35

36 Unieważnienie nastąpi również w przypadku uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia dotyczącego przepisów przeprowadzania egzaminu skierowanego do dyrektora OKE przez zdającego lub jego rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi. Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (2) (VI, Procedura 8, p.17-18; Va, §146, p.1-3) (Vc, §1, p.74d ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 36

37 poziomu podstawowego języka obcego Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (3) (Vc, §6, p.1-5) z zakresu/poziomu W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z zakresu/poziomu albo albo albo historii i wiedzy o społeczeństwie przedmiotów przyrodniczych języka polskiego matematyki poziomu rozszerzonego języka obcego unieważnienie dotyczy tylko tego zakresu/poziomu, którego dotyczy stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 37

38 samodzielnie pracowali z zestawem stosowali ołówek wyłącznie do rysowania poprawnie wpisali trzyznakowy kod wpisali właściwy numer PESEL poprawnie wypełnili matrycę znaków na karcie odpowiedzi uważnie umieszczali naklejki z kodem kreskowym we właściwych miejscach zestawu wypełniali karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem przenieśli na kartę odpowiedzi wszystkie zaznaczenia do zadań zamkniętych (VI) WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ZDAJĄCYM, ABY nie sporządzali notatek na karcie odpowiedzi nie używali korektora nie wpisywali w zestawie danych umożliwiających identyfikację nie stosowali innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi (z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia) nie wnosili urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej. ! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 38

39 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl39 ZWALNIANIE UCZNIA/SŁUCHACZA Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

40 ZWALNIANIE UCZNIA/SŁUCHACZA Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 40 Va, §38, p.3Va, §38, p.4 Va, §39, p.1 z obowiązku przystąpienia do egzaminu uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami Vc, §7, p.4 z obowiązku przystąpienia do III części egzaminu z zakresu/poziomu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych... z odpowiedniej części egzaminu od 1 września 2013 do 20 sierpnia 2014 od 5 czerwca 2014 do 20 sierpnia 2014 od 1 września 2013 do dnia egzaminu (Zmieniony §49, p.4 z Va)

41 MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PRZEZ LAUREATÓW DEKLARACJI O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 41 Rodzice/opiekunowie prawni ucznia (słuchacza), który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej, mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń (słuchacz) uczył się jako obowiązkowego w szkole. (Vc, §3 i 4; VI, Procedura 2, p.3 i 4) Załącznik 1c do 9 kwietnia 2014 roku PSZE przekazuje informację o zmianie do OKE do 10 kwietnia 2014 r.

42 UCZNIOWIE/SŁUCHACZE UPRAWNIENI DO ZWOLNIENIA Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 42 (Va, Vb, Vc)

43 Na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty z zakresu w 2014 roku można zwolnić zdającego języka polskiego historii i WOS-u lub pierwszej z pierwszej części egzaminu matematyki przedmiotów przyrodniczych lub języka obcego nowożytnego, którego zdawanie w trzeciej części egzaminu zostało zadeklarowane drugiej z drugiej części egzaminu z obydwu poziomów trzeciej z obydwu poziomów trzeciej części egzaminu ZWALNIANIE Z ODPOWIEDNIEJ CZĘŚCI EGZAMINU LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH LUB LAUREATÓW/FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH 43 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl (Va, §39, p.1 i 2; Vc, §11 )

44 STWIERDZANIE UPRAWNIEŃ FINALISTÓW/LAUREATÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH LUB LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH od 1 września 2013 do dnia egzaminu PSZE w zaświadczeniach o wynikach w danej części egzaminu maksymalny wynik w danej części egzaminu uzyskanego w trakcie nauki w gimnazjum (Va, §38, p.1) na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty z odpowiedniej części egzaminu zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 44

45 OD 1 WRZEŚNIA 2014 ROKU ZMIANA W §39 – ZWALNIANIE LAUREATÓW Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU OD 1 WRZEŚNIA 2014 ROKU Uczeń będzie mógł być zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej egzaminu. Od 1 września 2014 r. będzie obowiązywał nowy zapis §39 regulującego postępowanie w przypadku zwalniania ucznia/słuchacza będącego finalistą / laureatem olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 45 (Vc, §1.10, §11)

46 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl46 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Dostosowanie warunków i formy egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014 Informacje szczegółowe zostały przedstawione w prezentacji Dostosowanie warunków i formy egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014 zamieszczonej w listopadzie 2013 r. w Serwisie dla dyrektorów.

47 CO WCHODZI W ZAKRES DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU? zestawy dostosowane wydłużenie czasu pracy z zestawem obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali korzystanie z urządzeń technicznych pomoc nauczyciela wspomagającego dostosowane kryteria oceniania odczytywanie tekstów liczących 250 słów lub więcej (GH) nieprzenoszenie zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi zestawy zadań nagrane na płycie CD w formie plików.pdf korzystanie z dostosowanej płyty CD w przypadku języka obcego nowożytnego 47 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl Zamawiane w porozumieniu z OKE do 31.12. 2013 r. (IV)

48 a)udział nauczyciela wspomagającego, b)korzystanie z urządzeń technicznych c)korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego. ODDZIELNA SALA EGZAMINACYJNA powinien odbywać sięw oddzielnej sali Egzamin gimnazjalny powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli uczeń (słuchacz) korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań: W szczególnych przypadkach egzamin może zostać przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu zdającego, w szpitalu) za zgodą dyrektora OKE wydaną na udokumentowany wniosek PSZE. 48 może zostać przeprowadzony Egzamin gimnazjalny może zostać przeprowadzony w wydzielonej sali w razie potrzeby przedłużenia czasu pracy z zestawem egzaminacyjnym zdającym uprawnionym do takiego dostosowania. (IV, p.19) (IV, p.24) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl VI, Procedura 1, p.2.3b)

49 ZAZNACZANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH (1) Prawo do zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych wyłącznie w zestawie zadań mają uczniowie Zaznaczenia ucznia z zestawu zadań na kartę odpowiedzi przenosi egzaminator zewnętrzny (IV, Tabela 1.) G8 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ( G8 ) G7 niesłyszący i słabosłyszący ( G7 ) G4, G5 słabowidzący ( G4, G5 ) G2 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ( G2 ) G1 niepełnosprawni ruchowo ( G1 ) G1 z czasową niesprawnością rąk ( G1 ) G1 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( G1 ) G1 z afazją ( G1 ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 49 !

50 ZAZNACZANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH (2) Obowiązek przenoszenia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi mają uczniowie (IV, Tabela 1.) G1 niekorzystający z dostosowania warunków egzaminacyjnych ( G1 ) G1 niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym ( G1 ) G1 znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej ( G1 ) G1 mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą ( G1 ) G1 z zaburzeniami komunikacji językowej ( G1 ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 50

51 Uczniowie z chorobami przewlekłymi chorzy lub niesprawni czasowo ZAZNACZANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH (3) zaznaczają odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartach odpowiedzi, chyba że uniemożliwia im to specyfika ich choroby (odpowiednia adnotacja w załączniku nr 12). (IV, Tabela 1.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 51

52 ZASTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENIANIA ZADAŃ OTWARTYCH Prawo do zastosowania szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych uwzględniających trudności w uczeniu się rozwiązujący zadania z zestawów standardowych (IV, Tabela 1.) z afazją ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z zaburzeniami w komunikacji językowej mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 52 ! z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki mają uczniowie tylko z języka polskiego i tylko w porozumieniu z dyrektorem OKE mają uczniowie

53 Jeden z członków ZN odczytuje jeden raz głośno po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej stanowiące podstawę zadań z języka polskiego z zestawu dodatkowego. Czasu odczytywania nie wlicza się do czasu pracy z zestawem. ODCZYTYWANIE TEKSTÓW LICZĄCYCH 250 SŁÓW LUB WIĘCEJ (CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA) Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w których opinii wskazano dysleksję głęboką poważne trudności w czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu Informacja o tym, że arkusz zawiera teksty do odczytania, będzie zamieszczona na stronie tytułowej. (IV, Tabela 1.; VI, Procedura 4, p.11c, Procedura 7, p.18) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 53

54 POMOC NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO (IV, Tabela 1.; VI, Procedura 11, p.2) Uczniowie niewidomi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Uczniowie niepełnosprawni ruchowo z czasową niepełnosprawnością rąk z przewlekłymi chorobami słabowidzący z afazją z zaburzeniami komunikacji językowej Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo z głęboką dysgrafią Nauczyciel odczytuje polecenia i teksty oraz zapisuje odpowiedzi ucznia. Nauczyciel wspomaga ucznia w pisaniu i/lub czytaniu. Nauczyciel zapisuje odpowiedzi ucznia do zadań otwartych. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 54

55 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl55 NADZOROWANIE PRZYGOTOWANIA SAL EGZAMINACYJNYCH

56 oddzielny stolik (ławka) dla każdego zdającego, wszystkie ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających odpowiednie stanowiska dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków egzaminu dla każdego zdającego kartka z nazwiskiem, imionami, numerem PESEL oraz kodem zdającego w widocznym miejscu sprawny zegar oraz tablica lub plansza miejsca dla zespołu nadzorującego i obserwatorów brak pomocy dydaktycznych (np. map, eksponatów) zapasowe przybory do pisania i rysowania zapewnienie możliwości korzystania przez uczniów (słuchaczy) z toalety bez kontaktowania się z innymi osobami dostosowanie warunków odpowiednio do dysfunkcji uczniów wydrukowanie list zdających z Hermesa przygotowanie materiałów dla zespołów nadzorujących (VI, Procedura 1., Procedura 6, p.1a i c, p. 2a, Procedura 7, p.8.) wyposażenie sal egzaminacyjnych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl56 organizacja przerw między zakresami egzaminu

57 MATERIAŁY DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH o dpowiednia liczba i rodzaj zestawów egzaminacyjnych b ezpieczne koperty do zapakowania zestawów wypełnionych przez zdających e tykiety na bezpieczne koperty k ody kreskowe l ista zdających w danej sali (na tej liście potwierdza się odbiór prac egzaminacyjnych od uczniów) d ruk Protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego sala nr… w ykaz uczniów z dysfunkcjami w ykaz uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu d wie papierowe koperty; jedna do zabezpieczenia zestawów niewykorzystanych i/lub wadliwych, druga na zestawy zdających, którzy przerwali/którym przerwano egzamin w danej części dodatkowa papierowa koperta w salach wydzielonych dla zdających z dysleksją głęboką na zestaw wykorzystany do jednorazowego odczytania tekstów liczących 250 słów i więcej – tylko w części humanistycznej z apasowe długopisy z czarnym tuszem, w części II również ołówki i przybory kreślarskie (VI, Procedura 6, p.1.d, Procedura 7, p.8) ! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl57

58 niezwłocznie przysłać do OKE w Gdańsku faks zawierający informację, na czym polega zmiana, i jej uzasadnienie wysłać drogą elektroniczną zmiany w Hermesie (aportować poprawione dane) pod żadnym pozorem nie zmieniać kodów uczniów; jeśli przybył do szkoły nowy uczeń, nadać kod tylko jemu jeśli uczeń ubył ze szkoły, nie usuwać jego danych z Hermesa, zgłosić go jako nieobecnego w Wykazie uczniów zwolnionych, laureatów i nieobecnych, a w trakcie przeprowadzania egzaminu zaznaczyć jego nieobecność na liście zdających i etykiecie właściwej bezpiecznej koperty. Numer faksu: 58 320 55 91 ZMIANA ORGANIZACYJNA PO 29 STYCZNIA Jeśli w szkole nastąpiła zmiana w danych o uczniach/słuchaczach po dniu 29 stycznia 2014 r., należy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl58

59 ZMIANA ORGANIZACYJNA PO 29 STYCZNIA - POZYSKIWANIE DODATKOWEGO ARKUSZA Jeśli w wyniku zmiany organizacji egzaminu konieczny jest dodatkowy zestaw/zestawy, np. dla zdającego, który został dopisany do listy uczniów danej szkoły, lub dla zdającego, który potrzebuje zestawu innego rodzaju niż zamówiony do 29 stycznia, PSZE może uzgodnić z PSZE innej szkoły pobranie od niego brakującego arkusza (np. ze szkoły, z której uczeń przeszedł ). W przypadku takiego uzgodnienia PSZE zwraca się o jego akceptację do dyrektora OKE wraz z informacją o konieczności dokonania zmiany organizacyjnej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl59

60 HARMONOGRAM GŁÓWNYCH ZADAŃ PSZE W DNIACH 23-25 KWIETNIA 2014 R. odbiór i sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne sprawdzenie kompletności i zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu danej części egzaminu skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej dotyczącej danej części egzaminu niezwłoczne przekazanie do OKE materiałów egzaminacyjnych i wymaganej dokumentacji zgodnie z otrzymaną instrukcją Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl60 (VI, Procedura 2, p.4-5) w dniu egzaminu ! !

61 ODBIÓR MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH 23.04.2014 GH odbiór przesyłki z materiałami do części humanistycznej ( GH ) 24.04.2014 GMP odbiór przesyłki z materiałami do części matematyczno-przyrodniczej ( GMP ) w godz. 5.00-7.30 Odbiera PSZE lub upoważniony przez niego przedstawiciel SZE w obecności innego przedstawiciela SZE. 25.04.2014 G*** odbiór przesyłki z materiałami do egzaminu z języka obcego nowożytnego ( G*** ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl61

62 należy W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy W MOMENCIE ODBIORU PRZESYŁKI sprawdzić zawartość opakowania w obecności kuriera zapisać informacje dotyczące uszkodzenia w dokumentach przewozowych sporządzić protokół opisujący uszkodzenie powiadomić dyrektora OKE w Gdańsku (tel. kom. 501 236 965). należy W obecności kuriera należy sprawdzić nienaruszalność przesyłki pokwitować odbiór, jeśli przesyłka jest nieuszkodzona. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl62

63 wykaz zawartości, w tym nazwę przedmiotu, rodzaje arkuszy i ich symbole, liczbę arkuszy i płyt CD, liczbę bezpiecznych kopert zwrotnych arkusze w liczbie i rodzaju odpowiadających zamówieniu, w tym arkusze rezerwowe płyty CD w liczbie i rodzaju odpowiadających zamówieniu list do przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych instrukcję zawierającą informację o sposobie komunikowania się dyrektora szkoły (placówki, ośrodka) z dystrybutorem w celu uruchomienia procedury awaryjnej bezpieczne koperty zwrotne w liczbie zgodnej z zamówieniem. PACZKI Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI DOSTARCZONE PRZEZ DYSTRYBUTORA Paczka będzie zawierać W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek problemów z jakością czy wymaganą ilością arkuszy i płyt obowiązują zapisy procedury awaryjnej zawarte w pkt. I.2.2. Zawartość paczki zgodna z zamówieniem na dzień 29 stycznia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl63

64 UKŁAD NAGRAŃ NA PŁYTACH CD Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki. Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. Arkusz na poziomie podstawowym Arkusz na poziomie rozszerzonym Ścieżka 1. – wstęp oraz zadanie 1. Ścieżka 2. – zadanie 2. Ścieżka 3. – zadanie 3. Ścieżka 1. – wstęp oraz zadanie 1. Ścieżka 2. – zadanie 2. (VI, Procedura 12, p.4.1i 4.4) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl64

65 SYMBOLE STANDARDOWYCH ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH GH-H1z zakresu historii i WOS-u GH-H1 – część humanistyczna, zadania z zakresu historii i WOS-u GH-P1z zakresu języka polskiego GH-P1 – część humanistyczna, zadania z zakresu języka polskiego GM-P1z zakresu przedmiotów przyrodniczych GM-P1 – cześć matematyczno-przyrodnicza, zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych GM-M1 z zakresu matematyki GM-M1 – cześć matematyczno-przyrodnicza, zadania z zakresu matematyki G**-P1 z poziomu podstawowego G**-P1 – część trzecia – język obcy nowożytny, zadania z poziomu podstawowego G**-R1 z poziomu rozszerzonego G**-R1 – część trzecia – język obcy nowożytny, zadania z poziomu rozszerzonego ** AF ENR W U ** - język: A – angielski, F – francuski, E – hiszpański, N – niemiecki, R – rosyjski, W – włoski, U - ukraiński (VI, Procedura 4, p.8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl65

66 SYMBOLE PŁYT CD Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 66 G*-P1, G*-P4 G*-R1, G*-R4 G*-P2, G*-P5, G*-P6 G*-R2, G*-R5, G*-R6 G*-P8G*-R8 G*-PG*-R

67 KAŻDEGO DNIA PO ODEBRANIU PRZESYŁKI sprawdzenie zgodności zawartości z Łącznym zapotrzebowaniem szkoły sprawdzenie zgodności zawartości z Łącznym zapotrzebowaniem szkoły na arkusze egzaminacyjne zawierającym informacje wprowadzone do Hermesa nie później niż 29 stycznia (liczba i rodzaj zestawów, a 25 kwietnia również płyt CD, na podstawie ich symboli) przeliczenie otrzymanych zestawów bezpiecznych kopert płyt CD przeliczenie otrzymanych zestawów i bezpiecznych kopert do zapakowania zestawów po egzaminie, a 25 kwietnia również płyt CD – w warunkach uniemożliwiających nieuprawnione ujawnienie materiałów egzaminacyjnych zapisanie liczby otrzymanych zestawów w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego wypełnianym dla obu zakresów/poziomów danej części egzaminu zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem do momentu przeprowadzenia odpowiedniego zakresu/poziomu egzaminu Jeśli w przesyłce jest mniej arkuszy niż zamówiono na dzień 29 stycznia, należy niezwłocznie zawiadomić telefonicznie dyrektora OKE w Gdańsku i dystrybutora (dyżur dystrybutora w godzinach 5.00-8.30). Czynności PSZE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 67 !

68 SPOSÓB PAKOWANIA ARKUSZY arkusze zapakowane nie więcej niż po 20 sztuk w koperty z przezroczystej folii każdy arkusz zabezpieczony przed nieuprawnionym ujawnieniem za pomocą nalepek w kolorze umożliwiającym identyfikację zakresu przedmiotowego w każdej kopercie – wymieszane na przemian różne wersje arkusza do każdego arkusza wydrukowanego pismem Braillea dołączony arkusz czarnodruku do każdego arkusza czarnodruku przeznaczonego dla nauczyciela wspomagającego ucznia niewidomego dołączone trzy kartki z logo CKE i napisem Centralna Komisja Egzaminacyjna koperta z przezroczystej folii zawierająca arkusz rezerwowy/arkusze rezerwowe oznaczona napisem REZERWA Dystrybucja do szkół Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 68

69 69 ANKIETA Będzie zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów 18 kwietnia. Tylko Tylko w razie wystąpienia niepożądanych sytuacji w zakresie dystrybucji i druku materiałów egzaminacyjnych należy wypełnić elektronicznie ankietę po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego – w dniach 25-28 kwietnia. I.Dystrybucja zestawów egzaminacyjnych II.Reklamacje dotyczące rozbieżności między zawartością przesyłki a zamówieniem III.Błędy techniczne i drukarskie IV.Uwagi dotyczące jakości dystrybucji i druku 69

70 W RAZIE BRAKU DOSTATECZNEJ LICZBY ZESTAWÓW W DNIU EGZAMINU = liczba dostarczonych zestawów = liczba zamówionych zestawów do dnia 29 stycznia 2014 r. (Łączne zapotrzebowanie szkoły na arkusze egzaminacyjne) liczba zestawów rezerwowych należy wykorzystać w pierwszej kolejności zestawy rezerwowe, ew. niewykorzystane PSZE nie może podjąć decyzji o kserowaniu brakujących zestawów jeśli liczba arkuszy po wykorzystaniu rezerwowych jest niewystarczająca, trzeba niezwłocznie poinformować faksem i telefonicznie dyrektora OKE. ! W razie braku zestawów albo usterek w zestawach (VI, Procedura 12, p.3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 70

71 W RAZIE BRAKU DOSTATECZNEJ LICZBY BEZPIECZNYCH KOPERT stosować koperty papierowe pakować w nie jak najmniej zestawów koperty papierowe opisać na wzór etykiet OKE w Gdańsku odnotować fakt wykorzystania papierowej koperty z wyjaśnieniem przyczyn jej użycia w Uwagach w Protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego – sala nr… ( Załącznik nr 8 ) oraz w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego z danej części ( Załącznik nr 9a, 9b lub 9c ). liczba dostarczonych kopert = liczba zamówionych kopert według stanu na 29 stycznia 2014 r. (Łączne zapotrzebowanie szkoły na arkusze egzaminacyjne) (VI, str. 41-57) W razie braku bezpiecznych kopert należy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 71

72 NADZOROWANIE PRZEBIEGU EGZAMINU (1) sprawdzenie przygotowania sal egzaminacyjnych sprawdzenie składu zespołów nadzorujących sprawdzenie tożsamości i upoważnień obserwatorów zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych przez zdających poza salą egzaminacyjną upewnienie się o nienaruszeniu pakietów z zestawami egzaminacyjnymi przekazanie materiałów egzaminacyjnych PZN wydłużenie czasu trwania egzaminu dla uprawnionych do tego zdających podejmowanie ewentualnych decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy zdającego wymiana zestawów wadliwych i jej odnotowanie w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego W przypadku naruszenia pakietów z zestawami/płytami zawiesić egzamin i powiadomić dyrektora OKE w Gdańsku. należy ! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 72 (VI, Procedura 7, p.3-5,7,8; Procedura 12, p.3, 6.2)

73 NADZOROWANIE PRZEBIEGU EGZAMINU (2) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przypomina członkom zespołów nadzorujących oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych. (VI, Procedura 7, p.6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 73

74 ZASADY POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAKRESU/POZIOMU EGZAMINU sprawdzenie nienaruszalności sprawdzenie nienaruszalności pakietów zawierających zestawy z danego zakresu/poziomu w obecności wszystkich PZN i przedstawicieli zdających przekazanie właściwej liczby i rodzaju zestawów przekazanie właściwej liczby i rodzaju zestawów z danego zakresu/poziomu egzaminu PZN z poszczególnych sal egzaminacyjnych rozdanie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE rozdanie zdającym zestawów z danego zakresu/poziomu w sali egzaminacyjnej o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu zakodowanie zakodowanie zestawów egzaminacyjnych zgodnie z obowiązującymi zasadami (Va, §44, p. 1-3 i 7; VI, Procedura 7., p.13; Procedura 16, p.7-8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 74

75 ODRYWANIE KART ODPOWIEDZI OD ZESTAWÓW ZADAŃ Członkowie ZN, którzy nadzorują przebieg egzaminu w salach, w których zdający wypełniają zestawy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w części I egzaminu przyrody w części II egzaminu poziomu podstawowego w części III egzaminu – język obcy nowożytny, po zakończeniu pracy zdających odrywają od arkuszy karty odpowiedzi. 23, 24, 25.04.2014 Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od arkuszy Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od arkuszy w przypadku zestawów dostosowanych dostosowanych (G2, G4, G5, G6, G7, G8) standardowych (G1) wypełnionych przez uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się niepełnosprawnych ruchowo niepełnosprawnych ruchowo z afazją z afazją chorych przewlekle i niesprawnych czasowo chorych przewlekle i niesprawnych czasowo ( w przypadku gdy nie przenoszą zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi). UWAGA! ! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 75

76 PRZYGOTOWANIE WYPEŁNIONYCH ZESTAWÓW DO PRZEKAZANIA PSZE PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU W każdej sali egzaminacyjnej w obecności przedstawiciela zdających ułożenie zestawów we właściwej kolejności wypełnienie etykiet na bezpieczne koperty przyklejenie etykiet do kopert zaklejenie kopert opuszczenie sali egzaminacyjnej przez ucznia uczestniczącego w pakowaniu zestawów sporządzenie dokumentacji egzaminacyjnej z sali od zestawów zadań z zakresu oderwanie kart odpowiedzi od zestawów zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie historii i wiedzy o społeczeństwie (część I) przyrody przyrody (część II) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (część III) Po opuszczeniu sali przez przedstawiciela zdających (VI, Procedura 7, p.24) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 76

77 UKŁADANIE ZESTAWÓW ZADAŃ W BEZPIECZNYCH KOPERTACH (1) Arkusze, od których oderwano karty odpowiedzi 2. Arkusze, od których oderwano karty odpowiedzi Zarówno karty, jak i arkusze należy układać zgodnie z kolejnością kodów na etykiecie koperty. W przypadku, gdy w kopercie umieszczamy wyłącznie zestawy, od których oderwano karty odpowiedzi, należy uporządkować je w następującej kolejności Karty odpowiedzi oderwane od arkuszy 1. Karty odpowiedzi oderwane od arkuszy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 77

78 UKŁADANIE ZESTAWÓW ZADAŃ W BEZPIECZNYCH KOPERTACH (2) W przypadku, gdy w kopercie umieszczamy wyłącznie zestawy, od których nie oderwano kart odpowiedzi, należy Nieoderwane zrobić adnotację na etykiecie koperty Nieoderwane długopisem/piórem z czerwonym tuszem/atramentem. ułożyć je w kolejności kodów oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 78 Nieoderwane DYSLEKSJA

79 W sytuacji, gdy do jednej koperty pakowane są zarówno zestawy, od których oderwano karty odpowiedzi, jak i zestawy, od których ich nie oderwano, materiały egzaminacyjne należy ułożyć w następującej kolejności: Nieoderwane Na etykiecie koperty należy zrobić adnotację Nieoderwane (czerwonym tuszem/atramentem). UKŁADANIE ZESTAWÓW ZADAŃ W BEZPIECZNYCH KOPERTACH (3) Arkusze, od których oderwano karty odpowiedzi 3. Arkusze, od których oderwano karty odpowiedzi Karty odpowiedzi oderwane od arkuszy 2. Karty odpowiedzi oderwane od arkuszy Zestawy, od których nie oderwano kart odpowiedzi 1. Zestawy, od których nie oderwano kart odpowiedzi Nieoderwane Dysleksja Dysleksja W każdej grupie obowiązuje kolejność kodów. 79

80 Redystrybucja do OKE SPOSÓB PAKOWANIA ARKUSZY (1) w oddzielnych kopertach G6, G7, G8 wypełnione przez zdających zestawy zapakowane do bezpiecznych kopert ( w oddzielnych kopertach G6, G7, G8 ) nie więcej niż po 25 sztuk w jednej kopercie koperty oznakowane odpowiednimi etykietami zestawy wykorzystane przez nauczycieli wspomagających zapakowane do bezpiecznych kopert razem z zestawami zdających, którzy byli przez nich wspomagani zestawy niewykorzystane, wadliwe, służące lektorom zapakowane do odpowiednio opisanych kopert papierowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 80

81 SPOSÓB PAKOWANIA ARKUSZY (2) W przypadku uszkodzenia lub niezaklejenia bezpiecznej koperty należy włożyć ją do innej koperty bezpiecznej albo papierowej i opisać kopertę zewnętrzną. Informację o tym fakcie trzeba umieścić w Uwagach w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu w danej części (Załącznik nr 9). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 81

82 Na kopercie bezpiecznej służącej do redystrybucji arkuszy egzaminacyjnych znajdować się będzie miejsce-pole tekstowe o wymiarze A6 z nadrukiem według wzoru: SPOSÓB PAKOWANIA ARKUSZY (3) Na tym polu należy nakleić etykietę przesłaną z OKE. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 82

83 SPOSÓB OZNACZANIA KOPERT ZAWIERAJĄCYCH PRACE ZDAJĄCYCH ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ specyficznymi trudnościami w uczeniu się, należy opisać ją, umieszczając na etykiecie napis DYSLEKSJA czerwonym tuszem/atramentem. Jeżeli w kopercie znajdują się wyłącznie prace uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, należy opisać ją, umieszczając na etykiecie napis DYSLEKSJA czerwonym tuszem/atramentem. dysleksja Jeżeli w kopercie wśród innych prac znajdują się również prace uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, należy na etykiecie na bezpieczną kopertę w miejscu na uwagi, przy numerze PESEL każdego z tych uczniów, umieścić napis dysleksja. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 83

84 SPOSÓB OZNACZANIA KOPERT ZAWIERAJĄCYCH M.IN. PRACE ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I/LUB FORMY EGZAMINU należyumieścić odpowiednią adnotację Na etykiecie naklejanej na bezpieczną kopertę, w miejscu na uwagi – przy numerze PESEL zdającego – należy umieścić odpowiednią adnotację czerwonym tuszem/atramentem, w przypadku gdy w kopercie zawierającej zestawy standardowe znajdują się również prace zdających niepełnosprawność ruchowa, którzy zaznaczają odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, np. niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia komunikacji językowej, mających prawo do zastosowania szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych, np. zaburzenia komunikacji językowej, G2, G4. korzystających z zestawów dostosowanych, np. G2, G4. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 84

85 WZÓR ETYKIETY zwolniony dysleksja przeniesiony do sali nr 11 Nieoderwane Wysyłka z OKE etykiet kodów kreskowych szkół od dnia 3.04.2014 roku. trudności adaptacyjne

86 odebranie materiałów egzaminacyjnych od przewodniczących ZN sprawdzenie zgodności liczby odbieranych zestawów egzaminacyjnych (wg opisu na kopertach) z listami zdających sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia odbieranej dokumentacji zabezpieczenie zestawów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem (Załącznik nr 9a, 9b lub 9c) sporządzenie Zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego (Załącznik nr 9a, 9b lub 9c) Załącznik OKE 1G sporządzenie Zbiorczego protokołu przekazania/odbioru dokumentacji po przeprowadzeniu danej części egzaminu (właściwy Załącznik OKE 1G ) i uzupełnienie załączników do tego protokołu elektroniczne zweryfikowanie informacji o uczniach/słuchaczach z różnych powodów nieobecnych na egzaminie poprzez wypełnienie w Serwisie dla dyrektorów zakładki Wykaz laureatów/finalistów, zwolnionych i nieobecnych wydrukowanie i dołączenie do dokumentacji egzaminacyjnej wypełnionego wykazu Załącznik OKE 2G dołączenie do dokumentacji Wykazu uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego ( Załącznik OKE 2G ). PO ZAKOŃCZENIU DANEJ CZĘŚCI EGZAMINU Czynności przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 86

87 DOKUMENTACJA EGZAMINACYJNA PRZEKAZYWANA DO OKE W GDAŃSKU Po każdej części egzaminu właściwy Załącznik OKE 1G dwa egzemplarze Zbiorczego protokołu przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej ( właściwy Załącznik OKE 1G ) Załącznik nr 9a, 9b lub 9c Zbiorczy protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego dla danej części egzaminu ( Załącznik nr 9a, 9b lub 9c ) wypełnione listy zdających ze wszystkich sal egzaminacyjnych Wykaz laureatów/finalistów, zwolnionych i nieobecnych – wydruk z zakładki Wykaz laureatów/finalistów, zwolnionych i nieobecnych ze strony internetowej Serwis dla dyrektorów potwierdzone kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego lub laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej Załącznik nr 10 decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ( Załącznik nr 10 ) Załącznik OKE 2G Wykaz uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego ( Załącznik OKE 2G ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 87

88 ZBIORCZY PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA/ODBIORU DOKUMENTACJI EGZAMINACYJNEJ Załącznik OKE 1Ga Załącznik OKE 1Gb Załącznik OKE 1Gc, d, e, f, g, h 464+2 87+2 23+0 Wypełnia się w OKE. Wzór protokołu przekazania/odbioru jest odrębny dla każdego z języków obcych nowożytnych zdawanych w III części egzaminu gimnazjalnego. 88 1 5

89 Do Wykazu trzeba wprowadzić dane laureatów konkursów przedmiotowych oraz laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, uczniów zwolnionych oraz nieobecnych. ZGŁASZANIE UCZNIÓW/SŁUCHACZY Z RÓŻNYCH POWODÓW NIEOBECNYCH NA EGZAMINIE (Va, §38, p.3-5; §39, p.1; Vc, §7.4 – zmieniony §49, p.4 z Va ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 89 od 15 marca 2014

90 WYDRUK WYKAZU LAUREATÓW/FINALISTÓW, ZWOLNIONYCH I NIEOBECNYCH Do dokumentacji egzaminacyjnej każdej z części egzaminu dołącza się odpowiednią stronę wydruku z Serwisu dla dyrektorów opieczętowaną i podpisaną przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 90

91 WYKAZ UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Załącznik OKE 2G Należy wpisać wszystkich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z grup wymienionych w Tabeli 1. w Komunikacie dyrektora CKE (IV) oraz uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 91

92 zestawy wypełnione przez uczniów w bezpiecznych kopertach zaklejonych w salach egzaminacyjnych zestawy niewykorzystane i wadliwe oraz wykorzystane do jednorazowego odczytania uczniom z dysleksją głęboką, po części językowej również niewykorzystane płyty CD, w zaklejonych i opisanych papierowych kopertach połączonych w paczkę opisaną identyfikatorem szkoły oraz informacją Zestawy niewykorzystane i wadliwe (należy też podać ich liczbę) zestawy uczniów, którzy przerwali egzamin... w zaklejonych i opisanych papierowych kopertach połączonych w paczkę opisaną identyfikatorem szkoły oraz informacją Zestawy uczniów, którzy przerwali… (należy też podać ich liczbę) dokumentacja egzaminacyjna w niezaklejonej papierowej kopercie (kolejność dokumentów jak na slajdzie 84.) ZABEZPIECZENIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 92 Prosimy o niepakowanie poszczególnych elementów w koszulki.

93 PRZEKAZANIE DO OKE W GDAŃSKU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH (1) odbiera kurier redystrybutora z identyfikatorem. Materiały z jednej części egzaminu (obu zakresów/poziomów) w jednej paczce odbiera od kuriera jedną warstwę wypełnionej nalepki adresowej z jego podpisem na nalepce umieszczanej na przesyłce nakleja kod kreskowy szkoły. wypełnione zestawy zestawy niewypełnione przez zdających dokumentacja egzaminacyjna Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl93

94 PRZEKAZANIE DO OKE W GDAŃSKU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH (2) 23.04.2014 GH przekazanie materiałów z części humanistycznej ( GH ) 24.04.2014 GMP przekazanie materiałów z części matematyczno-przyrodniczej ( GMP ) w godz. 14.00-17.00 wyłącznie za pośrednictwem redystrybutora w godz. 14.00-17.00 25.04.2014 G*** przekazanie materiałów z części trzeciej – język obcy nowożytny ( G*** ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl94

95 ZABEZPIECZENIE SZKOLNEJ DOKUMENTACJI EGZAMINACYJNEJ Załącznik nr 8 protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal z każdego zakresu/poziomu każdej części egzaminu ( Załącznik nr 8 ) Załącznik nr 9a, 9b, 9c kopie Zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego ( Załącznik nr 9a, 9b, 9c ) z każdej części egzaminu, związanych z nimi załączników oraz pozostałych dokumentów przekazanych do OKE Załącznik OKE 1G Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej ( Załącznik OKE 1G ) z potwierdzeniem odbioru materiałów egzaminacyjnych w OKE – z każdej części egzaminu Załączniknr 7 wszystkie dokumenty związane z powołaniem szkolnego zespołu egzaminacyjnego, w tym Oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów… ( Załącznik nr 7 ) Załącznik nr 11 upoważnienie do dostępu do zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych pod nieobecność PSZE i jego zastępcy w szczególnych przypadkach losowych ( Załącznik nr 11 ) Załącznik nr 12 wszystkie dokumenty związane z dostosowaniem warunków i/lub formy egzaminu, w tym informacje o sposobach dostosowania warunków i/lub formy egzaminu do potrzeb i możliwości poszczególnych zdających w szkole (wypełniony dla każdego z tych zdających ( Załącznik nr 12 ). W szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej pozostają Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl95

96 INFORMACJE PRZEKAZYWANE DO OKE W DNIACH 23 KWIETNIA – 6 MAJA 2014 Sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do danego zakresu/poziomu egzaminu – niezwłocznie po zakończeniu danej części egzaminu 23,24,25 kwietnia 2014 Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi – w dniu dostarczenia jej do szkoły przez dystrybutora Zgłoszenie naruszenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne – w dniu danej części egzaminu gimnazjalnego Zamówienie arkuszy egzaminacyjnych Zamówienie arkuszy egzaminacyjnych na termin dodatkowy egzaminu 25 kwietnia – 6 maja 2014 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl96

97 HARMONOGRAM GŁÓWNYCH ZADAŃ PSZE PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU W KWIETNIU przekazanie uczniom informacji o wynikach egzaminu otrzymanych z OKE w Gdańsku nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu w terminie dodatkowym wystąpienie o zwolnienie ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu (części egzaminu lub zakresu/poziomu) z przyczyn losowych lub zdrowotnych 2, 3 i 5 czerwca 18 czerwca po godz. 10.00 od 8 czerwca, ale nie później niż do 20 sierpnia zgłoszenie do OKE w Gdańsku zapotrzebowania na arkusze na termin dodatkowy nie później niż do 6 maja 27 czerwca przekazanie uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 97

98 ZAPOTRZEBOWANIE NA ARKUSZE NA TERMIN DODATKOWY od 25 kwietnia do 6 maja Wypełnianie od 25 kwietnia do 6 maja Tylko w wersji elektronicznej ! Serwis dla dyrektorów 1 1 98 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl

99 Jeśli zawartość przesyłki jest niezgodna z zamówieniem, należy niezwłocznie zawiadomić telefonicznie dyrektora OKE w Gdańsku i dystrybutora 5.00-8.30 dyżur dystrybutora (tel., fax i e-mail alarmowy) – w godzinach 5.00-8.30 8.30 dostarczenie przez dystrybutora brakujących arkuszy i/lub płyt – najpóźniej do godziny 8.30 ODBIÓR MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH W TERMINIE DODATKOWYM – CZERWIEC 2014 odbiór materiałów na wszystkie części egzaminu gimnazjalnego w godz. 5.00-7.30 Materiały egzaminacyjne odbiera PSZE lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego w obecności innego nauczyciela z tego zespołu. ! 2.06.2014 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl99

100 EGZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM – 2, 3, 5 CZERWCA W terminie dodatkowym obowiązują te same procedury, które są stosowane w terminie właściwym. listy zdających kody kreskowe etykiety na bezpieczne koperty pakowanie materiałów po egzaminie przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE w Gdańsku PSZE przygotowuje na wzór drukowanych z Hermesa. niewykorzystane w terminie kwietniowym PZN w sali opisuje zawartość koperty, umieszczając na niej wszystkie informacje występujące na etykietach OKE. Materiały egzaminacyjne ze wszystkich części należy zapakować do jednej paczki ostatniego dnia, w którym odbywa się egzamin w szkole. Jeśli egzamin się odbył – przesyłką redystrybutora na koszt odbiorcy (Trójmiasto i powiat gdański przywożą do siedziby OKE). Uwaga! Uwaga! Należy wcześniej zamówić kuriera! Jeśli egzamin się nie odbył – 5 czerwca, nie wcześniej niż o godz. 12.30, zwykłą przesyłką pocztową. Uwaga! Uwaga! Należy niezwłocznie wysłać faks z informacją, że egzamin się nie odbył. 100

101 do 18 czerwca przekazanie szkołom przez OKE informacji o wynikach zdających – do 18 czerwca od 18 czerwca, od godz. 10.00 możliwość pobrania wyników ze strony internetowej OKE w Gdańsku – od 18 czerwca, od godz. 10.00 27 czerwca wręczenie zdającym zaświadczeń o wynikach – w macierzystych szkołach uczniów 27 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły Należy sprawdzić zgodność danych egzaminacyjnych na zaświadczeniach o wynikach, podpisać listę otrzymanych zaświadczeń i odesłać ją do OKE w Gdańsku. Termin ujawnienia wyników 18 czerwca, godz. 10.00 18 czerwca, godz. 10.00 (termin wyznaczony przez dyrektora CKE) PRZEKAZANIE UCZNIOM/SŁUCHACZOM INFORMACJI O WYNIKACH ! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl101

102 WYNIKI EGZAMINU języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. (Va, §48, p.5a-b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl102

103 Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, DzU Z 2010, nr 97, poz. 624 oraz z 2012, poz. 205) WYNIKI EGZAMINU

104 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje wyniki do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych (do 31 sierpnia dla zdających w terminie dodatkowym). Dyrektor szkoły przekazuje uczniom lub rodzicom/prawnym opiekunom zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. (Va, §51. 1-3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl104

105 WPŁYW WYNIKÓW Z III CZĘŚCI EGZAMINU NA POZIOMIE ROZSZERZONYM NA REKRUTACJĘ DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 105 Wyniki trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym będą brane pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. (Przepisy przejściowe z rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.;Va, § 6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl

106 WARUNKI UKOŃCZENIA GIMNAZJUM uzyskanie pozytywnych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego §6, p. 7 §7, p.3 (Vc). Niespełnienie któregokolwiek z przytoczonych warunków regulują zapisy w §6, p. 7 oraz w §7, p.3 (Vc). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl106

107 ZMIANA W §47 VA – PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Uczeń przystępuje ponownie do egzaminu w roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę. Dodano §47c regulujący postępowanie w przypadku nieukończenia gimnazjum przez ucznia, który przystąpił do egzaminu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 107 (Vc, §1.18, §11)

108 WAŻNE TELEFONY Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl108 zgłaszanie uczniów, dane uczniów, Hermes 58 320 55 64 specjalista Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego wymiana lub zagubienie zaświadczenia o wynikach 58 320 55 79 z-ca kierownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego wglądy do prac egzaminacyjnych 58 320 55 82 specjalista Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zwolnienia uczniów z egzaminu 58 320 55 98 58 320 55 92 vice dyrektor OKE specjalista Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego pytania związane z procedurami centralnymi organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i przepisami rozporządzeń 58 320 55 76 58 320 55 67 koordynatorzy części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej koordynatorzy części językowej dystrybucja i redystrybucja materiałów egzaminacyjnych 501 236 965 58 320 55 62 Dyrektor OKE kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego dostosowanie warunków i/lub formy egzaminu 58 320 55 85 specjalista Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 58 320 55 92 sekretariat

109 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Opracowanie merytoryczne i techniczne: Joanna Gwizdalska, Renata Świrko


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA PRZEWODNICZĄCYCH SZKOLNYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH W GIMNAZJACH ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google