Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa dr Robert Zieliński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa dr Robert Zieliński."— Zapis prezentacji:

1 Formy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa dr Robert Zieliński

2 Pojęcie działalności gospodarczej
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447, ze zm.), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

3 przytoczona definicja ma charakter generalny, tzn
przytoczona definicja ma charakter generalny, tzn. obowiązuje dla całego systemu prawa krajowego zarobkowość = działalność gospodarcza musi być jedynie nakierowana na zysk. Nie ma konieczności osiągania zysków wykonywana w sposób zorganizowany, tj. jednej z przewidzianych prawem form organizacyjnych, czyli jako osoba fizyczna, osoba prawna, osobowa spółka prawa handlowego ciągłość wykonywania = zamiar stałego prowadzenia działalności gospodarczej, pozostawanie w gotowości do jej kontynuowania; dopuszczalne jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej dla osiągnięcia jednego celu gospodarczego, działalność sezonowa

4 Pojęcie przedsiębiorcy
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej )

5 kluczową cechą kwalifikującą dany podmiot do kategorii przedsiębiorcy jest wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu dlatego też za przedsiębiorców nie uznaje się oddziały, ponieważ wykonują one działalność gospodarczą na rzecz i w imieniu przedsiębiorców macierzystych

6 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
jednoosobowa działalność osoby fizycznej (indywidualna działalność gospodarcza), II. osoba prawna (spółki kapitałowe – podstawową wartością spółki jest kapitał): - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) - spółka akcyjna (S.A.)

7 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
III. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (spółki osobowe – dominującą pozycję w tych spółkach mają wspólnicy): - spółka cywilna, - spółka jawna, - spółka partnerska, - spółka komandytowa, - spółka komandytowo-akcyjna IV. inne (np. stowarzyszenie, fundacja)

8 Podmioty gospodarcze wg form prawnych
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 83,6% spółki cywilne - 7,98% spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 7,02% spółki jawne – 0,93% spółki akcyjne – 0,26% spółki komandytowe – 0,15% spółki partnerskie – 0,02% spółki komandytowo-akcyjne – 0,04%

9 Regulacje prawne dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej uregulowane są w Kodeksie cywilnym z 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), natomiast dotyczące pozostałych spółek (spółek prawa handlowego) w Kodeksie spółek handlowych z 2000 r. (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz z późn. zm.).

10 Jednoosobowa działalność gospodarcza
- najbardziej popularna i najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej osoba fizyczna = jednoosobowy przedsiębiorca występuje w dwojakiej roli: jako przedsiębiorca w sprawach „firmowych” i jako typowa osoba fizyczna w sprawach sfery prywatnej, np. jeśli zakup towarów dotyczyć będzie spraw „firmowych” przedsiębiorca uzyskuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od faktur dokumentujących ich zakup, a gdy dotyczy jego sfery osobistej, prawo takie nie istnieje osoba fizyczna, która prowadzi taką działalność odpowiada całym swoim majątkiem za jej zobowiązania

11 Jednoosobowa działalność gospodarcza
przedsiębiorca prowadzi działalność pod firmą, która musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz może zawierać przedmiot działalności, np. „Biuro doradztwa prawnego Jan Kowalski” jej założenie nie jest warunkowane posiadaniem kapitału początkowego założenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku (CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

12 Jednoosobowa działalność gospodarcza
wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 można wypełnić: on-line i złożyć go elektronicznie: na stronie internetowej CEIDG ( ), w Biuletynie Informacji Publicznej ( na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki ( na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ( ). podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku, za pomocą: - podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym, - nieodpłatnego profilu zaufania na platformie ePUAP

13 Jednoosobowa działalność gospodarcza
wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 można wypełnić: osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie gminy/miasta (od r. nie ma „rejonizacji”) albo wysłać listem poleconym z podpisem notarialnie potwierdzonym złożenie wniosku jest wolne od opłat

14

15

16

17 Jednoosobowa działalność gospodarcza
We wniosku CEIDG-1 określa się zakres wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), np A Działalność fizjoterapeutyczna Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane UWAGA: Niektóre rodzaje działalności są reglamentowane, co oznacza, że ich wykonywanie uzależnione jest od uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia lub wpisu w Rejestrze Działalności Regulowanej

18 Jednoosobowa działalność gospodarcza
We wniosku CEIDG-1 określa się również formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru między kilkoma formami opodatkowania: opodatkowaniem wg progresywnej skali podatkowej (18%, 32%) podatkiem proporcjonalnym (liniowym) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową

19 Jednoosobowa działalność gospodarcza
Rozpoczęcie działalności gospodarczej następuje z chwilą wpisu do rejestru CEIDG. UWAGA: Warto wpisać późniejszy dzień rozpoczęcia działalności niż dzień złożenia wniosku, aby uniknąć konieczności płacenia składek na ZUS przed faktycznym rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

20 Jednoosobowa działalność gospodarcza
Wypełnienie wniosku oznacza zgłoszenie działalności gospodarczej do (tzw. „jedno okienko”): rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do urzędu skarbowego (zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP) oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne) lub KRUS (zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników ). Wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w ramach Głównego Urzędu Statystycznego.

21 Jednoosobowa działalność gospodarcza
Tzw. „jedno okienko” a praktyka? W terminie 7 dni od założenia działalności gospodarczej, we właściwym wg miejsca zamieszkania oddziale ZUS należy dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego. CEIDG przesyła do ZUS jedynie informację o tym, że powstał nowy przedsiębiorca jako płatnik składek. Obowiązkowymi ubezpieczeniami są: rentowe, emerytalne oraz zdrowotne

22 Jednoosobowa działalność gospodarcza
Tzw. „jedno okienko” a praktyka? Rejestracja na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) – w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej na formularzu VAT-R wraz z uiszczeniem opłaty skarbowej 170 zł na rzecz gminy przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Obowiązek rejestracji nie dotyczy podmiotów zwolnionych z podatku ze względu na osiągane obroty (nieprzekraczające limitu określonego wynoszącego w 2014 r zł), oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z podatku

23 Jednoosobowa działalność gospodarcza
Pieczątka wyrobienie pieczątki nie jest prawnie wymagane, ale jest niezbędne do założenia rachunku bankowego Pieczątka powinna zawierać: - oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko oraz dodatkową nazwę w przypadku jej posiadania) - dane teleadresowe firmy - NIP - REGON (nie jest obowiązkowy)

24 Jednoosobowa działalność gospodarcza
Rachunek bankowy Prawo nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku używania rachunku bankowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością ale……

25 Jednoosobowa działalność gospodarcza
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej: dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych (ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji)

26 Spółka cywilna art k.c. bardzo zbliżona do jednoosobowej działalności gospodarczej najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej dwóch przedsiębiorców jest to umowa zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów nie posiada osobowości prawnej, tj. nie ma zdolności by być podmiotem praw i obowiązków oraz by dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych (pozywając taki podmiot w rzeczywistości pozywamy jej wspólników, którzy są stronami stosunków prawnych)

27 Spółka cywilna - jej majątek stanowi łączną współwłasność wspólników, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem sposób traktowania spółki cywilnej na gruncie różnych podatków jest odmienny: spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a są nimi poszczególni wspólnicy: każdy ze wspólników odrębnie oblicza swój podatek i odrębnie składa zeznanie podatkowe dochód podatkowy spółki dzieli się na poszczególnych wspólników stosownie do ustalonych przez nich udziałów w zyskach, a jeśli nie zostały ustalone w sposób proporcjonalny

28 Spółka cywilna spółka cywilna jest natomiast podatnikiem podatku od towarów i usług dla celów rozliczeń tego podatku za spółkę składa się deklarację podatkową do zawarcia umowy spółki cywilnej dochodzi w formie pisemnej, nie ma jednak konieczności sporządzania aktu notarialnego powinna ona zawierać co najmniej następujące elementy: nazwę spółki, listę wspólników, przedmiot prowadzonej działalności, wartość i rodzaj wniesionego wkładu oraz czas na jaki zawarto umowę fakt zawarcia umowy należy w ciągu 14 dni zgłosić do US (odpowiedniego według siedziby spółki) w celu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5% od wartości wniesionych wkładów) i złożenia deklaracji PCC-3

29 Spółka cywilna nazwa spółki dowolna, powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników, a także oznaczenie formy prawnej, czyli skrót sc wniosek o  wpis do CEIDG składa każdy ze wspólników osobno (przedsiębiorcą jest każdy ze wspólników spółki cywilnej, a nie spółka cywilna) spółka cywilna podlega natomiast odrębnej rejestracji w urzędach: skarbowym (zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 z załącznikiem NIP-D, VAT-R), statystycznym (wniosek RG-1 i RG-S.C.), ewentualnie w ZUS – jeśli będzie zatrudniać pracowników) i nadawane są jej odrębnie od wspólników NIP i REGON.

30 Spółka cywilna Spółka cywilna nie podlega rejestracji w CEIDG ani w KRS. Wspólnicy dokonują jedynie aktualizacji danych w CEIDG wypełniają rubrykę 26. „Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych”. zobowiązani są podać NIP i REGON spółki (bądź spółek cywilnych), w których są wspólnikami

31 Spółki osobowe prawa handlowego
nie posiadają osobowości prawnej, nie mają organów posiadają zdolność prawną = mogą we własnym imieniu nabywać prawa (w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe), zaciągać zobowiązania oraz i zdolność sądową mogą pozywać i być pozywane podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podatkowa sytuacja tych spółek jest zbliżona do spółki cywilnej: spółki te nie są podatnikami podatku dochodowego, lecz poszczególni ich wspólnicy spółki te są podatnikami podatku od towarów i usług

32 Spółka jawna spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową firma spółki jawnej musi zawierać co najmniej jedno nazwisko wspólnika oraz oznaczenie „spółka jawna” umowa – forma pisemna pod rygorem nieważności powstaje z dniem rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS (wnioski: KRS-W1, KRS-WB, KRS-WK KRS-WM, 500 zł - opłata sądowa za rejestrację każdej spółki handlowej w KRS, 100 zł - opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG) każdy wspólnik może prowadzić sprawy spółki, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki wspólnik nie pobiera wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z prowadzeniem spółki

33 Spółka jawna zakaz prowadzenia przez wspólników działalności konkurencyjnej każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem (obecnym i przyszłym) solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką jest to odpowiedzialność subsydiarna = wierzyciel może rozpocząć prowadzenie egzekucji z majątku wspólnika dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna wspólnikiem spółki jawnej może być każda osoba posiadająca zdolność prawną (tj. osoba fizyczna, osoba prawna, tzw. ułomne osoby prawne m.in. inne spółki jawne) może być zawarta na czas oznaczony każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i stratach, chyba że umowa stanowi inaczej

34 Spółka partnerska spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) – wyłącznie osoby fizyczne – w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą partnerami mogą być: księgowy, biegły rewident, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, aptekarz, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, pielęgniarka, położna, architekt, inżynier budownictwa, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, adwokat, notariusz, radca prawny + prywatna praktyka psychologiczna umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności

35 Spółka partnerska partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak i za zobowiązania spółki będące następstwem działań bądź zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej za pozostałe zobowiązania spółki (np. związane z dostawą mediów) partnerzy odpowiadają tak jak wspólnicy spółki jawnej

36 Spółka partnerska do powstania spółki potrzebne jest zawarcie umowy spółki i dokonanie wpisu do KRSu spółka partnerska nie ma określonych wymagań kapitałowych (partnerzy nie muszą wnosić żadnego wkładu pieniężnego ani rzeczowego w celu zawiązania spółki) możliwość ustanowienia zarządu (przydatny zwłaszcza w jednostce skupiającej większą liczbę partnerów - scentralizowany ośrodek zarządzania) członkiem zarządu spółki partnerskiej może być partner, jak i osoba trzecia firma spółki partnerskiej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce

37 Spółka komandytowa spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) umowa spółki komandytowej w formie aktu notarialnego powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa"

38 Spółka komandytowa odmiana spółki jawnej, w której istnieją wspólnicy o różnych uprawnieniach i obowiązkach: komplementariusz = wspólnik aktywny, prowadzący sprawy spółki i reprezentujący ją na zewnątrz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, osobisty, całym swoim majątkiem, subsydiarny komandytariusz= wspólnik pasywny, nie prowadzi spraw spółki, nie reprezentuje jej (chyba, że jako pełnomocnik), zaangażowany głównie kapitałowo

39 Spółka komandytowa nie ponosi też pełnej odpowiedzialności = odpowiada za zobowiązania spółki tylko do określonego w umowie spółki (zazwyczaj niewniesionego) wkładu, tj. sumy komandytowej wysokość tej kwoty odpowiedzialności nie musi być równa kwocie wniesionych przez niego wkładów do spółki jeśli komandytariusz wniesie do spółki wkład o wartości co najmniej równej sumie komandytowej jest wolny od odpowiedzialności osobistej (tzn. komornik nie będzie sięgał do jego majątku osobistego w celu spłacenia wierzycieli spółki) spółka jest podatnikiem podatku VAT, zaś wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, tak jak w spółce jawnej

40 Spółka komandytowa w praktyce spółka tę wykorzystuje się by:
ograniczyć skutki podwójnego opodatkowania, jakie występują w spółkach kapitałowych - podatek płacony po raz pierwszy od dochodów spółki oraz podatek płacony po raz drugi od dywidendy ograniczyć odpowiedzialność osób kierujących spółką tworzy się wówczas konstrukcję, w której komandytariuszami są osoby fizyczne, a komplementariuszami odpowiedzialnymi w pełni za sprawy spółki zostają kontrolowane przez tych pierwszych osoby prawne, np. spółki z o.o.

41 Spółka komandytowa spółka kapitałowa (komplementariusz) odpowiada wówczas całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki (a więc do wysokości wniesionego do tej spółki kapitału, np. 5 tys. zł), a komandytariusze jedynie do wysokości sumy komandytowej, tj. czyli ryzykują tylko zainwestowanym wkładem - jak wspólnicy spółki z o.o. prawo handlowe nie wymaga ponadto, aby wielkość wniesionych do spółki komandytowej kapitałów = udziałom w zysku tej spółki

42 Spółka komandytowa w praktyce oznacza to, że możliwe jest by komplementariusz (spółka kapitałowa) miał bardzo niski udział w zysku spółki komandytowej (i tym samym praktycznie nie płacił podatku dochodowego od osób prawnych), a komandytariusz wysoki pozwala to znacznie ograniczyć podwójne ekonomiczne opodatkowanie, z jakim mają do czynienia wspólnicy spółek z o.o. przy relatywnie niskim ryzyku odpowiedzialności za zobowiązania spółki

43 Spółka komandytowo-akcyjna
spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz) i co najmniej jeden jest akcjonariuszem jest to hybryda spółki w pełni osobowej (z uwagi na komplementariusza) i spółki kapitałowej (z uwagi na akcjonariusza) do powstania spółki potrzebne jest: podpisanie statutu spółki w formie aktu notarialnego, wniesienie kapitału, dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

44 Spółka komandytowo-akcyjna
kapitał zakładowy - 50 000 zł firma spółki powinna zawierać nazwisko bądź firmę (nazwę) jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna” nazwisko akcjonariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki. Jeżeli tak się stanie, akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania spółki bez ograniczeń, tak jak komplementariusz organy: walne zgromadzenie oraz rada nadzorcza (obowiązkowa tylko w przypadku gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób)

45 Spółka komandytowo-akcyjna
spółkę reprezentuje komplementariusz, a akcjonariusz może ją reprezentować jako pełnomocnik odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania jest identyczna jak w spółce komandytowej w celu ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki komandytowo-akcyjnej jako komplementariusza często dobiera się spółkę kapitałową, sp. z o.o. akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki; jest wspólnikiem pasywnym, który wnosi jedynie kapitał

46 Spółka komandytowo-akcyjna
od dnia 1 stycznia 2014 roku spółki komandytowo-akcyjne są podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) Opodatkowanie komplementariusza: udział w zysku spółki jest traktowany jak dochód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej i opodatkowany stawką 19% przy czym zryczałtowany podatek dochodowy obciążający zysk komplementariusza jest pomniejszany o taką część podatku dochodowego samej spółki, która odpowiada udziałowi komplementariusza w zyskach spółki (chroni to przed podwójnym opodatkowaniem)

47 Spółka komandytowo-akcyjna
Opodatkowanie akcjonariuszy: - dywidendy otrzymywane przez akcjonariuszy są zaliczane do dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i z chwilą ich wypłaty podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu 19% podatkiem. Podatek jest pobierany od kwoty należnej dywidendy z chwilą jej wypłaty.

48 Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób (z wyłączeniem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w każdym celu prawnie dopuszczalnym wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie umowa spółki sporządzona w formie aktu notarialnego wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS (opłata sądowa 500 zł + ogłoszenie w MSiG 100 zł) wniosek rejestrowy składa się na formularzu KRS-W3, a wraz z nim formularze załączników: KRS-WE - dot. wspólników spółki, KRS-WM - z danymi o przedmiocie działalności spółki oraz KRS-WK - o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu

49 Spółka z o.o. Oprócz ww. formularzy i dowodów opłat do zgłoszenia należy załączyć następujące dokumenty (w oryginale lub oświadczonych urzędowo odpisach): umowę spółki, listę wspólników, w której należy podać imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów, a w przypadku, gdy do rejestru zgłoszono spółkę jednoosobową także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (członków zarządu i prokurentów), dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, jeżeli o powołaniu nie stanowi umowa spółki

50 Spółka z o.o. do wniosku o wpis spółki do KRS załącza się również niezbędne dokumenty do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Głównego Urzędu Statystycznego sąd z urzędu wpisuje do rejestru nadany nowej spółce numer NIP i REGON, który otrzymuje od urzędu skarbowego oraz urzędu statystycznego

51 Spółka z o.o. z chwilą zarejestrowana w KRS spółka nabywa osobowość prawną do chwili wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS może ona działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi zł kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości, wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł kapitał może być pokryty gotówką, bądź wkładem niepieniężnym, tj. aportem kapitał należy opłacić lub pokryć w całości przed rejestracją spółki w KRS

52 Spółka z o.o. "Rejestracja spółki z o.o. w 24h”
od 1 stycznia 2012 r. spółka może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. udostępnianego w systemie teleinformatycznym (tzw. S24) na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i opatrzenia go podpisem elektronicznym zmiana tak zawartej umowy spółki z o.o. jest możliwa po zarejestrowaniu spółki i wymaga aktu notarialnego

53 Spółka z o.o. po podpisaniu umowy spółki upoważnieni użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia: listy wspólników, oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (wyłącznie o charakterze pieniężnym) oraz wniosku o rejestrację spółki, które podpisują przez złożenie podpisu elektronicznego wkłady na pokrycie kapitału zakładowego należy wnieść w terminie 7 dniu od dnia wpisania spółki do rejestru

54 Spółka z o.o. w ciągu 7dni od daty zarejestrowania spółki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zarząd spółki powinien złożyć w sądzie rejestrowym: wzory podpisów członków zarządu uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu oraz oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki

55 Spółka z o.o. w przypadku elektronicznej rejestracji nie ma zastosowania tzw. zasada ,,jednego okienka” konieczne jest samodzielne dokonanie odrębnych zgłoszeń do ewidencji podatników i płatników oraz do rejestru organów gospodarki narodowej (REGON) i ZUS po nadaniu nowopowstałej spółce numerów NIP i REGON zarząd ma obowiązek zgłoszenia niniejszych numerów do KRS wniosek o rejestrację podlega opłacie w systemie eCard: opłata sądowa 500 zł, opłata za ogłoszenie w MSiG 100 zł, opłata manipulacyjna 14 zł

56 Spółka z o.o. spółka z o.o. (S24) zobowiązana jest złożyć deklarację PCC-3 oraz obliczyć od wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o opłaty rejestracyjne podatek według stawki 0,5% i wpłacić go w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki

57 Spółka z o.o. firma spółki, może być dowolna, ale musi zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i powinna odróżniać się dostatecznie od firmy innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku organy spółki: obowiązkowo Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd, zaś Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna fakultatywnie (obowiązek powołania Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej istnieje przy kapitale zakładowym powyżej 500 tys. zł oraz liczbie wspólników powyżej 25) spółkę reprezentuje zarząd, który zgłasza ją do rejestru oraz prowadzi sprawy spółki członkami zarządu mogą być osoby powołane spośród wspólników lub spoza ich grona

58 Spółka z o.o. członkowie zarządu mogą ponosić solidarną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna i w zakreślonym przez przepisy KSH terminie nie złożą oni wniosku o ogłoszenie upadłości Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały (w formie pisemnej, chyba że ustawa wymaga formy aktu notarialnego) w sprawach dot. spółki, np. podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana umowy spółki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego

59 Spółka z o.o. jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu

60 Spółka akcyjna spółka kapitałowa, posiada osobowość prawną, służy przede wszystkim realizacji dużych przedsięwzięć gospodarczych, może ją zawiązać jedna lub więcej osób minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi zł, wartość nominalna 1 akcji nie może być niższa, niż 1 grosz kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej, które podlegają obrotowi (mogą być kupowane i sprzedawane) na giełdzie spółkę akcyjną wolno założyć w dowolnym celu (np. kulturalnym, charytatywnym), który nie może być sprzeczny z prawem

61 Spółka akcyjna firma spółki może brzmieć dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka akcyjna” W celu utworzenia spółki akcyjnej należy: zawiązać umowę spółki, w tym sporządzić statut spółki w formie aktu notarialnego i podpisać go (wówczas powstaje spółka akcyjna w organizacji), wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału ustanowić zarząd i radę nadzorczą, dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - opłaty rejestracyjne identyczne, jak w przypadku spółki z o.o.

62 Spółka akcyjna Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać wypełnione i podpisane przez cały zarząd formularze: KRS-W4 – wniosek o rejestrację, KRS-WA – załącznik do wniosku, dotyczący oddziałów, terenowych jednostek organizacyjnych spółki, KRS-WG – załącznik do wniosku, dotyczących emisji akcji, KRS-WH – załącznik do wniosku, dotyczący sposobu powstania podmiotu, KRS-WK – załącznik do wniosku, dotyczący organów spółki, KRS-WL – załącznik do wniosku, dotyczący prokurentów, pełnomocników, KRS-WM – załącznik do wniosku, dotyczący przedmiotu działalności spółki

63 Spółka akcyjna spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ponoszą ryzyko do wartości objętych akcji spółki działa przez organy: walne zgromadzenie, zarząd oraz radę nadzorczą zarząd - obowiązkowy organ spółki akcyjnej, powoływany jest przez radę nadzorczą maksymalnie na okres 5 lat, reprezentuje spółkę na zewnątrz i prowadzi jej sprawy, składa się z jednego lub większej liczby członków

64 Spółka akcyjna rada nadzorcza - organ kontrolny w spółce, składa się z minimum 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, kadencja członka rady nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 lat walne zgromadzenie - organ w skład, którego wchodzą udziałowcy spółki, decyduje o najważniejszych sprawach związanych z działalnością w spółki, może być zwyczajne lub nadzwyczajne


Pobierz ppt "Formy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa dr Robert Zieliński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google