Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Badawczy Węgla i Stali Fundusz Badawczy Węgla i Stali mgr Maria Kaska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Badawczy Węgla i Stali Fundusz Badawczy Węgla i Stali mgr Maria Kaska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Fundusz Badawczy Węgla i Stali mgr Maria Kaska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Warszawa, 19 czerwca 2007 www.kpk.gov.pl

2 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Program Badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali funkcjonuje jako kontynuacja programów badań i rozwoju technicznego w dziedzinie węgla i stali Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (programy BRT EWWiS). www.kpk.gov.pl

3 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Głównym celem programu jest wspieranie konkurencyjności wspólnotowego sektora węgla i stali. Program jest zgodny z naukowymi, technologicznymi i politycznymi celami Unii Europejskiej i uzupełnia działania prowadzone w Państwach Członkowskich w ramach innych programów badawczych Wspólnoty www.kpk.gov.pl

4 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Główne zasady Program zapewnia pomoc finansową projektom i innym działaniom poprzez wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uczelniami. Obejmuje procesy produkcyjne, utylizację, ochronę zasobów surowcowych, poprawę stanu środowiska oraz bezpieczeństwo pracy w sektorach związanych z przemysłem węgla i stali. www.kpk.gov.pl

5 Fundusz Badawczy Węgla i Stali 1. WĘGIEL a) Węgiel kamienny; b) Brykiety węgla kamiennego; c) Koks i półkoks z węgla kamiennego; d) Węgiel brunatny; e) Brykiety węgla brunatnego; f) Koks i półkoks z węgla brunatnego. Pojęcie "węgiel kamienny" obejmuje wysoko i średnio uwęglony węgiel "A" (węgiel podbitumiczny), jak określono w "międzynarodowym systemie kodyfikacyjnym węgla" Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Pojęcie "węgiel brunatny" obejmuje nisko uwęglony węgiel "C" (lub ortolignity) i nisko uwęglony węgiel "B" (lub metalignity) tej samej klasyfikacji. W odniesieniu do węgla brunatnego program ma zastosowanie wyłącznie do węgla brunatnego wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej lub łącznej produkcji ciepła/energii elektrycznej, a nieprzeznaczonego do wytwarzania brykietów lub półkoksu. www.kpk.gov.pl

6 Fundusz Badawczy Węgla i Stali 2. ŻELAZO I STAL a) Surowce do produkcji żelaza i stali, takie jak ruda żelaza, żelazo gąbczaste i złom żelazny; b) Surówka (w tym gorący metal) i żelazostopy; c) Surowe wyroby i półwyroby z żelaza, stali węglowej lub stali specjalnej (w tym wyroby do ponownego użycia i wtórnego walcowania), takie jak stal płynna odlewana w odlewaniu ciągłym lub w inny sposób oraz półwyroby, takie jak kęsiska kwadratowe, kęsy, sztaby, kęsiska płaskie i taśmy; d) Gorące wyroby gotowe z żelaza, stali węglowej lub stali specjalnej (wyroby powlekane lub niepowlekane, z wyłączeniem odlewów staliwnych, odkuwek i wyrobów metalurgii proszków), takie jak szyny, kształtowniki grodzicowe, kształtowniki konstrukcyjne, sztaby, walcówki, blacha gruba i blacha uniwersalna, taśma i blacha cienka oraz kęsy okrągłe do wyrobu rury bez szwu i pręty walcowane; e) Wyroby końcowe z żelaza, stali węglowej lub stali specjalnej (powlekane lub niepowlekane), takie jak taśmy walcowane na zimno oraz blacha cienka i blacha elektrotechniczna; f) Produkty przetwarzania wstępnego stali mogące wzmocnić konkurencyjność powyższych wyrobów żelaznych i stalowych, takie jak wyroby rurowe, produkty ciągnione i polerowane, produkty walcowane i formowane na zimno. www.kpk.gov.pl

7 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Uczestnictwo W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, instytuty badawcze lub osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że ich zamiarem jest prowadzenie działalności badawczo- rozwojowej lub mogą one znacząco przyczynić się do takiej działalności. Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa i podstaw prawnych programu, a także wzory formularzy i dokumentów, znajdują się na: http://cordis.europa.eu.int/coal-steel-rtd/. http://cordis.europa.eu.int/coal-steel-rtd/ www.kpk.gov.pl

8 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Zarządzanie Programem zarządza Komisja Europejska. W celu wspomagania Komisji ustanawia się następujące komitety i grupy: a) Komitet ds. Węgla i Stali b) Grupy Doradcze ds. Węgla i Stali c) Grupy Techniczne ds. Węgla i Stali www.kpk.gov.pl

9 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Terminy Wnioski w Programie Badawczym Funduszu Badawczego Węgla i Stali przyjmowane są przez Komisję Europejską do 15 września każdego roku. www.kpk.gov.pl

10 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Zaproszenie do składania wniosków Komisja ustanawia i podaje do wiadomości publicznej, w tym poprzez wspólnotowy serwis informacyjny badań i rozwoju (CORDIS) lub odpowiednią stronę internetową pakiet informacyjny dostarczający wnioskodawcom i zainteresowanym stronom praktycznych informacji dotyczących programu, regułach uczestnictwa, metodach zarządzania wnioskami i projektami, drukach wniosków, regułach składania wniosków, umowach wzorcowych, dopuszczalnych kosztach, dopuszczalnej maksymalnej granicy wsparcia finansowego oraz sposobach płatności. www.kpk.gov.pl

11 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Wnioski muszą odnosić się do naukowych, technicznych i społecznych priorytetów wymienianych w załącznikach do odnośnej decyzji Rady UE Council Decision 2003/78/EC of 1 February 2003 Council Decision 2003/78/EC www.kpk.gov.pl

12 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Treść wniosków Każdy wniosek musi obejmować szczegółowy opis proponowanego projektu i zawierać pełną informację o celach, partnerstwach (włącznie z precyzyjnym określeniem zadań każdego z partnerów), strukturze zarządzania, przewidywanych wynikach i spodziewanych zastosowaniach oraz ocenę przewidywanych korzyści przemysłowych, gospodarczych, społecznych i korzyściach związanych ze środowiskiem naturalnym. Proponowany koszt całkowity i jego podział muszą być realistyczne i efektywne, a od projektu należy oczekiwać korzystnego stosunku kosztów do korzyści. www.kpk.gov.pl

13 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Ocena wniosków Ocena i wybór wniosków oraz monitorowanie projektów 1 ) po otrzymaniu i zarejestrowaniu wniosków oraz sprawdzeniu ich dopuszczalności Komisja ocenia je z pomocą odpowiedniej Grupy Doradczej i w razie potrzeby, niezależnych ekspertów; 2) Komisja sporządza wykaz przyjętych wniosków uszeregowanych pod względem znaczenia; 3) Komisja, wspomagana przez Komitet, decyduje o wyborze projektów i kryteriach rozdziału środków finansowych www.kpk.gov.pl

14 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Umowy Umowy określają: wsparcie finansowe przydzielone na podstawie programu na podstawie dopuszczalnych kosztów reguły dotyczące sprawozdawczości w zakresie kosztów, zamknięcia rozliczeń oraz audytu. www.kpk.gov.pl

15 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Rodzaje projektów: projekty badawcze, pilotażowe i pokazowe, środki towarzyszące oraz działania wspierające i przygotowawcze. Zamierzeniem programu badawczego jest wsparcie pracy badawczej lub doświadczalnej w celu zdobycia dodatkowej wiedzy mającej ułatwić osiągnięcie szczególnych celów praktycznych, takich jak tworzenie lub rozwój produktów, procesów produkcyjnych lub usług. www.kpk.gov.pl

16 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Dofinansowanie Całkowite wsparcie finansowe, włącznie z jakimkolwiek innym dodatkowym finansowaniem, odpowiada stosowanym regułom dotyczącym pomocy państwa: a) w odniesieniu do projektów badawczych: do 60 % b) w odniesieniu do projektów pilotażowych i pokazowych: do 40 %: c) w odniesieniu do środków towarzyszących, działań wspierających i przygotowawczych: do 100 % www.kpk.gov.pl

17 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Monitorowanie Komisja przeprowadza coroczny przegląd działań na podstawie programu i postępu prac BRT. Sprawozdanie zawierające ten przegląd przesyła się Komitetowi. www.kpk.gov.pl

18 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Przydatne linki Research Fund for Coal and Steel website http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home.htmlLegal Basis, Information Package, Latest News, Coal and Steel Research Decyzja Rady z dnia 1 lutego 2003 r. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=CELEX:32003D0076:PL:NOT EC.Europa.EU http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lis ts/list_113_en.html http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home.html http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=CELEX www.kpk.gov.pl

19 Fundusz Badawczy Węgla i Stali Dziękuję za uwagę Kontakt: Maria Kaska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej ul, Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa tel. +48 22 828 74 83 maria.kaska@kpk.gov.pl www.kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Fundusz Badawczy Węgla i Stali Fundusz Badawczy Węgla i Stali mgr Maria Kaska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google