Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2005."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2005

2 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
STRUKTURA EGZAMINU PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Poziom podstawowy lub rozszerzony

3 w części ustnej: 1. język polski, 2. język obcy nowożytny, wybrany spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, słowackiego, szwedzkiego i włoskiego, w części pisemnej: 2. język obcy nowożytny, 3. jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

4 PRZEDMIOTY DODATKOWE Poziom rozszerzony - obowiązkowy

5 Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych: w części ustnej z:   - języka obcego nowożytnego,      - języka grupy etnicznej, w części pisemnej z: - przedmiotów wymienionych wcześniej, jeżeli nie wybrał ich jako przedmioty obowiązkowe, a także z:     - języka obcego nowożytnego, - języka grupy etnicznej, - informatyki, - języka łacińskiego i kultury antycznej,     - języka greckiego i kultury antycznej.

6 Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od: - typu szkoły, do której uczęszczał zdający, - przedmiotów nauczanych w tej szkole, - realizowanej podstawy programowej.

7 KLASY/SZKOŁY DWUJĘZYCZNE
Absolwenci, którzy wybrali jako obowiązkowy język obcy, będący drugim językiem nauczania, zdają go w części ustnej i pisemnej na poziomie dwujęzycznym. Absolwenci, którzy wybrali jako obowiązkowy przedmiot nauczany w drugim języku nauczania, rozwiązują zadania w arkuszach standardowych z tego przedmiotu i dodatkowo arkusz w danym języku obcym.

8 WARUNKI ZALICZENIA Wyniki części ustnej i pisemnej egzaminu są ostateczne.

9 Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać:
W części ustnej: co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych (z j. obcego na zadeklarowanym poziomie) W części pisemnej: co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na poziomie podstawowym z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy. Wyniki uzyskane z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym oraz z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zaliczenie egzaminu, odnotowywane są jednak na świadectwie dojrzałości (z wyjątkiem egzaminu ustnego z j.obcego jako przedmiotu obowiązkowego)

10 Komunikowanie wyników (świadectwo dojrzałości – przykładowe dane)
Przedmioty obowiązkowe Egzamin ustny: Język polski % Język niemiecki % PP Egzamin pisemny Język polski 64% PP 10% PR Język niemiecki 70% PP 0% PR Geografia 50% PP 30% PR Przedmioty dodatkowe Język angielski % PR Język angielski % A.I 5% A.II+III Informatyka % A.I 32% A.II

11 Maj 2005 Zdający: przystąpił zdał nie zdał nie przystąpił
kolejne sesje przez 5 lat Chce: podwyższyć wynik egzaminu pisemnego, zdać egzaminy z dodatkowych przedmiotów Przystępuje do egzaminu w całości, do egzaminów z określonych przedmiotów lub do części egzaminu. Przystępuje do egzaminu. zgłoszenie do dyrektora szkoły zgłoszenie do dyrektora OKE może zmienić przedmiot obowiązkowy do wyboru, język obcy nowe świadectwo, po zwróceniu poprzedniego

12 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO OD 2005 ROKU

13 STRUKTURA PROCEDUR Informacja dla zdającego egzamin maturalny
Przygotowanie i organizacja egzaminu Przebieg egzaminu Procedury awaryjne Materiał pomocniczy Załączniki

14 PODSTAWOWE POJĘCIA WYSTĘPUJĄCE W PROCEDURACH
SZE – Szkolny Zespół Egzaminacyjny Grupa nauczycieli z danej szkoły, która organizuje przebieg egzaminu na terenie danej placówki. PZE – Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny Grupa nauczycieli organizująca przebieg egzaminu z języka polskiego oraz języków obcych na terenie szkoły – wchodzi w skład SZE. ZN – Zespół Nadzorujący Grupa nauczycieli nadzorująca przebieg egzaminu pisemnego w danej sali – wchodzi w skład SZE.

15 Przedmiotowe Zespoły Egzaminacyjne Zespoły Nadzorujące
PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO = DYREKTOR SZKOŁY Zastępca Przewodniczącego SZE (4 miesiące przed egz. pisemnym) EGZAMIN USTNY EGZAMIN PISEMNY Przedmiotowe Zespoły Egzaminacyjne (4 miesiące przed egz. pisemnym) Zespoły Nadzorujące (1 miesiąc przed egz. pisemnym) J. POLSKI Przewod. PZE – egzaminator j.pol. Członek – n-l j. pol. Członek - n-l j. pol. (co najmniej 1 osoba z innej szkoły) SALA NR 1 1. Przewod. ZN 2. Członek 3. Członek (co najmniej 1 osoba z innej szkoły) bez n-li danego przedmiotu i wychowawców zdających J. NIEMIECKI SALA NR 2 1. Przewod. ZN 2. Członek 3. Członek (co najmniej 1 osoba z innej szkoły) J. ANGIELSKI Przewod. PZE – egzaminator j.ang. Członek – n-l j.ang. Członek - n-l j. ang. (co najmniej 1 osoba z innej szkoły) powyżej 30 zdających w sali – zwiększenie o 1 członka na każdych kolejnych 20 zdających

16 PRZYGOTOWANIE SESJI EGZAMINACYJNEJ ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO SZE
Uczestniczy wraz ze swoim zastępcą w szkoleniach organizowanych przez OKE. Opracowuje wewnątrzszkolną instrukcję przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. Informuje uczniów, nauczycieli o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, uprawnieniach absolwentów. Zapewnia w/w dostęp do dokumentów i materiałów informacyjnych. II./1., 2.

17 Przyjmuje od uczniów deklaracje i ewentualne zmiany w deklaracjach.
Przyjmuje od uczniów wnioski o dostosowanie egzaminu i stwierdza ich uprawnienia do korzystania z tych dostosowań. Przekłada zebrane informacje na wersję elektroniczną i przekazuje ją do OKE. Powołuje na piśmie swojego zastępcę, członków SZE, PZE i ZN, zbiera od nich oświadczenia o postępowaniu z materiałami niejawnymi i szkoli ich do przeprowadzenia egzaminu. Odpowiada za przygotowanie sal egzaminacyjnych i materiałów pomocniczych określonych w komunikacie dyrektora CKE. Odpowiada za zabezpieczenie arkuszy egzaminacyjnych i zestawów na egzamin ustny.

18 Nadzoruje prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji z przebiegu egzaminu. Dokumentację pozostającą w szkole przechowuje zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Umożliwia upoważnionym obserwatorom i ekspertom realizację ich zadań w trakcie egzaminów. Nadzoruje przepływ informacji i dokumentów od/do OKE. Ogłasza wyniki egzaminów pisemnych po otrzymaniu ich z OKE. Przekazuje za potwierdzeniem odbioru osobom, które zdały egzamin, świadectwa dojrzałości wraz z odpisem (do 30 czerwca w sesji wiosennej, do 28 lutego w sesji zimowej).

19 EGZAMIN USTNY PRZEWODNICZĄCY SZE:
Ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzenia egzaminów ustnych. Powierza na piśmie nauczycielom j.polskiego opracowanie listy tematów do części ustnej egzaminu. Przestrzegając zasady ochrony materiałów egzaminacyjnych, udostępnia do wglądu członkom PZE: z j. polskiego: bibliografię (1 miesiąc przed egzaminem) i ramowy plan prezentacji (tydzień przed egzaminem), z j.obcych: zestawy zadań do części ustnej (dzień przed rozpoczęciem egzaminu). II./2.3.2.

20 cd. EGZAMIN USTNY PRZEWODNICZĄCY SZE:
Przygotowuje pakiety materiałów egzaminacyjnych z j.obcych na każdy dzień egzaminu i dla każdego PZE i odbiera po egzaminie od przewodniczącego PZE kompletne zestawy wraz z dokumentacją przebiegu egzaminu. Nadzoruje prawidłowy przebieg egzaminu. Przekazuje do OKE: protokół zbiorczy części ustnej egzaminu z każdego przedmiotu, listę zdających z wynikami, wykorzystane i niewykorzystane zestawy egzaminacyjne.

21 EGZAMIN PISEMNY Strukturę i opis części pisemnej egzaminu maturalnego zawierają Informatory maturalne od 2005 r. ogłoszone dla wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.

22 ORGANIZACJA EGZAMINU PISEMNEGO
Przewodniczący SZE: Informuje o harmonogramie egzaminów pisemnych Odbiera materiały egzaminacyjne Nadzoruje przygotowanie i przebieg egzaminu we wszystkich salach Ustala sposób komunikowania się z przewodniczącymi zespołów nadzorujących Przerywa egzamin w sytuacjach szczególnych. Przekazuje dokumentację do OKE Ogłasza wyniki egzaminu po otrzymaniu ich z OKE Odbiera dla absolwentów swojej szkoły świadectwa dojrzałości i ich odpisy II./2.3.3.

23 OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU PISEMNEGO
O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali według kolejności na liście po okazaniu dowodu tożsamości. Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez Przewodniczącego ZN godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. I./9.

24 Zdający, który ukończył pracę przed czasem, zgłasza zakończenie pracy Przewodniczącemu ZN i za jego pozwoleniem opuszcza salę, zostawiając arkusz na stoliku. Po upływie czasu egzaminu zdający pozostawia arkusz na stoliku i oczekuje na zgodę przewodniczącego ZN na opuszczenie sali. Po przerwie odbywa się egzamin na poziomie rozszerzonym. Zdający po wejściu składa podpis pod deklaracją przystąpienia do tej części egzaminu.

25 W czasie trwania egzaminu pisemnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie:
zdający członkowie ZN obserwatorzy lub eksperci. Ponadto: podczas egzaminu z informatyki – administrator lub opiekun pracowni (nie wchodzi w skład ZN).

26 DOKUMENTACJA EGZAMINU MATURALNEGO
W skład dokumentacji prowadzonej przez Przewodniczącego SZE wchodzą: potwierdzone kopie dokumentów, powołania, protokoły, listy, oświadczenia, wnioski, inne dokumenty.

27 POTWIERDZONE KOPIE DOKUMENTÓW
Pozostające w szkole Przekazywane do OKE Kopie dokumentów nadających kwalifikacje egzaminatorów nauczycielom pełniącym funkcje Przewodniczących PZE. Kopie zaświadczeń potwierdzających uzyskanie przez zdającego tytułu laureata lub finalisty olimpiady. Kopie powołań członków ZN

28 POWOŁANIA Pozostające w szkole Przekazywane do OKE
Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (zał. nr 2) Zastępcy Przewodniczącego SZE (zał. nr 2) Nauczycieli wchodzących w skład PZE (zał. nr 3) i ZN (zał. nr 4) Kopie powołań zespołów nadzorujących (łącznie z zał. Nr 11)

29 PROTOKOŁY Pozostające w szkole Przekazywane do OKE
Zbiorczy egzaminu ustnego (zał. nr 8) Indywidualne części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (zał. nr 5a) oraz obcego (zał. nr 6a oraz 6b) Zbiorczy egzaminu pisemnego (oddzielnie dla każdego przedmiotu) (zał. nr 11) Przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach (zał. nr 10) Lista-protokół odbioru prac od zdających z każdej sali – deklaracje przystąpienia do poziomu rozszerzonego Przerwania egzaminu i unieważnienia pracy (zał. nr 12)

30 LISTY Pozostające w szkole Przekazywane do OKE
Tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego Przystępujących do egzaminu Indywidualnych wyników egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego (zał. nr 9a) Indywidualnych wyników egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego (zał. nr 9b) Wydanych świadectw maturalnych (imienne potwierdzenie wydanych świadectw i ich kopii)

31 OŚWIADCZENIA - Pozostające w szkole Przekazywane do OKE
Członków SZE w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem (zał. nr 16) Zdającego o sprawdzeniu poprawności działania komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania (podpisane przez administratora i członka ZN) (zał. nr 13) Administratora pracowni informatycznej o sprawności sprzętu -

32 WNIOSKI Pozostające w szkole Przekazywane do OKE
O zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta (zał. Nr 14) O przeprowadzenie egzaminu maturalnego w domu zdającego (zał. Nr 17)

33 INNE DOKUMENTY Pozostające w szkole Przekazywane do OKE
Potwierdzenie powierzenia nauczycielom j. polskiego zredagowania szkolnej listy tematów na egzamin ustny Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Uczniowskie deklaracje wyboru (zał. Nr 1) (wraz z dokonanymi zmianami) Harmonogram przeprowadzenia egzaminów ustnych Wykorzystane i niewykorzystane zestawy na egzamin ustny z j.obcych Arkusze egzaminacyjne części pisemnej Wersja elektroniczna wyborów maturalnych (i ewentualnych zmian)

34 PROCEDURY AWARYJNE Dotyczą one:
Uszkodzenia pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi Zaginięcia pakietów w szkole Ujawnienia zadań egzaminacyjnych Nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu IV.

35 ADRESY I TELEFONY www.komisja.pl www.cke.edu.pl matura@komisja.pl
tel: (42) ; 57; 58 fax: (42)

36 Prezentację przygotował Zespół Pracowni Egzaminów Maturalnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w składzie: Anna Garmulewicz-Polińska Anna Finkstejn Ilona Gąsiorkiewicz- Kozłowska Krzysztof Jurek Jacek Kozieł Elżbieta Malinowska Teresa Wieczorek

37 Przewodniczący PZE informuje:
o harmonogramie egzaminów pisemnych i ustnych, o wykazie olimpiad przedmiotowych, zwalniających laureatów i finalistów z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sesji, możliwości zgłoszenia przez uczniów propozycji tematu z jęz. polskiego, o prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, konieczności i miejscu zdawania egzaminu ustnego w innej szkole, o sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych oraz o warunkach unieważnienia egzaminu. II./2.1.

38 DEKLARACJE Zdający do 30 września r.szk., w którym przystępuje do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej, i do 30 czerwca r.szk.poprzedzającego r.szk., w którym przystępuje do egzaminu maturalnego w sesji zimowej, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego pisemną deklarację dotyczącą wyboru: 1) przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe, 2) poziomu egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, 3) tematu z języka polskiego i języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej w części ustnej egzaminu maturalnego, 4) środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania (z listy CKE) - w przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki, 5) przedmiotu, który ma być zdawany w drugim języku nauczania (klasy dwujęzyczne). I./3.

39 Przewodniczący SZE informuje absolwentów, którzy nie przystępują do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły, którzy nie zdali egzaminu, chcą podwyższyć jego wynik lub zdawać dodatkowe przedmioty o miejscu i terminie składania deklaracji na następną sesję. nie przystąpił 2004/05 - wiosenna do przystąpił 2005/06 - zimowa do do 2005/06 - wiosenna

40 ZMIANY W DEKLARACJACH Zdający może dokonać zmian w deklaracji, jeżeli nie narusza to harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, nie później jednak niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego. W przypadku, gdy zmiany w deklaracji nie naruszają harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego i nie powodują zmiany liczby arkuszy egzaminacyjnych w danej szkole, zdający może dokonać zmian w deklaracji, nie później niż na 2 tygodnie przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego. Uczeń zgłasza na piśmie do dyrektora szkoły wszelkie zmiany wraz z uzasadnieniem. I./4.

41 Informacji na temat sposobów dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta dostarcza komunikat dyrektora CKE z dnia 3 czerwca 2004 r. Komunikat dotyczy osób: niewidomych i słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, z chorobami przewlekłymi, zaburzeniami psychicznymi i nerwicowymi, z zaburzeniami w komunikacji językowej, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Przewodniczący SZE: przyjmuje od zdającego wniosek o dostosowanie egzaminu wraz z orzeczeniem/opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim i stwierdza uprawnienia zdającego do korzystania z określonych dostosowań. składa wniosek do OKE o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w domu zdającego.

42 Opinia powinna być wydana nie później niż do 30 września r. szk
Opinia powinna być wydana nie później niż do 30 września r.szk., w którym odbywa się egzamin i nie wcześniej niż na 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego. Zdający przedkłada w/w opinię w terminie do 15.X. r. szk., w którym przeprowadzany jest egzamin. I./5.

43 PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ EGZAMINACYJNY
Przewod. PZE – egzaminator danego języka Członek – nauczyciel danego języka Członek - nauczyciel danego języka (co najmniej 1 osoba z innej szkoły) W przypadku zdających o indywidualnych potrzebach psychofizycznych i dydaktycznych – na ich wniosek – przewodniczący SZE powołuje co najmniej jednego nauczyciela danego przedmiotu o uprawnieniach: surdopedagoga (głuchoniemi), tyflopedagoga (niewidomi i niedowidzący), tłumacza języka migowego. Powołani specjaliści: pełnią funkcję opiekuna zdającego, przekazują zdającemu informacje techniczne i organizacyjne, przekazują pytania i wątpliwości zdającego dotyczące wyłącznie spraw regulaminowych. II./2.2.

44 Jeśli w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania PZE z danego języka, zdający mogą być kierowani przez dyrektora OKE do innej szkoły (są informowani przez dyrektora szkoły 2 miesiące przed terminem sesji). I./1.

45 Przewodniczący SZE ogłasza harmonogram egzaminów ustnych nie później niż 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu – do 4.III r. i niezwłocznie przekazuje do dyrektora OKE i dyrektorów szkół, z których pochodzą uczniowie skierowani na egzamin. Harmonogram powinien określać miejsce, datę i orientacyjną godzinę egzaminu każdego zdającego oraz miejsce i przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników egzaminu w danym dniu (dotyczy również zdających egzamin poza szkołą). II./2.3.2.

46 Lista tematów może uwzględniać tematy zaproponowane przez uczniów.
Przewodniczący SZE powierza na piśmie nauczycielom j.polskiego przygotowanie listy tematów do prezentacji (do końca grudnia r.szk. poprzedzającego r.szk., w którym odbywa się egzamin w sesji wiosennej i do końca sierpnia r.szk. poprzedzającego r.szk., w którym odbywa się egzamin w sesji zimowej). Lista tematów może uwzględniać tematy zaproponowane przez uczniów. Lista musi być ukończona w następujących terminach: do 10 kwietnia - na sesję wiosenną, do 10 grudnia – na sesję zimową. Dyrektor OKE może, w ciągu 2 miesięcy po upływie w/w terminów zwrócić się do przewodniczącego SZE o przedstawienie przygotowanych przez n-li list. II./2.3.2.

47 Przewodniczący SZE przesyła do OKE listę tematów do analizy.
Jeżeli w ciągu 10 tygodni od dnia złożenia listy nie zostaną przedstawione żadne zastrzeżenia, należy ją uważać za zaakceptowaną. W przypadku zastrzeżeń zleca nauczycielom poprawienie listy – zgodnie z zaleceniami OKE i w ciągu tygodnia odsyła ją. W przypadku niezaakceptowania przez dyrektora OKE poprawionej listy tematów, przekazuje nauczycielom listę tematów przygotowaną i przesłaną przez OKE. Zobowiązuje nauczycieli języka polskiego do przedstawienia uczniom listy tematów do 10 września na sesję wiosenną i do 10 czerwca na sesję zimową.

48 Organizacja egzaminu z języka polskiego
Zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej po okazaniu dowodu tożsamości, w kolejności ustalonej na liście. W przypadku zdających skierowanych przez OKE musi okazać również świadectwo ukończenia szkoły. W sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający. Egzamin przeprowadza członek PZE wyznaczony przez przewodniczącego tego zespołu. Egzamin trwa ok. 25 minut. W czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych i planu prezentacji. Członkowie PZE indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie egzaminu. PZE ustala wynik egzaminu każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. Przewodniczący PZE ogłasza wyniki tego samego dnia, o określonej godzinie. III./1.

49 Organizacja egzaminu z języka obcego nowożytnego
Zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej po okazaniu dowodu tożsamości, w kolejności ustalonej na liście. W przypadku zdających skierowanych przez OKE musi okazać również świadectwo ukończenia szkoły. Zdający losuje zestaw zadań. Zdający może otrzymać do sporządzania notatek kartkę opatrzoną pieczęcią szkoły. POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY w sali może przebywać 1 zdający, zdający przygotowuje się do egzaminu w ciągu 5 minut, egzamin trwa ok. 10 minut, PZE ocenia każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. w sali może przebywać 1 zdający i 1 przygotowujący się do egzaminu, zdający przygotowuje się do egzaminu w ciągu ok. 15 minut, egzamin trwa ok. 15 minut, członkowie PZE notują propozycje ocen i ustalają ostateczne wyniki po przeegzaminowaniu 3 zdających. Przewodniczący PZE ogłasza wyniki tego samego dnia, o określonej godzinie. III./2.

50 Odbiór materiałów egzaminacyjnych
Przed egzaminem odbiera od dystrybutora i zabezpiecza przesyłki zawierające pakiety, sprawdza liczbę i rodzaj pakietów. W każdym dniu przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza nienaruszalność pakietów egzaminacyjnych. Po zakończeniu egzaminu w danym dniu odbiera od Przewodniczącego ZN uporządkowane i zapakowane arkusze egzaminacyjne, protokół przebiegu egzaminu oraz listę zdających.

51 Przewodniczący SZE dostarcza do OKE:
uporządkowane i zapakowane zgodnie z instrukcją OKE arkusze egzaminacyjne, listy zdających egzamin w danej sali - protokoły odbioru prac – deklaracje przystąpienia do poziomu rozszerzonego, protokół zbiorczy, wykaz nieobecnych i zwolnionych, potwierdzone kopie zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad, arkusze wadliwe oraz niewykorzystane, protokół przerwania egzaminu i unieważnienia pracy (o ile taki przypadek miał miejsce), przekazuje do OKE imienne potwierdzenia wydania świadectw oraz zwraca świadectwa nieodebrane.

52 Harmonogram przebiegu egzaminu pisemnego
Harmonogram przebiegu egzaminu maturalnego ustala dyrektor CKE i ogłasza na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

53 Przypadki unieważnienia egzaminu maturalnego
Niesamodzielna praca zdającego lub zakłócanie przez niego przebiegu egzaminu. Unieważnia przewodniczący SZE. Stwierdzenie naruszenia przepisów przebiegu egzaminu. Stwierdzenie, podczas sprawdzania, niesamodzielności rozwiązywania prac. Zaginięcie lub zniszczenie prac lub kart odpowiedzi. Unieważnia dyrektor OKE. I./15.

54 Pomoce na egzaminie pisemnym
Przewodniczący SZE: przekazuje uczniom na 2 miesiące przed egzaminem ogłoszony przez dyrektora CKE (www.cke.edu.pl) spis pomocy, z jakich mogą korzystać podczas egzaminu z poszczególnych przedmiotów, ustala i ogłasza zdającym zasady korzystania z pomocy na poszczególnych egzaminach w części pisemnej. Pomoce mogą znajdować się na stoliku każdego zdającego lub w wyznaczonym miejscu w sali egzaminacyjnej. jeden tekst (słownik) na 25 zdających II./2.1.

55 Organizacja egzaminu z informatyki
Część I – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych bez udziału komputera. Część II – praca przy autonomicznym stanowisku komputerowym: Konfiguracja sprzętu zgodna z wymaganiami komunikatu dyrektora CKE z dnia 8 czerwca 2004 r. Oprogramowanie w pełni licencjonowane, w pracowni dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania. Komputer operacyjny wyposażony w nagrywarkę CD i podłączony do drukarki. System informatyczny wykorzystywany na egzaminie uniemożliwia połączenie z siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi. Zdający ma prawo sprawdzić w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzenie odbywa się w przeddzień zdawania egzaminu w obecności administratora oraz członka ZN w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego SZE. III./4.

56 Tryb odwoławczy Zdający może w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora OKE, jeśli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminu. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości może unieważnić egzamin. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE. Zdający ma prawo wglądu do jego sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Praca jest udostępniana wyłącznie zdającemu na jego pisemną prośbę w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE. I./14.

57 ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Przewodniczący ZE Członek
W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele przedmiotu, z którego odbywa się egzamin oraz wychowawcy zdających. Co najmniej 1 osoba powinna być zatrudniona w innej szkole. W przypadku zdających o indywidualnych potrzebach psychofizycznych i dydaktycznych – na ich wniosek – przewodniczący SZE powołuje co najmniej jednego nauczyciela o uprawnieniach: surdopedagoga (głuchoniemi), tyflopedagoga (niewidomi i niedowidzący), tłumacza języka migowego. Powołani specjaliści: pełnią funkcję opiekuna zdającego, przekazują zdającemu informacje techniczne i organizacyjne, przekazują pytania i wątpliwości zdającego dotyczące wyłącznie spraw regulaminowych. II./2.2.

58 instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi,
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego: instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi, harmonogram realizacji zadań, zasady obiegu informacji, przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu, przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej, inne. V.


Pobierz ppt "MATURA 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google