Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

www.oke.jaworzno.pl Pierwsza d eklaracja wstępna: do 30 września Deklaracja ostateczna: do 7 lutego (3 przedmioty obowiązkowe: język polski, język nowożytny,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "www.oke.jaworzno.pl Pierwsza d eklaracja wstępna: do 30 września Deklaracja ostateczna: do 7 lutego (3 przedmioty obowiązkowe: język polski, język nowożytny,"— Zapis prezentacji:

1

2 www.oke.jaworzno.pl

3 Pierwsza d eklaracja wstępna: do 30 września Deklaracja ostateczna: do 7 lutego (3 przedmioty obowiązkowe: język polski, język nowożytny, matematyka oraz możliwość zadeklarowania od 1 do 6 przedmiotów dodatkowych – szczegóły określone w procedurach) UWAGA: W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się z dniem 8 lutego deklaracją ostateczną. www.oke.jaworzno.pl

4 Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego dostosowanego w przebiegu i formie do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ma obowiązek złożyć wniosek wraz z: - opinią wydaną przez poradnię psychologiczno -pedagogiczną lub - orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania albo - orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, - zaświadczeniem lekarskim. Opinia powinna być wydana nie wcześniej niż 4 lata przed terminem egzaminu i nie później niż 30 września roku szkol- nego, w którym odbywa się egzamin, tj. nie wcześniej niż 4 maja 2008 r. i nie później niż 30 września 2011 r. Wniosek jest załącznikiem do deklaracji

5 www.oke.jaworzno.pl

6 16 majajęzyk rosyjski PPjęzyk rosyjski PR 17 majainformatyka PP, PRjęzyk łaciński i kultura antyczna PP, PR 18 majahistoria PP, PRchemia PP, PR 19 majajęzyk francuski PPjęzyk francuski PR 20 majajęzyk hiszpański PPjęzyk hiszpański PR 23 majajęzyk włoski, kaszubski PP język włoski, kaszubski PP www.oke.jaworzno.pl

7 Część ustna egzaminu maturalnego prze- prowadzana jest w szkołach według harmo- nogramów ustalonych przez Przewodniczą- cych Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych w dniach od 4 do 27 maja 2011 roku. www.oke.jaworzno.pl

8

9

10 Uczeń przekazuje bibliografię wybraną do opracowania tematu z ję- zyka polskiego przewodniczącemu ZE nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu maturalnego. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomoc- niczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z przewodniczącym zespołu egzamina- cyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła zapewnia tylko te środki techniczne, którymi dysponuje. www.oke.jaworzno.pl

11 Informacje o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z posz- czególnych przedmiotów (wnieść na salę egzaminacyjną), Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszcza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu (do 3 marca 2011 r.). www.oke.jaworzno.pl

12 Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011, które są zamieszczone na stronie internetowej CKE www.cke.edu.plwww.cke.edu.pl Informatorach o egzaminie maturalnym od roku 2008 z poszczególnych przedmiotów wraz z aneksem z roku 2010 opublikowanym na stronie CKE. Aneks zawiera uaktualnione zapisy dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego w 2010 roku wraz z przykładowymi arkuszami z języków do poziomu rozszerzonego. 12www.oke.jaworzno.pl

13 CZĘŚĆ USTNA Język polski (P) Język obcy nowożytny (P) + Inny język obcy (jeżeli wybrany został jako dodatkowy przedmiot CZĘŚĆ PISEMNA Język polski (P) Język obcy nowożytny (P) + Przedmioty dodatkowe (1-6) wybór poziomu (P lub R), Dla przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i wybrane jako dodatkowe PR Matematyka

14 Absolwent może przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych: w części ustnej: z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym, z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym do wyboru w części pisemnej: z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym, z matematyki – na poziomie rozszerzonym, z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym, z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, www.oke.jaworzno.pl

15

16

17 W części ustnej – minimum 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – minimum 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki z przedmiotów dodatkowych www.oke.jaworzno.pl

18 Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe oraz egzaminów zdawanych w drugim języku nauczania nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu. Pamiętaj jednak, że procent zdobytych punktów z w/w egzaminów będzie wpisany na świadectwie dojrzałości. www.oke.jaworzno.pl

19 Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych ses- jach jego prze-prowadzania, jeżeli: chce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przed-miotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, chce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przed- miot obowiązkowy) – w ciągu kolejnych 5 lat, po upływie tego czasu od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie. www.oke.jaworzno.pl

20 Egzamin w terminie poprawkowym jest przeprowadzany w sierpniu w danej sesji egzaminacyjnej - termin ustala dyrektor CKE. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiąz- kowych i jego egzaminy nie zostały unieważnione, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej. www.oke.jaworzno.pl

21 Część pisemna:23 sierpnia 2011 r., godz. 9.00* Część ustn: 22-26 sierpnia 2011 r.* * Informacja o miejscu egzaminu oraz o szczegółowych terminach egza- minów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2011 r. Należy sprawdzać! Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie świadectw dojrzałości do szkół – 13 września 2011 r.

22 Można podwyższać wynik zarówno egzaminu pisemnego jak i ustnego. Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, (nie otrzymuje nowego świadectwa), otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową. www.oke.jaworzno.pl

23 Za rok matura, ale już w tym roku pomyślcie o egzaminie ustnym z języka polskiego, bowiem: Uczeń ma prawo złożyć, w terminie ustalonym w wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego (nie później niż do 31 stycznia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym zamierza przystąpić do egzaminu), nauczycielowi języka polskiego propozycję tematu prezentacji w części ustnej egzaminu. www.oke.jaworzno.pl

24 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i spo- sobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egza- minów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w spra- wie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadza- nia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (DzU z 2008 r. Nr 78, poz.1097). www.oke.jaworzno.pl

25 Już dzisiaj pomyśl o swojej przyszłości… NAUKA? PRACA? NAUKA I PRACA? …? Wybierz przedmioty maturalne uwzględniając swoje plany na przyszłość. Zapoznaj się z ofertą i wymaganiami Szkół Wyższych XIV Międzynarodowy Salon Edukacyjny dla Maturzystów – Perspektywy 2011 odpowie na wiele pytań www.oke.jaworzno.plwww.perspektywy.pl

26 www.cke.edu.pl www.oke.jaworzno.pl www.men.gov.pl www.perspektywy.pl www.matematura.gwo.pl www.operon.pl

27 mgr Maria Koźmin


Pobierz ppt "www.oke.jaworzno.pl Pierwsza d eklaracja wstępna: do 30 września Deklaracja ostateczna: do 7 lutego (3 przedmioty obowiązkowe: język polski, język nowożytny,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google