Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od narratologii do narratywizmu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od narratologii do narratywizmu"— Zapis prezentacji:

1 Od narratologii do narratywizmu
Narratywizm w historiografii Od narratologii do narratywizmu

2 „Nie istnieje nic takiego, jak pole czystych faktów” – istnieją jedynie fakty-w-dyskursie

3 Studiujmy literaturoznawstwo!
Wniosek Studiujmy literaturoznawstwo!

4 Świat – tekst – człowiek
Literaturoznawstwo Świat – tekst – człowiek

5 Wprowadzenie do Metahistory (1973)
Tropologia, czyli teoria tropów: Metafora, Metonimia, Synekdocha, Ironia. Teoria wyjaśniania historycznego. Teoria stylów historiograficznych.

6 Trop Fabularyzacja Argumentacja Implikacja ideologiczna
Metafora Romans Formistyczna Anarchiczna Metonimia Tragedia Mechanistyczna Radykalna Synekdocha Komedia Organicystyczna Konserwatywna Ironia Satyra Kontekstualna Liberalna

7 Trop W tradycyjnej retoryce trop to odchylenie od języka dosłownego, od konwencjonalnego i „właściwego” użycia języka.

8 Trop u White’a Przed-logiczny, przed-fabularny, przed-argumentacyjny „sposób”, „maniera” ujmowania przedmiotu wypowiedzi.

9 Konstruktywizm White’a
Ujmowanie przedmiotu = ustanawianie go

10 Nietzscheańska teoria „poznania metaforycznego”
Poznanie to ustalanie relacji tożsamości między nieznanym i znanym

11 Nietzsche – teoria poznania antropomorficznego
„filozof szuka nie prawdy, lecz metamorfozy świata w człowieku” (PP, za MPM 91), tzn. filozof nie jest w stanie poznać świata w jego obcości, zawsze go uczłowiecza np. poprzez nadawanie mu sensu.

12 Tradycje tropologii Vico; Rousseau, Hegel; Nietzsche;
Semiotyka strukturalistyczna: Louis Hjemslev przyrównuje język do foremek, w które ujmujemy „piach” rzeczywistości; Paul de Man, Allegories of Reading (1979).

13 Nietzsche – fundator tropologii
1. „Czymże więc jest prawda? Ruchliwą armią metafor, metonimii, antropomorfizmów”. 2. Całość ludzkiego poznania określa pięć tropów: metafora, metonimia, synekdocha, personifikacja, hypallag

14 Tropologia White’a Cztery tropy rządzą poznaniem historycznym:
Metafora; Metonimia; Synekdocha; Ironia.

15 Metafora – definicja „traktowanie jako tożsamych rzeczy rozpoznanych pod jakimś względem jako podobne” (Nietzsche)

16 Tropics of Discourse Każde poznanie zawiera w sobie myślenie metaforyczne, metonimiczne, synekdochiczne i ironiczne jako etapy

17 Metahistory Istnieją paradygmaty poznawcze, każdy rządzone przez poszczególny trop.

18 Wyjaśnianie historyczne
Formizm, Organicyzm, Mechanicyzm, Kontekstualizm.

19 Formizm Skupienie się na „cechach charakterystycznych (lub wyróżniających) przedmiotów, jakimi odznaczać się mają przedmioty znajdujące się w polu badania Wyjaśnienie można uznać za pełne, jeśli przedmioty owe zostaną wyodrębnione i opisane Odpowiada metaforze

20 Formizm – przykład „Nigdy wcześniej ani później nie było takiego wydarzenia, jak Wielka Rewolucja Francuska”

21 Organicyzm Badane zjawisko traktuje się jako element pewnej większej całości, pojętej dynamicznie – „uwaga badacza skupia się przede wszystkim na pojęciu celu, końca, oraz na ideach i zasadach formujących, rozumianych […] kształtotwórczo”; Odpowiada synekdosze.

22 Organicyzm – przykład „Wielka Rewolucja Francuska byłą początkiem nowej formacji kulturowej w dziejach Europy – nowoczesności”.

23 Mechanicyzm Skupianie się na badanym przedmiocie jako odmianie czegoś ogólniejszego. „Indywidualność podporządkowana jest tutaj klasie, klasa – prawu. Mechanicyzm uznaje wyjaśnienie za kompletne, jeśli odkryje prawa, które rządzą historią w ten sam sposób, w jaki prawa fizyki rządzą naturą”; Odpowiada metonimii

24 Mechanicyzm – przykład
Wielka Rewolucja Francuska jako przykład Rewolucji jako takiej

25 Kontekstualizm Badacz skupia się na związkach badanego zjawiska z innymi faktami danego czasu. „Zmierza raczej do opisywania aktualnych i jednokrotnych związków niż do odkrywania praw w mocnym ich rozumieniu. Posługuje się takimi kategoriami jak prąd, tendencja, mówi chętnie o profilu epoki” Odpowiada ironii

26 Stosunek narracji historycznej do rzeczywistości
Utożsamienie narracji i rzeczywistości Ustanowienie rozdziału między narracją i rzeczywistością Historiografia tradycyjna Historiografia narratywistyczna

27 Rodzaje historiografii
Rocznik – brak komponenty narracyjnej Kronika – komponenta narracyjna obecna; brak zakończenia Historia właściwa – komponenta narracyjna obecna, kompozycja: początek – środek - zakończenie

28 Rocznik z Sankt Gallen „709. Ciężka zima. Zmarł książę Gotfryd Ciężki rok i kiepski urodzaj Wszędzie powódź Zmarł Pippin, majordom pałacu. 715, 716, Karol spustoszył Saksonię, szerząc zniszczenie”

29 Rocznik z Sankt Gallen – cechy
Brak głównego podmiotu, Brak fabuły (?) Brak kategorialnej różnorodności zdarzeniowej Brak narratora, Brak usensownienia podanych faktów (?)

30 Fabuła Układ zdarzeń, który skupia się wokół pewnego centrum – historii – nadającego im jedność.

31 „Fabularność” Rocznika
Odnoszenie się do całości – rejestru dat rocznych; Pewna jedność zdarzeń: zdarzenia ekstremalne

32 Mit obiektywności rocznika
Rocznik, podobnie jak historiografia właściwa, przedstawia zdarzenia, które są rezultatem selekcji dokonanej na podstawie pewnego światopoglądu.

33 721. Teodor wyparł Saracenów z Akwitanii;
722. Doskonałe plony.

34 Narracyjność Regularność i kompletność zdarzeń osiągana poprzez:
pewne ich umiejscowienie i nadanie im znaczenia Odniesienie do pewnej koncepcji tego., o czym się opowiada

35 Umiejscowienie zdarzeń =
usytuowanie ich w pewnym porządku wobec siebie

36 Nadanie znaczenia zdarzeniom =
odniesienie ich do pewnej koncepcji pojmowania

37 Nienarracyjność rocznika
Brak jedności zdarzeń, ustanowionej przez odsyłanie zdarzeń do podmiotu obdarzonego pewnymi intencjami; Brak historyczności – zdarzeń ważnych z punktu widzenia państwa i prawa; Brak interpretatywności.

38 Historiografia wg Hegla
Jedność obiektywnego i subiektywnego - problem perspektywy państwo i prawa, na którym się ono opiera, jako punkt odniesienia historiografii Świadomość państwa i prawa rodzi świadomość przeszłości i napięć charakterystycznych dla świata stricte ludzkiego


Pobierz ppt "Od narratologii do narratywizmu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google