Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Concordia (Niemcy), 20 – 22 kwietnia 2007 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Concordia (Niemcy), 20 – 22 kwietnia 2007 roku"— Zapis prezentacji:

1 Concordia (Niemcy), 20 – 22 kwietnia 2007 roku
* 07/16/96 Kierunki działań Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku dotyczące Polonii i Polaków za granicą. Informacja dla uczestników II Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech. Concordia (Niemcy), 20 – 22 kwietnia 2007 roku 1 *

2 Wstęp – budżet na 2007 rok W ustawie budżetowej na rok 2007 w części 03 „Kancelaria Senatu”, w rozdziale 75195: Pozostała działalność „Opieka nad Polonią i Polakami za granicą” przewidziano kwotę  zł (wzrost o 46,2%), z czego:  zł (wzrost o 64,36 %) na realizację zadań o charakterze programowym, a  zł (wzrost o 17,90 %) na zadania o charakterze inwestycyjnym (remonty i zakupy obiektów, rozwój bazy lokalowej). 2

3 Wyszczególnienie (zestawienie rok do roku)
Para graf Budżet roku Budżet na rok % :3 1 2 3 4 5 Rozdział Pozostała działalność. Opieka nad Polonią i Polakami za granicą. - 51315 75000 146,2 z tego: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2810 12650 20000 158,1 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 24945 38500 154,3 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2830 1000 1500 150,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6230 12720 15000 117,9 3

4 Kancelaria Senatu - Biuro Polonijne
4 Kancelaria Senatu - Biuro Polonijne Rozdział 75195: Pozostała działalność. Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w latach 1990 – 2007 (kwoty podano w tys. zł)

5 Wnioski o dotacje na realizację zadań w 2007 roku
Do 19 lutego 2007 roku do Kancelarii Senatu organizacje pozarządowe złożyły łącznie 241 wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Z tej liczby: 203 wnioski dotyczyły zadań o charakterze programowym; a 38 zadań o charakterze inwestycyjnym. 5

6 56 stowarzyszeń, 30 fundacji, Wnioski programowe - podsumowanie
Reasumując: 88 organizacji pozarządowych, tj.: 56 stowarzyszeń, 30 fundacji, i 2 organizacje o innej formie prawnej wnioskowało o kwotę zł dotacji na realizację zadań o charakterze programowym, co stanowi 143,4% kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej. 6

7 Wnioski inwestycyjne – podsumowanie
O udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych wnioski przedłożyło 5 organizacji pozarządowych: - 2 stowarzyszenia; - 1 fundacja; - 2 organizacje o innej formie prawnej. Łączna kwota dotacji wynikająca z tej grupy wniosków to ,00 zł, co stanowi 101,1% kwoty przewidzianej w budżecie 2007 roku. 7

8 Uchwała nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 roku
8

9 Uchwała nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 roku (cz.1) 9
Tabela 1. Wartości wnioskowanych dotacji na realizację zadań programowych w podziale na kierunki działania określone uchwałą Nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. Nr Kierunki działania w uchwale Nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. Wnioskowane kwoty dotacji (w zł) Stowarzyszenia Fundacje Inne organizacje Razem I II III IV V VI 1 Wspieranie dążeń do pełnego poszanowania praw mniejszości narodowych i etnicznych, w tym działań służących rozwiązywaniu istotnych problemów społeczności polonijnych i polskich za granicą 0,00 2 Wspieranie działań służących budowaniu prestiżu polskiej grupy etnicznej w krajach zamieszkania 3 Wspieranie rozwoju oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju, w szczególności przez popularyzację nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych 32.200 9

10 Uchwała nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 roku (cz. 2) 10
Tabela 1. Wartości wnioskowanych dotacji na realizację zadań programowych w podziale na kierunki działania określone uchwałą Nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. Nr Kierunki działania w uchwale Nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. Wnioskowane kwoty dotacji (w zł) Stowarzyszenia Fundacje Inne organizacje Razem I II III IV V VI 4 Promowanie kultury polskiej i ochranianie polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju 0,00 5 Popularyzowanie wiedzy o historycznym i współczesnym dorobku intelektualnym polskiego wychodźstwa oraz o wkładzie Polaków i polskich emigrantów w rozwój krajów ich osiedlenia 6 Intensyfikowanie współpracy z mediami polonijnymi i polskimi z zagranicy w celu promowania wizerunku Polski 10

11 11 Uchwała nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 roku (cz. 3)
Tabela 1. Wartości wnioskowanych dotacji na realizację zadań programowych w podziale na kierunki działania określone uchwałą Nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. Nr Kierunki działania w uchwale Nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. Wnioskowane kwoty dotacji (w zł) Stowarzyszenia Fundacje Inne organizacje Razem I II III IV V VI 7 Wspieranie działań integrujących i służących wychowaniu w duchu polskości młodego pokolenia Polonii i Polaków w świecie 8 Rozpoznawanie nowych zjawisk i potrzeb rodzących się w związku z ruchami migracyjnymi Polaków w ramach Unii Europejskiej 0,00 9 Udzielanie pomocy charytatywnej środowiskom polskim na Wschodzie 10 Intensyfikowanie współpracy gospodarczej Kraju ze środowiskami polonijnymi i polskimi w świecie 55.000 49.020 RAZEM

12 12 Sumaryczne kwoty, o jakie występują organizacje pozarządowe w powiązaniu z kierunkami działania określonymi w Uchwale nr 252 Prezydium Senatu

13 Udział procentowy poszczególnych kierunków działania w ogólnej kwocie wnioskowanej na zadania programowe 13

14 Kwoty całkowite: zaplanowane w budżecie na 2007 rok i wynikające z sumy wniosków na zadania programowe oraz inwestycyjne 14

15 15 Założenia do koncepcji współpracy i pomocy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla Polonii i Polaków za granicą. Warszawa, grudzień 2006

16 Przy opracowywaniu Założeń do koncepcji współpracy i pomocy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla Polonii i Polaków za granicą wzięto pod uwagę m. in. : decyzje kierunkowe Prezydium Senatu; dotychczasowy dorobek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu postulaty zgłaszane przez różne gremia krajowe i zagraniczne (fora, zjazdy); efekty dotychczasowych działań i doświadczenia wynikające z potrzeb zgłaszanych przez organizacje składające wnioski; wyniki kontroli NIK i audytu wewnętrznego; ustalenia zawarte w dokumentach i opracowaniach rządowych; wnioski wynikające z bezpośrednich spotkań, rozmów i wizyt zagranicznych; informacje płynące z placówek dyplomatycznych; 16

17 W Założeniach… na 2007 rok jako wiodący przyjęto podział geograficzny
W Założeniach… na 2007 rok jako wiodący przyjęto podział geograficzny. Po uwzględnieniu specyfiki polskich i polonijnych środowisk, wyłoniono 15 regionów: Stany Zjednoczone i Kanada Republika Południowej Afryki, Australia, Nowa Zelandia Kraje Ameryki Łacińskiej Kraje Arabskie (Egipt, Syria, Jemen, Liban, Kraje Zatoki Perskiej, Algieria, Maroko, Tunezja) Niemcy, Francja UE - kraje „piętnastki” (bez Niemiec i Francji) UE – nowe kraje ”dziesiątki” – Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry (bez Litwy) Litwa Rumunia, Bułgaria Bałkany bez krajów UE (Chorwacja, Bośnia, Macedonia, Serbia, Czarnogóra) Ukraina, Mołdawia Białoruś Rosja Kraje Kaukazu (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) Kazachstan, pozostałe kraje Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej 17

18 Wnioskowane kwoty na realizację zadań (w zł): Razem wnioskowane kwoty
Nazwa obszaru Wnioskowane kwoty na realizację zadań (w zł): Programowych Inwestycyjnych I. Stany Zjednoczone, Kanada ,01 0,00 II. Republika Południowej Afryki, Australia, Nowa Zelandia ,00 III. Kraje Ameryki Łacińskiej ,91 ,00 IV. Kraje Arabskie (Egipt, Syria, Jordania, Liban, Kraje Zatoki Perskiej, Algieria, Maroko, Tunezja) ,51 V. Niemcy, Francja ,00 ,00 VI. Unia Europejska - Kraje „Piętnastki” (bez Niemiec i Francji) ,16 ,00 VII. Litwa ,15 ,00 VIII. UE – „Nowe” Kraje 10-tki (Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry) ,88 ,00 IX. Rumunia, Bułgaria ,62 ,00 X. Bałkany bez krajów UE (Chorwacja, Bośnia, Macedonia, Serbia, Czarnogóra) ,65 XI. Ukraina, Mołdawia ,55 ,00 XII. Białoruś ,77 ,00 XIII. Rosja ,53 ,00 XIV. Kraje Kaukazu (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) ,43 XV. Kazachstan oraz pozostałe kraje Azji Centralnej i Południowo - Wschodniej ,61 ,00 XVI. Polska i różne kraje świata ,09 ,00 Razem wnioskowane kwoty ,87 ,00 18

19 19 Środki na zadania programowe oraz inwestycyjne w powiązaniu z obszarami wyróżnionymi w Założeniach do koncepcji współpracy i pomocy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla Polonii i Polaków za granicą w 2007 roku

20 Uwaga! W zestawieniu pominięto dane dotyczące Białorusi
Sumaryczne zestawienie wydatków na zadania programowe w regionach w latach 2004 – (z wyłączeniem finansowania przedsięwzięć obejmujących więcej niż jeden region) Uwaga! W zestawieniu pominięto dane dotyczące Białorusi

21 Najwięksi wnioskodawcy – zmiany w zestawieniu „rok do roku”
20 Najwięksi wnioskodawcy – zmiany w zestawieniu „rok do roku” Zmiany wysokości kwot wnioskowanych w roku 2006 i 2007 L.p Jednostka Wnioskowana dotacja (w zł) Wnioski programowe Zmiana o (%) Wnioski inwestycyjne 2006 2007 1 Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" -3,41 -1,05 2 Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" 132,54 12,78 3 Fundacja Semper Polonia 10,52 nie wnioskowała nie wnioskowała - 4 Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" 5 Caritas 75,03

22 Sporządził: Zespół Pracowników Biura Polonijnego pod kierownictwem Romualda Łanczkowskiego - Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu (15 kwietnia 2007 roku) 21


Pobierz ppt "Concordia (Niemcy), 20 – 22 kwietnia 2007 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google