Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki działań Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku dotyczące Polonii i Polaków za granicą. Informacja dla uczestników II Zjazdu Nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki działań Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku dotyczące Polonii i Polaków za granicą. Informacja dla uczestników II Zjazdu Nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki działań Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku dotyczące Polonii i Polaków za granicą. Informacja dla uczestników II Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech. 1 Concordia (Niemcy), 20 – 22 kwietnia 2007 roku

2 W ustawie budżetowej na rok 2007 w części 03 Kancelaria Senatu, w rozdziale 75195: Pozostała działalność Opieka nad Polonią i Polakami za granicą przewidziano kwotę zł ( wzrost o 46,2% ), z czego: zł ( wzrost o 64,36 % ) na realizację zadań o charakterze programowym, - a zł ( wzrost o 17,90 % ) na zadania o charakterze inwestycyjnym (remonty i zakupy obiektów, rozwój bazy lokalowej). Wstęp – budżet na 2007 rok 2

3 Wyszczególnienie (zestawienie rok do roku) Para graf Budżet 2006 roku Budżet na 2007 rok % 4: Rozdział Pozostała działalność. Opieka nad Polonią i Polakami za granicą ,2 z tego: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,1 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,3 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,9 3

4 Kancelaria Senatu - Biuro Polonijne Rozdział 75195: Pozostała działalność. Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w latach 1990 – 2007 (kwoty podano w tys. zł) 4

5 Do 19 lutego 2007 roku do Kancelarii Senatu organizacje pozarządowe złożyły łącznie 241 wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Z tej liczby: 203 wnioski dotyczyły zadań o charakterze programowym; a 38 zadań o charakterze inwestycyjnym. Wnioski o dotacje na realizację zadań w 2007 roku 5

6 Reasumując: 88 organizacji pozarządowych, tj.: - 56 stowarzyszeń, - 30 fundacji, - i 2 organizacje o innej formie prawnej wnioskowało o kwotę zł dotacji na realizację zadań o charakterze programowym, co stanowi 143,4% kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej. Wnioski programowe - podsumowanie 6

7 O udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych wnioski przedłożyło 5 organizacji pozarządowych: - 2 stowarzyszenia; - 1 fundacja; - 2 organizacje o innej formie prawnej. Łączna kwota dotacji wynikająca z tej grupy wniosków to ,00 zł, co stanowi 101,1 % kwoty przewidzianej w budżecie 2007 roku. Wnioski inwestycyjne – podsumowanie 7

8 Uchwała nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 roku 8

9 Tabela 1. Wartości wnioskowanych dotacji na realizację zadań programowych w podziale na kierunki działania określone uchwałą Nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. Nr Kierunki działania w uchwale Nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. Wnioskowane kwoty dotacji (w zł) StowarzyszeniaFundacje Inne organizacje Razem IIIIIIIVVVI 1 Wspieranie dążeń do pełnego poszanowania praw mniejszości narodowych i etnicznych, w tym działań służących rozwiązywaniu istotnych problemów społeczności polonijnych i polskich za granicą 0, , Wspieranie działań służących budowaniu prestiżu polskiej grupy etnicznej w krajach zamieszkania , Wspieranie rozwoju oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju, w szczególności przez popularyzację nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych Uchwała nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 roku (cz.1) 9

10 Tabela 1. Wartości wnioskowanych dotacji na realizację zadań programowych w podziale na kierunki działania określone uchwałą Nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. Nr Kierunki działania w uchwale Nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. Wnioskowane kwoty dotacji (w zł) StowarzyszeniaFundacje Inne organizacje Razem IIIIIIIVVVI 4 Promowanie kultury polskiej i ochranianie polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju , Popularyzowanie wiedzy o historycznym i współczesnym dorobku intelektualnym polskiego wychodźstwa oraz o wkładzie Polaków i polskich emigrantów w rozwój krajów ich osiedlenia , Intensyfikowanie współpracy z mediami polonijnymi i polskimi z zagranicy w celu promowania wizerunku Polski , Uchwała nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 roku (cz. 2) 10

11 Tabela 1. Wartości wnioskowanych dotacji na realizację zadań programowych w podziale na kierunki działania określone uchwałą Nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. Nr Kierunki działania w uchwale Nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. Wnioskowane kwoty dotacji (w zł) StowarzyszeniaFundacje Inne organizacje Razem IIIIIIIVVVI 7 Wspieranie działań integrujących i służących wychowaniu w duchu polskości młodego pokolenia Polonii i Polaków w świecie Rozpoznawanie nowych zjawisk i potrzeb rodzących się w związku z ruchami migracyjnymi Polaków w ramach Unii Europejskiej , Udzielanie pomocy charytatywnej środowiskom polskim na Wschodzie , Intensyfikowanie współpracy gospodarczej Kraju ze środowiskami polonijnymi i polskimi w świecie RAZEM Uchwała nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 roku (cz. 3) 11

12 Sumaryczne kwoty, o jakie występują organizacje pozarządowe w powiązaniu z kierunkami działania określonymi w Uchwale nr 252 Prezydium Senatu 12

13 Udział procentowy poszczególnych kierunków działania w ogólnej kwocie wnioskowanej na zadania programowe 13

14 Kwoty całkowite: zaplanowane w budżecie na 2007 rok i wynikające z sumy wniosków na zadania programowe oraz inwestycyjne 14

15 Założenia do koncepcji współpracy i pomocy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla Polonii i Polaków za granicą. Warszawa, grudzień

16 decyzje kierunkowe Prezydium Senatu; dotychczasowy dorobek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu postulaty zgłaszane przez różne gremia krajowe i zagraniczne (fora, zjazdy); efekty dotychczasowych działań i doświadczenia wynikające z potrzeb zgłaszanych przez organizacje składające wnioski; wyniki kontroli NIK i audytu wewnętrznego; ustalenia zawarte w dokumentach i opracowaniach rządowych; wnioski wynikające z bezpośrednich spotkań, rozmów i wizyt zagranicznych; informacje płynące z placówek dyplomatycznych; Przy opracowywaniu Założeń do koncepcji współpracy i pomocy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla Polonii i Polaków za granicą wzięto pod uwagę m. in. : 16

17 I.Stany Zjednoczone i Kanada II.Republika Południowej Afryki, Australia, Nowa Zelandia III.Kraje Ameryki Łacińskiej IV.Kraje Arabskie (Egipt, Syria, Jemen, Liban, Kraje Zatoki Perskiej, Algieria, Maroko, Tunezja) V.Niemcy, Francja VI.UE - kraje piętnastki (bez Niemiec i Francji) VII.UE – nowe kraje dziesiątki – Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry (bez Litwy) VIII.Litwa IX.Rumunia, Bułgaria X.Bałkany bez krajów UE (Chorwacja, Bośnia, Macedonia, Serbia, Czarnogóra) XI.Ukraina, Mołdawia XII.Białoruś XIII.Rosja XIV.Kraje Kaukazu (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) XV.Kazachstan, pozostałe kraje Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej W Założeniach… na 2007 rok jako wiodący przyjęto podział geograficzny. Po uwzględnieniu specyfiki polskich i polonijnych środowisk, wyłoniono 15 regionów: 17

18 Nazwa obszaru Wnioskowane kwoty na realizację zadań (w zł): ProgramowychInwestycyjnych I. Stany Zjednoczone, Kanada ,010,00 II. Republika Południowej Afryki, Australia, Nowa Zelandia ,000,00 III. Kraje Ameryki Łacińskiej , ,00 IV. Kraje Arabskie (Egipt, Syria, Jordania, Liban, Kraje Zatoki Perskiej, Algieria, Maroko, Tunezja) ,510,00 V. Niemcy, Francja , ,00 VI. Unia Europejska - Kraje Piętnastki (bez Niemiec i Francji) , ,00 VII. Litwa , ,00 VIII. UE – Nowe Kraje 10-tki (Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry) , ,00 IX. Rumunia, Bułgaria , ,00 X. Bałkany bez krajów UE (Chorwacja, Bośnia, Macedonia, Serbia, Czarnogóra) ,650,00 XI. Ukraina, Mołdawia , ,00 XII. Białoruś , ,00 XIII. Rosja , ,00 XIV. Kraje Kaukazu (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) ,430,00 XV. Kazachstan oraz pozostałe kraje Azji Centralnej i Południowo - Wschodniej , ,00 XVI. Polska i różne kraje świata , ,00 Razem wnioskowane kwoty , ,00 18

19 Środki na zadania programowe oraz inwestycyjne w powiązaniu z obszarami wyróżnionymi w Założeniach do koncepcji współpracy i pomocy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla Polonii i Polaków za granicą w 2007 roku 19

20 Sumaryczne zestawienie wydatków na zadania programowe w regionach w latach 2004 – 2006 (z wyłączeniem finansowania przedsięwzięć obejmujących więcej niż jeden region) Uwaga! W zestawieniu pominięto dane dotyczące Białorusi

21 Zmiany wysokości kwot wnioskowanych w roku 2006 i 2007 L.p Jednostka Wnioskowana dotacja (w zł) Wnioski programowe Zmiana o (%) Wnioski inwestycyjne Zmiana o (%) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" , ,05 2 Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" , ,78 3 Fundacja Semper Polonia ,52 nie wnioskowała - 4 Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" nie wnioskowała nie wnioskowała - 5Caritas ,03 nie wnioskowała Najwięksi wnioskodawcy – zmiany w zestawieniu rok do roku 20

22 Sporządził: Zespół Pracowników Biura Polonijnego pod kierownictwem Romualda Łanczkowskiego - Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu (15 kwietnia 2007 roku) 21


Pobierz ppt "Kierunki działań Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku dotyczące Polonii i Polaków za granicą. Informacja dla uczestników II Zjazdu Nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google