Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie zespołem pracowników - wprowadzenie. Cele przedmiotu C1: Przekazanie studentom wiedzy o celach i strukturze procesu zarządzania personelem,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie zespołem pracowników - wprowadzenie. Cele przedmiotu C1: Przekazanie studentom wiedzy o celach i strukturze procesu zarządzania personelem,"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie zespołem pracowników - wprowadzenie

2 Cele przedmiotu C1: Przekazanie studentom wiedzy o celach i strukturze procesu zarządzania personelem, a w szczególności o tworzeniu i funkcjonowaniu zadaniowych zespołów pracowników. C2: Pokazanie studentom, reguł postępowania mających szczególne znaczenie dla budowy i skutecznego funkcjonowania pracowników w zespołach zadaniowych.

3 Przedmiotowe efekty kształcenia Z zakresu wiedzy: PEK_W01: Zna cele, strukturę i funkcje procesu zarządzania personelem. PEK_W02: Wyjaśnia istotę, znaczenie i formy działań zespołowych, a w szczególności prowadzonych w formie zespołów zadaniowych – (projektowych). PEK_W03: Zna i interpretuje zasady budowania zespołów zadaniowych, adekwatnie do środowiska realizacji przedsięwzięcia/projektu. PEK_W04: Zna role lidera i członków zespołu zadaniowego, rozpoznaje warunki i techniki skutecznego kierowania zespołem PEK_W05: Posiada wiedzę o warunkach i zasadach funkcjonowania zespołów zadaniowych. PEK_W06: Zna zakres i sposób wykorzystania modelu kompetencyjnego w zarządzaniu zespołem pracowników

4 Treści wykładów cd. Wy1 Cele, przedmiotowe efekty kształcenia, treści programowe, kryteria zaliczenia, forma egzaminu. Wprowadzenie: Praca – definicje, funkcje i elementy procesu pracy. Podział pracy – istota i formy organizacyjne.. 1 Wy2 Zespołowa organizacja pracy – istota, cele, znaczenie. Formy zespołowego działania. Struktura organizacyjna –definicja, elementy składowe, typy struktur Struktura zadaniowa – typy zespołów zadaniowych. Zespół zadaniowy a zespół projektowy. Zespół zadaniowy w formie projektu – istota projektu, środowisko realizacji projektu, specyfika kierowania zespołem projektowym, skuteczność i efektywność zespołu projektowego 2 Wy3 Pracownicy – elastyczność organizacji i zasobów ludzkich. Funkcja personalna i zarządzanie personelem w organizacji istota, cele, struktura procesu kadrowego. Współczesne koncepcje zarządzania personelem, modele polityki personalnej, a zespoły zadaniowe. 2 Wy4 Budowanie zespołu zadaniowego: analiza środowiska projektu, cele i podział zadań w zespole, dobór i doskonalenie członków zespołu, integracja zespołu projektowego. 2

5 Treści wykładów cd. Wy5 Kierownik - lider zespołu zadaniowego: warunki skutecznego kierowania zespołem projektowym, kompetencje kierownika, 8 ról lidera zespołu, techniki kierowania zespołem projektowym, menedżer projektu a lider zespołu, certyfikacja kierownika 2 Wy6 Funkcjonowanie zespołu zadaniowego I:, style kierowania, organizacja pracy i role członków zespołu, podejmowanie decyzji w zespole projektowym. 2 Wy7 Funkcjonowanie zespołu zadaniowego II: motywowanie i ocenianie członków zespołu, komunikacja i dzielenie się wiedzą w zespole, rozwiązywanie konfliktów w zespole projektowym. 2 Wy8 Model kompetencyjny w zarządzaniu zespołem pracowników2 Suma godzin 15

6 Kryteria oceny Oceny ( P – podsumowująca ) Numer efektu kształceniaSposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia Wykład P1P1 PEK_W01 - PEK_W06 Egzamin w formie pisemnego testu wiedzy pojedynczego wyboru. Pytania do testu zostaną wylosowane spośród pytań kontrolnych podanych na wykładzie. Dobra odpowiedź: +1 pkt, wadliwa odpowiedź –1 pkt. Ocena dst uzyskanie wymaganej liczby punktów z każdego PEK-a

7 Literatura LITERATURA PODSTAWOWA: 1.Materiały do wykładu: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/brol/index.htmlhttp://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/brol/index.html 2.Szczepanik R. Budowanie zespołu. Poradnik dla menadżera personalnego. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005. 3.Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., "Kierowanie zespołem projektowym" wyd. DIFIN 2004 4.Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: GWP 5.Janusz M. Lichtarski Struktury zadaniowe Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 r. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Tadeusz Listwan (pod redakcją)., Zarządzanie kadrami Wyd. C.H.BECK Warszawa 2006 r. Tadeusz Oleksyn Zarządzanie kompetencjami Oficyna Ekonomiczna 2006 r. OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) Marian Brol; marian.brol@pwr.wroc.plmarian.brol@pwr.wroc.pl Konsultacje: czwartek 15.00-17.00 środa TP 11.00-13.00 wtorek 11.00 – 13.00 ( wybrane terminy)

8 Sprawy różne Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie zespołem pracowników - wprowadzenie. Cele przedmiotu C1: Przekazanie studentom wiedzy o celach i strukturze procesu zarządzania personelem,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google