Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Żary, 27 kwietnia 2010 r.. Doradztwo i wsparcie działań marketingowych dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Żary, 27 kwietnia 2010 r.. Doradztwo i wsparcie działań marketingowych dla."— Zapis prezentacji:

1 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata Żary, 27 kwietnia 2010 r.. Doradztwo i wsparcie działań marketingowych dla lubuskich przedsiębiorstw

2 Konkursy bieżące 12 marca 2010 r. – ogłoszenie konkursu: Priorytet II: Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania są: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008.

3 Status przedsiębiorstwa Kategoria przedsiębiorstwa Liczba osób zatrudnionych Roczny obrótRoczny bilans Mikroprzedsiębiorstwo< 10 osób≤ 2 mln euro Małe przedsiębiorstwo< 50 osób ≤ 10 mln euro Średnie przedsiębiorstwo < 250 osób ≤ 50 mln euro≤ 43 mln euro lub

4 Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Maksymalna wartość projektu nie dotyczy Maksymalna kwota wsparcia  Typ I – doradztwo - od 2,5 tys. PLN do 50 tys. PLN  Typ II – targi i misje - od 2,5 tys. PLN do 50 tys. PLN

5 Kwalifikujące się typy projektów Typ I - projekty z zakresu specjalistycznego doradztwa, związanego z procesami inwestycyjnymi (zakup usług doradczych od podmiotów zewnętrznych) w zakresie: jakości, dotyczących w szczególności: - projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, - uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, - wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi lub opracowywania planów marketingowych,

6 Kwalifikujące się typy projektów Typ I - projekty z zakresu specjalistycznego doradztwa, związanego z procesami inwestycyjnymi (zakup usług doradczych od podmiotów zewnętrznych) w zakresie: tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji, przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych, tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, łączenia przedsiębiorstw, prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej Typ II: Wsparcie projektów związanych z udziałem przedsiębiorstwa: w targach, w misjach gospodarczych.

7 Cel Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Celem Działania jest wzrost konkurencyjności sektora MŚP dzięki nabywaniu umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku poprzez dostęp do zróżnicowanych usług doradczych, w szczególności związanych z poprawą jakości, wdrażaniem systemów zarządzania, planowaniem strategicznym i operacyjnym, analizami ekonomicznymi Realizowane projekty w ramach Działania zapewnić powinny osiągnięcie celów: - Przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług / wytwarzanych produktów. - Spowodować unowocześnienie systemów zarządzania. - Przełożyć się na działania inwestycyjne w przedsiębiorstwie.

8 Maksymalna intensywność pomocy w ramach Działania % całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków: I typ: dzień złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie realizacji projektu poniesienie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu nie stanowi podstawy do roszczeń o przyznanie i wypłatę dofinansowania II typ: od 1 stycznia 2007 r. w ramach pomocy de minimis Działanie 2.3

9 Kwalifikujące się wydatki Typ I: Wsparcie projektów specjalistycznego doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi, polegającego na zakupie usług doradczych od podmiotów zewnętrznych -wydatki na sfinansowanie specjalistycznych usług doradczych, zakupionych od podmiotów zewnętrznych - koszty uzyskania/odnawiania certyfikatów ISO oraz koszty audytu certyfikującego (w ramach pomocy de minimis) Typ II: Wsparcie projektów związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach i misjach gospodarczych - wydatki związane z udziałem w krajowych i międzynarodowych targach i misjach gospodarczych, w tym: – opłata za najem powierzchni wystawienniczej, – opłata za zabudowę stoiska w tym koszty organizacji i obsługi technicznej stoiska (montaż, demontaż stoiska, transport stoiska, podłączenie i zużycie mediów).

10 Typ II: Wsparcie projektów związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach i misjach gospodarczych – koszt wpisu do katalogu targowego, – koszt transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem oraz odprawą celną) w związkuz udziałem w imprezach gospodarczych, – opłata rejestracyjna, – koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu, w tym koszty reklamy w mediach, koszt udziału przedstawiciela wystawcy w imprezie towarzyszącej targom lub wystawie, wydanie i wpis do katalogu targów/wystawy/misji, koszty przygotowania identyfikatorów, karnetu parkingowego), – koszty przygotowania/druku/zakupu materiałów promocyjnych dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych (np. katalogi, ulotki, długopisy, prezentacje na CD/DVD, baner reklamowy, itp.) w związku z udziałem w imprezach o charakterze gospodarczym (do 30% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu), Działanie 2.3

11 58 DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW - przykłady Tytuł projektuWartość wnioskowanego dofinansowania (PLN) Całkowita wartość projektu (PLN) Odnowienie certyfikatu ISO wed ł ug wymaga ń nowej normy ISO 9001: , ,00 Opracowanie strategii rozwoju przedsi ę biorstwa , ,00 Serwis IT nowe wyzwania30 000, ,00 Rozwój dzia ł alno ś ci poprzez budow ę sieci franczyzowej 9 850, ,00 Udzia ł w Mi ę dzynarodowych Targach SIAL , ,00 Zaprojektowanie, wdro ż enie i opracowanie planu marketingowego dla nowego produktu o nazwie Chleb "lubuski" , ,00 Wdro ż enie i udoskonalenie Systemów Zarz ą dzania , ,00 Udzia ł jako wystawca w targach METAL KIELCE 2009 w dniach r , ,06 Uczestnictwo w mi ę dzynarodowym kongresie i wystawie Eurospine 2009 w Warszawie r , ,63

12 Dokumenty służące realizacji LRPO Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Podręcznik Beneficjenta Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Regulamin konkursu, ogłoszenie konkursu Dokumentacja konkursowa Poradnik dotyczący obsługi systemu informatycznego Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO Wszystko dostępne w dokumentacji konkursowej

13 Punkty informacyjne LRPO  ul. Św. Jadwigi 1, Zielona Góra tel /11/12  ul. Podgórna 7, Zielona Góra, tel ul. Przemysłowa 14-15, Gorzów Wlkp., tel  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. tel  Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej tel  Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. tel

14 Kontakt: tel ; Dziękuję za uwagę Grzegorz Rozmarynowski Wydział Informacji i Promocji Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego


Pobierz ppt "Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Żary, 27 kwietnia 2010 r.. Doradztwo i wsparcie działań marketingowych dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google