Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekspansja zagraniczna – szansa czy problem? Jan Zacharewicz – Prezes Zarządu BDEIP Sp. z o.o. Przewodniczący Sekcji Doradztwa Biznesowego i Prawnego „Pracodawców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekspansja zagraniczna – szansa czy problem? Jan Zacharewicz – Prezes Zarządu BDEIP Sp. z o.o. Przewodniczący Sekcji Doradztwa Biznesowego i Prawnego „Pracodawców."— Zapis prezentacji:

1 Ekspansja zagraniczna – szansa czy problem? Jan Zacharewicz – Prezes Zarządu BDEIP Sp. z o.o. Przewodniczący Sekcji Doradztwa Biznesowego i Prawnego „Pracodawców Pomorza” Gdańsk, 20 kwietnia 2016 r.

2 to wysoka jakość oraz kompleksowość usług doradztwa w zakresie:  Ekonomia i finanse  Fundusze unijne  Coaching i Mentoring Biznesowy  Opracowywania strategii marketingowych  Wyszukiwanie partnerów zagranicznych oraz nowych rynków zbytu  Prawo i podatki  Zasoby ludzkie

3 Nie zawsze dostrzegane korzyści z eksportu  Dynamizacja rozwoju gospodarczego.  Rozwój własnej kadry technologicznej, konstruktorów, służb handlowych, marketingowych, pozostałych.  Zwiększenie własnego bezpieczeństwa w przypadku turbulencji na rynku krajowym.  Zwiększenie swojej konkurencyjności, także na rynku krajowym.  Motywacja do nauki języków obcych, poznawanie nowej kultury biznesowej, szybszy dostęp do nowych technologii, wzornictwa.  Doskonalenie naszych wyrobów.  Nauka umiejętności czytania rynków zagranicznych, jego reguł, oczekiwań, wymogów.

4 Dofinansowanie eksportu w Nowej Perspektywie UE 2014-2020 Programy, z których pomorscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać, aby dofinansować działania proeksportowe:  Program GO_GLOBAL.PL;  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014- 2020.

5 Program GO_GLOBAL.PL (1/3)  Program krajowy realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Cel Programu GO_GLOBAL.PL: zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych produktów i usług polskich innowacyjnych firm, powstałych jako rezultat prac badawczo- rozwojowych.  Budżet Programu: 15 000 000 PLN (łączny budżet do podziału na 3 lata).  Program cykliczny: GO_GLOBAL.PL będzie realizowane do roku 2017 jako kontynuacja pilotażowego przedsięwzięcia rozpoczętego przez NCBiR w 2012 roku.

6 Program GO_GLOBAL.PL (2/3)  Cel II konkursu: umożliwienie firmom z sektora MŚP dofinansowanie kosztów przygotowania strategii wejścia na rynki światowe, dostosowania się do wymagań określonego rynku oraz weryfikacji powstałej strategii w relacji z potencjalnymi inwestorami z zagranicy.  Wnioskodawcy: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio wysokiej technologii.  Okres realizacji projektu: maksymalnie 6 miesięcy.  Maksymalna wysokość dofinansowania projektu: 150 000 PLN.  Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85%.  Nabór wniosków (II konkurs): 18 kwietnia – 2 czerwca 2016.

7 Program GO_GLOBAL.PL (3/3) Koszty kwalifikowane:  Koszty usług doradczych i równorzędnych: koszty podwykonawstwa, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej istotnej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta – dotyczy kosztów doradztwa i zakupu usług równorzędnych.  Inne koszty operacyjne to między innymi: koszty uczestnictwa w konferencjach; koszty delegacji osób zatrudnionych przy realizacji projektu; koszty promocji projektu.  Dodatkowe koszty ogólne to między innymi: koszty wynajmu lub utrzymania budynków; koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu; koszty utrzymania infrastruktury; koszty wynagrodzeń.

8 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne (1/2)  Cel Poddziałania: przyśpieszenie rozwoju (akceleracja) polskich przedsiębiorstw działających w obszarze nowych technologii, w obszarach wskazanych jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje.  Efekty Poddziałania: wsparcie ze strony zagranicznych IOB w procesie nawiązywania kontaktów o charakterze gospodarczym i technologicznym, których celem będzie wprowadzenie wysoko innowacyjnych produktów, usług lub technologii na rynki wybranych krajów.  Z Poddziałania mogą skorzystać: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z branż wysokotechnologicznych działający nie krócej niż 1 rok przed dniem złożenia wniosku o udział w projekcie.

9 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne (2/2)  Projekt będzie obejmował dwa komponenty, finansowane w formie pomocy de minimis: 1. komponent szkoleniowo-doradczy – umożliwiający opracowanie strategii marketingowej skierowanej na wybrany rynek zagraniczny (dla 350 beneficjentów w ciągu 6 lat), 2. komponent dotacyjny – na zakup usług konsultingowych, marketingowych, prawnych oraz z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na wybranym rynku, opracowanie i testowanie strategii sprzedaży, świadczonych przez ekspertów na wybranym rynku (program akceleracyjny dla 150 beneficjentów w ciągu 6 lat).  Wspierany będzie rozwój innowacyjnych produktów/usług/technologii o wysokim stopniu przygotowania rynkowego, tj. mogących zostać objętych wsparciem typu marketingowego i (przed)sprzedażowego.

10 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND (1/3)  Cel Poddziałania: udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.  Marka Polskiej Gospodarki: promowanie polskich marek produktowych przy zaangażowaniu przedsiębiorstw, *posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych), *prowadzących działalność eksportową, *prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

11 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND (2/3) Koszty kwalifikowane:  koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego (do 50% – pomoc publiczna);  pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 50%) tj.: – delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych;  koszty transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach;  opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach;  koszty wpisu do katalogu targowego;  koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;  koszty informacyjno-promocyjne projektu.

12 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND (3/3)  Termin najbliższego naboru wniosków: 24 czerwca – 5 sierpnia 2016 r.  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie w konkursie: 100 mln PLN.  Wnioskodawcy: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.  Wartość projektu: brak minimalnej, maksymalna– 1 000 000 PLN.  Maksymalna intensywność wsparcia: 85% mikroprzedsiębiorstwa, 75% małe przedsiębiorstwa, 60% średnie przedsiębiorstwa.

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 Działanie 2.3 Aktywność eksportowa (1/2)  Pomorski Broker Eksportowy: przedsięwzięcie strategiczne w ramach, którego powstanie całościowy i skoordynowany system wspierania eksportu w regionie zapewniający kompleksową ofertę dla pomorskich firm w celu umożliwienia im wejścia na rynki zagraniczne.  Zakres wsparcia: *podmiotowy – indywidualni przedsiębiorcy oraz grupy branżowe i międzybranżowe; *przedmiotowy – pomoc w rozwijaniu i doskonaleniu proeksportowych modeli biznesowych poprzez nawiązywanie kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi i udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach.

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 Działanie 2.3 Aktywność eksportowa (2/2) Typy projektów:  udział w targach i innych wydarzeniach gospodarczych, przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego przedsiębiorstw;  wyjazdowe i przyjazdowe wydarzenia gospodarcze, w tym misje oraz wizyty studyjne o charakterze gospodarczym;  przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych.

15 Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi. Jutro jest nowy dzień. Zacznij go dobrze i spokojnie, w duchu, który wzniesie się ponad błędy przeszłości.

16 Dziękuję za uwagę. al. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk tel./fax: (+48) 58 341 76 11; tel. (+48) 58 341 83 92 e-mail: jzacharewicz@bdeip.com.pl www.bdeip.com.pl


Pobierz ppt "Ekspansja zagraniczna – szansa czy problem? Jan Zacharewicz – Prezes Zarządu BDEIP Sp. z o.o. Przewodniczący Sekcji Doradztwa Biznesowego i Prawnego „Pracodawców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google