Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy Przedszkola nr 119 „ Zielona Łąka” we Wrocławiu..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy Przedszkola nr 119 „ Zielona Łąka” we Wrocławiu.."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy Przedszkola nr 119 „ Zielona Łąka” we Wrocławiu..

2 Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009r. oraz samoocena dokonana w oparciu o ankiety, wywiady, analizę dokumentacji, a także konsultacje prowadzone z nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi oraz rodzicami. W wyniku samooceny, sformułowano wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe, bazowe i finansowe przedszkola.

3 Koncepcja pracy Przedszkola zakłada działanie „ku przyszłości.” Naszą przyszłością jest dziecko. Dziecko jest wartością najważniejszą. Przyszłość naszych dzieci jest jak dom, który teraz powinien dostać fundamenty. Strategia rozwoju Przedszkola nr 119 rozumiana jako wzmacnianie fundamentu.

4 Misją przedszkola jest: Wychowanie dziecka przygotowanego do twórczego, odpowiedzialnego, odważnego tworzenia przyszłości, posiadającego wysokie kompetencje społeczne, szanującego prawa oraz godność swoją i drugiego człowieka.

5

6 KIERUNKI DZIAŁAŃ Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o: Rozwijanie różnorodnej aktywności twórczej: muzycznej, plastycznej, teatralnej, Wspieranie samodzielności dzieci. Samodzielne dziecko, to w przyszłości samodzielny dorosły Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej, Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu oraz kształtowanie aktywnych postaw wobec bezpieczeństwa własnego i innych. Efektywna współpraca z Rodzicami - aby rodzice i nauczyciele łączyli swoje serca i siły w procesie wychowawczo – dydaktycznym i aby ich działania uzupełniały się dla dobra dziecka.

7 WŁAŚCIWA diagnoza to lepsza przyszłość. Dobra diagnoza i zastosowanie odpowiednich metod edukacji czy też wsparcia, mają niewątpliwy wpływ na przyszłe funkcjonowanie dziecka, nie tylko w szkole, ale także w dalszym życiu.

8 System badania osiągnięć dzieci: Przeprowadzanie diagnozy wstępnej. Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju. Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej. Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań. Analiza wnioski do dalszej pracy. Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji. Przeprowadzanie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

9 Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci w przedszkolu. Gromadząc informacje o stanie rozwoju dziecka, kierujemy się zasadami: nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu, nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju, informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, w teczkach indywidualnych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli, rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, Informacje o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

10 W realizacji swoich celów przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, a także z różnymi instytucjami i organizacjami Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków. Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest: dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych przedszkola i środowiska rodzinnego, wszechstronny rozwój dziecka, nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola, przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń, zapewnianie rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej; okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w działaniach podejmowanych przez nauczycieli, włącznie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola, szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

11 Formy współpracy z rodzicami obejmują: zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców, zebrania grupowe, zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola, konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica, prowadzenie kącika dla rodziców, m. in. informacje na temat realizacji podstawy programowej, eksponowanie prac dzieci, organizację i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, organizację warsztatów integracyjnych dla rodziców, włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych: pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, festyn rodzinny, kiermasze przedszkolne, konkursy, wycieczki, angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m. in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, urządzeń ogrodowych itp. Raz w roku wychowawcy grup będą badać potrzeby rodziców w zakresie współpracy.

12 Współpraca z innymi przedszkolami i instytucjami. Celem współpracy jest: rozbudzanie zainteresowań i zdolności dzieci, satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród, kształtowanie postaw społecznie pożądanych, kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci, urozmaicenie pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej, poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.


Pobierz ppt "Koncepcja pracy Przedszkola nr 119 „ Zielona Łąka” we Wrocławiu.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google