Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2016 Poddziałanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie Monika NawrockaWarszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2016 Poddziałanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie Monika NawrockaWarszawa,"— Zapis prezentacji:

1 2016 Poddziałanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie Monika NawrockaWarszawa, 12 lipca 2016 r.

2 Warunki realizacji projektu Wykonanie i udokumentowanie pełnego zakresu rzeczowo-finansowego Uzyskanie ochrony własności przemysłowej - dokonanie zgłoszenia na podstawie którego organ ochrony własności przemysłowej rozpoczął procedurę przyznania prawa własności przemysłowej Realizacja ochrony własności przemysłowej – postępowanie którego przedmiotem jest unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zakończyło się ostatecznym pozytywnym rozstrzygnięciem przed organem ochrony własności przemysłowej Złożenie wniosku o płatność końcową

3 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Kwalifikowalność kosztów Poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie Niezbędne do prawidłowej realizacji projektu Wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu Faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów Zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą Prawidłowo udokumentowane

4 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Warunkiem uznania za kwalifikowalny kosztu uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego jest:  pozytywny wynik potwierdzający zdolność uzyskania ochrony oraz  poniesienie tego wydatku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem Kwalifikowalność kosztów – warunki niezbędne

5 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Dopuszczającym warunkiem do uznania za kwalifikowalny kosztu usług doradczych przygotowujących do procesu komercjalizacji wynalazku lub wzoru użytkowego jest:  dołączenie do wniosku o płatność rozliczającego ten rodzaj wydatków sprawozdania o stanie techniki (bądź równoważnego dokumentu w procedurze międzynarodowej/zagranicznej oraz jego tłumaczenia), które nie zawiera w swoim wykazie publikacji/dokumentów podważających zdolność patentową wynalazku lub zdolność ochronną wzoru użytkowego w zakresie wszystkich badanych przesłanek w odniesieniu do przynajmniej jednego zastrzeżenia patentowego/ zastrzeżenia ochronnego. Kwalifikowalność kosztów – warunki niezbędne

6 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Forma przekazywania dofinansowania Wniosek o płatność składany nie rzadziej niż raz na 3 miesiące licząc od dnia wejścia w życie umowy, za pośrednictwem systemu SL2014 Dofinansowanie przekazywane w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych Dofinansowanie przekazywane w ramach płatności pośrednich i zaliczek nie może przekroczyć 90% kwoty dofinansowania, pozostała kwota dofinansowania – płatność końcowa

7 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Zaliczka może być udzielona na realizację projektu z zakresu uzyskania ochrony własności przemysłowej Łączne dofinansowanie przekazywane w formie zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej wysokości dofinansowania Odrębny rachunek bankowy do obsługi zaliczki – wypłaty wyłącznie jako wydatki kwalifikowalne w ramach projektu w wysokości odpowiadającej dofinansowaniu; płatność pomniejszana jest o odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym do obsługi zaliczki Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu we wniosku o płatność kosztów kwalifikowanych rozliczających transzę zaliczki lub na zwrocie niewykorzystanych środków

8 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia zaliczki w wysokości co najmniej 70 % łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania transzy zaliczki Warunkiem otrzymania kolejnej transzy zaliczki jest rozliczenie przez beneficjenta co najmniej 70 % wszystkich przekazanych dotychczas transz zaliczki W przypadku nierozliczenia zaliczki na kwotę lub w terminie od środków pozostałych do rozliczenia 70% łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania transzy zaliczki do dnia zwrotu nierozliczonej zaliczki lub do dnia złożenia wniosku o płatność

9 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Beneficjent ma obowiązek rozliczyć 100% łącznej kwoty otrzymanych transz zaliczki do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności kosztów Dofinansowanie w formie refundacji może być przekazane po rozliczeniu całości dofinansowania pobranego w formie zaliczki

10 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Warunki wypłaty dofinansowania Wniosek o płatność składany jest nie rzadziej niż raz na 3 miesiące Brak poniesienia kosztów nie zwalnia Beneficjenta ze składania wniosku o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą opisującą przebieg realizacji projektu Do wniosku o płatność rozliczającego poniesione koszty beneficjent zobowiązany jest załączyć: kopie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktury, wyciągi bankowe); kopie dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia; kopię zgłoszenia o objęcie ochroną wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, które zostało złożone do właściwego organu ochrony praw własności przemysłowej wraz z urzędowym potwierdzeniem zgłoszenia – projekty z zakresu uzyskania ochrony;

11 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Warunki wypłaty dofinansowania kopie dokumentów poświadczających ostateczne zakończenie postępowania przed organem ochrony własności przemysłowej w zakresie realizacji prawa własności przemysłowej z pozytywnym rozstrzygnięciem dla beneficjenta – projekty z zakresu realizacji ochrony; oryginał oświadczenia wystawionego przez Beneficjenta zawierającego wyszczególnienie poszczególnych opłat urzędowych, jeśli dowody płatności dotyczą kilku opłat za dokonanie zgłoszeń; kopię tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej; kopie dokumentów potwierdzających wykonanie zakresu rzeczowego objętego Harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu; inne dokumenty niezbędne do weryfikacji prawidłowości realizacji Projektu na żądanie Instytucji Pośredniczącej.

12 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Instytucja Pośrednicząca weryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność; Płatność końcowa następuje pod warunkiem zrealizowania zakresu rzeczowego i finansowego projektu, złożenie wniosku o płatność końcową; Płatności przekazywane są zgodnie z terminarzem płatności środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warunki wypłaty dofinansowania

13 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Sprawozdawczość Beneficjent zobowiązany jest do: pomiaru wartości, osiągnięcia i zachowania wskaźników zawartych we wniosku o dofinansowanie; informowania Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji projektu; przedkładania do Instytucji Pośredniczącej do 15 stycznia w okresie 3 lat od zakończenia okresu kwalifikowalności kosztów projektu informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach wynikających z realizacji projektu. W przypadku stwierdzenia na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że cel projektu został osiągnięty, ale Beneficjent nie osiągnął zakładanych w projekcie wartości wskaźników produktu/rezultatu, IP może pomniejszyć dofinansowanie odpowiednio do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników.

14 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad określonych w art. 6c ustawy o PARP, w tym zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów. Art. 6c ustawy o PARP - 1. Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Konkurencyjność kosztów

15 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania zamówienia w ramach projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania. Konkurencyjność kosztów

16 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej: opis przedmiotu zamówienia publicznego warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego, informacje na temat wykluczenia podmiotów powiązanych z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy. Konkurencyjność kosztów – zapytanie ofertowe (dla zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto)

17 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu: na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl lub https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl innej niż ww. wskazana stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych Konkurencyjność kosztów – upublicznienie zapytania ofertowego

18 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Wybór oferty dokumentuje się sporządzeniem pisemnego protokołu z wyboru oferty Informacja o wyniku postępowania umieszczana na stronie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera (dla zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto) : informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, wykaz ofert które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane, informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium, wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru datę porządzenia protokołu i podpis zamawiającego Konkurencyjność kosztów – upublicznienie informacji o wyniku postępowania

19 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku poprzez upublicznienie przez beneficjenta zapytania ofertowego, przy czym: ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert oraz termin składania ofert; wybór oferty dokumentuje się sporządzeniem protokołu z wyboru oferty; protokół zawiera co najmniej: wskazanie liczby złożonych ofert wraz z podaniem nazw oferentów i punktacji przyznanej poszczególnym ofertom oraz wskazanie najlepszej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru. Udzielenie zamówienia wymaga formy pisemnej i trybu upublicznienia, przy czym upublicznienia wymagają zarówno zapytania ofertowe, jak i informacje o wyniku postępowania. Konkurencyjność kosztów – udzielanie zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie

20 Warszawa, 12 lipca 2016 r. W przypadku zamówień, do których nie stosuje się ustawy Pzp, co do których postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęto przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytanie ofertowe jest wysyłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz publikowane wraz z informacją o wyniku postępowania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej 1 oraz stronie internetowej zamawiającego, o ile posiada taką stronę. 1 Publikacja na stronie www.parp.gov.pl poprzez Lokalny System Informatyczny 1420www.parp.gov.pl Konkurencyjność kosztów – udzielanie zamówień przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie

21 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków POIR w trakcie realizacji projektu oraz w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Beneficjentowi zaleca się stosowanie w zakresie informacji i promocji Projektu zasad określonych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl.www.poir.gov.pl Promocja projektu

22 Warszawa, 12 lipca 2016 r.  Beneficjent zobowiązuje poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie realizacji umowy prowadzonym przez instytucje do tego uprawnione oraz udostępnić na żądanie ww. instytucji wszelką dokumentację związaną z projektem oraz realizowaną umową.  Beneficjent zobowiązany jest zapewnić obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją projektu, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenów realizacji projektu, dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych i wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z zarządzaniem projektem oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.  Instytucja Pośrednicząca powiadamia o kontroli, która będzie przeprowadzona w miejscu związanym z realizacją projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie, nie później niż 5 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Kontrola i audyt oraz przechowywanie dokumentów

23 Warszawa, 12 lipca 2016 r.  W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji projektu lub wystąpienia innych istotnych uchybień Instytucja Pośrednicząca może przeprowadzić kontrolę doraźną.  Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jako utrudnienie przeprowadzenia kontroli.  Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych w terminach wskazanych w informacji pokontrolnej.  Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania wszelkich danych związanych z realizacją projektu przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie umowy.  Beneficjent w okresie realizacji projektu oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu jest zobowiązany do współpracy z Instytucją Pośredniczącą lub inną upoważnioną instytucją, w szczególności do: a) udzielania informacji oraz przedkładania dokumentów dotyczących projektu; b) udziału w ankietach, wywiadach oraz udostępniania informacji koniecznych dla ewaluacji. Kontrola i audyt oraz przechowywanie dokumentów

24 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Strony mogą dokonać zmiany umowy zgodnymi oświadczeniami woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana: adresu beneficjenta, tj. adresu siedziby lub adresu zamieszkania w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; sposobu reprezentacji beneficjenta; numerów rachunków bankowych; Harmonogramu płatności (o ile nie dotyczy przesunięcia środków między latami i pozostaje bez wpływu na okres kwalifikowalności kosztów) - wymaga pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej. Tryb i zakres zmian umowy

25 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Zmiana: statusu prawno-organizacyjnego beneficjenta; terminów realizacji poszczególnych działań i etapów projektu określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na ustalony w umowie okres kwalifikowalności kosztów; dotycząca przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikowalnych od 10% do 25% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie; - nie wymaga aneksu lecz wymaga pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Zmiana dotycząca: przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikowalnych do 10% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie, pozostająca bez wpływu na zakres rzeczowy projektu przekroczenia docelowej wartości skwantyfikowanych wskaźników realizacji projektu - wymaga poinformowania Instytucji Pośredniczącej w kolejnym wniosku o płatność. Tryb i zakres zmian umowy

26 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Wniosek o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem ich zakresu i uzasadnieniem składany jest nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację projektu wniosek o zmiany - nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu kwalifikowalności kosztów. Należy udokumentować przyczyny braku możliwości zrealizowania projektu w okresie kwalifikowalności kosztów oraz przedstawić dokumentację uwiarygodniającą wykonanie projektu w terminie wskazanym we wniosku o zmianę. W przypadku złożenia wniosku o wydłużenie okresu kwalifikowalności kosztów Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do żądania ustanowienia przez beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Weryfikacja wniosku - 30 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku konieczności powołania eksperta zewnętrznego do oceny zaproponowanych przez beneficjenta zmian, termin 30 dni może ulec wydłużeniu. Nie jest dopuszczalna taka zmiana umowy, w rezultacie której projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów i rezultatem której byłoby nieprzyznanie projektowi dofinansowania w konkursie. Tryb i zakres zmian umowy

27 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Beneficjent na okres realizacji projektu oraz na okres 3 lat od zakończenia okresu kwalifikowalności kosztów projektu, ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą wraz z deklaracją wekslową (spółka cywilna – weksel wystawiany jest przez wszystkich wspólników). Złożenie zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy. Zwrot zabezpieczenia nastąpi po upływie okresu 3 lat od zakończenia realizacji projektu, na pisemny wniosek beneficjenta. Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo zniszczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 6 miesięcy od upływu tego okresu. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia w terminie wynikającym z umowy i formie zaakceptowanej przez Instytucję Pośredniczącą, stanowi podstawę do rozwiązania umowy. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy – weksel

28 Warszawa, 12 lipca 2016 r. W przypadku przekazywania dofinansowania w formie zaliczki, beneficjent ustanawia zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej sumie zaliczek przekazanych w ramach projektu, w jednej z form określonych w § 6 ust. 4 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek. Złożenie zabezpieczenia nie później niż w dniu złożenia wniosku o pierwszą płatność zaliczkową. Zwolnienie zabezpieczenia następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zaliczek. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy – zaliczki

29 Warszawa, 12 lipca 2016 r. poręczenie bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505); Rodzaje zabezpieczeń – §6 ust. 4 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek (Dz.U. Nr 223, poz. 1786)

30 Warszawa, 12 lipca 2016 r.  Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje na piśmie i musi zawierać przyczyny rozwiązania umowy.  Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę w przypadku, gdy: beneficjent nie rozpoczął realizacji projektu przez okres dłuższy niż 3 miesiące od terminu określonego w umowie; beneficjent nie ustanowił lub nie wniósł w określonym terminie zabezpieczenia lub dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy; beneficjent nie osiągnął celu projektu określonego we wniosku o dofinansowanie; beneficjent zaprzestał realizacji projektu lub realizuje go w sposób sprzeczny z umową lub z naruszeniem prawa; brak jest postępów w realizacji projektu w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym; w celu uzyskania dofinansowania, na etapie realizacji projektu beneficjent przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty; Tryb i warunki rozwiązania umowy

31 Warszawa, 12 lipca 2016 r. beneficjent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzanie lub nie wykonuje zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji we wskazanym terminie; beneficjent przeniósł na inny podmiot prawa lub obowiązki wynikające z umowy bez zgody Instytucji Pośredniczącej; beneficjent nie złożył w terminie wniosku o płatność lub nie poprawił w terminie wniosku o płatność zawierającego braki lub błędy; beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności związanej z projektem, zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne lub pozostaje pod zarządem komisarycznym; beneficjent nie dokonuje promocji projektu w sposób określony w umowie; beneficjent rozpoczął realizację projektu przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; wystąpią inne okoliczności, które powodują, że dalsze wykonywanie umowy jest niemożliwe lub niecelowe, w szczególności w przypadku niedopuszczalności udzielenia dofinansowania lub obciążenia beneficjenta obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej. Tryb i warunki rozwiązania umowy

32 Warszawa, 12 lipca 2016 r. W przypadku rozwiązania umowy, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy beneficjenta do dnia ich zwrotu, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy wraz z odsetkami bankowymi narosłymi od dofinansowania przekazanego w formie zaliczki. Zwrot dofinansowania i odzyskiwanie środków

33 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2016 Poddziałanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie Monika NawrockaWarszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google