Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rozliczenie zadań realizowanych w ramach P FIO 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rozliczenie zadań realizowanych w ramach P FIO 2015."— Zapis prezentacji:

1 1 Rozliczenie zadań realizowanych w ramach P FIO 2015

2 2 Zasady wykorzystywania dotacji Zleceniobiorca – jest zobowiązany wykorzystać dotację zgodnie ze szczegółowymi zasadami zawartymi w umowie (harmonogram i kosztorys realizacji zadania), zgodnie z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015 r., w terminie określonym w umowie. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneks do umowy tylko w trakcie realizacji zadania. Co nie wymaga aneksu?

3 3 Zasady zmiany treści umowy Zmiany warunków umowy, które nie wymagają zawarcia aneksu dotyczą: -zmiany w harmonogramach realizacji zadań, pod warunkiem, że nie naruszają okresu realizacji projektu. Zleceniobiorca zgłasza do IZ jedynie informację o zaistniałych zmianach, - zmiany w poszczególnych pozycjach kosztorysu niewiążące się ze zmianą kwot dofinansowania, ani wkładu własnego (tzn. zmiana opisu pozycji, zmiana ceny jednostkowej i ilości sztuk)

4 4 Zasady zmiany treści umowy Zmiany warunków umowy, które nie wymagają zawarcia aneksu dotyczą: -zmiany osobowe w zakresie personelu realizującego projekt, -zmiany dotyczące: nazwy organizacji, siedziby organizacji, reprezentacji organizacji (zawarte w komparycji umowy), mailowego adresu kontaktowego, -zmiana numeru rachunku bankowego. Powyższe przykłady zmian nie wymagają formy aneksu, a jedynie akceptacji pisemnego lub mailowego zgłoszenia do IZ. Informacje te powinny być zawarte w sprawozdaniu.

5 5 Zasady wykorzystywania dotacji Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy przekazuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. (art. 18 ustawy o dz.p.p.iw) Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), należy je przechowywać i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.

6 6 Zasady wykorzystywania dotacji Zleceniobiorca może dokonywać płatności w terminie realizacji zadania określonym w umowie, nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia zadania określonego w umowie, a także w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zadania, (w przypadku projektów kończących się w trakcie roku 2015). Natomiast w przypadku zadań realizowanych do końca roku Zleceniobiorca ma prawo wydatkować dotację nie później niż do 31 grudnia danego roku, w którym otrzymał dotację.

7 7 Zasady wykorzystywania dotacji Każda faktura (rachunek) powinna zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Zleceniobiorcy.

8 8 Zasady wykorzystywania dotacji Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca ma obowiązek przedłożyć w formie papierowej kopie faktur i rachunków, kopie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło, umów zlecenie), kopie list płac oraz innych dokumentów i materiałów mogących dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu).

9 9 Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić Zleceniodawcy odpowiednio do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego (jeśli zadanie kończy się 31 grudnia) lub w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego określonego w umowie. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji. Analogicznie zasady obowiązują w zakresie przychodów i odsetek bankowych. Zasady wykorzystywania dotacji

10 10 Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja nienależna Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu państwa w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania (art. 169 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Jednocześnie dotacją pobraną w nadmiernej wysokości jest: - sfinansowanie wydatku poniesionego przed terminem realizacji zadania publicznego bądź po terminie realizacji zadania publicznego określonego w umowie - pobieranie wpłat o opłat od adresatów zadania, które nie były przewidziane w umowie. (wkład własny)

11 11 Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja nienależna Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem to w szczególności: sfinansowanie nowego wydatku, który nie był określony w umowie; (w zakresie merytorycznym) Dotacje nienależne - udzielone bez podstawy prawnej – np. nie przeprowadzono otwartego konkursu ofert, przyznano dotację nieuprawnionemu podmiotowi

12 12 Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja nienależna Stosownie do § 10 ust. 3 umowy Zleceniodawca (MPiPS) dopuszcza zwiększenie przez Zleceniobiorcę sumy wydatków w danej kategorii kosztów w sprawozdaniu, względem sumy wydatków określonych w kosztorysie jeżeli nie nastąpiło zwiększenie sumy kategorii o więcej niż 10%.

13 13 Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja nienależna W myśl § 10 ust. 4 umowy Zleceniodawca (MPiPS) zabrania zwiększenie przez Zleceniobiorcę sumy kategorii kosztów dotyczących obsługi zadania publicznego, w tym: kosztów administracyjnych (kategoria II), kosztów wyposażenia związanych z realizacją zadania (kategoria V), kosztów związanych z działaniami promocyjnymi zadania (kategoria VIII).

14 14 Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja nienależna W myśl § 5 ust. 1 umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 oraz 6, który dopuszcza zwiększenie udziału dotacji w kosztach całkowitych o 10% pod warunkiem, że zostanie zachowany minimalny 10% udział dotacji w kosztach całkowitych.

15 15 Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja nienależna W myśl § 11 ust. 7 umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się, że suma wydatków łącznie w kategorii II (Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne), kategorii IV (Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania), kategorii V (Koszty wyposażenia związanych z realizacją zadania), kategorii VI (Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania), kategorii VII (Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania) oraz kategorii VIII (Koszty związane z działaniami promocyjnymi zadania), nie przekroczy 50% kwoty faktycznie wydatkowanej dotacji.

16 16 Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja nienależna Zwrotowi do budżetu państwa, podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości (art. 169 ust. 4 u.f.p.). Dotacje podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, które uzasadniają ich zwrot (art. 169 ust. 1)

17 17 Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja nienależna Niedokonanie zwrotu dotacji w terminie - Organ który udzielił dotacji wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki odpowiednio w przypadku: 1) Dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – od dnia przekazania dotacji (art. 169 ust. 5 pkt. 1) 2) Dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobrana – od dnia stwierdzenia tej okoliczności – administracja rządowa (art. 169 ust. 5 pkt. 2)

18 18 - kontrola w trakcie realizacji zadania publicznego (monitoring, kontrola doraźna) - kontrola po zakończeniu realizacji zadania publicznego. Kryteria kontroli: - stan realizacji zadania; - efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; - prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. Kontrola realizacji zadania publicznego

19 19 Błędy popełniane podczas realizacji zadania publicznego i rozliczania dotacji 1.Sprawozdanie złożone po terminie; 2.Brak zwrotu niewykorzystanej części dotacji; 3.Brak zwrotu odsetek uzyskanych z dotacji i niewykorzystanych na realizacje zadania publicznego; 4.Wykazanie w sprawozdaniu uzyskanych odsetek od dotacji, które wykorzystano na realizacje zadania. Jednakże w sprawozdaniu nie określono jakie wydatki nimi sfinansowano; 5.Zwrot niewykorzystanej części dotacji po terminie określonym umową; 6.Dokonywanie wydatków przed terminem realizacji zadania określonym w umowie lub po jego terminie; 7.Mniejsze zaangażowanie środków własnych niż wynikało to z oferty o realizację zadania publicznego;

20 20 Błędy popełniane podczas rozliczania dotacji 8.Enigmatyczny opis części merytorycznej sprawozdania 9. Błędy rachunkowe w sprawozdaniu; 10. Brak opisu faktur i rachunków lub ich niewłaściwy opis; 11. Realizacja zadania niezgodnie z kosztorysem i harmonogramem (szczegółowy kosztorys uniemożliwia zachowanie jakiejkolwiek elastyczności np. papier biały i kolorowy, koperty, znaczki); 12. Zleceniobiorca nie zawarł w materiałach informacji o finansowaniu/współfinansowaniu zadania ze środków pochodzących z dotacji; 13. Przekroczenie danego kosztu w sprawozdaniu w stosunku do odpowiedniej pozycji kosztorysu o 10% niż dopuszcza to umowa o realizację zadania publicznego;

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ E-mail: pozytek@mpips.gov.plpozytek@mpips.gov.pl 21


Pobierz ppt "1 Rozliczenie zadań realizowanych w ramach P FIO 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google