Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie

2 W skład Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wchodzą:  Szkoła Podstawowa  Gimnazjum  Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Szkoła Przysposabiająca do Pracy  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

3 SZKOŁA PODSTAWOWA Umożliwia kształcenie dzieci od 6 roku życia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia w tego typu szkole. Nasza szkoła zapewnia:  Pierwszy pozytywny kontakt dziecka ze szkołą;  Wszechstronny rozwój ucznia;  Wprowadzenie w życie społeczne;  Uczestnictwo dziecka w różnego typu akcjach i konkursach.

4 GIMNAZJUM Umożliwia kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia w tego typu szkole. Nasza szkoła zapewnia:  Wyrównywanie szans edukacyjnych i wszechstronny rozwój ucznia;  Kontynuowanie nauki;  Wprowadzenie w życie społeczne;  Uczestnictwo dziecka w różnego typu akcjach i konkursach.

5 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Jest szkołą koedukacyjną przeznaczoną dla młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia w tego typu szkole. PIEKARZ Oferuje kształcenie w kierunkach: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ŚLUSARZ CUKIERNIK MALARZ - TAPECIARZ MURARZ PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ Wspomaga rozwój ucznia, przygotowując go do samodzielnego, odpowiedzialnego życia dorosłego oraz do podjęcia pracy zawodowej.

6 Piekarz, cukiernik praktyka odbywa się w piekarniach na terenie miasta i okolicy Szkoła umożliwia znalezienie miejsc odbywania praktycznej nauki zawodu Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej praktyka odbywa się w SOSW lub u pracodawcy

7 Mechanik pojazdów samochodowych – praktyka odbywa się w warsztatach szkolnych i w warsztatach samochodowych na terenie miasta Malarz-tapeciarz - praktyka odbywa się w warsztatach szkolnych i w zakładach remontowo-budowlanych Ślusarz – praktyka odbywa się w warsztatach szkolnych Szkoła zapewnia bezpłatny dowóz młodzieży na zajęcia praktyczne

8 Absolwenci mogą uzyskać dyplom czeladniczy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

9 UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej Liceum umożliwia:  Wyrównywanie szans edukacyjnych i wszechstronny rozwój ucznia ;  Kontynuowanie nauki;  Uzyskanie średniego wykształcenia;  Możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego;  Zwiększenie szans na rynku pracy.

10 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Jest szkołą ponadgimnazjalną, kształcącą młodzież (do 23 roku życia) posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia w tego typu szkole. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności oraz podnoszą stopień kompetencji społecznych.

11 Prowadzone zajęcia rewalidacyjne pozwalają młodym ludziom poznawać swoją wartość, poczuć się potrzebnym, bogatszym w nowe doświadczenia.

12 Ośrodek dysponuje odpowiednio wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi (komputery z dostępem do Internetu, rzutniki multimedialne, skanery, drukarki, tablice interaktywne, sprzęt audio video), pracownią informatyczną…

13 … biblioteką z centrum multimedialnym, siłownią oraz boiskami.

14 Uczniowie wszystkich typów szkół otrzymują nieodpłatnie podręczniki szkolne. Ośrodek prowadzi terapię dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback wspomagając proces uczenia się, poprawiając koncentrację uwagi, kreatywność, pamięć, ograniczając nadpobudliwość psychoruchową. Dysponujemy nowoczesną aparaturą oraz wykwalifikowaną kadrą. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w tablice multimedialne, które sprzyjają zaktywizowaniu uczniów, uatrakcyjniają i ułatwiają proces zdobywania wiedzy i umiejętności.

15 Ośrodek zapewnia zapoznanie się uczniów z pracą innych i wykształcenie umiejętności zachowania się w razie napotkanych niebezpieczeństw.

16 Ośrodku Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w Ośrodku. Koszty pobytu w Ośrodku to tylko opłata za wyżywienie. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość częściowego bądź całkowitego zwolnienia z tej odpłatności za zgodą organu prowadzącego placówkę.

17 Uczniowie rozwijają osobowość i zainteresowania uczestnicząc: w różnorodnych zajęciach świetlicowych w kółkach zainteresowań w pracach drużyny harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku” w zajęciach sportowych teatralnym tanecznym informatycznym turystyczno- krajoznawczym modelarskim

18 Inne formy spędzania czasu wolnego Wycieczki …

19 ... imprezy

20 Ważnym elementem budowania więzi wśród uczniów i pracowników Ośrodka oraz integracji ze środowiskiem lokalnym jest kultywowanie tradycji i obrzędowość tworzona przez ponad 30 lat działalności Ośrodka. Ognisko na rozpoczęcie roku szkolnego Jasełka i wspólna wieczerza wigilijna Opieka nad miejscami pamięci narodowej „Dzień Rodzica” Ślubowanie uczniów klas I Obchody rocznicy Bitwy pod Broniną

21 Ośrodek dysponuje własnymi środkami transportu. Legitymacje szkolne uprawniają do 78% zniżki przy przejazdach środkami komunikacji publicznej. Zniżka ta dotyczy również podróżujących z uczniami opiekunów.

22 Wykaz dokumentów dla kandydatów do Szkoły Podstawowej w Broninie: Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia; Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał); Uczeń ubiegający się o przyjęcie do SOSW składa wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. Dodatkowe dokumenty: - 2 zdjęcia legitymacyjne, - inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, - odpis aktu urodzenia (do wglądu).

23 Wykaz dokumentów dla kandydatów do Gimnazjum w Broninie: Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia; Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał); Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał); Zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty (oryginał); Uczeń ubiegający się o przyjęcie do SOSW składa wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. Dodatkowe dokumenty: - 2 zdjęcia legitymacyjne, - opinia wychowawcy klasy, - inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, - odpis aktu urodzenia (do wglądu), - poświadczenie zameldowania.

24 Wykaz dokumentów dla kandydatów do ZSZ w Broninie: Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia; Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał); Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał); Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał); Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Absolwent gimnazjum ubiegający się o przyjęcie do SOSW składa wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. Dodatkowe dokumenty: - 2 zdjęcia legitymacyjne, - opinia wychowawcy klasy, - inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, - odpis aktu urodzenia (do wglądu), - poświadczenie zameldowania.

25 Wykaz dokumentów dla kandydatów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Broninie: Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia; Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał); Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał); Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w SSPdP. Absolwent gimnazjum ubiegający się o przyjęcie do SOSW składa wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. Dodatkowe dokumenty: - 2 zdjęcia legitymacyjne, - opinia wychowawcy klasy, - inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, - odpis aktu urodzenia (do wglądu), - poświadczenie zameldowania.

26 Wykaz dokumentów dla kandydatów do Uzupełniającego LO w Broninie: Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia; Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał); Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (oryginał). Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej ubiegający się o przyjęcie do SOSW składa wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. Dodatkowe dokumenty: - 2 zdjęcia legitymacyjne, - inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, - odpis aktu urodzenia (do wglądu), - poświadczenie zameldowania.

27 Bronina 59 Bronina 59 28-100 Busko-Zdrój 28-100 Busko-Zdrój tel./ fax (41) 378 68 58 tel./ fax (41) 378 68 58 lub tel. (41) 242 95 67 lub tel. (41) 242 95 67 e-mail: bronina@tlen.pl e-mail: bronina@tlen.plbronina@tlen.pl lub sosw@sosw-bronina.edu.pl lub sosw@sosw-bronina.edu.plsosw@sosw-bronina.edu.plsosw@sosw-bronina.edu.pl OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY nasza strona: www.sosw-bronina.edu.pl

28 PLAN DOJAZDU DO OŚRODKA


Pobierz ppt "Ośrodek Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google