Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2016 Cel i zakres poddziałania 3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” oraz warunki uzyskania dofinansowania Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2016 Cel i zakres poddziałania 3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” oraz warunki uzyskania dofinansowania Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 2016 Cel i zakres poddziałania 3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” oraz warunki uzyskania dofinansowania Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Małgorzata Owieśniak Warszawa, czerwiec 2016 r.

2 Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji, w celu promowania polskich marek produktowych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Wsparcie będzie ukierunkowane przede wszystkim na branże o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym oraz na wybrane priorytetowe rynki zagraniczne. CEL PODDZIAŁANIA 3.3.3 POIR

3 MARKA POLSKIEJ GOSPODARKI koncepcja wizualizacji związana z promocją polskiej gospodarki, określająca między innymi atrybuty Marki oraz system identyfikacji wizualnej, do stosowania której zobowiązany jest wnioskodawca uczestniczący w branżowych programach promocji, zawarta w Księdze Marki Polskiej Gospodarki dostępnej na stronie internetowej www.mr.gov.pl

4 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) PODSTAWA PRAWNA UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359)

5 PODSTAWOWE DOKUMENTY (1) Regulamin konkursu wraz z załącznikami określa: -przedmiot konkursu i cel poddziałania; -rodzaje pomocy publicznej oraz intensywność wsparcia; -rodzaje i limity kosztów kwalifikowalnych; -zakres działań promocyjnych; -zasady składania wniosku o dofinansowanie; -zasady oceny projektów; -procedurę odwoławczą; -kryteria wyboru projektów; -wzory dokumentów: wniosek, instrukcja, oświadczenie o złożeniu wniosku, umowa, lista dokumentów przed podpisaniem umowy.

6 PODSTAWOWE DOKUMENTY (2) Branżowy program promocji określa: -zakres działalności gospodarczej przedsiębiorców, do których skierowany jest program branżowy – kody PKD; -wykaz pozaunijnych rynków perspektywicznych; -zakres działań obligatoryjnych, w tym listę targów oraz minimalne wymagania dotyczące działań promocyjnych; -zakres działań fakultatywnych oraz minimalne wymagania dotyczące tych działań; -zakres działań promocyjnych dotyczących całej branży.

7 BRANŻOWE PROGRAMY PROMOCJI SPRZĘT MEDYCZNY KOSMETYKI IT / ICT JACHTY I ŁODZIE MEBLE POLSKIE SPECJALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE SEKTOR USŁUG PROZDROWOTNYCH

8 PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCY prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP posiadający status MSP niepodlegający wykluczeniu z ubiegania się o wsparcie prowadzący działalność gospodarczą określoną w programie promocji - posiadający produkt konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym premiowani: - prowadzący działalność eksportową w okresie 2 ostatnich lat; - prowadzący działalność B+R lub wdrażający wyniki prac B+R w okresie 3 ostatnich lat; - posiadający produkt cechujący się wysokim stopniem nasycenia wiedzą (klasyfikacja EUROSTAT - na podstawie rodzajów działalności).

9 RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU (1) PROJEKTY zgodne z zakresem poddziałania oraz programem promocji zgodne (posiadające co najmniej neutralny wpływ) z zasadami horyzontalnymi - art. 7 i 8 rozporządzenia 1303/2013 dotyczące rodzajów działalności niewykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia i zgodnych z programem promocji realizowane w okresie zgodnym z zasadami poddziałania oraz programu promocji

10 RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU (2) OKRES REALIZACJI PROEJKTU musi się mieścić w ramach czasowych poddziałania oraz być zgodny z ramami czasowymi programu promocji (do 30 czerwca 2019 r.) może rozpocząć się dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (za rozpoczęcie prac nie uważa się poniesienia kosztów rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego) nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR 2014-2020, czyli zakończyć się później niż 31 grudnia 2023 r.

11 KWOTY WYDATKÓW ORAZ INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA wydatki kwalifikowalne maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie - 1 mln zł intensywność wsparcia maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 1) w przypadku wyboru formy dofinansowania z udziałem środków z pomocy publicznej - 50% (bez względu na status wnioskodawcy); 2) w przypadku wyboru formy dofinansowania jedynie w postaci pomocy de minimis - 60% dla średniego przedsiębiorstwa - 75% dla małego przedsiębiorstwa - 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego - 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw

12 WYDATKI KWALIFIKOWALNE - RODZAJE (1) Główne rodzaje wydatków: -koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie (pomoc publiczna – rozdział 11 rozporządzenia POIR; rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014) alternatywnie - koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie (pomoc de minimis – rozdział 13 rozporządzenia POIR; rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013)

13 WYDATKI KWALIFIKOWALNE - RODZAJE (2) Dodatkowe rodzaje wydatków: -koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju - koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych

14 WYDATKI KWALIFIKOWALNE - RODZAJE (3) Dodatkowe rodzaje wydatków: -koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego, poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku -koszty reklamy w mediach targowych -koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach -koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej -koszty informacyjno-promocyjne projektu

15 WYDATKI KWALIFIKOWALNE - RODZAJE (4) Dodatkowe rodzaje wydatków: -koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy; -koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy; -koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

16 WYDATKI KWALIFIKOWALNE - LIMITY (1) koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy <= 5% wartości kosztów kwalifikowalnych <= 2% wartości kosztów kwalifikowalnych 1. Muszą dotyczyć krajów perspektywicznych 2. Wnioskodawca w ramach projektu musi brać udział w targach odbywających się na terenie tych krajów

17 WYDATKI KWALIFIKOWALNE - LIMITY (2) koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów <= 60% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

18 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - TARGI UDZIAŁ W TARGACH ELEMENTY SKŁADOWE działania związane z organizacją i przeprowadzeniem udziału wnioskodawcy w targach w charakterze wystawcy organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów

19 PRZYKŁADOWA ARANŻACJA NARODOWEGO STOISKA INFORMACYJNEGO

20 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - WYJAZDOWE MISJE GOSPODARCZE UDZIAŁ W MISJACH ELEMENTY SKŁADOWE organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych wizyty w przedsiębiorstwach kontrahentów wizyty w roli zwiedzającego na imprezach targowo-wystawienniczych organizacja dla kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów organizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji i organizacji branżowych organizacja i udział w spotkaniach z dziennikarzami

21 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - PRZYJAZDOWE MISJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA MISJI ELEMENTY SKŁADOWE organizacja dla uczestników misji przyjazdowej pokazów, prezentacji i degustacji produktów organizacja i przeprowadzenie wizyt w przedsiębiorstwie wnioskodawcy dla uczestników misji przyjazdowej organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych dla dealerów, kontrahentów lub dziennikarzy

22 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - SEMINARIA, KONGRESY, KONFERENCJE UDZIAŁ W SEMINARIACH, KONGRESACH I KONFERENCJACH ELEMENTY SKŁADOWE działania związane z organizacją i przeprowadzeniem udziału wnioskodawcy w seminarium, kongresie lub konferencji organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów

23 OGŁOSZENIE KONKURSU I NABÓR WNIOSKÓW I konkurs w 2016 roku Ogłoszenie konkursu: 16 maja 2016 r. Nabór wniosków o dofinansowanie: od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r. Alokacja na konkurs: 100 mln zł Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 000 000 zł zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł

24 złożenie wniosku w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej PARP w terminie trwania naboru formalne potwierdzenie złożenia wniosku w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku skan oświadczenia załączony w Generatorze Wniosków oryginał oświadczenia jest przesyłany do PARP SKŁADANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

25 Ocena formalna: - dokonywana w oparciu o kryteria formalne - w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków Ocena merytoryczna: - dokonywana w oparciu o kryteria merytoryczne - w ciągu 30 dni od dnia opublikowania listy projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej Rozstrzygnięcie konkursu: - w terminie 3 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie - następuje w wyniku zatwierdzenia listy ocenionych projektów z przyznanymi ocenami i wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ETAPY OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

26 OCENA POZYTYWNA skierowanie projektu do oceny merytorycznej spełnienie wszystkich kryteriów formalnych OCENA NEGATYWNA odrzucenie projektu niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych Projekt umieszczony na liście projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej Informacja o wyniku oceny formalnej przekazywana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku przekazywana w formie pisemnej zawierająca pouczenie o możliwości wniesienia protestu Informacja o wyniku oceny formalnej przekazywana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku OCENA FORMALNA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

27 PROJEKT WYBRANY DO DOFINANSOWANIA spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów (co najmniej 5 na 10 pkt) alokacja dostępna w ramach konkursu pozwala na wybranie go do dofinansowania (z ewentualnym uwzględnieniem kryteriów rozstrzygających) PROJEKT NIEWYBRANY DO DOFINANSOWANIA spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów, jednak dostępna alokacja w ramach konkursu nie pozwala na jego dofinansowanie (z ewentualnym uwzględnieniem kryteriów rozstrzygających) nie spełnił kryteriów wyboru projektów lub nie uzyskał wymaganej liczby punktów informacja o wyniku oceny projektu zawierająca uzasadnienie oceny oraz liczbę uzyskanych punktów zawierająca pouczenie o możliwości wniesienia protestu – w przypadku oceny negatywnej lista ocenionych projektów zawierająca przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

28 ELEMENTY OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (1) uzupełnianie braków formalnych i poprawianie oczywistych omyłek możliwe na każdym etapie konkursu dokonywane w terminie 7 dni od dnia wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy dokonywane jednokrotnie w zakresie określonym w wezwaniu wynikającym z Regulaminu konkursu nieprowadzące do istotnej modyfikacji dokonywane pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do oceny lub do dalszej oceny potwierdzone w terminie 2 dni roboczych złożeniem skanu oświadczenia w Generatorze Wniosków

29 ELEMENTY OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (2) składanie dodatkowych informacji lub dokumentów dokonywane na podstawie wezwania wysłanego na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy dokonywane w sposób wskazany w wezwaniu (zazwyczaj za pośrednictwem Generatora Wniosków) dokonywane w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania wezwania przez PARP przesłane informacje i dokumenty stają się częścią dokumentacji aplikacyjnej brak przekazania informacji i dokumentów w terminie – ocena dokonywana na podstawie dotychczasowych informacji

30 ELEMENTY OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (3) rekomendowanie zmiany kosztów kwalifikowalnych OCENA NEGATYWNA rekomendacja zmiany kosztów wynosząca >=15% kwoty kosztów kwalifikowalnych brak zgody wnioskodawcy na dokonanie zmian kryterium „wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne” uznane za niespełnione OCENA POZYTYWNA rekomendacja zmiany kosztów wynosząca <15% kwoty kosztów kwalifikowalnych wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na skorygowanie budżetu projektu zgoda wyrażona w terminie 3 dni od dnia wysłania wezwania zgoda wyrażona przez wysłanie drogą elektroniczną skanu pisma kryterium „wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne” uznane za spełnione skorygowany wniosek złożony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

31 KRYTERIA FORMALNE (1) WNIOSKODAWCA - ocena 0-1 wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania (status MSP) wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

32 KRYTERIA FORMALNE (2) PROJEKT - ocena 0-1 realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn; Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 – www.power.gov.pl)

33 KRYTERIA FORMALNE (3) SPECYFICZNE - ocena 0-1 przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności określonych w wybranym programie promocji zgodność okresu realizacji projektu z ramami czasowymi programu promocji

34 KRYTERIA MERYTORYCZNE (1) Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny Produkt będący przedmiotem eksportu jest konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym (co najmniej 1 produkt) KONIECZNE DO SPEŁNIENIA – ocena 0-1 Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu

35 KRYTERIA MERYTORYCZNE (2) wnioskodawca prowadził samodzielną działalność badawczo-rozwojową w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub wdrażał wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych zakończonych nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie FAKULTATYWNE - ocena 0-1

36 KRYTERIA MERYTORYCZNE (3) wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie prowadzi działalność eksportową działalność eksportowa >= 2 ostatnie zamknięte lata obrachunkowe + w każdym roku udział przychodów z eksportu wynosi: >=25% - 3 punkty =10% - 2 punkty <10% - 1 punkt działalność eksportowa < 2 ostatnie zamknięte lata obrachunkowe – 0 punktów FAKULTATYWNE - ocena 0; 1; 2; 3

37 KRYTERIA MERYTORYCZNE (4) produkty będące przedmiotem eksportu cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii według EUROSTAT na podstawie rodzajów działalności wytwórczej i usługowej produkt będący przedmiotem eksportu zalicza się do technologii z zakresu wysokich lub do zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług – 2 punkty produkt będący przedmiotem eksportu zalicza się do technologii z zakresu średnio-wysokich – 1 punkt do żadnej z powyższych – 0 punktów. FAKULTATYWNE - ocena 0; 1; 2

38 KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE Udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w ciągu ostatnich, zamkniętych 2 lat obrachunkowych określany na podstawie dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków na działalność B+R tj. dokumentacji księgowej, sprawozdań finansowych, złożonego w GUS formularza PNT-01 – Sprawozdania o działalności badawczo-rozwojowej (B+R) im wyższy procentowy wskaźnik, tym wyższe miejsce na liście rankingowej w przypadku projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów na etapie oceny merytorycznej I STOPNIA

39 KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE Liczba zamkniętych lat obrachunkowych, w trakcie których Wnioskodawca prowadził działalność eksportową określana na podstawie dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności eksportowej tj. dokumentacji księgowej oraz sprawozdań finansowych pierwszeństwo na liście rankingowej otrzymują projekty, których wnioskodawcy dłużej tj. przez większą liczbę zamkniętych lat obrachunkowych prowadzili działalność eksportową im większa liczba lat, tym wyższe miejsce na liście rankingowej w przypadku projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów na etapie oceny merytorycznej i posiadają taką samą wartość kryterium rozstrzygającego I stopnia II STOPNIA

40 PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PRZESŁANKI projekt został umieszczony na zatwierdzonej liście projektów wybranych do dofinansowania wnioskodawca dostarczył w terminie wszystkie dokumenty, do których był wzywany (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu) weryfikacja dokumentów nie wskazuje na brak prawnej możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie projektu projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania

41 PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW Projekt jest zrealizowany, jeśli beneficjent wykonał i udokumentował w sposób określony w umowie pełny zakres rzeczowo-finansowy projektu, osiągnął założone cele i wskaźniki projektu określone we wniosku o dofinansowanie oraz złożył wniosek o płatność końcową Realizacja projektu musi być zgodna z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym między innymi z wnioskiem o dofinansowanie oraz branżowym programem promocji

42 WYPŁATA DOFINANSOWANIA (1) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ składane za pośrednictwem systemu SL2014 składane zgodnie z harmonogramem płatności składane nie rzadziej niż raz na 3 miesiące składane nie później niż w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności kosztów – dot. wniosku o płatność końcową dotyczące wypłaty dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych zawierające część sprawozdawczą opisującą przebieg projektu oraz raportowanie ze wskaźników

43 WYPŁATA DOFINANSOWANIA (2) płatność pośrednia <=90% płatność końcowa 100% zaliczka <=40%

44 ZABEZPIECZENIE UMOWY ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWE ustanawiane na okres realizacji projektu i 3 lat od dnia jego zakończenia WEKSEL IN BLANCO + DEKLARACJA WEKSLOWA ZABEZPIECZENIE DODATKOWE ustanawiane na okres realizacji projektu (wypłata zaliczki, żądanie Instytucji Pośredniczącej) PORĘCZENIE bankowe spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej funduszu poręczeniowego GWARANCJA bankowa ubezpieczeniowa

45 ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ zasada przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów - art. 6c ustawy o PARP zasady dotyczące sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składnia - (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020) zasada konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5 wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności oraz zasada rozeznania rynku, w przypadkach, o których mowa w podrozdziale 4.3 wytycznych POIR - publikacja na stronie internetowej zapytania ofertowego i informacji o wyniku postępowania www.parp.gov.pl (Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów) poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (https://lsi1420.parp.gov.pl/); publikacja zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym UE - wartość zamówienia jest równa lub wyższa, niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzpwww.parp.gov.plhttps://lsi1420.parp.gov.pl/

46 PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU (1) informowanie opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków POIR zasady informacji i promocji projektu określone w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl www.poir.gov.pl stosowanie wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w szczególności na stoiskach wystawienniczych, w formie jednolitych elementów dekoracyjnych tj. panelu promocyjnego MPG, zgodnie z projektem udostępnionym na stronie internetowej www.mr.gov.pl www.mr.gov.pl

47 PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU (2)

48 Szczegółowe informacje www.poir.parp.gov.pl Dowiedz się w Centrum pomocy PARP! Formularz kontaktowy www.poir.parp.gov.pl Informatorium: - adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl - telefon numer 22 432 89 91 (92, 93) Odwiedź i zarejestruj się! Portal Promocji Eksportu www.trade.gov.pl


Pobierz ppt "2016 Cel i zakres poddziałania 3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” oraz warunki uzyskania dofinansowania Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google