Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barbara Denisiuk. Postępowanie cywilne Inf. ogólne grupowe SOKIK Postępowanie polubowne mediacja arbitraż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barbara Denisiuk. Postępowanie cywilne Inf. ogólne grupowe SOKIK Postępowanie polubowne mediacja arbitraż."— Zapis prezentacji:

1 Barbara Denisiuk

2 Postępowanie cywilne Inf. ogólne grupowe SOKIK Postępowanie polubowne mediacja arbitraż

3

4  Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 1 k.c.)  Organizacje pozarządowe - w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa na jej rzecz w sprawach o: (…) 3) ochronę konsumentów; (…) (art. 61 k.p.c.)

5  Powiatowy (Miejski) Rzecznik Praw Konsumenta – w sprawach o ochronę konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium (art. 63 3 k.p.c.)

6 Poza normalnymi zasadami przewidzianymi w k.p.c., zgodnie z art. 87 § 5 k.p.c. „ W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.”

7 Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

8 Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej ( postępowanie grupowe ). 2. Ustawa ma zastosowanie w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych. 3. Wszczęcie postępowania grupowego nie wyłącza możliwości dochodzenia swych roszczeń przez osoby, które nie przystąpiły do grupy lub z niej wystąpiły.

9 Art. 4. 1. Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy. 2. Reprezentantem grupy może być osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień. 3. Reprezentant grupy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rzecz wszystkich członków grupy. 4. W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że powód jest adwokatem lub radcą prawnym.

10 Art. 479 28 k.p.c. §1. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach: 1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 2) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisów odrębnych;

11 Art. 479 28 k.p.c. 2a) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 3) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;

12 Art. 479 28 k.p.c. 4) zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa Urzędu; 5) zażaleń, o których mowa w art. 105m (czynności kontrolne) i w art. 105p (przeszukanie) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

13 Art. 479 28 k.p.c. §2. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu wnosi się za jego pośrednictwem do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. §3. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji w całości lub w części.

14 Art. 479 29 k.p.c. § 1. Stroną postępowania przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów jest Prezes Urzędu oraz podmiot będący stroną w postępowaniu przed Prezesem Urzędu, a także wnoszący zażalenie.

15 Art. 479 30 k.p.c. W razie wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, sąd ochrony konkurencji i konsumentów może, na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

16 http://www.warszawa.so.gov.pl/xvii- wydzial---sad-ochrony-konkurencji-i- konsumentow.html

17

18 ADR (Alternative Dispute Resolution) to postępowania wykorzystywane m.in. w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzone są bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje niezależna osoba trzecia – np. mediator lub arbiter. Metody te są tanie (często nieodpłatne), szybkie i nie wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanego prawnika.

19 Są to procedury, w których konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora. Osoba ta nie rozwiązuje konfliktu, a jedynie pośredniczy w pertraktacjach między stronami, pomagając im wybrać wspólne, wzajemnie akceptowane rozwiązanie.

20 Sposób rozstrzygania sporu bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje bezstronny specjalista – arbiter.

21 T worzone wspólnie lub niezależnie przez stowarzyszenia przedsiębiorców, instytucje gospodarcze lub organizacje konsumenckie. Ich działania oparte są o przepisy prawa powszechnego lub zasady samoregulacji. Rozstrzygnięcia Komisji mają najczęściej niewiążący charakter. Pomimo tego decyzja ma istotne znaczenie dla reputacji przedsiębiorcy.

22 Obecnie w Polsce funkcjonuje 16 stałych sądów i 15 ośrodków zamiejscowych. We Wrocławiu Stały Polubowny Sąd Konsumencki działa przy Wojewódzkim Inspektorze IH w siedzibie tutejszego Inspektoratu wraz z trzema Ośrodkami Zamiejscowymi w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

23 Wyrok sądu polubownego lub zawarta przed nim ugoda mają moc prawną na równi z wyrokami (ugodami) sądu powszechnego, a zatem po stwierdzeniu przez sąd państwowy ich wykonalności mogą być egzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym.

24 Od wyroku sądu polubownego stronom nie przysługuje odwołanie, jedynie skarga do sądu apelacyjnego w ciągu 2 miesięcy od jego doręczenia w trybie art. 1205 - 1211 kodeksu postępowania cywilnego.

25

26  http://slideplayer.pl/slide/433035/ http://slideplayer.pl/slide/433035/  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?eve nt=main.about.show

27


Pobierz ppt "Barbara Denisiuk. Postępowanie cywilne Inf. ogólne grupowe SOKIK Postępowanie polubowne mediacja arbitraż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google