Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne zasady regulujące przebieg studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne zasady regulujące przebieg studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 Ogólne zasady regulujące przebieg studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

2 Przebieg roku akademickiego: 1) dwa semestry: zimowy i letni, 2) dwie zasadnicze sesje egzaminacyjne: zimowa i letnia, 3) dwie poprawkowe sesje egzaminacyjne, 4) praktyki, 5) przerwy w zajęciach: – wakacyjna: letnia – świąteczne: zimowa oraz wiosenna, – międzysemestralna: po semestrze zimowym, – dni 90rektorskie i godziny dziekańskie: ustalane doraźnie w razie potrzeb organizacyjnych - odpowiednio - przez rektora lub dziekana.

3 plany studiów; programy kształcenia; kalendarzowy plan studiów; REGULAMIN STUDIÓW Dokumenty regulujące przebieg studiów

4 Program kształcenia kierunkowego realizowany na kierunku studiów prowadzonym przez Akademię oraz specjalności zdefiniowanej potrzebami Ministerstwa Obrony Narodowej, prowadzący do uzyskania tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów,

5 Program kształcenia wojskowego wspólny dla wszystkich kandydatów na żołnierzy zawodowych, niezbędny do mianowania na pierwszy stopień oficerski. DECYZJA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów — Minimalne Wymagania Programowe

6

7

8

9

10 Regulamin studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Uchwała Senatu Nr 29/WAT/2015, z dnia 30 kwietnia 2015 r.

11 Przeniesienie studenta na inny kierunek studiów lub specjalność: 1) następuje w wyniku likwidacji kierunku studiów lub specjalności, 2) może nastąpić na wniosek studenta. Przeniesienie studenta na inny wydział (kierunek) za zgodą rektora. Przeniesienie – w przerwie pomiędzy semestrami (§ 19 i 23)

12 Kandydaci na żołnierzy zawodowych mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach; W uzasadnionych przypadkach student może być zwolniony z obowiązku obecności na zajęciach przez dziekana, a w nagłych przypadkach - prowadzącego zajęcia; Wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem służby kandydackiej – zwalnia właściwy przełożony wojskowy (§ 26) Obecność na zajęciach

13 Każdy moduł ujęty w planie studiów podlega, w danym semestrze, egzaminowi lub zaliczeniu. Zaliczeniu mogą podlegać również następujące formy realizacji przedmiotu: 1) ćwiczenia audytoryjne, 2) ćwiczenia laboratoryjne, 3) projekty, 4) seminaria. Punktów ECTS nie przypisuje się modułom szkolenia wojskowego. (§ 28 i 29) Zasady i tryb zaliczania semestru

14 Dokumentowanie wyników Oceny z egzaminów, zaliczeń modułów, poszczególnych form ich realizacji oraz praktyk, osoba przeprowadzająca egzamin lub zaliczenie, wpisuje do informatycznego systemu obsługi studiów.

15 Egzamin, zaliczenie Egzamin lub zaliczenie modułu może być w formie ustnej lub pisemnej, bądź przy zastosowaniu obu tych form. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu lub zaliczenia jest uzyskanie zaliczeń wszystkich form realizacji modułu. Warunki dopuszczenia studenta do zaliczenia poszczególnych form realizacji modułu określa kartainformacyjna przedmiotu. Egzamin lub zaliczenie przeprowadza osoba prowadząca zajęcia. W wyjątkowych przypadkach egzamin lub zaliczenie może być przeprowadzane przez inną osobę. Decyzję w takim przypadku podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za moduł (określonej w planie studiów). (§ 32)

16 Dla każdego egzaminu, zaliczenia przedmiotu oraz zaliczenia poszczególnych form realizacji przedmiotu, studentowi przysługuje: Termin zasadniczy - sesja zasadnicza (termin zerowy) Pierwszy termin poprawkowy - sesja poprawkowa Drugi termin poprawkowy wyznacza się jeżeli student spełnia warunki rejestracji warunkowej. Termin wyznacza się nie później niż do zakończenia następnego semestru (§ 34)

17 Powtarzanie modułu i roku studiów Nie ma możliwości powtarzania modułu programu kształcenia wojskowego oraz semestru studiów przez kandydata na żołnierza zawodowego. Decyzję na powtarzanie roku studiów przez kandydata na żołnierza zawodowego podejmuje w szczególnych przypadkach rektor na pisemny wniosek kandydata na żołnierza zawodowego. (§ 34)

18 Nieprzystąpienie do egzaminu lub zaliczenia Może być spowodowane: 1) niedopuszczeniem studenta do egzaminu lub zaliczenia, 2) nieobecnością studenta, z innych przyczyn, w ustalonym lub zaplanowanym terminie, 3) nieprzedłożeniem dokumentu tożsamości. Decyzję w sprawie usprawiedliwienia nieprzystąpienia kandydata na żołnierza zawodowego do egzaminu lub zaliczenia modułu programu kształcenia wojskowego podejmuje - na pisemny wniosek kandydata na żołnierza zawodowego - kierownik SSW.

19 Poprawa wyników pozytywnych Pozytywne wyniki z egzaminów i zaliczeń mogą podlegać jednokrotnie poprawie w sesji poprawkowej. (§ 38)

20 Student, który zgłasza zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia lub ocenienia egzaminu, zaliczenia modułu, zaliczenia poszczególnych form jego realizacji może, w terminie siedmiu dni od daty wpisania oceny do USOS złożyć pisemny wniosek do dziekana (kierownika SSW) o przeprowadzenie oceniania komisyjnego. Wniosek wymaga uzasadnienia Ocena egzaminu komisyjnego jest ostateczna. (§ 39) Egzamin komisyjny

21 Rejestracja na kolejny semestr Warunkiem zaliczenia semestru kształcenia kierunkowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich modułów występujących w planie studiów i uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS Po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej przeprowadzana jest rejestracja na kolejny semestr studiów do 15 października – na semestr zimowy do 15 marca - na semestr letni ( § 40)

22 Zaliczenie kształcenia wojskowego Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich modułów kształcenia wojskowego ujętych w planie studiów

23 Kandydatowi na żołnierza zawodowego, który nie zaliczył wszystkich modułów kształcenia wojskowego ale uzyskał rejestrację warunkową kierownik SSW ustala termin usunięcia zaległości: - nie dłuższy niż do końca następnego semestru; - w przypadku ostatniego semestru - do terminu egzaminu na oficera. W przypadku nieuzyskania rejestracji na kolejny semestr kierownik SSW występuje do Rektora z wnioskiem o zwolnienie ze służby kandydackiej; Procedura w przypadku niezaliczenia semestru kształcenia wojskowego

24 Rektor po otrzymaniu wniosku, zwalnia kandydata na żołnierza zawodowego ze służby kandydackiej. Kandydat na żolnierza zawodowego zwolniony ze służby kandydackiej może wystąpić do dziekana z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na kontynuowanie studiów jako osoba cywilna. Decyzję w t5ej sprawie podejmuje dziekan. ( § 41)

25 - sesja zasadnicza – termin zasadniczy zaliczeń - sesja poprawkowa – pierwszy termin poprawkowy Semestr SSemestr S+1 Ustalenie przez kierownika SSW terminu usunięcia zaległości Maksymalny termin usunięci zaległości – drugi termin poprawkowy Wniosek Kierownika SSW do Rektora o zwolnienie Procedura zwolnienia

26 Rejestracja na semestr 4 Zaliczony – 1 sem i co najmniej w 50 % 3 sem Oraz zaliczony 2 lub posiada zgodę kierownika SSW ( na pisemny wniosek zainteresowanego) na dodatkowy termin z 2 semestru

27 Rejestracja na semestr 7 Zaliczony – 1, 2,3,4 sem i co najmniej w 50 % 6 sem Oraz zaliczony 5 sem. lub posiada zgodę kierownika SSW ( na pisemny wniosek zainteresowanego) na dodatkowy termin z 5 semestru

28 Przeniesienie na kolejny rok studiów Warunkiem przeniesienia na kolejny rok studiów jest uzyskanie rejestracji na odpowiedni semestr kształcenia kierunkowego i wojskowego; Przeniesienia dokonuje Rektor na wniosek kierownika SSW. ( § 41)

29 Kandydat na żołnierza zawodowego zwolniony ze służby kandydackiej z powodu niespełnienia przez niego wymogów kształcenia wojskowego może wystąpić z pisemnym wnioskiem do dziekana o wyrażenie zgody na kontynuowanie studiów jako osoba niebędąca żołnierzem. ( § 59)

30 Zwolnienie ze służby kandydackiej na własny wniosek NA WNIOSEK: dziekana - w przypadkach niespełnienia wymogów w zakresie programu kształcenia kierunkowego, kwalifikujących do skreślenia z listy studentów Akademii - § 58; kierownika SSW - w przypadku: niespełnienia wymogów w zakresie programu kształcenia wojskowego - § 41, oraz:  niedopuszczenia do egzaminu na oficera,  nieprzystąpienia do egzaminu na oficera,  niezdania egzaminu na oficera. właściwego przełożonego wojskowego - w innych przypadkach określonych w przepisach wojskowych.


Pobierz ppt "Ogólne zasady regulujące przebieg studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google