Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007r. W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007r. W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA."— Zapis prezentacji:

1 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007r.
W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z dnia 20 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1046)

2 Celem nowelizacji rozporządzenia jest w szczególności:
doprecyzowanie przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz dostosowanie tych przepisów do zmian, wynikających z wejścia w życie nowej podstawy programowej, wprowadzenie przepisów obligujących uczniów gimnazjum do realizacji zespołowego projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów klas, w których obowiązuje nowa podstawa programowa), zmiana przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych, doprecyzowanie/zmiana niektórych zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

3 Wprowadzono definicję pojęcia: specyficzne trudności w uczeniu się
§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

4 § 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. § 8 ust. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. (zmiany zostały spowodowane wejściem w życie nowej podstawy programowej, która wprowadziła nowe obowiązkowe zajęcia edukacyjne: zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne oraz zajęcia komputerowe)

5 § 10 ust. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

6 Zmiana polega na dopuszczeniu opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe § 15 ust. 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

7 W § 15 ust. 8 i 9. zmiana ma na celu powierzenie radzie pedagogicznej kompetencji w zakresie decydowania o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dwa razy z rzędu w danej szkole. Zrezygnowano z obligatoryjnego niepromowania lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono ocenę naganną z zachowania, pozostawiając tę sprawę wyłącznie decyzji rady pedagogicznej.

8 Zmiany dotyczące przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych (§ 17)
ust. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 (spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. ust. 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). ust. 14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

9 Określono termin przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej § 19 ust. 3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10 W § 20 rozszerzono kompetencje rady pedagogicznej w następującym zakresie:
W ust. 2. odstąpiono od obowiązku uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie możliwości promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. W ust. 9. zrezygnowano z konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby rada pedagogiczna mogła postanowić w wyjątkowych przypadkach o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I – III szkoły podstawowej.

11 Zmiany dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów poprawkowych (§ 21)
ust. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. ust. 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

12 Zmiany dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów poprawkowych (§ 21)
Ust. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Ust Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

13 W § 21a wprowadzono dla uczniów gimnazjum obowiązek realizacji projektu edukacyjnego
ust. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. ust. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. ust. 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. ust. 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. ust. 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. ust. 6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. ust. 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. ust. 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. ust. 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. ust. 10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

14 Zmiany w klasyfikowaniu i promowaniu słuchaczy w szkołach dla dorosłych
§ Do słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, § 3, § 4 ust. 1, § 5, § 6 ust. 1 i 2, § 8, § 9, § 11 ust. 9, § 12 ust. 1-3, § 13 ust. 1 i 2, § 14, § 17 ust. 7-10, 14, 14a i 16, § 18 ust. 1, § 19 ust. 1, 2 pkt 1, ust. 3, 4 pkt 1, ust. 5, 6, 7 pkt 1 i ust i § 20 ust. 3.

15 Zmiany dotyczą zrównania zasad klasyfikowania w szkołach prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i w formie zaocznej - wszystkie szkoły dla dorosłych powinny klasyfikować słuchaczy na podstawie egzaminów semestralnych. § 24 ust.1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

16 Wprowadzono dla słuchacza obowiązek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
§ 24 ust. 2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. § 24 ust. 3. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. Zostaną wskazane przyczyny tych zmian (z uzasadnienia do rozporządzenia MEN) mające na celu przeciwdziałanie nieuprawnionemu pobieraniu przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkól publicznych dla dorosłych dotacji na słuchaczy, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne.

17 § 24 ust. 4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, a w przypadku szkoły, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu - z prac kontrolnych przeprowadzanych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. § 24 ust. 5. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje lub jednostkę modułową, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

18 Zmiany dotyczą formy zdawania egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu § 25 ust. 5. W szkole dla dorosłych, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, słuchacz zdaje w każdym semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z danego modułu ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. § 25 ust. 6. Przy ustalaniu oceny z danego modułu uwzględnia się oceny uzyskane przez słuchacza z egzaminów semestralnych przeprowadzonych ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu.

19 Zmiany dotyczą skrócenia terminu przystąpienia słuchacza do egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym § 24b ust. 1. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. § 24b ust. 2. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

20 Zmiany dotyczą zasad przeprowadzania egzaminu poprawkowego
§ 28 ust. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. Przepisy § 24a stosuje się odpowiednio. (tj. egzamin poprawkowy z danych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w takiej samej formie, jak odpowiadający mu egzamin semestralny z tych zajęć edukacyjnych.)

21 Zmiany dotyczą terminów przeprowadzania egzaminu poprawkowego
§ 28 ust. 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub daną jednostkę modułową po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

22 Zmiany dotyczą wprowadzenia przypadków, w których dyrektor szkoły jest zobowiązany do skreślenia słuchacza z listy słuchaczy § 25a ust. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w § 24 ust. 2-5, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. (Dotyczy słuchacza, który nie spełnił jednego z poniższych warunków: nie spełnił warunku uczęszczania na obowiązkowe zajęcia edukacyjne/konsultacje w wymiarze co najmniej 50% czasu na nie przeznaczonego; w formie stacjonarnej - nie uzyskał z tych zajęć ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania ; w formie zaocznej - nie uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania). Omówiona zostanie forma skreślenia słuchacza w tych przypadkach – decyzją administracyjną dyrektora w trybie postępowania administracyjnego. Wskażę na brak możliwości „uzupełniania” (anulowania) zaistniałej nieobecności słuchacza na zajęciach przez uczestnictwo słuchacza w zajęciach prowadzonych w innym terminie z innym odziałem.

23 Zmiany dotyczą wprowadzenia przypadków, w których dyrektor szkoły jest zobowiązany do skreślenia słuchacza z listy słuchaczy § 25a ust. 2. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 28, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

24 Zmiany dotyczą zasad udzielania słuchaczowi zgody na powtarzanie semestru
§ 25 ust. 3. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. § 25 ust. 4. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole. Wyjaśnię, ze słuchacz, który został skreślony z listy słuchaczy i ponownie wpisany na listę słuchaczy tej samej szkoły jest traktowany jako powtarzający semestr.

25 Zmiany dotyczą przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w szkołach dla dorosłych
Zlikwidowano w szkołach dla dorosłych (w tym w szkołach kształcących w formie stacjonarnej) możliwość zdawania przez słuchaczy egzaminów klasyfikacyjnych. Pozostawiono możliwość przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych wyłącznie w przypadku przyjmowania słuchacza na semestr programowo wyższy, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

26 Zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które nakładają na szkołę obowiązek przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu (zmiana z 3 czerwca 2009 r. która pozostała niezauważona przez niektóre szkoły niepubliczne prowadzące kształcenie zawodowe) § 126a ust.1. Do etapu praktycznego egzaminu zawodowego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu. § 126a ust.2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej wskazuje inną szkołę albo placówkę, w której zdający przystępuje do etapu praktycznego egzaminu zawodowego. § 127ust. 1. Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w upoważnionej szkole, placówce lub u upoważnionego pracodawcy, zwanych dalej „ośrodkiem egzaminacyjnym”, odpowiada dyrektor szkoły, placówki lub pracodawca albo upoważniony przez niego pracownik, zwany dalej „kierownikiem ośrodka egzaminacyjnego”. Omówiona zostanie zmiana z 3 czerwca 2009r., która pozostała niezauważona przez wiele szkół. Wynika z niej, ze szkoła niepubliczna ma obowiązek zorganizowania etapu praktycznego egzaminu. W przypadku odmowy realizacji tego zadania, szkola nie spełnia wymagań art. 7 ust. 3 pkt. 3 ustawy o systemie oswiaty.


Pobierz ppt "NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007r. W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google