Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E UROPEJSKI K ONGRES G OSPODARCZY F INANSOWANIE I KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Barbara Bulanowska Małopolski Oddział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E UROPEJSKI K ONGRES G OSPODARCZY F INANSOWANIE I KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Barbara Bulanowska Małopolski Oddział."— Zapis prezentacji:

1 E UROPEJSKI K ONGRES G OSPODARCZY F INANSOWANIE I KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Barbara Bulanowska Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Katowice, 16 maja 2011

2 Główne problemy i zarzuty 1.Zbyt późne ogłoszenie konkursu, 2.Nieznane świadczeniodawcom i nieprzejrzyste reguły kontraktowania ”- świadczeniodawcy nie wiedzieli co ich czeka, 3.Stosowanie „bezdusznego rankingu” – „rządzi komputer nie rozum”- Destabilizacja placówek, które nie otrzymały kontraktu – bankructwo działających od lat placówek, 4.Brak uruchomienia środków w ramach migracji – konieczność zmniejszenia rezerwy pozycja planu B Naruszenie bezpieczeństwa zdrowotnego - ograniczenie dostępności do świadczeń szczególnie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 6.Odmowa udostępnienia ofert konkurentów – przeprowadziliście „Brudny konkurs”

3 *Dane Ministerstwa Finansów – z projektu budżetu państwa na 2011 rok.. D YNAMIKA ZMIAN - % INFLACJI, WYNAGRODZEŃ ORAZ KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NFZ I MOW NFZ W RELACJI DO 2004 R.

4 Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach Nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej – rodzajami świadczeń - w latach 2004 – 2011 – w tys. zł.

5 N AKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ - W LATACH 2004 – 2011 W MLN ZŁ. W ZROST PLANOWANYCH NAKŁADÓW W 2011 R.: - DO 2004 R. O 2 167,85 MLN ZŁ., TJ. O 86,09 %, - DO 2010 R. O 4,30 MLN ZŁ., TJ. O 0,09 % Nakłady w 2011r. wyższe o 218,50 mln zł. (o 4,89 %) od planu styczniowego 2010 r. Nakłady w 2011r. wyższe o 4,3 mln zł. (o 0,09 %) od planu grudniowego 2010 r.

6 Źródło: Raport lecznictwo szpitalne w Małopolsce 2009; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 23 mln zł. Nie uwzględnia sfinansowania w 2010 w ramach ugód sądowych tzw. nadwykonań 2009 roku kwotą ponad 23 mln zł. Wskaźnik płynności II st. w szpitalach wojewódzkich i powiatowych

7 Źródło:Raport lecznictwo szpitalne w Małopolsce 2009; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Z ATRUDNIENIE OGÓŁEM, NA 1 ŁÓŻKO, PRZYCHÓD NA 1 ŁÓŻKO ORAZ PRODUKTYWNOŚĆ PRACY W LATACH W SZPITALACH WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH

8 Oddział wojewódzki NFZ Liczba osób w CWU na Małopolskie Plan obecny – tys. zł. Nakład na osobę – 2011 Do średniej w % Dolnośląski , ,780,85% Kujawsko-Pomorski , ,42-3,82% Lubelski , ,92-3,20% Lubuski , ,91-4,38% Łódzki , ,172,12% Małopolski , ,22-3,84% Mazowiecki , ,4712,55% Opolski , ,88-1,17% Podkarpacki , ,60-6,89% Podlaski , ,71-2,95% Pomorski , ,66-0,60% Śląski , ,112,38% Świętokrzyski , ,68-0,66% Warmińsko-Mazurski , ,04-7,91% Wielkopolski , ,45-4,80% Zachodniopomorski , ,17-1,61% Suma/średnia , ,780,00% Nakłady na ubezpieczonego w 2010 i 2011 roku czyli „jak pokochać to, co się ma”

9 Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach Nakłady na jednego ubezpieczonego – oddziałami - w 2008 roku – dane w zł.

10 Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach Planowane nakłady na jednego ubezpieczonego – oddziałami - w 2011 roku – dane w zł.

11  Rozbudowano środowisko serwerowe MOW NFZ - zakupiono nowe serwery. Przeniesiono bazy danych. Zwiększono przesył dla świadczeniodawców z 2 MB do 30 MB. Na chwilę obecną, wraz z oddziałem śląskim MOW NFZ na największe możliwości w tym zakresie w Polsce.  Zmodyfikowano stronę internetową Małopolskiego Oddziału NFZ – sposób na efektywną, szybką komunikację z przyszłymi świadczeniodawcami.  Na okoliczność konkursów ofert uruchomiony został serwis „Kontraktowanie 2011” a w nim:  regulacje prawne,  prezentacje ze szkoleń dla świadczeniodawców,  dane kontaktowe komisji konkursowych  mapy dojazdu - orazhttp://www.nfz-krakow.pl/index.php?com=komunikaty&id=1163  komunikaty bieżące i linki do portalu konkursowego. Zapraszamy  MOW przeprowadził szkolenia dla świadczeniodawców. Szkolenia nie tylko w Krakowie lecz również w miastach, w których mieszczą się Delegatury Oddziału – Tarnów, Nowy Targ i Nowy Sącz. Ogromne zainteresowanie szkoleniami – w Krakowie ponad pół tysiąca zainteresowanych. „Byliśmy jak dzieci we mgle”? czyli co zostało zrobione w zarządzaniu informacją

12 Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach * W przypadku AOS dwukrotność konkursu ogłoszonego na I półrocze 2011r. W ARTOŚĆ OGŁOSZONYCH W M AŁOPOLSCE KONKURSÓW W RELACJI DO WARTOŚCI ZŁOŻONYCH O FERT W POSTĘPOWANIACH NA 2011 R. W TYS. ZŁ.

13 Lp. Nazwa rodzaju świadczeń Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Liczba postępowań Liczba ofert złożonych Liczba ofert odrzuconych Liczba braków formalno - prawnych Liczba wizytacji 1 ambulatoryjne św. specjalistyczne – lecznictwo szpitalne – opieka psych. i leczenie uzależnień – rehabilitacja lecznicza – – świadczenia piel. i opiekuńcze opieka paliatywna i hospicyjna – – leczenie stomatologiczne – – lecznictwo uzdrowiskowe pomoc doraźna i transport sanitarny profilaktyczne programy zdrowotne , świadczenia odrębnie kontr – POZ (opieka nocna i świąteczna) – – RAZEM

14 N AKŁADY MOW NFZ NA AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ W LATACH 2004 – W MLN ZŁ. Wzrost planowanych nakładów w 2011 r., o 177,81 mln zł., co stanowi 201,86 % nakładów 2004 r.

15 Obszar Kontraktowania Wskaźnik na 10 tys. mieszkańców w 2010 Wskaźnik na 10 tys. mieszkańców w 2011 Wskaźnik na 10 tys. Mieszkańców w 2011 po korekcie Kraków - Krowodrza24 957, ,40 Kraków - Śródmieście24 747, ,89 Myślenicki12 226, ,40 m. Tarnów12 115, ,72 Kraków - Nowa Huta9 269, ,07 m. Nowy Sącz9 116, ,48 Brzeski7 841, ,19 Chrzanowski6 816, , ,20 Olkuski5 754, , ,08 Oświęcimski5 079, , ,34 Limanowski4 861, , ,00 Krakowski4 823, , ,50 Miechowski4 709, , ,08 Bocheński4 050, , ,24 Wadowicki3 909, , ,76 Wielicki4 018, , ,69 Proszowicki3 965, , ,99 Tatrzański3 570, , ,00 Gorlicki3 494, , ,73 Suski2 662, , ,69 Nowosądecki2 573, , ,52 Kraków - Podgórze2 625, , ,54 Nowotarski2 370, , ,30 Tarnowski2 040, , ,42 Dąbrowski*908,22730,77 Świadczenia w zakresie kardiologii Średni wskaźnik na 10 tyś. M IESZKAŃCÓW – Z WIĘKSZENIEM W PLANIE OBJĘTO WSZYSTKIE OBSZARY KONTRAKTOWANIA WYKAZUJĄCE WSKAŹNIK NAKŁADÓW NIŻSZY NIŻ ŚREDNI WSKAŹNIK NA WOJEWÓDZTWO, Z WYJĄTKIEM OBSZARÓW, KTÓRE NIE POSIADAŁY POTENCJAŁU WYKONAWCZEGO OKREŚLONEGO NA PODSTAWIE SYMULOWANEGO WYKONANIA ( WYKAZYWAŁY NIEWYKONANIA ). M ETODYKA : A NALIZA MIGRACJI A NALIZA DOSTĘPNOŚCI – WSK. NA 10 TYS. POPULACJI W SKAŹNIK WYRÓWNAWCZY P OTENCJAŁ WYKONAWCZY M AŁE OBSZARY KONTRAKT. – DOST. GEOGRAF. P RIORYTETY C ENY OCZEKIWANE – WYŻSZE NIŻ W 2010 R.

16 Migracje AOS – poradnia leczenia chorób naczyń Migracje z Krakowa Migracje do Krakowa

17 Nazwa priorytetu zrealizowan y TAK/NIE w jakim stopniu - % wzrostu Liczba 2011 Wartość Priorytet centralny BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) TAK 20,88% zł BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) TAK 27,68% zł 2. Świadczenia wysoko- specjalistyczne – rzadkie BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU TAK 442,22% zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ TAK 15,08% zł ŚWIADCZENIA W ZAKR. CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ TAK 31,45% zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII TAK 3,99% zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII TAK 20,03% zł 3. Wysoki poziom nadwykonań, duże potrzeby populacyjne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII TAK 19,16% zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII TAK 5,16% zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII TAK 18,85% zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI TAK 16,14% zł ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII TAK 4,95% zł 4. Świadczenia zw. Z opieką nad matką i dzieckiem ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (WRAZ Z CYTOLOGIĄ) TAK 6,44% zł ŚWIADCZENIA ZW. Z OPIEKĄ NAD MATKĄ I DZIECKIEM TAK 29,66% zł 5. Zakres nie kontraktowany w 2010 KAOS NAD PACJENTEM ZAKAŻONYM HIV, LECZONYM LEKAMI ANTYRETROWIRUSOWYMI (ARV) NIE 0,00% 00 zł

18 Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – nakłady oraz ilości finansowanych przez MOW NFZ świadczeń – zmiany % w relacji do 2004 roku Ilość świadczeń – finansowanych przez MOW NFZ w latach – dane w tys.

19 AOS zmiany % ilości finansowanych przez MOW NFZ świadczeń tomograf i rezonans magnetyczny w relacji do 2004 roku Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach

20 K ONTRAKTY AOS - W OJEWÓDZTWO M AŁOPOLSKIE 2011

21 D OSTĘPNOŚĆ AOS – 2011 M AŁOPOLSKA - P OLSKA D OSTĘPNOŚĆ KARDIOLOGIA M AŁOPOLSKA - P OLSKA

22 Płatnik publiczny jakim jest Fundusz przygotowuje plan zabezpieczenia świadczeń, określając w nim planowane nakłady i liczbę świadczeń dla danego obszaru kontraktowania (powiat, grupa powiatów, województwo). Natomiast o wyborze realizatora/ów świadczeń decyduje procedura konkursowa mająca zapewnić równe traktowanie oferentów, zastosowanie jednolitych, obiektywnych i wynikających z przepisów prawa kryteriów oceny ofert, a w rezultacie końcowym wybór ofert o najlepszych parametrach jakości, dostępności, ciągłości, kompleksowości i ceny. Rynek ambulatoryjnych usług specjalistycznych w województwie, szczególnie w niektórych jego obszarach terytorialnych (najbardziej w Krakowie) i zakresach świadczeń (specjalnościach), stał się rynkiem wybitnie konkurencyjnym.

23 Znaczna różnica pomiędzy możliwościami zakupowymi MOW NFZ a możliwościami rynku – Bardzo rozwinięta infrastruktura i silny potencjał wykonawczy – największe szpitale kliniczne, JBR-y, bardzo silny sektor niepubliczny, duża liczba wykształconego personelu medycznego - Collegium Medicum UJ, – Nakłady na 1 mieszkańca na 12 miejscu w Polsce, po woj. świętokrzyskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim czy opolskim. Bardzo wysoka aktywność grup świadczeniodawców - tradycja negocjowania (w trakcje aneksowania na rok następny) grupowego – poprzez stowarzyszenie – cassus konkursu stomatologicznego - UOKIK Ostatni konkurs – 4 lata temu – wielu świadczeniodawców, bądź ich kierowników nie wiedzieli co to jest – przeświadczenie że „to takie większe aneksowanie” Po raz pierwszy dokonywano wyboru - zastosowany ranking elektroniczny – odejście od historycznego kontraktowania – budźetowania świadczeniodawców, P RZYCZYNY KONTROWERSJI POJAWIAJĄCYCH SIĘ W TRAKCIE KONKURSU W M AŁOPOLSCE

24 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA WYSŁUCHANIE Barbara Bulanowska Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ


Pobierz ppt "E UROPEJSKI K ONGRES G OSPODARCZY F INANSOWANIE I KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Barbara Bulanowska Małopolski Oddział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google