Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Henryk Sienkiewicz pisarz, patriota, podróżnik.. Krótka biografia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Henryk Sienkiewicz pisarz, patriota, podróżnik.. Krótka biografia."— Zapis prezentacji:

1 Henryk Sienkiewicz pisarz, patriota, podróżnik.

2 Krótka biografia

3 Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos i nowelista, publicysta. Urodził się 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos, wybitny powieściopisarz i nowelista, publicysta. Urodził się 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Rodzinny dom Sienkiewicza – Wola Okrzejska

4 Pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej, pieczętującej się herbem Oszyk, po mieczu wywodzącym się z Tatarów osiadłych na Litwie. Jego rodzicami byli Józef Sienkiewicz (1813–1896) i Stefania z domu Cieciszowska (1820–1873). Miał cztery siostry i brata. Rodzina przenosiła się kolejno do Grotek, Wygnanowa, Potkanny koło Przytyka, Grabowców i Wężyczyna, aby od 1861 roku osiąść na stałe w Warszawie. Herb Henryka Sienkiewicza

5 Od 1858 roku Sienkiewicz uczęszczał do kilku gimnazjów warszawskich, mieszkając na ogół nie z rodziną, lecz na stancji. W szkole interesował się historią i literaturą. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1866 roku zgodnie z wolą rodziców zapisał się na wydział medyczny Szkoły Głównej Warszawskiej. Szybko jednak przeniósł się na studia prawnicze. W końcu wybrał wydział filologiczno-historyczny, dzięki czemu gruntownie zaznajomił się ze staropolską literaturą i językiem. Gimnazjum Realne w Warszawie, do którego ucz ę szczał pisarz.

6 Debiutował jako student w 1869 r. w "Przeglądzie Tygodniowym". Po studiach, mając za sobą druk pierwszych utworów, objął w "Gazecie Polskiej" w 1873 r. stały felieton „Bez tytułu”, a w roku 1875 cykl „Chwila obecna. Od 1874 r. prowadził dział literacki w "Niwie" i pracował nad trylogią nowelistyczną „Stary sługa”, „Hania” i „Selim Mirza”, ukończoną w roku 1876.

7 W roku 1881 ożenił się z Marią Szetkiewiczówną rodem z Litwy. Przeżył z nią kilka szczęśliwych lat. W 1885 r. zmarła na gruźlicę. Z tego małżeństwa miał dwoje dzieci. W 1893 r. wziął ślub z Marią Wołodkowiczówną z Odessy. Związek ten jednak w 1895 r. zakończył się na jej wniosek rozwodem. W 1904 r. ożenił się ze znaną mu od 1888 r. Marią Babską. Maria Babska Maria Wołodkiewiczówna Maria Szetkiewiczówna

8 W 1900 r. z okazji 25-lecia pracy literackiej, polskie społeczeństwo zorganizowało zbiórkę na zakup majątku w Oblęgorku. Ufundowało go w podziękowaniu za jego pracę. Z tej okazji został utworzony obywatelski komitet, który miał przygotować program dla obchodów jubileuszowych Dworek w Oblęgorku

9 Od kiedy stał się obiektem kultu, zapraszano go na liczne imprezy narodowe, kongresy i bankiety, zwłaszcza firmowane przez środowiska konserwatywne różnych częściach kraju i za granicą.

10 W 1905 roku otrzymał nagrodę Nobla za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu”. Nagroda Nobla

11 Po wybuchu I wojny światowej wyjechał z Oblęgorka poza teren działań wojennych. Zamieszkał w Szwajcarii. Zmarł 15 listopada 1916 w Vevey i został tam pochowany.. Kurier Warszawski informujący o śmierci Henryka Sienkiewicza

12 W 1924 roku, już w wolnej Polsce, prochy pisarza uroczyście sprowadzono do Polski. W drodze przez kraje Szwajcarii, Austrii, Czech składano mu hołd. 27 października 1924 roku odbyła się uroczystość obok pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, gdzie przemówienie okolicznościowe wygłosił Stanisław Wojciechowski. Na koniec trumnę, w sarkofagu złożono w Warszawie, w podziemiach katedry św. Jana, tuż obok prezydenta Gabriela Narutowicza. Sarkofag Henryka Sienkiewicza

13 Henryk Sienkiwicz pisarzem

14 Henryk Sienkiewicz napisał swój pierwszy (niepublikowany) utwór -,,Ofiara’’ w czasie studiów. Pracował tak ż e nad powie ś ci ą -,,Na marne”.

15 Nowele Henryka Sienkiewicza: 1872 Humoreski z teki Worszyłły 1875 Stary sług 1876 Hania 1877 Selim Mirza 1877 Szkice węglem 1878 Komedia z pomyłek 1878 Janko Muzykant 1879 Przez stepy 1880 Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela 1880 Niewola tatarska 1880 Za chlebem 1880 Orso 1881 W krainie złota 1881 Latarnik 1882 Bartek Zwycięzca 1882 Jamioł 1888 Ta trzecia 1889 Sachem 1889 Wspomnienie z Maripozy 1892 Pójdźmy za Nim! 1897 Na jasnym brzegu

16 Powieści: 1872 Na marne Trylogia: Ogniem i mieczem (1884) Potop (1886) Pan Wołodyjowski (1888) 1891 Bez dogmatu 1894 Rodzina Połanieckich 1896 Quo vadis 1900 Krzyżacy 1906 Na polu chwały 1910 Wiry 1912 W pustyni i w puszczy 1914 Legiony Inne utwory: 1880 Listy z podróży do Ameryki (reportaże) 1890 Listy z Afryki (reportaże) 1900 Zagłoba swatem (sztuka sceniczna)

17 S ienkiewicz jest jednym z najpopularniejszych pisarzy XX w. i polskim rekordzistą pod względem liczby ekranizacji jego utworów, choć sam doczekał zaledwie pięciu lub sześciu z nich. Uznany został za pisarską znakomitość. Sienkiewicz zwrócił swoje zainteresowania ku przeszłości, a nie – jak cała jego epoka ku czasom przyszłym.

18 Henryk Sienkiewicz podróżnikiem

19 Sienkiewicz niemal całe ż ycie sp ę dził na w ę drówkach. W 1876 roku wyjechał przez Angli ę do Ameryki Północnej. W 1878 roku wrócił do Europy. Zatrzymał si ę w Londynie, po czym przez rok przebywał w Pary ż u. Odwiedził te ż Włochy.

20 Po powrocie do kraju w 1879 roku pojechał do Lwowa z odczytem: "Z Nowego Jorku do Kalifornii". W drodze powrotnej wygłosił go równie ż w Szczawnicy. Wraz z Mari ą Szetkiewiczówn ą wyjechał do Wenecji. Towarzysz ą c jej od 1880 roku w kuracjach. Pisarz corocznie wyje ż d ż ał za granic ę. Po ś mierci ukochanej ż ony je ź dził nadal, lecz ą c si ę wraz z dzie ć mi w uzdrowiskach Austriackich, włoskich, czy francuskich.

21 Zapalony podró ż nik, w 1886 roku wyprawił si ę przez Bukareszt i Warn ę do Konstantynopola, Aten, Neapolu i Rzymu, a w 1888 – do Hiszpanii. Z ko ń cem 1890 roku wyruszył na wypraw ę my ś liwsk ą do Zanzibaru, co zaowocowało "Listami z Afryki". Z polskich miejscowo ś ci szczególnie upodobał sobie Zakopane, chocia ż ustawicznie narzekał na zbyt słotny tatrza ń ski klimat.

22 Henryk Sienkiewicz patriot ą

23 Sienkiewicz wiele razy dawał dowody ogromnego patriotyzmu. Znaczn ą cz ęść swego ż ycia po ś wi ę cił działalno ś ci społecznej.

24 Ufundował stypendium dla wybitnie zdolnych,studentów Akademii Umiej ę tno ś ci, a nast ę pnie ufundował pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie. Był prezesem Warszawskiej Kasy Przezorno ś ci dla Literatów i Dziennikarzy. W 1901 roku protestował przeciwko prze ś ladowaniom dzieci we Wrze ś ni.

25 Gdy wyjechał do Szwajcarii wraz z Ignacym Paderewskim założył Komitetu Generalnej Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce, który w krótkim czasie zgromadził ok. 20 mln. koron austriackich.

26 W czasie, kiedy Polska była pod zaborami Sienkiewicz pisał „ ku pokrzepieniu serc”. Powstały takie utwory jak: „Quo vadis”, „Krzy ż acy”, „Trylogia”. Dzieła te dawały czytelnikowi literack ą lekcj ę patriotyzmu i wiar ę w warto ść ludzkiego bohaterstwa. Nie tylko krzepiły ale równie ż przypominały Polakom narodow ą odr ę bno ść i prawo do narodowej godno ś ci.

27 Sienkiewicz w 1905 roku w odpowiedzi na ankiet ę paryskiej gazety napisał: „ Należy miłować ojczyznę nade wszystko i należy myśleć przede wszystkim o jej szczęściu. Ale jednocześnie pierwszym obowiązkiem prawdziwego patrioty jest czuwać nad tym, by idea jego Ojczyzny nie tylko nie stanęła w przeciwieństwie do szczęścia ludzkości, lecz by się stała jedną z jego podstaw. Tylko w tych warunkach istnienie i rozwój Ojczyzny staną się sprawą, na której całej ludzkości zależy. Innymi słowy, hasłem wszystkich patriotów powinno być: przez Ojczyznę do ludzkości, nie zaś: dla Ojczyzny przeciw ludzkości".

28 Ciekawostki związane z pisarzem Niski wzrost był powodem kompleksów Henryka Sienkiewicza. Cechowała go skłonność do chorób gardła i zębów; Był fotogeniczny i lubił się fotografować; H. Sienkiewicz lubił polowania (z upodobaniem gromadził trofea myśliwskie; brał udział w polowaniach na grizzly i bawoły; w Afryce upolował krokodyla i hipopotama) i grę w karty; Zawsze miał kłopoty z wymyślaniem tytułów utworów, Lubił ozdabiać swoje prace rysunkami. Cenił swobodę wypowiedzi; Ulubionym poetą był Juliusz Słowacki.

29 18 grudnia 2015 r. senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza.

30 Dziękuję za uwagę poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi oraz Nam - autorkom tej prezentacji :)

31 Opracowały: Emilia Ramatowska kl. IIc Natalia Tarnacka kl. IIc Wiktoria Kowalewska kl. IIc Patrycja Zduńczyk kl. IIc Źródła: www.google.pl/grafika www.wikipedia.pl www.sienkiewicz.ovh.org


Pobierz ppt "Henryk Sienkiewicz pisarz, patriota, podróżnik.. Krótka biografia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google