Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ NABÓR 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ NABÓR 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym."— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ NABÓR 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW Schemat B i C ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINASOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2014-2020 EFRR Wałbrzych 06.09.2016 r.

2 Integralną część „Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” stanowią załączniki. Załączniki służą do uzupełnienia informacji opisywanych we wniosku, bądź ich uwiarygodnienia i umożliwienia weryfikacji. W przypadku Wnioskodawców realizujących projekt w partnerstwie załączniki należy złożyć również dla partnerów projektu. Załączniki w wersji elektronicznej i papierowej muszą być tożsame i w taki sam sposób podpisane. Każdy załącznik dołączany do wniosku musi być podpisany i opatrzony imienną pieczątką przez osobę upoważnioną. Kopie załączników należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

3 1.Studium wykonalności – analiza finansowa w formacie Excel z działającymi formułami. 2.VAT - formularz oświadczenia do wniosku o dofinansowanie (dla Wnioskodawcy i Partnerów, podmiotów realizujących projekt). 3.Zaświadczenie właściwego urzędu gminy, że projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zatwierdzonego do realizacji uchwałą rady gminy. 4.Audyt energetyczny/efektywności energetycznej. 5.Świadectwo charakterystyki energetycznej. 6.Pozwolenie na budowę (Decyzja budowalna lub inna decyzja inwestycyjna dla przedsięwzięcia) – nie dotyczy projektów „zaprojektuj i wybuduj” oraz projektów nieinfrastrukturalnych. 7.Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej/pomocy de minimis – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną/pomocą de minimis. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

4 8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu niepieniężnego, np. operat szacunkowy w przypadku wniesienia gruntu lub nieruchomości zabudowanej. 9. Kopia Programu Funkcjonalno-Użytkowego w przypadku projektów „zaprojektuj i wybuduj”. 10. Pełnomocnictwo. 11. Załączniki środowiskowe, w tym: Deklaracja RDW, Deklaracja Natura 2000, Oświadczenie – analiza OOŚ. 12. Dokumenty potwierdzające status prawny i dane wnioskodawcy oraz partnera projektu. 13. Załącznik dot. określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich – tylko dla projektów partnerskich. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

5 Studium wykonalności nie będzie stanowić osobnego załącznika do wniosku o dofinansowanie. Część opisowa studium jest zintegrowana z wnioskiem aplikacyjnym, stanowiąc jedną z zakładek w generatorze wniosków. Ponadto Wnioskodawcy będą musieli przedłożyć analizę finansową – arkusze kalkulacyjne w formacie Excel z aktywnymi formułami. Wzory do pobrania www.rpo.dolnyslask.pl. Do wersji papierowej należy dołączyć analizę na płycie CD w formacie Excel z aktywnymi formułami.www.rpo.dolnyslask.pl Ramowa struktura wykonalności na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 (lista pól, które Wnioskodawcy będą wypełniać w generatorze wniosków w części dotyczącej studium wykonalności) – na kolejnym slajdzie. STUDIUM WYKONALNOŚCI

6 Część opisowa studium wykonalności jest zintegrowana z wnioskiem aplikacyjnym i stanowi jedną z zakładek w generatorze wniosków. Studium wykonalności zostało opracowane na podstawie „Wytycznych MR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” Zakres studium wykonalności: 1.Analiza potrzeb 2.Analiza instytucjonalna 3.Analiza prawna 4.Analiza techniczna 5.Plan funkcjonowania przedsięwzięcia 6.Analiza finansowa 7.Analiza ekonomiczna 8.Pozostałe informacje 9.Załącznik - analiza finansowa w formacie Excel STUDIUM WYKONALNOŚCI

7 1.ANALIZA POTRZEB: - przedstawienie grup docelowych - geneza projektu, analiza problemów, analiza potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego projektu 2. ANALIZA INSTYTUCJONALNA - powiązania prawno-własnościowe oraz finansowe pomiędzy uczestnikami projektu - trwałość projektu instytucjonalna 3. ANALIZA PRAWNA - pomoc publiczna 4.ANALIZA TECHNICZNA - opis istniejącego systemu/przedsięwzięcia, lokalizacja - analiza wykonalności i analiza opcji - zakres rzeczowy przedsięwzięcia 5.PLAN FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA - zgodność z polityką konkurencji i zamówień publicznych, procedury przetargowe, harmonogram zamówień - czynniki ryzyka realizacji projektu i sposoby ich przezwyciężania STUDIUM WYKONALNOŚCI

8 6. ANALIZA FINANSOWA -wybór metody analizy finansowej -nakłady na realizację projektu -przychody operacyjne -koszty operacyjne -rachunek zysków i strat -bilans -przepływy pieniężne -wartość dofinansowania -źródła finansowania projektu -ocena finansowej opłacalności inwestycji -trwałość finansowa 7. ANALIZA EKONOMICZNA Można wykorzystać poniższe metody: -Analiza efektywności kosztowe -Analiza metodą uproszczona -Analiza wielokryterialna STUDIUM WYKONALNOŚCI

9 8. POZOSTAŁE INFORMACJE Pozostałe informacje, które nie zostały ujęte ze względu na ograniczenia znaków, specyfikę projektu/kryteriów wymagające przedstawienia dodatkowych opisów, które nie wpisują się we wcześniejsze punkty dokumentacji aplikacyjnej. Wszelkie wyniki analiz wynikające z kryteriów merytorycznych specyficznych dla działania 3.3 należy przedstawić jako osobny załącznik/załączniki do wniosku o dofinansowanie. STUDIUM WYKONALNOŚCI

10 ANALIZA FINANSOWA W FORMACIE EXCEL Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć jako załącznik (analizę finansową – arkusze kalkulacyjne w formacie Excel z aktywnymi formułami w celu możliwości sprawdzenia poprawności obliczeń). Na stronie rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie -> pobierz poradniki i publikacje znajduje się Ramowa struktura studium wykonalności oraz przykłady projekcji finansowych m.in. dla projektu objętego pomocą publiczną, dla projektu z luką finansową, projektu PPP. Przykładowe tabele stanowią materiał pomocniczy dla Wnioskodawców. Zgodność Studium Wykonalności oraz Załącznika analiza finansowa z kryteriami wyboru projektów, m.in.: (formalne), - poprawność wypełniania złożonego wniosku, - dochód generowany przez projekt, – maksymalny limit dofinansowania, (merytoryczne) w zakresie oceny finansowo-ekonomicznej: - sytuacja finansowa wnioskodawcy, – plan finansowy, - zachowanie trwałości, – prawidłowość zastosowania metodologii, - analiza opcji, - efektywność ekonomiczno-społeczna projektu, (merytoryczne ogólne)– plan realizacji inwestycji, – struktura organizacyjna/potencjał administracyjny, - zagrożenia realizacji projektu.

11 OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT VAT - formularz oświadczenia do wniosku o dofinansowanie -3 wersje 1.Wnioskodawca, 2.Partner, 3.Podmiot realizujący projekt. Składający oświadczenie, informuje, że w ramach realizacji projektu jak i po jego zakończeniu: - nie ma/nie będzie posiadał prawa do odliczenia w całości podatku VAT - ma/będzie posiadał prawo do częściowego odliczenia VAT

12 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć zaświadczenie właściwego urzędu gminy, że projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zatwierdzonego do realizacji uchwałą rady gminy. Zaświadczenie powinno obligatoryjnie zawierać: Informację o tym, że projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego do realizacji uchwałą rady gminy, krótkie uzasadnienie merytoryczne, numer uchwały przyjmującej PGN do realizacji.

13 AUDYT ENERGETYCZNY/EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; Jako dodatkowy załącznik można przedstawić tabelę podsumowującą audyty z wyliczeniami wskaźników (zwłaszcza w projektach dotyczących wielu budynków).

14 AUDYT ENERGETYCZNY/EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dany wydatek w projekcie będzie wydatkiem kwalifikowalnym pod warunkiem, że będzie on wynikał z opracowanego audytu energetycznego/efektywności energetycznej. Zakres prac niezbędny do zrealizowania inwestycji a nie wynikający z audytu będzie stanowić wydatek niekwalifikowalny. Świadectwo charakterystyki energetycznej (dla świadectwa sporządzonego przed rozpoczęciem realizacji projektu nie jest wymagana rejestracja w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynku).

15 POZWOLENIE NA BUDOWĘ Gotowość projektu do realizacji oznacza posiadanie pozwoleń na budowę na wszystkie inwestycje przewidziane do realizacji w ramach projektu. Ilekroć jest mowa o „decyzji budowlanej” należy przez to rozumieć każdą decyzję uprawniającą do rozpoczęcia robót budowlanych, a także sytuację, kiedy w wyniku braku sprzeciwu właściwego organu Wnioskodawca jest uprawniony do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane. Decyzja budowalna lub inna decyzja inwestycyjna dla przedsięwzięcia – nie dotyczy projektów „zaprojektuj i wybuduj” oraz projektów nieinfrastrukturalnych. Możliwe jest złożenie wniosku bez prawomocnego pozwolenia na budowę. G otowość projektu do realizacji będzie podlegała ocenie punktowej. Punkty na ocenie merytorycznej otrzymają projekty posiadające prawomocne decyzje na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

16 POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS Zależnie od kwalifikacji projektu pod kątem występowania/niewystępowania pomocy publicznej/de minimis Wnioskodawca wypełnia właściwe załączniki: -OŚWIADCZENIE o nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie; -OŚWIADCZENIE o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis; -FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; -FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym; -FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

17 POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS Regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. www.funduszeeuropejskie.gov.pl Jeśli w budynku znajdują się pomieszczenia o innej funkcji niż mieszkalna i użyteczności publicznej, to należy wyłączyć je z kwalifikowalności biorąc pod uwagę proporcję powierzchni użytkowej (np. garaże, komórki). Jeśli ponad 50% powierzchni użytkowej użytkowana jest na inne cele niż mieszkalne i użyteczności publicznej wówczas projekt jest niekwalifikowany.

18 WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do projektu Wnioskodawca wypełnia właściwy formularz: - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego (dla projektów objętych pomocą publiczną) - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego (dla projektów bez pomocy publicznej)

19 WKŁAD NIEPIENIĘŻNY Rodzaje wkładu niepieniężnego: nieruchomość/materiały/inny środek trwały/wolontariat/ekspertyzy. Dokumenty potwierdzające wycenę wkładu niepieniężnego -Dokumenty wyraźnie wskazujące wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego (np. operat szacunkowy – w przypadku wniesienia gruntu lub nieruchomości zabudowanej, ekspertyzy, wyceny rynkowe). -W przypadku wniesienia nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, dokumentem potwierdzającym jej wartość będzie opracowane przez Wnioskodawcę wyliczenie sporządzone w oparciu o ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy. Dokumenty potwierdzające prawo własności do wnoszonego wkładu niepieniężnego Nie dotyczy wkładu niepieniężnego w formie wolontariatu i ekspertyz. W innym przypadku należy wskazać numer księgi wieczystej, rejestr środków trwałych lub inny dokument potwierdzający prawo własności.

20 KOPIA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO W przypadku realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” Wnioskodawca załącza kopię Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać Program Funkcjonalno-Użytkowy, gdy zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie łącznie: - Sporządzenie projektów (budowlanego, wykonawczego), -Uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, -Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

21 PEŁNOMOCNICTWO Pełnomocnictwo należy przedstawić w przypadku gdy: -wniosek o dofinansowanie podpisany jest przez inna osobę niż osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy, -z dokumentów rejestrowych wynika, że przedstawicielstwo jest wieloosobowe, wtedy należy wypełnić pełnomocnictwo dla jednej /dwóch osób, która podpisze wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

22 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz uwzględnienie obowiązku prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego. Beneficjenci w związku z finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej muszą wskazać przeprowadzenie postępowania OOŚ przez właściwe organy z uwzględnieniem w/w zasad.

23 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 „Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe” Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

24 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE  Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (Wytyczne OOŚ);  Dyrektywa Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dyrektywa OOŚ) wraz ze zmianą z 16 kwietnia 2014 r.;  Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;  Dyrektywa Rady nr 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;  Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Ustawa OOŚ);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie OOŚ).

25 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE W ramach oceny projektu sprawdzana będzie zgodność projektu z polityką ochrony środowiska, z przepisami krajowymi i wspólnotowymi dot. ochrony środowiska, w tym: -procedura oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywy: środowiskowa 2011/92/UE, siedliskowa 92/43/EWG, ptasia 2009/147/WE, wodna 2000/60/WE, ściekowa 91/271/EWG, odpadowa 2008/98/WE, powodziowa 2007/60/WE) -prawo ochrony środowiska, -prawo wodne, -ustawa o odpadach, -ustawa o ochronie przyrody, -przystosowanie projektu do zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, -odporność na klęski żywiołowe.

26 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE „Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe” - zakres 1.Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska 2.Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa SOOŚ”) 3.Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa OOŚ”) 4.Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 5.Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („Ramowej Dyrektywy Wodnej”); ocena oddziaływania na jednolitą część wód 6.Inne dyrektywy środowiskowe 7.Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko 8.Przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe 9.Obowiązek przekazywania informacji na potrzeby rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

27 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa OOŚ”) Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (I grupa) – obligatoryjnie podlegają OOŚ (ujęte w załączniku I dyrektywy OOŚ); Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (II grupa), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został ustalony w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikującego – tzw. screeningu (ujęte w załączniku II dyrektywy OOŚ); Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000, a nie będące bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej ochrony (tzw. III grupa). W przypadku kiedy przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w załącznikach do dyrektywy OOŚ, należy szczegółowo to uzasadnić odnosząc się do odpowiednich punktów w załącznikach oraz wskaźników, parametrów, opisów fizycznych zakresu realizacji przedsięwzięcia

28 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 3.3. Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II do przedmiotowej dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko? Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II do przedmiotowej dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko? TAK NIE Jeżeli zaznaczono odpowiedź „TAK”, należy załączyć dokumenty wskazane w pkt 3.2., czyli: a) nietechniczne streszczenie raportu OOŚ albo cały raport OOŚ; b) informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska, ze społeczeństwem oraz w stosownych przypadkach z innymi państwami członkowskimi przeprowadzonych zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy OOŚ; c) decyzję właściwego organu wydaną zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy OOŚ, w tym informacje dotyczące sposobu podania jej do wiadomości publicznej.

29 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Jeżeli zaznaczono odpowiedź „NIE”, należy podać następujące informacje: a) ustalenie wymagane w art. 4 ust. 4 dyrektywy OOŚ (w formie określanej mianem „decyzji dotyczącej preselekcji” lub „decyzji „screeningowej”); b) progi, kryteria lub przeprowadzone indywidualne badania przedsięwzięć, które doprowadziły do wniosku, że OOŚ nie była wymagana (nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej); c) wyjaśnienie powodów, dla których projekt nie ma znaczących skutków środowiskowych, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria selekcji określone w załączniku III do dyrektywy OOŚ (nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej). Dotyczy to również projektów obejmujących przedsięwzięcia ujęte wg prawa krajowego jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

30 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE PRZYKŁADOWA KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA Dyrektywa Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dyrektywa OOŚ) wraz ze zmianą z 16 kwietnia 2014 r.; 10. Przedsięwzięcia infrastrukturalne b) przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów.

31 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie OOŚ) § 3. 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

32 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE 53) zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: – 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1- 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, – 4 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze, b) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: – 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, – 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia;

33 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE 55) zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 54, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: – 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1- 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, – 4 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze, b) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: – 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, – 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia;

34 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE 56) garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego.

35 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Organem właściwym do wydania Deklaracji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W deklaracji organ wskazuje, że dany projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000 ze względu na: a.jego rodzaj i charakterystykę, b.usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000 - zarówno już oficjalnie wyznaczonych czy przekazanych do Komisji Europejskiej przez rząd polski, jak i tych znajdujących się na nieoficjalnej liście przygotowanej przez organizacje ekologiczne ; c.rodzaj i skalę możliwego oddziaływania projektu w kontekście celów, dla których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary Natura 2000 (należy pamiętać, że oceny oddziaływania na dany obszar Natura 2000 dokonuje się w kontekście celów ochronnych, jakim ma służyć ten obszar).

36 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną Organem właściwym do wydania Deklaracji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W deklaracji organ wskazuje, że dany projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału.

37 ZAŁĄCZNIKI ŚRODOWISKOWE Uwagi Przed przystąpieniem do prac w budynkach należy we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem dokonać przeglądu pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt. W przypadku potwierdzenia ich obecności prace planować i prowadzić w terminach wyznaczonych przez ww. specjalistów. Ponadto w przypadku gdy ww. specjaliści uznają, że na przedmiotowych budynkach występują potencjalne miejsca gniazdowania lub przebywania ptaków lub nietoperzy, winni wskazać działania polegające na zabezpieczeniu tych miejsc przed ich zasiedleniem przez ptaki i nietoperze. W przypadku gdy konieczne będzie zniszczenie miejsc gniazdowania ptaków lub miejsc rozrodu i hibernacji nietoperzy, należy uzyskać stosowne zezwolenie na czynności zakazane w stosunku do chronionych gatunków zwierząt oraz przewidzieć właściwe działania kompensujące (np. instalacja budek lęgowych dla ptaków lub schronień dla nietoperzy).

38 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE STATUS PRAWNY Dokumenty potwierdzające status prawny i dane wnioskodawcy oraz partnera projektu - nie dotyczy JST, nie dotyczy jednostek które znajdują się w KRS, lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli Wnioskodawcą będzie jednostka organizacyjna JST (jednostki samorządu terytorialnego) lub inna jednostka sektora finansów publicznych, dokumentem potwierdzającym jej status prawny oraz dane będzie statut lub inny akt powołujący daną jednostkę.

39 OŚWIADCZENIA W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, Partner wypełnia i podpisuje Oświadczenia dla Partnera, a następnie Wnioskodawca załącza je jako załącznik do wniosku o dofinansowanie. Oświadczenia należy wydrukować i podpisać przez uprawnionego przedstawiciela oraz załączyć w postaci skanu.

40 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych tel. 74 84 74 150 ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu ipaw@ipaw.walbrzych.euwww.ipaw.walbrzych.eu Dziękuję z uwagę.


Pobierz ppt "ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ NABÓR 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google