Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” Janusz Korczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” Janusz Korczak."— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” Janusz Korczak

2 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? Rodzice dzieci 5,6 letnich rozważający decyzję o zapisaniu swojego dziecka do szkoły spotykają się z określeniami: ● Diagnoza przedszkolna ● Gotowość szkolna ● Dojrzałość szkolna

3 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? Diagnoza przedszkolna- ma określić, czy i na ile dziecko sześcioletnie poradzi sobie w klasie I szkoły podstawowej, czy będzie w stanie opanować wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy I ● Od września 2009r MEN nałożyło na nauczycieli wychowania przedszkolnego obowiązek prowadzenie diagnozy przedszkolnej zapisanej w nowej podstawie programowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, gdzie:

4 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. W roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna)

5 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? Celem diagnozy przedszkolnej jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz gromadzenie informacji, które mogą pomóc: ● Rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspierać ● Nauczycielom przy opracowywaniu indywidualnego programu wspierania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej

6 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? GOTOWOŚĆ SZKOLNA I DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Aktualnie pojęcia te są zamiennie stosowane, chociaż w literaturze psychologicznej: ● Dojrzałość szkolna (M.Przetacznikowa, G.Makiełło – Jarża) ● Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej nazwiemy dziecko, które osiągnęło taki stopień rozwoju umysłowego, społeczno - emocjonalnego oraz fizycznego, jaki umożliwia mu przystosowanie się do wymagań szkoły i kontynuowanie z powodzeniem nauki w klasie I ● Stefan Szuman określając dojrzałość szkolną zwraca uwagę na to, że „ powodzenie w nauce wiążę się z wrażliwością i podatnością dziecka na naukę” ● Poprzez wrażliwość autor rozumie stopień zainteresowania dziecka nauką szkolną.

7 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? Podatność zaś – to zarówno możność zrozumienia tego, co się dziecku przekazuje, jak też umiejętność podporządkowania się wychowawczym wymaganiom szkoły i zgodnego współżycia z kolegami. Dojrzałość szkolna zależy nie tylko od czynników biologicznych, lecz także od wpływów środowiska i oddziaływań wychowawczych. ● Dojrzałość szkolna to najogólniej biorąc gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki, zależna od poziomu jego ogólnego rozwoju, stanu zdrowia i zdolności przystosowania się do nowego środowiska. ● Gotowość odnosi się natomiast do sfery najbliższego rozwoju- czyli tego co dziecko może w niedługim czasie osiągnąć (np. może opanować znajomość liter), wiąże się ona z przygotowaniem dziecka do podjęcia nauki w szkole.

8 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? Zdaniem B.Wilgockiej - Okoń gotowość szkolna jest wynikiem: ● Dojrzewania i rozwoju dziecka ● Własnej aktywności dziecka ● Pomocy dorosłych, odpowiedzialnych za stworzenie warunków do uczenia się dziecka ( w relacji: rodzic-dziecko—nauczyciel- przedstawiciele instytucji)

9 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? Czy Twój przedszkolak jest gotowy do nauki? Każdy rodzic słuchając swoje dziecko, obserwując je w codziennych zabawach czy czynnościach jest w stanie wstępnie określić, czy dziecko osiągnęło poziom dojrzałości, którego wymaga nauka w szkole. Rozwój dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju( fizyczny,psychiczny, społeczno - emocjonalny) musi być harmonijny, to znaczy taki, by w każdym obszarze tempo zmian było podobne. Wówczas wszystkie aspekty rozwoju pozostają w ścisłym związku. O powodzeniu w szkole decyduje rozwój intelektualny, emocjonalny, manualno – motoryczny, fizyczny oraz motywacja dziecka do podjęcia nauki. O tym, czy dziecko jest prawidłowo rozwinięte fizycznie decyduje lekarz. To on ocenia stan zdrowia dziecka i dostarcza rodzicom informacje ( bilans)

10 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? PRZYSZŁY PIERWSZOKLASISTA = DZIECKO KOŃCZĄCE PRZEDSZKOLE POWINIEN ● Nawiązywać kontakty w grupie rówieśniczej ● Posiadać umiejętność rozwiązywania konfliktów ● Skupić uwagę na wykonywanych zadaniach ● Współpracować z innymi dziećmi ● Rozumieć zasady rywalizacji ● Kontrolować emocje i panować nad nimi ● Samodzielnie się ubierać i rozbierać ● Wiązać buty, zapinać guziki, korzystać z toalety

11 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? ● Być w miarę obowiązkowy ● Systematycznie i starannie wykonywać zadania ● Dziecko dojrzałe emocjonalnie cechuje pewna równowaga psychiczna i umiejętność reagowania adekwatnie do sytuacji. Dziecko emocjonalnie dojrzałe nie wpadnie w panikę, czy histerię, gdy nauczyciel je skrytykuje, bądź w skrajnych przypadkach zademonstruje całą gamę agresywnych zachowań. ● Dzieci niezrównoważone emocjonalnie i psychicznie z błahego powodu wpadają w złość, wybuchają płaczem, a inne wycofują się i unikają kontaktów z rówieśnikami. Obrażają się na „ wszystkich i za wszystko”.Cechuje je bardzo duża labilność uczuć.

12 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? Dojrzałość emocjonalna przejawia się poprzez wyrażanie wdzięczności, przyjaźni, solidarności i życzliwości w stosunku do rówieśników. Dziecko przeżywa w sposób pozytywny zarówno radości jak i smutki, swoje i rówieśników. Jest empatyczne ( posiada zdolność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi)

13 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? Gotowość szkolna to nie tylko dojrzałość emocjonalna, ale i intelektualna. To nie tylko zasób wiedzy o świecie bliższym i dalszym otoczeniu, o życiu przyrody i ludzi, ale również umiejętność myślenia i wypowiadania się. O umysłowej dojrzałości świadczy chęć i ciekawość świata. Dziecko przygotowane do szkoły potrafi słuchać innych, skupić się na tym co mówią, lub na tym co robią. Rozumie polecenia dorosłych, swobodnie wypowiada się w mowie potocznej. Bogaty zasób słów powinien pozwolić mu porozumiewać się w sposób zrozumiały nie tylko z rodzicami i najbliższymi kolegami, ale i z innymi osobami z jego otoczenia. Dziecko powinno wyrażać pragnienia i dzielić się wrażeniami. Mowa powinna być poprawna pod względem artykulacyjnym ( bez wad wymowy) i gramatycznym. Prawidłowa wymowa jest bardzo ważna w procesie uczenia czytania i pisania. O rozwoju umysłowym dziecka świadczą też jego rysunki i sposób ich wykonania.

14 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? Rysunek dziecka spostrzegawczego jest bogatszy w szczegóły, bardziej kolorowy, starannie jest zagospodarowana przestrzeń na kartce papieru). Dziecko gotowe do szkoły potrafi ukończyć pracę, ograniczoną czasowo, doprowadzić czynność do końca. Mniej dojrzałe nie finalizuje prac, przerywa wykonywane zadanie, kaprysi, nie dając się namówić na jej zakończenie. Wiele czynników zewnętrznych jest powodem rozproszenia. Dziecko bardziej skupia się na tym, co dzieje się w jego najbliższym otoczeniu niż na wykonaniu zadanej pracy czy zadania. Bardzo ważnym czynnikiem jest zdolność analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej. ● Im pełniejsza dojrzałość psychiczna, emocjonalna, społeczna, fizyczna i umysłowa dziecka przekraczającego próg szkoły, tym większa gwarancja jego powodzenia w nauce. ●

15 Przedszkole czy szkoła? Strony internetowe : ● Ministerstwa Edukacji Narodowej ● Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach ● zawierają materiały informacyjne dla rodziców i nauczycieli.

16 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA?

17 MATERIAŁY INFORMACYJNE

18 PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? Dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole stanowi wynik interakcji między dzieckiem, a środowiskiem rodzinnym dziecka i wychowaniem przedszkolnym. Jest efektem współpracy wychowawców z rodzicami dziecka oraz nauczycielami szkoły podstawowej do której dziecko pójdzie.


Pobierz ppt "PRZEDSZKOLE CZY SZKOŁA? „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” Janusz Korczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google