Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Bydgoszcz, 29 sierpnia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Bydgoszcz, 29 sierpnia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Bydgoszcz, 29 sierpnia 2016 r.

2 Źródła ewaluacja zewnętrzna Wyniki i wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych kontrole Wyniki i wnioski z kontroli planowych, doraźnych, skarg oraz monitorowania analizy Wnioski z analiz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

3 Ewaluacja zewnętrzna

4 Ewaluacja zewnętrzna w liczbach Ewaluacja zewnętrzna w liczbach Ewaluacja zewnętrzna w liczbach

5 L. p.Typ szkoły Ewaluacja całościowa Ewaluacja problemowa Liczba raportów ogółem 1.Przedszkole116172 2.Szkoła Podstawowa96877 3.Gimnazjum44347 4.Liceum Ogólnokształcące24244 5.Technika-20 6.Zasadnicze Szkoły Zawodowe-19 7.Szkoły specjalne-66 8.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna1-1 9.Placówki Doskonalenia Nauczycieli123 10.Szkoły o których mowa w art. 9 pkt 3d uso-77 11.MOW, SOSW, SPdP257 Razem:30273303 Liczba ewaluacji w poszczególnych typach szkół i placówek

6 Ewaluacja zewnętrzna – zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa Ewaluacja zewnętrzna – zestawienie spełniania wymagań państwa

7 uogólnione wnioski z ewaluacji na podstawie wyników ewaluacji szkół i placówek Szkoły realizują podstawę programową zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami ich realizacji w oparciu o zdiagnozowane osiągniecia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego Wykorzystując wyniki prowadzonych diagnoz potrzeb i potencjału uczniów, szkoły oferują różne formy wsparcia w nauce, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, natomiast nie zawsze indywidualizują proces dydaktyczny na lekcji. Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć przyczyniają się do odnoszenia różnorodnych sukcesów przez uczniów, jednak nie zawsze powodują wzrost efektów kształcenia mierzony wynikami egzaminów zewnętrznych. Realizując swoje zadania szkoły poszukują coraz skuteczniejszych, ciekawszych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych, korzystają z licznych programów i projektów unijnych, rzadziej wprowadzają własne nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów i szkoły.

8 uogólnione wnioski z ewaluacji na podstawie wyników ewaluacji szkół i placówek Przedszkola i szkoły w szerokim zakresie współpracują z lokalnym środowiskiem, co uatrakcyjnia ofertę edukacyjną i wpływa na budowanie ich pozytywnego wizerunku, umożliwia dzieciom i młodzieży poszerzanie wiedzy i wykorzystywanie jej w praktyce. Szkoły wspomagają rozwój uczniów w ramach różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, natomiast rzadziej wspierają indywidualne potrzeby ucznia podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Nauczyciele wszystkich typów szkół w sposób niewystarczający wykorzystują możliwości, jakie w procesie edukacyjnym i wychowawczym wynikają z organizowania pracy w grupach lub korzystania z innych sposobów umożliwiających uczenie się od siebie nawzajem. Współpraca kadry pedagogicznej dotyczy głównie organizacji pracy szkół i analizy wyników nauczania, rzadziej wspólnej realizacji i analizy skuteczności procesów edukacyjnych.

9 uogólnione wnioski z ewaluacji na podstawie wyników ewaluacji szkół i placówek Nie we wszystkich szkołach praca nauczycieli uczących w jednym oddziale ma charakter systemowy. W placówkach i szkołach kształcenia specjalnego stosuje się adekwatne i zróżnicowane metody wsparcia i motywowania uczniów i wychowanków do nabywania przez nich umiejętności społecznych. Placówki doskonalenia nauczycieli wspierają szkoły i placówki w realizacji zadań, pokonywaniu problemów, poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań oraz upowszechniają dobre praktyki.

10 Dobre praktyki Przykłady dobrych praktyk są publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl Dobre praktyki

11 Rekomendacje w zakresie nadzoru dyrektora szkoły Sprawdzać wykorzystanie przez nauczycieli wniosków z prowadzonych diagnoz i analiz w planowaniu procesu dydaktycznego. Zwracać uwagę na: efektywne wykorzystanie czasu lekcji, strukturę zajęć oraz sprawdzanie skuteczności uczenia się. W ramach zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale planować i wdrażać działania uwzględniające korelację międzyprzedmiotową.

12 Rekomendacje w zakresie nadzoru dyrektora szkoły Upowszechniać przykłady dobrych praktyk, inspirować nauczycieli do wdrażania nowoczesnych metod pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Dokonać oceny stosowania przez nauczycieli elementów oceniania kształtującego w procesie lekcyjnym. Monitorować współdziałanie szkoły z instytucjami pomocy w celu wykorzystywania w szerszym stopniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.

13 Kontrola

14 Kontrole zgodne z planem nadzoru Lp. Zakres kontroli Liczba kontroli Liczba zaleceń 1. Zgodność zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami 623 2. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 8113 3. Zgodność działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach 40 4. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenia dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 237 5. Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.. 705 Suma 24028

15 Zapewnić uczniom korzystanie ze świetlicy oraz organizacji pracy świetlicy w taki sposób, aby liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę nie przekraczała 25 uczniów. Do protokołu z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego dołączać zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; wyznaczać dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu Realizować program nauczania oraz prowadzić dokumentację formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego zgodnie z przepisami. Zakres najczęstszych zaleceń pokontrolnych

16 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Przestrzeganie statutu szkoły, zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia Kontrole doraźne – najczęstszy zakres zaleceń 393 kontrole 142 zalecenia

17 Monitorowanie

18 Monitorowanie szkół zawodowych Monitorowanie szkolnictwa zawodowego „Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej” „Realizacja praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej, z wyłączeniem młodocianych pracowników” „Prawidłowość dopuszczania przez dyrektora technikum, szkoły zawodowej i policealnej programów nauczania w zawodzie”

19 Zintensyfikować działania informacyjno-promocyjne wśród uczniów szkół i ich rodziców. Efektywniej rozpoznawać możliwości współpracy szkół z pracodawcami lokalnymi i regionalnymi. Doskonalić wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego w celu podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia zawodowego. Rekomendacje

20 Inne zadania

21 Liczba szkół objętych art. 34 uso 50 szkoły podstawowe

22 Indywidualne Wsparcie Szkół w latach 2015/2016 (dane ilościowe; liczba szkół/wzrost wyników) szkoły podstawowe 50/39

23 Wnioski z IWS Potrzeba doskonalenia nauczycieli w zakresie analizy wyników i wdrażania nowoczesnych metod pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Potrzeba metody pracy zespołowej, zarówno na poziomie szkoły, jak i klasy. Poprawa efektów kształcenia jest widoczna w szkołach, w których rodzice są rzeczywistymi partnerami. IWS

24 Rekomendacje Wspierać dyrektora i nauczycieli w realizacji wdrożonych programów podnoszenia efektywności kształcenia przez przynajmniej trzy lata szkolne. Włączać w proces wspomagania organy prowadzące szkoły. Inicjować w jst tworzenie lokalnej spójności edukacyjnej. Promować efekty wsparcia. W większym stopniu włączać do współpracy rodziców oraz inne instytucje wspomagające pracę szkół.

25 Kluczowe zadania w zakresie doskonalenia nauczycieli Wyposażać nauczycieli w wiedzę i umiejętności umożliwiające wsparcie uczniów w zakresie świadomego kształtowania procesu własnego uczenia się, postawy odpowiedzialności za jego efekty. Doskonalić formę pracy w grupie w zakresie sposobu jej organizacji oraz jako działania umożliwiającego uczniom uczenie się od siebie nawzajem. Tworzyć przestrzeń dla aktywności ucznia, poszukiwania rozwiązań, kreatywności – w tym umożliwianie wpływania na organizację procesów edukacyjnych.

26 Rekomendacje dla pp-p, bibliotek pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli Kontynuować ścisłą współpracę, ustalić zakres zadań wykonywanych w formie wspomagania (specjalizacja). Odpowiadać w sposób elastyczny na potrzeby przedszkoli i szkół: uczniów, nauczycieli i rodziców. Wykorzystywać nowoczesne technologie w celu sprawniejszej koordynacji działań oraz poprawy dostępności do zasobów.

27 Dziękuję za uwagę Tadeusz Dąbrowski Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego tdabrowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Pobierz ppt "Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Bydgoszcz, 29 sierpnia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google