Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipka Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipka Pomorska Grupa Konsultingowa S.A."— Zapis prezentacji:

1 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipka Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

2 Co to jest PGN? Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gminy, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.

3 Potrzeba sporządzenia i realizacji PGN wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Działania określone w PGN są zgodne z polityką naszego kraju w przedmiocie sprawy i wynikają z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Posiadanie Planu będzie podstawą do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2015-2020.

4 Charakterystyka Gminy Gmina Lipka jest gminą wiejską położoną na Pojezierzu Krajeńskim, w północno - wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie złotowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie pilskim. Nazwa gminy wzięła się od rozłożystych lip porastających okolicę. Siedziba gminy to Lipka. Gmina Lipka graniczy z gminami: Debrzno: gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, Sępólno Krajeńskie: gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko- pomorskim, w powiecie sępoleńskim, Okonek: gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim,

5 Charakterystyka Gminy Więcbork: gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko- pomorskim, w powiecie sępoleńskim, Zakrzewo: gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, Złotów: gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim. Północna granica gminy, będąca jednocześnie granicą województwa, biegnie wzdłuż rzeki Dobrzynki, natomiast fragment wschodniej – wzdłuż rzeki Łobzonki. Gmina Lipka jest gminą typowo rolniczą, której ok. 60% powierzchni zajmują użytki rolne. Lasy natomiast stanowią 29 % powierzchni.

6 Charakterystyka Gminy Stan jakości powietrza na terenie gminy kształtowany jest głównie przez: rozproszone źródła ciepła: lokalne kotłownie dla zabudowy wielorodzinnej i usług publicznych oraz indywidualne kotłownie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, komunikację samochodową. Gmina Lipka nie ma opracowanego odrębnego „Programu ochrony powietrza”.

7 System ciepłowniczy Na terenie gminy nie występują rozbudowane sieci cieplne. Zaopatrzenie gminy Lipka w ciepło oparte jest o kotłownie lokalne, produkujące ciepło dla poszczególnych domostw. Kotłownie zlokalizowane są również przy obiektach użyteczności publicznej np. szkoły, obiekty służby zdrowia, itp. Przeważają kotłownie wykorzystujące węgiel i olej opałowy (Zespół Szkół w Lipce).

8 System gazowniczy W Gminie Lipka brak jest infrastruktury gazowej, mieszkańcy korzystają z gazu propan – butan w butlach.

9 System energetyczny Cała Gmina posiada dostęp do zasilania z systemu energetycznego. System jest modernizowany i powstają nowe punkty głównego zasilania. Obszar gminy Lipka zasilany jest trzema liniami SN 15 kV (LSN Franiszkowo, LSN Stawnica, LSN Skic) z GPZ Złotów.

10 Transport drogowy Gmina Lipka położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim. Gmina Lipka usytuowana jest w odległości 150 km od stolicy województwa – Poznania. Posiada również połączenia komunikacyjne z innymi większymi ośrodkami miejskimi regionu: Bydgoszczą (odległość: 80km), Piłą (odległość: 53), Złotowem (odległość: 22 km), Człuchowem (odległość: 28 km), Sępólnem (odległość: 28 km).

11 Transport drogowy Na terenie gminy występują trzy kategorie dróg: Droga wojewódzka Nr 188 w kierunku Piła – Człuchów Drogi powiatowe Nr P 155 w kierunkach: Lipka – Sępólno Krajeńskie, Lipka – Radawnica, Lipka – Potulice, Drogi gminne i dojazdowe do gruntów rolnych uzupełniają sieć drogową gminy. Droga wojewódzka i drogi powiatowe mają nawierzchnię bitumiczną, gminne drogi natomiast w większości są drogami gruntowymi nieutwardzonymi.

12 Odnawialne źródła energii Na terenie gminy Lipka nie występują źródła energii odnawialnej przyłączone do sieci energetycznej. Na terenie gminy funkcjonowały instalacje MEW. Obecnie mała elektrownia wodna – elektrownia wodna w miejscowości Trudna nie jest eksploatowana.

13 Odnawialne źródła energii Do podstawowych zobowiązań Gminy Lipka w zakresie OZE należy: dostosowanie prawa lokalnego do celów powiększania udziału OZE w pozyskiwaniu energii poprzez odpowiednie zapisy w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipka, dotyczące zaopatrywania nowopowstających budynków mieszkalnych oraz samorządowych w instalacje ciepłownicze (ogrzewanie, chłodzenie, c.w.u.) oparte o niskoemisyjne paliwa, a najlepiej z udziałem OZE np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, jak również wyznaczenie terenów pod inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii,

14 Odnawialne źródła energii przeprowadzenie zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 94, poz. 551 z późn. zm.), audytu energetycznego budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą, jak również, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych; Budynki zarządzane przez gminę, które powinny być poddane audytowi energetycznemu to przede wszystkim obiekty oświatowe (szkoły, przedszkola). inwestowanie w odnawialne źródła energii zwłaszcza w budynkach, których właścicielem lub zarządcą jest gmina,

15 Odnawialne źródła energii szeroko pojęta akcja edukacyjna mieszkańców Gminy na temat konieczności, korzyści dla środowiska i oszczędności wynikających z odnawialnych źródeł energii poprzez: organizowanie imprez związanych z tą tematyką, edukację dzieci i młodzieży w szkołach, organizowanie konkursów plastycznych oraz wiedzy o OZE, kampanię społeczną np. na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie o sposobach oszczędzania energii np. wymiana żarówek na oświetlenie energooszczędne, przeprowadzanie termomodernizacji budynków,

16 Odnawialne źródła energii informowanie społeczeństwa o możliwościach pozyskania środków na przydomowe instalacje OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła), informowanie o korzyściach wynikających z biogazowni, przeprowadzenie szkoleń i edukacja pracowników Gminy Lipka w zakresie planowania zużycia energii, audytów energetycznych, instalacji OZE, współpraca z innymi gminami w zakresie wprowadzania instalacji OZE, zwłaszcza wspólnego korzystania z biogazowni, dalsza wymiana oświetlenia dróg, placów, ulic, budynków i miejsc publicznych na bardziej energooszczędne,

17 Odnawialne źródła energii w przypadku budowy nowych budynków gminnych lub remontów uwzględnianie zasad energooszczędności, wprowadzanie w miarę możliwości instalacji OZE, wykorzystywanie maksymalnie naturalnego oświetlenia np. przeszklone łączniki, fragmenty dachów, dostosowanie oświetlenia do charakteru pomieszczenia (inne oświetlenie pożądane jest w biurach, inne w sali konferencyjnej), stosowanie czasowych wyłączników światła, promowanie zachowań zmierzających do oszczędzania energii wśród mieszkańców Gminy, przygotowanie planu działań w zakresie OZE na najbliższy rok, przedstawienie założeń na posiedzeniach Rady Gminy i wcielenie w życie założeń, kontynuowanie wdrożonych już w Gminie działań proekologicznych.

18 Wyniki inwentaryzacji wielkości emisji dwutlenku węgla Inwentaryzację przeprowadzono w podziale na dwie grupy: pierwsza grupa związana jest z aktywnością samorządu lokalnego, druga grupa związana jest aktywnością społeczeństwa. Każda z grup podzielona została na podgrupy źródeł, odpowiadające działaniom władz lokalnych i społeczeństwa, w celu ułatwienia zbiórki danych oraz wprowadzania danych do bazy danych. Całkowita emisja CO2 z obszaru gminy Lipka w 2006 r. wyniosła 17498,67Mg. Zużycie energii finalnej z obszaru gminy Lipka w 2006 r. wyniosła 45658,87MWh. Całkowita ilość wyprodukowanej energii przy użyciu instalacji OZE na obszarze gminy Lipka w 2006 r. wyniosła 37,69 MWh.

19 Określenie celu strategicznego oraz monitoring efektów działań Celem strategicznym jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Lipka. Celem głównym planowanych działań jest: redukcja emisji gazów cieplarnianych, wyrażona w Mg CO2, redukcja zużycia energii finalnej, wyrażona w MWh, zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii, wyrażone w MWh, poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy, poprzez redukcję emisji pyłu zawieszonego i benzo/a/pirenu.

20 Określenie celu strategicznego oraz monitoring efektów działań Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania „Planu”. Dla docelowego roku realizacji „Planu” (2020) przewiduje monitorowanie wskaźników przestawionych w poniższej w tabeli. Lp.Obszar Redukcja zużycia energii finalnej w MWh Redukcja emisji CO 2 w Mg CO 2 Wykorzystanie OZE w produkcji energii w MWh Redukcja zanieczyszczeń do powietrza w Mg Pył PM10Benzo/a/piren 1 2345 67 1 Cel strategiczny na rok 20204582,892690,161445,710,630,0026 2 Cel strategiczny na rok 2020 - publiczne 2450,941358,57522,510,030,0001 3 Cel strategiczny na rok 2020 - społeczeństwo 2131,951331,60923,200,600,0025 4 Cel strategiczny na rok 2020 w %10,0415,373,17--

21 Określenie celu strategicznego oraz monitoring efektów działań Głównymi efektami ekologicznymi i ekonomicznymi wdrożenia określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy działań jest: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, ale także: oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii finalnej, zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła, ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach

22 Źródła finansowania „Plan” opracowany jest przede wszystkim z myślą o mieszkańcach gminy, by przyniósł im widoczne efekty ekologiczne i ekonomiczne. Dzięki temu mieszkaniec gminy zyskuje: 1.czystsze powietrze (odczuwalne szczególnie w okresie grzewczym), 2.oszczędności pośrednie (oszczędza gmina – oszczędza też mieszkaniec) oraz bezpośrednie (oszczędności z tytułu mniejszego zużycia poszczególnych mediów), 3.możliwość uzyskania dotacji UE na działania takie, jak:

23 Źródła finansowania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budynków gminnych oraz budynków społeczeństwa, modernizację oświetlenia ulic i placów, poprawę jakości dróg, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, takich jak: instalacje solarne, fotowoltaika, pompy ciepła i inne, zarówno przez jednostki gminne, jak i społeczeństwo, na potrzeby ogrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania pomieszczeń, co skutkować będzie wyraźnymi oszczędnościami z tytułu mniejszego zużycia mediów grzewczych, wymianę starych kotłów/ pieców na nowe i sprawniejsze, zabezpieczenie energetyczne wszystkich mieszkańców, poprzez tworzenie kotłowni lokalnych wyposażonych w niezależne, odnawialne źródła energii, najczęściej w skojarzeniu (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej).

24 Zadania i środki na okres objęty planem – samorząd Lp.Rodzaj działania Koszt działania w zł Podmiot odpowiedzialny Beneficjent Źródło finansowania Efekt energetyczny w MWh/rok Sposób wyliczenia efektu energetycznego Efekt emisyjny w MgCO 2 /rok Sposób wyliczenia efektu emisyjnego Ilość energii wytworzona z OZE w MWh 1234567891011 1Montaż instalacji OZE 1.1 Montaż instalacji OZE: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych o łącznej mocy 800 kW z instalacją wspomagającą ogrzewanie c.w.u. i ogrzewania pomieszczeń na obiektach: Urząd Gminy w Lipce, Zespół Szkół w Lipce, Zespół Szkół w Łąkie, Budynek GOK w Lipce i budynek WDK w Wielkim Buczku 3 400 000,00 Gmina Lipka PROW, WRPO, WFOŚiGW, budżet gminy 506,67 Przyjęto w obliczeniach, że 1 kW pozwala uzyskać ok. 0,63 MWh energii. 497,55 Emisja wyliczona ze współczynni ka CO2 dla energii elektrycznej nie produkowa nej lokalnie i ilości wyproduko wanej energii z OZE (0,982 Mg / MWh) 506,67 suma-3 400 000,00---506,67-497,55-506,67

25 Zadania i środki na okres objęty planem – samorząd Lp.Rodzaj działania Koszt działania w zł Podmiot odpowiedzialny Beneficjent Źródło finansowania Efekt energetyczny w MWh/rok Sposób wyliczenia efektu energetycznego Efekt emisyjny w MgCO 2 /rok Sposób wyliczenia efektu emisyjnego Ilość energii wytworzona z OZE w MWh 1234567891011 2Termomodernizacja obiektów na terenie gminy 2.1 Termomodernizacja 30 budynków użyteczności publicznej, obejmująca modernizację instalacji grzewczych, ocieplenie ścian, stropów, wymianę okien w budynkach: Urzędu Gminy w Lipce, Zespołu Szkół w Lipce, Zespołu Szkół w Łąkie, GOK w Lipce i budynek WDK w Wielkim Buczku, sale wiejskie oraz budynki OSP 4 000 000,00Gmina Lipka WRPO, PROW, NFOŚiGW, budżet gminy, Fundusz Termomode rnizacji 999,01 Na podstawie danych zawartych w bazie danych obliczono zużycie energii w danym obiekcie. Planowane działanie to redukcja o 50% obliczonej energii 398,62 Na podstawie danych zawartych w bazie danych obliczono emisję w danym obiekcie. Efekt emisyjny to 50% obliczonej emisji - suma-4 000 000,00---999,01-398,62--

26 Zadania i środki na okres objęty planem – samorząd Lp.Rodzaj działania Koszt działania w zł Podmiot odpowiedzialny Beneficjent Źródło finansowania Efekt energetyczny w MWh/rok Sposób wyliczenia efektu energetycznego Efekt emisyjny w MgCO 2 /rok Sposób wyliczenia efektu emisyjnego Ilość energii wytworzona z OZE w MWh 1234567891011 3Modernizacja i montaż energooszczędnego oświetlenia 3.1 Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy typu LED - około 320 szt. 600 000,00Gmina Lipka budżet gminy, WRPO 2014- 2020 2A14c 87,16 Przyjęto wymianę starych opraw oświetleniowych o mocy 200W na odpowiedniki ledowe dające średnio 53,3% redukcji zużycia energii. Efekt energetyczny to wyliczone średnie zużycie energii przez stare oprawy pomniejszone o różnicę wynikającą z zastosowania nowych opraw energooszczędnych. 85,59 Przyjęto wymianę starych opraw oświetleniowych o mocy 200W na odpowiedniki ledowe dające średnio 53,3% redukcji emisji. Efekt to wyliczone średnie zużycie energii przez stare oprawy pomniejszone o różnicę wynikającą z zastosowania nowych opraw energooszczędn ych* współczynnik CO 2 dla energii elektrycznej (0,982).

27 Zadania i środki na okres objęty planem – samorząd Lp.Rodzaj działania Koszt działania w zł Podmiot odpowiedzialny Beneficjent Źródło finansowania Efekt energetyczny w MWh/rok Sposób wyliczenia efektu energetycznego Efekt emisyjny w MgCO 2 /rok Sposób wyliczenia efektu emisyjnego Ilość energii wytworzon a z OZE w MWh 1234567891011 3Modernizacja i montaż energooszczędnego oświetlenia 3.2 Wymiana źródeł światła z tradycyjnych na energooszczęd ne w obiektach: Urzędu Gminy w Lipce, Zespołu Szkół w Lipce, Zespołu Szkół w Łąkie, GOK w Lipce i WDK w Wielkim Buczku, budynki OSP oraz sale wiejskie 240 000,00Gmina Lipka budżet gminy, WRPO 2014-2020 2A14c 186,76 Przyjęto wymianę starych żarówek o mocy 40W na odpowiedniki ledowe dające średnio 53,3% redukcji zużycia energii. Efekt energetyczny to wyliczone średnie zużycie energii przez stare żarówki pomniejszone o różnicę wynikającą z zastosowania nowych żarówek energooszczędnych. 183,40 Przyjęto wymianę starych żarówek o mocy 40W na odpowiedniki ledowe dające średnio 53,3% redukcji emisji. Efekt emisyjny to wyliczone średnie zużycie energii przez stare żarówki pomniejszone o różnicę wynikającą z zastosowania nowych żarówek energooszczędnych* współczynnik CO 2 dla energii elektrycznej (0,982). - suma-840 000,00---273,92-268,99--

28 Zadania i środki na okres objęty planem – samorząd Lp.Rodzaj działania Koszt działania w zł Podmiot odpowiedzialny Beneficjent Źródło finansowania Efekt energetyczny w MWh/rok Sposób wyliczenia efektu energetycznego Efekt emisyjny w MgCO 2 /rok Sposób wyliczenia efektu emisyjnego Ilość energii wytworzona z OZE w MWh 1234567891011 4Modernizacja i budowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej 4.1 Wymiana 40 sztuk istniejących pomp w hydroforniach – przepompowniach ścieków na nowe energooszczędne 420 000,00Gmina Lipka budżet gminy, WRPO 2014-2020 2A14c 11,05 Na podstawie danych zawartych w bazie danych obliczono zużycie energii. Planowane działanie to redukcja o 15% obliczonej energii 10,85 Na podstawie danych zawartych w bazie danych obliczono emisję. Efekt emisyjny to 15% obliczonej emisji - suma-420 000,00---11,05-10,85--

29 Zadania i środki na okres objęty planem – samorząd Lp.Rodzaj działania Koszt działania w zł Podmiot odpowiedzialny Beneficjent Źródło finansowania Efekt energetyczny w MWh/rok Sposób wyliczenia efektu energetycznego Efekt emisyjny w MgCO 2 /rok Sposób wyliczenia efektu emisyjnego 12345678910 5Działania w zakresie transportu 5.1 Przebudowa dróg gminnych z nawierzchni gruntowej utwardzonej na nawierzchnie asfaltową w ilości 15 km 8 000 000,00Gmina Lipka budżet gminy, WRPO 2014- 2020 2A14c 72 Założono, że ok. 50 pojazdów/d przejedzie zakładaną trasę płynniej, oszczędzając 1% paliwa. 19 Założono, że ok. 50 pojazdów/d przejedzie zakładaną trasę płynniej, oszczędzając 1% paliwa. 5.2 Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 10 km 4 000 000,00Gmina Lipka budżet gminy, WRPO 2014- 2020 2A14c 43 Założono, że ok. 30 pojazdów/d przejedzie zakładaną trasę płynniej, oszczędzając 1% paliwa. 12 Założono, że ok. 30 pojazdów/d przejedzie zakładaną trasę płynniej, oszczędzając 1% paliwa. 5.3 Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ilości 5 km 4 000 000,00Gmina Lipka budżet gminy, WRPO 2014- 2020 2A14c 29 Założono, że ok. 20 pojazdów/d przejedzie zakładaną trasę płynniej, oszczędzając 1% paliwa. 8

30 Zadania i środki na okres objęty planem – samorząd Lp.Rodzaj działania Koszt działania w zł Podmiot odpowiedzialny Beneficjent Źródło finansowania Efekt energetyczny w MWh/rok Sposób wyliczenia efektu energetycznego Efekt emisyjny w MgCO 2 /rok Sposób wyliczenia efektu emisyjnego 12345678910 1Działania w zakresie transportu 5.4 Wymiana samochodu strażackiego w ilości 1 szt. 1 200 000,00Gmina Lipka budżet gminy, WRPO 2014- 2020 2A14c 389 Obliczono zużycie energii, zakładając obecne zużycie paliwa przez pojazd ok. 30L/100 km. Efekt energetyczny obliczono przyjmując redukcję zużycia paliwa o 50% 104 Obliczono emisję, zakładając obecne zużycie paliwa przez pojazd ok. 30L/100 km. Efekt emisyjny obliczono przyjmując redukcję zużycia paliwa o 50% suma-17 200 000---533-142-

31 Zadania i środki na okres objęty planem – społeczeństwo Lp.Rodzaj działania Koszt działania w zł Podmiot odpowiedzialny Beneficjent Źródło finansowania Efekt energetyczny w MWh/rok Sposób wyliczenia efektu energetycznego Efekt emisyjny w MgCO 2 /rok Sposób wyliczenia efektu emisyjnego 12345678910 1 1.1 Montaż ok. 200 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych, gmina Lipka 3 600 000,00mieszkańcy RPO W, NFOŚ: GW, Prosument, Pożyczka/Dot acja 380,00 Obliczono moc instalacji na podstawie powierzchni pod instalację. Moc 1 instalacji 3 kW pozwala uzyskać ok. 1,9 MWh energii. 373,16 Emisja wyliczona ze współczynnika CO2 dla energii elektrycznej nie produkowanej lokalnie i ilości wyprodukowane j energii z OZE (0,982 Mg / MWh) 1.2 Montaż ok. 100 paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych, gmina Lipka 3 800 000,00mieszkańcy WRPO, NFOŚ: GW, Prosument, Pożyczka/Dot acja 532,00 Obliczono moc instalacji na podstawie powierzchni pod instalację. Moc 1 instalacji 3 kW pozwala uzyskać ok. 2,8 MWh energii. 522,42 Emisja wyliczona ze współczynnika CO2 dla energii elektrycznej nie produkowanej lokalnie i ilości wyprodukowane j energii z OZE (0,982 Mg / MWh)

32 Zadania i środki na okres objęty planem – społeczeństwo Lp.Rodzaj działania Koszt działania w zł Podmiot odpowiedzialny Beneficjent Źródło finansowania Efekt energetyczny w MWh/rok Sposób wyliczenia efektu energetycznego Efekt emisyjny w MgCO 2 /rok Sposób wyliczenia efektu emisyjnego 12345678910 1 1.3 Montaż kolektorów słonecznych Wipol Sp. z o.o. 40 000,00 Wipol Sp. z o.o. WRPO, NFOŚ: GW, Prosument, Pożyczka/Dot acja 5,60 Założono zabudowę o mocy 6 kW dla budynku Przyjęto w obliczeniach, że 1 kW pozwala uzyskać ok. 0,93 MWh energii. 5,50 Emisja wyliczona ze współczynnika CO2 dla energii elektrycznej nie produkowanej lokalnie i ilości wyprodukowane j energii z OZE (0,982 Mg / MWh) suma-7 480 000,00---923,20-906,58-

33 Zadania i środki na okres objęty planem – społeczeństwo Lp.Rodzaj działania Koszt działania w zł Podmiot odpowiedzialny BeneficjentŹródło finansowania Efekt energetyczny w MWh/rok Sposób wyliczenia efektu energetycznego Efekt emisyjny w MgCO 2 /rok Sposób wyliczenia efektu emisyjnego 12345678910 2Modernizacja źródeł ciepła 2.1 Wspomaganie c.o. Wipol Sp. z o.o. 40 000,00Wipol Sp. z o.o. środki funduszu unijnego, kredyty preferencyjne 8,15 Przyjęto modernizację kotła biomasowego o sprawności około 50% na kocioł biomasowy (pelet) o sprawności około 80% - (średnia ilość paliwa na kocioł 8 Mg peletu). Takie rozwiązanie daje oszczędność energii finalnej w ilości 8 MWh. 0,00 Przyjęto modernizację kotła biomasowego o sprawności około 50% na kocioł biomasowych (pelet) o sprawności około 80% - (średnia ilość paliwa na kocioł 8 Mg peletu). Emisja CO 2 z biomasy = 0 Mg Suma-40 000,00---8,15-0,00-

34 Zadania i środki na okres objęty planem – społeczeństwo Lp.Rodzaj działania Koszt działania w zł Podmiot odpowiedzialny BeneficjentŹródło finansowania Efekt energetyczny w MWh/rok Sposób wyliczenia efektu energetycznego Efekt emisyjny w MgCO 2 /rok Sposób wyliczenia efektu emisyjnego 12345678910 3Termomodernizacja domów 3.1 Termomoderni zacja 90 budynków w sektorze społeczeństwa 9 000 000,00 Gmina, mieszkańcy, firmy Mieszkańcy NFOŚiGW, Prosument, WFOŚiGW – budżet gminy, RPO, Fundusz Termomoderni zacji 1200,60 Przyjęto, że średnio w budynku do ogrzewania zużywa się 4 Mg węgla na rok. Ilość wyprodukowanego ciepła = 4*90*6,67 MWh/1Mg węgla = 2401,2 MWh. Redukcja zużycia ciepła o 50% = 2401,2 MWh * 50% = 1200,6 MWh. 425,01 Przyjęto, że średnio w budynku do ogrzewania zużywa się 4 Mg węgla na rok. Emisja CO 2 = 4*90*6,67 MWh/1Mg węgla *0,354 CO2/MWh = 850,02 Mg CO 2. Redukcja emisji o 50% = 850,02 MWh * 50% = 425,01 Mg suma-9 000 000,00---1200,60-425,01-

35 Dziękuję za uwagę Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. www.pgksa.pl


Pobierz ppt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipka Pomorska Grupa Konsultingowa S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google