Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie realizacji projektu „Uczeń Online” grupy pierwszej realizowanego w Zespole Szkół nr3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach w latach 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie realizacji projektu „Uczeń Online” grupy pierwszej realizowanego w Zespole Szkół nr3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach w latach 2010."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie realizacji projektu „Uczeń Online” grupy pierwszej realizowanego w Zespole Szkół nr3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach w latach 2010 – 2013 opiekun projektu : Barbara Melon

2 Założenia i cele projektu Projekt skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem projektu było rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach tematycznych kół naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego. Projekt „Uczeń online” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. Jednym z celów projektu było zapoznanie uczniów i nauczycieli z możliwościami nowoczesnej platformy e-learningowej supermemo.net oraz wykorzystanie jej do realizacji głównych celów i zadań edukacyjnych. Zespół Szkół Numer 3 w Wiskitkach przystąpił do projektu w celu poprawy i doskonalenia umiejętności matematycznych uczniów, również pod kątem przygotowania do matury.

3 Metoda Supermemo Supermemo to wspierana komputerowo metoda szybkiej nauki, opracowana na podstawie wieloletnich badań naukowych nad mechanizmami zapamiętywania informacji. Podstawowym założeniem metody Supermemo jest optymalizacja powtórek przerobionego materiału i dostosowanie procesu nauki do możliwości i wymagań każdego użytkownika. Aby skutecznie wspomóc zapamiętywanie, algorytm Supermemo ustala harmonogram powtórek indywidualnie dla każdego użytkownika, w zależności od tego jak radzi on sobie z zapamiętywaniem poszczególnych informacji. Powtórka wyznaczana jest na dzień, w którym informacja jest już bliska zapomnienia. Pozwala to na skuteczne utrwalenie w pamięci przerobionego materiału jednocześnie minimalizując czas spędzony na naukę.

4 Zalety systemu supermemo.net 24- godzinny dostęp do materiałów szkoleniowych uczniowie swobodnie wybierają czas i miejsce nauki możliwość organizowania nauki samodzielnej i w grupach indywidualny system powtórek stały monitoring i kontrola postępów ucznia nowoczesne technologie multimedialne możliwość samodzielnego tworzenia kursów funkcjonalność forum

5 Przygotowania do realizacji projektu Pierwszym krokiem w fazie przygotowawczej było uczestnictwo opiekuna projektu w szkoleniu zorganizowanym przez biuro projektu, które pozwoliło na zapoznanie się z: Ogólnymi zasadami realizacji projektu. Wymogami formalnymi stawianymi wobec szkoły, opiekuna i uczestników projektu. Zakresem zadań i obowiązków opiekuna (w tym sprawozdawczości) i uczniów. Zasadami rekrutacji uczestników. Zasadami działania platformy e-learningowej i możliwościami wykorzystania jej do realizacji zadań projektu. Po powrocie ze szkolenia, w listopadzie 2010 przystąpiłam do rekrutacji uczestników projektu, zapoznałam ich z jego celami i zadaniami oraz ustaliłam harmonogram zajęć.

6 Uczestnicy projektu Uczestnikami projektu było 12 uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego Zespołu Szkół nr3 w Wiskitkach. Zrekrutowana młodzież miała ogromne zaległości z matematyki z wcześniejszych etapów kształcenia. Nadrzędnym celem stało się nadrabianie zaległości i utrwalanie oraz doskonalenie bieżącego materiału na dodatkowych zajęciach z matematyki w ramach projektu. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach w pracowni matematycznej oraz w pracowni informatycznej na platformie supermemo.net. Wspólna praca w ramach projektu i nowoczesne metody e-learningowe przyczyniały się do aktywności uczniów, integracji grupy a to sprzyjało uzyskiwaniu lepszych ocen z matematyki i motywowało ich do dalszej systematycznej, wytężonej pracy.

7 Zadania dla uczniów Zadania dla uczestników projektu to: udział w dodatkowych zajęciach szkolnych z matematyki– 2 godz. w tygodniu nauka na platformie www.supermemo.netwww.supermemo.net tworzenie własnych kursów – 6 kursów w całym okresie realizacji projektu udział w wycieczkach naukowych na wyższe uczelnie Uczniowie mieli również możliwość udziału w konkursie na najlepszy kurs w obozie naukowym dla najlepszych uczniów (Z pierwszej grupy wzięło w nim udział 2 uczniów)

8 Zadania dla szkolnego opiekuna projektu Zadania dla opiekuna koła naukowego: przygotowanie planu pracy koła naukowego prowadzenie rekrutacji uczniów do szkolnego koła naukowego nadzór nad wypełnianiem dokumentów rekrutacyjnych przez uczniów prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach szkolnego koła naukowego opracowanie scenariuszy zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu (minimum 1 scenariusz w semestrze) współpraca z koordynatorem merytorycznym koła matematyczno- fizycznego w zakresie wszelkich działań prowadzonych w ramach szkolnego koła naukowego uczestnictwo w szkoleniach dla opiekunów szkolnych kół naukowych nadzór nad publikowaniem przez uczniów materiałów multimedialnych na platformie supermemo.net uczestniczenie w wyjazdach na wyższe uczelnie prowadzenie dokumentacji prowadzonych zajęć (dziennik) w wersji papierowej i elektronicznej

9 Formy realizacji zadań Nauczanie matematyki Praca na platformie supermemo.net Udział w wycieczkach na wyższe uczelnie Udział w obozie naukowym W ramach projektu uczniowie z grupy pierwszej, w latach 2010-2013 wzięli udział w 230 godzinach zajęć dydaktycznych.

10 Nauczanie matematyki Na dodatkowych zajęciach z matematyki zrealizowałam następujące tematy: Potęgi, działania na potęgach. Wyrażenia algebraiczne. Wzory skróconego mnożenia i ich zastosowanie. Pierwiastki i działania na nich. Logarytmy i działania na nich. Działania w zbiorze liczb N, C, W, NW. Procenty, obliczenia procentowe. Rozwiązywanie równań i nierówności liniowych. Wartość bezwzględna, równania i nierówności z wartością bezwzględną. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. Funkcje i ich własności. Przekształcenia wykresów funkcji. Funkcje liniowe. Warunek prostopadłości i równoległości prostych.

11 Nauczanie matematyki – c.d. Graficzne i algebraiczne rozwiązywanie układów równań liniowych. Funkcja kwadratowa. Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych. Wielomiany. Rozwiązywanie równań wielomianowych. Funkcje wymierne. Rozwiązywanie równań wymiernych. Ciągi, ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny. Wielokąty, pola i obwody wielokątów. Geometria analityczna – odległość między dwoma punktami, współrzędne środka odcinka, równanie okręgu. Elementy kombinatoryki. Rachunek prawdopodobieństwa – klasyczna definicja prawdopodobieństwa, określenie prawdopodobieństwa za pomocą „drzewa.” Elementy statystyki – średnia arytmetyczna, średnia ważona, mediana, moda, wariancja, odchylenie standardowe.

12 Zajęcia w pracowni matematycznej

13 Prawda, jaka jestem grzeczna, pilna i pracowita ? I nie tylko ja…

14 Na zajęciach w pracowni matematycznej często korzystaliśmy z możliwości jakie daje nowoczesny sprzęt multimedialny

15 technika ułatwia życie…

16 Technika nie zastąpi jednak w pełni tablicy…

17 Praca na platformie e-learningowej Na początku projektu zapoznałam uczniów z platformą, metodami pracy na niej i jej możliwościami. Umożliwiło to ich samodzielną pracę na platformie. Uczniowie tworzyli kursy matematyczne z różnych działów matematyki. Kursy te dawały możliwość sprawdzenia i doskonalenia wiedzy matematycznej innym użytkownikom platformy. Praca przy tworzeniu kursów wymagała od ucznia dogłębnego poznania określonego działu matematyki a tym samym przyczyniała się do utrwalenia wiedzy lub uzupełnienia braków. Uczniowie mieli możliwość korzystania z kursów utworzonych przez innych użytkowników platformy. Uczniowie mieli również możliwość korzystania z kursów udostępnionych przez supermemo.net

18 Zajęcia w pracowni komputerowej

19 Uczniowie chętnie pracowali na platformie e-learningowej, tworzyli własne kursy

20 Wycieczki na wyższe uczelnie Uczniowie uczestniczyli w następujących wycieczkach: Do Warszawy dnia 18.04.2011 – zajęcia zorganizowane w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – wykład „Konflikty Międzynarodowe” Do Torunia dnia 22.03.2012 – zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Do Kalisza dnia 20.03.2013 – zajęcia na UAM – „Wisława Szymborska (nie) poważna”

21 Wycieczka do Warszawy dnia 18.04.2011 do Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

22 Pamiątkowe zdjęcie po wykładzie „Konflikty Międzynarodowe”…

23 Czas na chwilę relaksu… Pamiątkowe zdjęcie przy kolumnie Zygmunta

24 Fajna wycieczka…

25 Po zwiedzaniu starówki – czas na chwilę odpoczynku

26 Wszystko co fajne kiedyś się kończy…

27 Wycieczka na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 22.03.2012 Uczniowie wzięli udział w zwiedzaniu uczelni, zajęciach dydaktycznych, w prezentacjach i doświadczeniach chemicznych

28 Wycieczka na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Kaliszu 20.03.2013 Budynek uczelni

29 Sala wykładowa UAM w Kaliszu Uczestnicy wycieczki słuchają wykładu „Wisława Szymborska (nie) poważna”

30 Po ciekawym wykładzie trzeba jednak coś zjeść…

31 Uczestnictwo w obozie naukowym w Białym Dunajcu W obozie naukowym w Białym Dunajcu w dniach 14-25 sierpnia 2011 uczestniczyło dwóch moich uczniów. W trakcie obozu uczestniczyli w warsztatowych zajęciach edukacyjnych w grupach z różnych przedmiotów (matematyka, chemia, fizyka). Uczestniczyli również w wielu atrakcyjnych wycieczkach (Kraków, Zakopane, Morskie Oko, Słowacja Uczestniczyli w pieszych wycieczkach w góry Nie zabrakło także rozrywki – dyskoteki, ogniska

32 Zajęcia z matematyki

33 Zajęcia z chemii

34 Wycieczka do Krakowa

35 Wycieczki górskie

36

37 Efekty realizacji projektu Realizacja projektu związana była z dużym zaangażowaniem wielu osób i instytucji. Korzyści wynikające z jego realizacji były wieloaspektowe i perspektywiczne Dla szkoły Dla ucznia Dla opiekuna

38 Pozyskanie sprzętu dla szkoły W grudniu 2010r. otrzymaliśmy sprzęt dla szkoły do wykorzystania i uatrakcyjnienia zajęć w ramach projektu: Kamera Aparat fotograficzny Dyktafon Urządzenie wielofunkcyjne – drukarka, skaner, ksero Projektor Netbook W 2012 roku otrzymaliśmy tablet

39 Gadżety dla uczniów Każdy uczeń- uczestnik projektu- otrzymał: podkładkę pod mysz z wejściami USB komplet przyborów do pisania – długopis i ołówek USB 2 GB z bransoletką

40 Efekty dydaktyczne dla uczniów Poprzez udział w projekcie uczniowie uzyskali dostęp do najnowocześniejszych technologii e-learningowych wspierających naukę uczniów. Uczniowie poznali zasady i zalety funkcjonowania platformy, nauczyli się z niej korzystać i dzięki niej podnosili swoje umiejętności matematyczne co przyczyniało się również do uzyskania lepszych ocen z matematyki. Udział uczniów w naukowych wycieczkach na wyższe uczelnie dał im możliwość poszerzenia horyzontów myślowych, zdobycia różnorodnych elementów wiedzy, także z innych dziedzin nauki i innej problematyki oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania wyższych uczelni. Wizyty w wyższych uczelniach przyczyniały się niewątpliwie do wzmacniania aspiracji edukacyjnych uczniów. Dodatkowe zajęcia z matematyki umożliwiły uczniom nadrobienie zaległości z wcześniejszych etapów edukacyjnych, doskonalenie umiejętności z bieżącego materiału a tym samym uzyskanie lepszych wyników w nauce matematyki. Zajęcia te stanowiły wzmacniający element procesu przygotowania do matury.

41 Efekty dla szkoły Pozyskanie nowoczesnego sprzętu Lepsze wyniki uczniów z matematyki Zdobycie doświadczenia w poznaniu procedur, wdrażaniu i realizacji projektów unijnych Promocja szkoły w regionie i w całym kraju, poprzez podkreślenie aktywnego udziału w inicjatywach finansowanych ze środków Unii Europejskiej i zdobywanie doświadczeń przydatnych w realizacji kolejnych projektów

42 Efekty dla nauczyciela - opiekuna projektu Zapoznałam się z pracą na platformie e- learningowej Zdobyłam nowe doświadczenia przy realizacji projektów unijnych zarówno od strony formalnej jak też merytorycznej Miałam możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami – uczestnikami projektu

43 Wręczenie dyplomów za udział w projekcie przez panią dyrektor

44 Za dobrą pracę należy się nagroda, czyż nie? Tym miłym akcentem zakończyliśmy realizację projektu

45 Opracowała: Barbara Melon opiekun projektu w Zespole Szkół nr3 w Wiskitkach listopad 2013


Pobierz ppt "Podsumowanie realizacji projektu „Uczeń Online” grupy pierwszej realizowanego w Zespole Szkół nr3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach w latach 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google