Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KlasaIIIIIIIVVVI Liczba uczniów ogółem9465117 Liczba uczniów klasyfikowanych9465117 Liczba uczniów bez ocen/punktów niedostatecznych 9465117.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KlasaIIIIIIIVVVI Liczba uczniów ogółem9465117 Liczba uczniów klasyfikowanych9465117 Liczba uczniów bez ocen/punktów niedostatecznych 9465117."— Zapis prezentacji:

1

2 KlasaIIIIIIIVVVI Liczba uczniów ogółem9465117 Liczba uczniów klasyfikowanych9465117 Liczba uczniów bez ocen/punktów niedostatecznych 9465117

3

4

5

6 Nie opuścili ani jednego dnia: Jan Kędzierski kl. 2, Jacek Markus kl. 2, Weronika Wysocka kl. 3, Mateusz Słoma kl. 4, Ewelina Polak kl. 4, Aleksandra Bońska kl.5, Patrycja Wysocka kl. 6.

7 Wychowawcą oddziału przedszkolnego 3 i 4-latków jest pani Katarzyna Wyszyńska. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 16 dzieci w wieku od 3-4 lat (siedmioro trzylatków, dziewięcioro czterolatków). W grupie jest 9 chłopców i 7 dziewczynek. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Wychowawcą oddziału przedszkolnego 5 i 6-latków jest pani Małgorzata Olejniczak. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 8 dzieci ( sześcioro sześciolatków i dwoje siedmiolatków). W grupie jest 5 chłopców i 3 dziewczynki.

8 Klasa I Wychowawcą jest pani Ewa Gawryszczak. Klasa liczy 9 uczniów (6 dziewczynek i 3 chłopców). 27 października do klasy dołączył Patryk Boroski, a 12 listopada Krystyna Wyszyńska. Do najlepszych uczniów w klasie należą: Miłosz Dziedzic, Zuzanna Gajda, Miłosz Kuciński i Klaudia Markus. Klasa II Wychowawcą jest pani Ewa Kobierecka. Klasa liczy 4 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 2 chłopców. Najlepszą uczennicą jest Magdalena Karczewska. Klasa III Wychowawcą jest pani Agnieszka Milczarek. Klasa liczy 6 uczniów, w tym są 3 dziewczynki i 3 chłopców. Najlepszą uczennicą jest Weronika Wysocka.

9 Klasa IV Wychowawcą jest pani Agnieszka Milczarek. Klasa liczy 5 uczniów, w tym są 2 dziewczynki i 3 chłopców. Najlepsi uczniowie w tej klasie to: Magdalena Królik (średnia 5,0) i Bartosz Walczak (średnia 5,0). Klasa V Wychowawcą jest pani Ewa Gawryszczak. Klasa liczy 11 uczniów (2 dziewczynki i 9 chłopców). Najlepszą uczennicą w klasie jest Aleksandra Bońska ze średnią ocen - 4,82. Klasa VI Wychowawcą jest pani Beata Brzozowska. Klasa liczy 7 uczniów (4 chłopców i 3 dziewczynki). Najlepsze uczennice to: Alicja Wojda – średnia ocen 5,0 oraz Patrycja Wysocka – średnia 5,0.

10 Od września roku szkolnego 2014/15 w oddziale przedszkolnym jest kontynuowany projekt edukacyjny dla dzieci 5 - 6 letnich,,Uczymy się czytać przez zabawę”. W realizacji tej innowacji pedagogicznej są wykorzystywane różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem działań w zespole i z jednostką. Wdrażanie programu daje możliwości wykorzystania wrodzonych umiejętności każdego dziecka, jego wiedzy i możliwości. Treści programowe projektu realizowane są w trakcie codziennej pracy oddziału przedszkolnego, do którego uczęszczają dzieci. Ich celem jest stymulowanie rozwoju aktywności przedszkolaków poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych; wyzwalanie pozytywnych emocji u dziecka; rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości; czytanie globalne wyrazów; utrwalanie zapisów swoich imion; rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem; stymulowanie aktywności dzieci. W ramach dotychczasowych zajęć dzieci potrafią: odczytać własne imię i rozpoznać je wśród innych; dokonać syntezy własnego imienia z sylab bądź z głosek; odczytać imię kolegi; ułożyć swoje imię z rozsypanki literowej wg wzoru i z pamięci; odszukać i zaznaczyć wskazane przez nauczycielkę litery w swoim imieniu; rozpoznawać większość liter alfabetu; dokonać analizy i syntezy prostych wyrazów; podzielić wyraz na sylaby; wyróżnić głoskę w nagłosie i wygłosie; globalnie rozpoznawać nazwy poznanych wyrazów. Czytają proste wyrazy i zdania.

11 W klasie I od września prowadzony jest projekt edukacyjny dla pierwszego etapu kształcenia pt. „Z literkami za pan brat”. Jest on kontynuacją projektu „Uczymy się czytać przez zabawę” zrealizowanego w grupie 5 - i 6-latków w roku ubiegłym. W ramach zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności w zakresie czytania i pisania, wzbogacają słownik, rozwijają mowę, doskonalą umiejętność czytelnego i estetycznego pisma. Ćwiczenia z projektu realizowane są dwa razy w tygodniu. Na początkowych zajęciach uczniowie pracowali w oparciu o swoje wizytówki ze swoim imieniem i nazwiskiem – rozpoznawali wizytówkę swoją, kolegów i koleżanek z klasy, nazywali litery w swoim imieniu i nazwisku, układali imię i nazwisko z rozsypanki literowej z pomocą i bez pomocy wizytówki, wyszukiwali litery z imienia i nazwiska w alfabecie (na ścianie liter) oraz układali z nich wyrazy i sylaby. Poza tym uczniowie wykonują dodatkowe ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę słuchową (sylaba, głoska, spółgłoska, samogłoska). Układają zdania z rozsypanek wyrazowych, doskonalą technikę pisania z wykorzystaniem dodatkowych kart pracy i w zeszytach oraz dodatkowych książeczkach. Czytają teksty o wyższym stopniu trudności. Korzystają z zasobów biblioteki szkolnej.

12 Sprawozdanie z terapii logopedycznej - Anna Jagoda -logopeda W pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015 w terapii logopedycznej uczestniczyło 28 dzieci, w tym 14 wychowanków Oddziałów Przedszkolnych (dziewięcioro 3,4-latków oraz pięcioro 5,6-latków) oraz 14 uczniów klas I-VI. Przeprowadzone we wrześniu diagnozy logopedyczne umożliwiły dokonanie rozpoznań w zakresie zaburzeń rozwoju mowy i wyłoniły dzieci, dla których udział w zajęciach logopedycznych jest konieczny. Badania logopedyczne sprawdzały: budowę i sprawność narządów artykulacyjnych, funkcje oddechowe, słuch (orientacyjne badanie słuchu), nadawanie i rozumienie mowy (w zależności od wieku dziecka) oraz sprawność artykulacyjną – występujące wady wymowy. Z diagnoz logopedycznych wynika, iż najczęstszą wadą wymowy u dzieci jest seplenienie (w obrębie głosek trzech szeregów: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż), pojawiają się także nieprawidłowości w wymowie głosek wargowo-zębowych: f, w, tylnojęzykowych: k, g, nieprawidłowa wymowa głoski l oraz r, a także elementy mowy bezdźwięcznej. Dzieci uczestniczące w terapii logopedycznej są podzielone na grupy (według określonych wad wymowy) i uczestniczą w zajęciach raz w tygodniu. Metody pracy i pomoce logopedyczne wykorzystywane podczas spotkań są dostosowywane do indywidualnych potrzeb związanych z danym zaburzeniem artykulacyjnym oraz psychofizycznych możliwości dzieci.

13 Każde dziecko ma założony zeszyt, w którym umieszcza się materiały dla rodziców (wraz z instrukcjami) do ćwiczeń utrwalających wymowę i prawidłowe nawyki artykulacyjne. Rodzice zawsze mają możliwość wymienienia się uwagami na temat prowadzonej terapii i jej efektów podczas spotkań w szkole oraz telefonicznie lub w formie e-mailowej. Zdarza się, że rodzice są zapraszani na zajęcia, zwłaszcza gdy terapia logopedyczna nie przynosi spodziewanych efektów. Każdy rodzic ma także możliwość zawsze uczestniczyć w terapii wraz z dzieckiem. Rodzice są poinformowani, że polepszenie jakości wymowy u ich dziecka zależy w dużej mierze od codziennych ćwiczeń w domu i współpracy na linii: rodzic-logopeda. Celem prowadzonej terapii logopedycznej jest przede wszystkim wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy oraz usuwanie wadliwej artykulacji, jak również wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego.

14 Podczas zajęć dzieci:  usprawniają motorykę narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego)  obserwują i naśladują konkretne ruchy artykulacyjne - dzięki którym prawidłowe brzmienie zdeformowanych lub opuszczanych do tej pory głosek jest wywoływane, a prawidłowa artykulacja się utrwala;  uczą się prawidłowego sposobu oddychania- jest to istotne nie tylko ze względu na poprawne mówienie, ale również wpływa na sprawność aparatu artykulacyjnego;  kształtują słuch fonematyczny – dzieci uczą się słuchowo różnicować dźwięki podobnie brzmiące, co jest i będzie, w późniejszym etapie szkolnym, niezbędne dla właściwego rozumienia wypowiedzi słownych;  wzbogacają słownictwo i ćwiczą rozumienie wypowiedzi – mały zasób słownictwa ogranicza dziecko zarówno w nadawaniu, jak i odbieraniu mowy;  utrwalają prawidłową wymowę – by uzyskać staranną wymowę, w takim stopniu, jaki jest realny do osiągnięcia na danym etapie rozwoju dziecka.


Pobierz ppt "KlasaIIIIIIIVVVI Liczba uczniów ogółem9465117 Liczba uczniów klasyfikowanych9465117 Liczba uczniów bez ocen/punktów niedostatecznych 9465117."

Podobne prezentacje


Reklamy Google