Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie WIPO dla Promocji Własności Intelektualnej w Krajach w Trakcie Transformacji Ekonomicznej Marzec 14, 2008, Warszawa Michal SVANTNER Acting Director.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie WIPO dla Promocji Własności Intelektualnej w Krajach w Trakcie Transformacji Ekonomicznej Marzec 14, 2008, Warszawa Michal SVANTNER Acting Director."— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie WIPO dla Promocji Własności Intelektualnej w Krajach w Trakcie Transformacji Ekonomicznej Marzec 14, 2008, Warszawa Michal SVANTNER Acting Director Division for Certain Countries in Europe and Asia World Intellectual Property Organization

2 Intellectual Property Protection Strength of intellectual property protection If weak - foreign investors are discouraged Ochrona Własności Intelektualnej Siła ochrony własności intelektualnej Jeżeli słaba – zagraniczni inwestorzy są zniechęcani

3 Brain Drain – Brain Gain Attract and retain talented human capital Measures to reduce brain drain (research facilities, grants, venture funds, as part of IP strategic planning…) Nation branding… EC: committed in 2003 nearly 1.6 billion EUR to induce local scientists to remain in the EU Odpływ talentu – przypływ talentu Przyciągać i zatrzymać utalentowany kapitał ludzki Sposoby na powstrzymanie odpływu talentu (instytucje wynalazcze, granty, strategiczne planowanie systemu własności intelektualnej Promocja kraju Komisja Europejska przeznaczyła prawie 1.6 bil. EUR by zachęcić lokalnych naukowców by pozostali w UE

4 Intellectual Property: A Multifunctional Tool Engine A MACROECONOMIC tool to enhance economic and social development policies A MICROECONOMIC tool to bring value to a business enterprise Własność Intelektualna – Wielofunkcyjne narzędzie Macroeconomiczne narzędzie to podnoszenia ekonomicznego i socjalnego rozwoju Microeconomiczne narzędzie, które przynosi wartość każdemu przedsięwzięciu biznesowemu

5 Intellectual Property Can Bring Value to Your Business IP is an Asset (whose value can be appraised and that can be sold, licensed or even used as a security for financing) IP can be used defensively against competitors IP can be used proactively as a marketing tool (in particular, to help develop, enhance and protect your brand) Własność Intelektualna Może Przynieść Znaczącą Wartość Twojej Firmie Dobra intelektualne jako aktywa (których wartość może być podniesiona i sprzedana, które mogą zostać licencjonowane a także użyte jako zabezpieczenie finansowe) Własność intelektualna może zostać użyta defensywnie przeciwko konkurencji Własność intelektualna może zostać użyta aktywnie jako narzędzie marketingowe (w szczególności aby pomóc rozwijać, podnosić wartość oraz chronić twoją markę.

6 Strategic Entrepreneurship and Innovation Entrepreneurship: –The discovery of profitable opportunities –The exploitation of profitable opportunities Firms that encourage entrepreneurship are: –Risk takers –Committed to innovation –Proactive in creating opportunities rather than waiting to respond to opportunities created by others Strategiczna Przedsiębiorczość oraz Innowacja Przedsiębiorczość: - Odkrywanie okazji przynoszących zysk - Eksploatacja okazji przynoszących zysk Firmy, które popierają przedsiębiorczość są: -Gotowe do ryzyka -Oddane innowacji -Aktywne w stwarzaniu okazji a nie jedynie reagujące na okazje stwarzane przez innych

7 WIPO Activities In Transition Countries Assistance to countries to further develop their IP systems Technical cooperation Training for different audience (national IP Offices, mid-high level governmental officials, managers, SMEs representatives, judges, attorneys, customs, police…..) Public awareness campaigns Exchange of information / Study Visits, etc. Działalność WIPO w Krajach w Trakcie Transformacji Ekonomicznej Pomoc dla krajów w dalszym rozwijaniu systemu własności intelektualnej Techniczna kooperacja Szkolenia dla różnych słuchaczy (narodowe Urzędy Własności Intelektualnej, średnio-wysokiego szczebla przedstawiciele rządowi, przedstawicieli SMEs, sędziowie, prawnicy, celnicy, policja...) Publiczne kampanie zwiększające świadomość o własności intelektualnej Wymiana informacji / wizyty naukowe, itd.

8 Conclusions IP is a “tool”, which can have a great impact on businesses and enterprises in their development, competitiveness, and success Successful use of IP depends on factors such as: –Existence of an effective IP system in a country –Level of IP awareness of the business community and the society as a whole –The existence of SMEs support institutions and infrastructure –Legal framework Wnioski Własność Intelektualna jest narzędziem, które może mieć wielki wpływ na biznes i przedsiębiorstwa w ich rozwoju, konkurencyjności oraz odniesionym sukcesie Umiejętne używanie własności intelektualnej zależy od wielu czynników: –Istnieniaa efektywnego systemu własności intelektualnej w danym kraju –Poziomu świadomości środowiska biznesowego i społeczeństwa o wwłasności intelektualnej –Istnienia infrastruktury oraz instytucji wspierających SMEs –Struktury prawnej

9 WIPO has been and will continue to play a major role in assisting the business community in countries in transition to enhance its competitiveness and growth WIPO odgrywało i będzie odgrywać bardzo ważną rolę w pomaganiu środowiskom biznesowym w krajach w trakcie transformacji ekonomicznej w podnoszeniu ich konkurencyjności oraz wzrostowi

10 THANK YOU / DZIĘKUJE Michal.Svantner@wipo.int www.wipo.int www.ompi.int


Pobierz ppt "Znaczenie WIPO dla Promocji Własności Intelektualnej w Krajach w Trakcie Transformacji Ekonomicznej Marzec 14, 2008, Warszawa Michal SVANTNER Acting Director."

Podobne prezentacje


Reklamy Google