Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Fundusz Spójności Unia Europejska Fundusz Spójności Kryteria wyboru przedsięwzięć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko I oś priorytetowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Fundusz Spójności Unia Europejska Fundusz Spójności Kryteria wyboru przedsięwzięć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko I oś priorytetowa."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Fundusz Spójności Unia Europejska Fundusz Spójności Kryteria wyboru przedsięwzięć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko I oś priorytetowa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 12 luty 2009 r. Toruń

2 Unia Europejska Fundusz Spójności PRAWO UNIJNE Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 10832006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 10802006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego późn. zmianami. 2016-06-29 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 2

3 Unia Europejska Fundusz Spójności PRAWO POLSKIE Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U.08. nr 216 poz. 1370) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) 2016-06-29 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 3

4 Unia Europejska Fundusz Spójności DOKUMENTY PROGRAMOWE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 7 grudnia 2007 r.) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja dokumentu 3.0 z 1 grudnia 2008 r.) Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 30 grudnia 2008 r. 2016-06-29 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 4

5 Unia Europejska Fundusz Spójności TRYBY WYBORU PROJEKTÓW W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziano następujące tryby wyboru projektów: tryb indywidualnytryb systemowytryb konkursowy 2016-06-29 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 5

6 Unia Europejska Fundusz Spójności TRYBY WYBORU PROJEKTÓW Tryb indywidualny Dotyczy projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, projekty wskazywane są przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący. Lista projektów, realizowanych w ramach krajowych programów operacyjnych, jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w formie obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Umieszczenie projektu na liście jako projektu podstawowego jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków finansowych w ramach budżetu programu na jego realizację. 2016-06-29 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 6

7 Unia Europejska Fundusz Spójności TRYBY WYBORU PROJEKTÓW Tryb konkursowy Dotyczy projektów wybieranych w trybie konkursowym. Projekty konkursowe wybierane są do dofinansowania w oparciu o kryteria formalne, kryteria merytoryczne I stopnia oraz kryteria merytoryczne II stopnia. 2016-06-29 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 7

8 Unia Europejska Fundusz Spójności NABORY WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM Ważne Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Ministerstwo Środowiska ogłosiło kolejne nabory wniosków do konkursów w sektorze środowisko w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009). Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu wynosi 200 000 000 euro (środki Funduszu Spójności). Wnioski należy składać w terminie od 16 lutego do 27 lutego 2009 r. W godzinach 9.00 – 15.00. 2016-06-29 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 8

9 Unia Europejska Fundusz Spójności ETAPY PRZEPROWADZANIA KONKURSU I. Ogłoszenie konkursu (regulamin konkursu określa IP) II. Nabór wniosków (WFOŚiGW/NFOŚiGW przyjmuje wniosek) III. Ocena wniosków (formalna i merytoryczna I oraz II stopnia) 2016-06-29WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń9

10 Unia Europejska Fundusz Spójności ETAPY PRZEPROWADZANIA KONKURSU IV. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu (Instytucja Pośrednicząc/Komisja Europejska) V. Ogłoszenie wyników konkursu VI. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów 2016-06-29WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń10

11 Unia Europejska Fundusz Spójności TRYB KONKURSOWY Uwaga Regulamin konkursu określa minimalną liczbę punktów (próg), uzyskanie której jest niezbędne do umieszczenia projektu na liście rankingowej. Projekt, który uzyska punktację poniżej ustalonego progu, zostaje odrzucony z konkursu. 2016-06-29WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń11

12 Unia Europejska Fundusz Spójności ALOKACJA ŚRODKÓW Ze środków Funduszu Spójności na finansowanie I osi priorytetowej PO IiŚ (działanie 1.1) w latach 2007 – 2013 (15) przeznaczono 2 784 mln euro. W dotychczas ogłoszonych 4 edycjach konkursowych dla działania 1.1 kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wyniosła ogółem 1 000 mln euro (Fundusz Spójności). 2016-06-29 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 12

13 Unia Europejska Fundusz Spójności CEL I DZIAŁANIA PRIORYTETU I Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Cel działania: Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Działanie: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 2016-06-29 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 13

14 Unia Europejska Fundusz Spójności PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW Wsparcie uzyskają projekty dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W przypadku gdy beneficjent będzie się starał o uzyskanie dofinansowania na budowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji deszczowej konieczne jest, aby jej zakres stanowił jedynie element uzupełniający dla całości projektu zorientowanego na poprawę sytuacji ściekowej na danym terenie. W ramach działania do wsparcia kwalifikują się projekty, które spełniają warunek, w którym ponad 50 % kosztów całkowitych dotyczy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. 2016-06-29 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 14

15 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria Formalne Merytoryczne I stopnia Merytoryczne II stopnia Kryteria mają zastosowanie do projektów wybieranych w trybach: indywidualnym, konkursowym 2016-06-29WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń15

16 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW I. Kryteria formalne 1. Wniosek złożony w terminie. 2. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu. 3. Wniosek wypełniony jest w języku polskim. 4. Zgodność okresu realizacji z okresem programowym. 5. Kompletność wniosku. 6. Wniosek posiada komplet załączników. 7. Zgodność z POIiŚ i ze,,Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ”. 8. Strategiczny charakter projektu. 9. Skala oddziaływania projektu (ponadregionalna i krajowa). 10. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie. 2016-06-29WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń16

17 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW I. Dodatkowe kryteria formalne 11. Wielkość aglomeracji powyżej 15000 RLM 12. Wskaźnik koncentracji 13. Zgodność z KPOŚK 14. Gotowość techniczna projektu do realizacji 15. Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej 16. Jeden beneficjent 2016-06-29WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń17

18 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW II. Kryteria merytoryczne I stopnia 1. Wielkość aglomeracji (w RLM) 2. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 3. Budowa/rozbudowa kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej - RLM, którym zapewniona zostanie możliwość przyłączenia 3a Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków 4. Modernizacja kanalizacji sanitarnej / ogólnospławnej – liczba kilometrów sieci kanalizacji wymagająca modernizacji (w km) 5. Wskaźnik koncentracji (w Mk/km) 6. Przygotowanie projektu 2016-06-29WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń18

19 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 2016-06-29WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń19 1. Wielkość aglomeracji (w RLM)

20 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 2016-06-29WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń20 2. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

21 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 3. Budowa/rozbudowa kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej - RLM, którym zapewniona zostanie możliwość przyłączenia

22 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 3a Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń (Punkty dla kryterium 3 i 3a przyznawane są łącznie, tj. ilość punktów mnożymy przez % kosztu inwestycyjnego kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w stosunku do łącznych kosztów inwestycyjnych oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej).

23 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 4. Modernizacja kanalizacji sanitarnej / ogólnospławnej – liczba kilometrów sieci kanalizacji wymagająca modernizacji (w km)

24 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 5. Wskaźnik koncentracji (Mk/km) WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń

25 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 5. Wskaźnik koncentracji (w Mk/km)

26 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 6. Przygotowanie projektu WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń (w przypadku gdy projekt spełnia obydwa kryteria (ma w 100 % uregulowaną własność gruntów dla projektów punktowych i 50 % dla projektów liniowych) maksymalna liczba punktów wynosi 1. Jeśli projekt nie spełnia żadnego kryterium – liczba punktów wynosi 0).

27 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 6. Przygotowanie projektu WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń

28 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 6. Przygotowanie projektu WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń

29 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 6 Przygotowanie projektów WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń

30 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 6. Przygotowanie projektu WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń

31 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 7. Położenie infrastruktury kanalizacyjnej WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń

32 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Maksymalna punktacja 61 Projekt zostaje skierowany do dalszej oceny merytorycznej II stopnia gdy spełnia kryteria formalne natomiast w ramach oceny merytorycznej I stopnia uzyskał minimum 60 % tj: 36,6 punktów WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń

33 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne II stopnia Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników. Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku. Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu / działania PO IiŚ Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów. Trwałość projektu Wykonalność finansowa Efektywności energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną projektu Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska

34 Unia Europejska Fundusz Spójności WFOŚiGW w Toruniu jako Instytucja Wdrażająca DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dział Funduszy Europejskich tel. 0 56 62 12 331 tel. 0 56 62 12 332 tel. 0 56 62 12 333 www.wfosigw.torun.pl/fs e-mail: fundusze.europejskie@wfosigw.torun.pl


Pobierz ppt "Unia Europejska Fundusz Spójności Unia Europejska Fundusz Spójności Kryteria wyboru przedsięwzięć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko I oś priorytetowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google