Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najczęściej popełniane błędy w przygotowywanych wnioskach o dofinasowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najczęściej popełniane błędy w przygotowywanych wnioskach o dofinasowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk,"— Zapis prezentacji:

1 Najczęściej popełniane błędy w przygotowywanych wnioskach o dofinasowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 16 czerwca 2016 r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Formularz wniosku o dofinansowanie Tytuł projektu niezgodny z wymaganiami instrukcji- nazwa projektu powinna zawierać przedmiot, lokalizację i etap lub fazę zadania(jeżeli realizowany projekt jest częścią większej inwestycji); Streszczenie projektu- powinno zawierać krótki opis projektu zawierający wskazanie przedmiotu oraz celów projektu; Typ projektu- należy wybrać tylko typ projektu adekwatny do jego zakresu; Możliwość odzyskania podatku VAT- niedostateczne przeanalizowanie kwestii kwalifikowalności podatku VAT na etapie składania wniosku; Brak spójności informacji pomiędzy deklaracją w punkcie B.5. i C.1 (deklaracja co do kwalifikowalności VAT przy kategoriach kosztowych) Jednostka realizująca projekt- należy wskazać podmiot ze strony wnioskodawcy odpowiedzialny za realizację inwestycji, na rzecz którego będą wystawiane faktury za wykonane prace w ramach projektu (inny niż wskazany w pkt. B.1. Wnioskodawca i B.12 Partnerzy);

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Formularz wniosku o dofinansowanie Wydatki w ramach kategorii kosztów podlegających limitom- punkt ten powinien zostać wypełniony w przypadku, jeśli w projekcie występują kategorie kosztów podlegające limitom wydatków m.in. wydatki poniesione na zakup gruntów, wkład rzeczowy, cross-financing (instrument elastyczności). Limity określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków; Wskaźniki produktu i rezultatu – należy uzupełnić kolumnę wartość docelowa; Sekcja E. Wkład w realizację RPO WP 2014-2020- należy ustosunkować się do wskazanych zagadnień/obszarów, które w sposób bezpośredni odnoszą się do kryteriów oceny strategicznej ;

4 Załączniki do wniosku o dofinansowanie Studium wykonalności - należy pamiętać o załączeniu- arkusza kalkulacyjnego w formacie XLS lub równoważnym, zawierającego tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej (tylko wersja elektroniczna); Studium wykonalności- brak punktu dotyczącego analizy różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów; Umowa partnerstwa – załącznikiem do Umowy partnerstw powinna być tabela zgodna z wzorem zawartym w Zasadach wdrażania (punkt 3.5.1.3 Minimalny zakres porozumienia/umowy o partnerstwie);

5 Załączniki do wniosku o dofinansowanie Dokumenty dotyczące zakresu rzeczowego realizacji inwestycji- Załącznik 3.1. wraz z kopią pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia należy dostarczyć dla infrastrukturalnego zakresu projektu, który nie jest realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ; Załącznik 3.1a dla infrastrukturalnego zakresu projektu nierealizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla którego nie jest wymagane wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia; Załącznik 3.2 należy dostarczyć dla zakresu projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ponadto wnioskodawca ma obowiązek załączyć do wniosku o dofinansowanie program funkcjonalno-użytkowy obejmujący cały infrastrukturalny zakres projektu, który jest realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

6 Załączniki do wniosku o dofinansowanie Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ-prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją i wypełnianie poszczególnych pól na jej podstawie (największe problemy z punktami A.5., A.7, A.3.1); Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000- wymagane dla projektów, które posiadają infrastrukturalny charakter (w całości lub części). Tym samym, w przypadku gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru, przeprowadzenie szkoleń), nie ma potrzeby uzyskiwania zaświadczenia Natura 2000. Jednocześnie nie zwalnia to wnioskodawcy z obowiązku przeanalizowania, czy nieinfrastrukturalny charakter projektu nie wiąże się z przeprowadzeniem prac budowlano-montażowych (np. wykonaniem niezbędnych instalacji na potrzeby zakupionego sprzętu, przebudową pomieszczeń, w których przeprowadzane będą szkolenia). W takiej sytuacji część przedmiotu projektu stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy OOŚ i należy uzyskać zaświadczenie. Do zaświadczenia Natura 2000 zawsze należy załączyć mapę w skali 1:100 000 lub jak najbardziej do niej zbliżoną (w wersji papierowej w formacie A4 lub A3 i w wersji elektronicznej) wskazującą zarówno lokalizację przedsięwzięcia (centralnie usytuowanego na mapie), jak i najbliższe obszary sieci Natura 2000 oraz informacje o przedsięwzięciu, na podstawie których wydano zaświadczenie. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Zaświadczenie RDW)- wraz z uzyskanym zaświadczeniem RDW wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć do IZ RPO WP 2014 – 2020 kompletny wniosek, na podstawie którego to zaświadczenie zostało wydane.

7 Najważniejsze kwestie Dokładne zapoznanie się m.in. z: Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu; Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu; Wniosek o dofinansowanie składamy w 2 egzemplarzach na które składają się: FORMULARZ WNIOSKU O DOFINASOWANIE + ZAŁĄCZNIKI (W WERSJI PAPIEROWEJ ORAZ ELEKTRONICZNEJ NA PŁYCIE CD/DVD) NA PŁYCIE CD/DVD NALEŻY UMIEŚCIĆ PODPISANĄ ZESKANOWANĄ WERSJĘ WNIOSKU ORAZ PDF WNIOSKU WYGENEROWANY W GWA Działanie 4.2 Natalia Błażowska, tel. (58) 326 81 74, e-mail n.blazowska@pomorskie.eu Generator Wniosków Aplikacyjnych Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu, Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Najczęściej popełniane błędy w przygotowywanych wnioskach o dofinasowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google