Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System stopni instruktorskich w oparciu o Uchwałę nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System stopni instruktorskich w oparciu o Uchwałę nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej."— Zapis prezentacji:

1 System stopni instruktorskich w oparciu o Uchwałę nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP

2 Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich Struktura Uchwały: I.Postanowienia ogólne II.Zasady zdobywania stopni instruktorskich III.Tryb zdobywania stopni instruktorskich IV.Wymagania na stopnie V.Zobowiązanie instruktorskie VI.Zasady działania komisji stopni instruktorskich VII.Postanowienia końcowe

3 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich I.Postanowienia ogólne definiuje pojęcia zawarte w Uchwale; określa właściwość komisji: hufcowej, międzyhufcowej, chorągwianej, przy Głównej Kwaterze ZHP.

4 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich II Zasady zdobywania stopni instruktorskich – określają: stopnie instruktorskie, warunki, które spełniać musi opiekun próby.

5 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich III Tryb zdobywania stopni instruktorskich otwarcie próby, realizacja zadań próby, zamknięcie próby.

6 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich III Tryb zdobywania stopni instruktorskich Otwarcie: kto (wędrownik, członek starszyzny, instruktor), przed kim ( właściwa KSI), z kim (opiekun próby), program próby (zadania zgodne z ideą stopnia i w oparciu o wymagania, termin realizacji), rozkaz właściwego komendanta.

7 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich III Tryb zdobywania stopni instruktorskich Realizacja programu próby: realizacja zadań (zgodnie z przyjętym harmonogramem), potwierdzenia realizacji zadań, wniosek kandydata dotyczący zmiany zadań i terminu realizacji programu próby (tylko za zgodą właściwej KSI i zgodnie z przyjętym regulaminem).

8 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich III Tryb zdobywania stopni instruktorskich Zamknięcie próby: dokumentacja na zamknięcie próby w terminie ustalonym przez właściwą komisję ( wniosek, karta próby z potwierdzeniem realizacji zadań, raport z przebiegu, powstała dokumentacja z realizacji zadań, opinia przełożonego, zaliczenie służby instruktorskiej), rozmowa kandydata i opiekuna próby z KSI, zamknięcie próby (z wynikiem pozytywnym/negatywnym), rozkaz właściwego komendanta.

9 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich IV Wymagania na stopnie idea stopnia (krótka charakterystyka wzorca osobowego kandydata), warunki otwarcia próby (warunki wstępne otwarcia próby), wymagania (na nich muszą być oparte zadania próby), warunki zamknięcia próby (wszystkie muszą być spełnione), oznaka stopnia (podkładka i lilijka w określonym kolorze).

10 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich V Zobowiązanie instruktorskie Kto odpowiada za przyjęcie w poczet instruktorów (właściwy komendant). Termin złożenia Zobowiązania Instruktorskiego (nie później niż 3 miesiące od zdobycia stopnia pwd).

11 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich VI Zasady działania komisji stopni instruktorskich Zadania komisji: stymulowanie rozwoju instruktorów, prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie, praca z opiekunami prób, zbieranie i upowszechnienie materiałów wypracowanych przez kandydatów, potwierdzanie stopni osobom ubiegającym się o ponowne członkostwo w ZHP oraz osobom, które uzyskały stopnie w innych organizacjach harcerskich współpraca z innymi zespołami (np. Zespołem Kadry Kształcącej, namiestnictwami, referatami itp.)

12 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich VI Zasady działania komisji stopni instruktorskich Powoływanie i zadania KSI hufca: komendant hufca (rozkazem), skład komisji (min. 3 osoby - w stopniu phm. i hm. z czego co najmniej połowa to hm.), prowadzi próby na stopień pwd. (dla kandydatów ze swojego hufca). Powoływanie i zadania międzyhufcowej KSI: komendant chorągwi (rozkazem), skład komisji (min. 3 osoby - w stopniu phm. i hm. z czego co najmniej połowa to hm.), prowadzi próby na stopień pwd. (dla kandydatów z hufców, które obejmuje działaniem międzyhufcowa KSI).

13 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich VI Zasady działania komisji stopni instruktorskich Nadawanie prawa do prowadzenia prób na stopień podharcmistrza: hufcowa (międzyhufcowa) KSI występuje z wnioskiem do komendanta chorągwi, komendant chorągwi zasięga opinii chorągwianej KSI, chorągwiana KSI wydaje opinie w oparciu o: poziom dotychczas prowadzonych prób, jakość pracy z opiekunami prób, doskonalenie pracy KSI (m. in. udział w szkoleniach), wniosek o ponowne nadanie uprawnień do prowadzenia prób na stopień phm. – najpóźniej na 2 miesiące przed wygaśnięciem poprzednich uprawnień, rozkaz komendanta chorągwi, komendant chorągwi może odebrać uprawnienia do prowadzenia prób na stopień phm.

14 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich VI Zasady działania komisji stopni instruktorskich Tryb pracy KSI: opracowuje regulamin (zatwierdza komenda, ogłasza komendant hufca/chorągwi w rozkazie), komendant hufca/chorągwi mianuje przewodniczącego (w stopniu hm.) i zastępców, członkowie KSI muszą mieć przeszkolenie do pełnienia funkcji lub uzyskać je w przeciągu roku, komisja działa tak, aby: kandydaci mieli do niej łatwy dostęp, zachować wysoki poziom prowadzonych prób, dbać o wysoki poziom merytoryczny spotkań kandydatów z komisją, budować dobry wizerunek komisji.

15 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich VI Zasady działania komisji stopni instruktorskich Zadania – cd. Praca z opiekunami prób instruktorskich w szczególności poprzez: upowszechnianie materiałów dotyczących zdobywania stopni, organizowania seminariów, warsztatów, konsultacji.

16 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich VI Zasady działania komisji stopni instruktorskich Zadania – cd. Prowadzenie dokumentacji pracy KSI protokoły z posiedzeń KSI, rejestr prowadzonych prób, kopie programów prób w trakcie realizacji oraz wnioski o otwarcie prób, dokumentację zamkniętych prób, dorobek prób instruktorskich z informacją o sposobie ich upowszechnienia, dokumentację pracy z opiekunami prób.

17 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich VI Zasady działania komisji stopni instruktorskich Zadania – cd. Potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP oraz osobom, które stopień instruktorski zdobyły w innych organizacjach harcerskich: przebiega zgodnie z procedurami określonymi w Uchwale nr 20/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP, prawo do potwierdzania tylko tych stopni, do których przyznawania są uprawnione, ustalenie z zainteresowanym zasad uzupełnienia wiedzy (zwłaszcza dotyczącej Statutu ZHP), potwierdzenie stopnia: może trwać maksymalnie 3 miesiące, ogłasza właściwy komendant (w rozkazie).

18 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich WYMAGANIA NA STOPIEŃ: przewodnik-przewodniczka Warunki otwarcia próby: Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego. Przedstawienie KSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań. Ukończone 16 lat.

19 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich WYMAGANIA NA STOPIEŃ: przewodnik-przewodniczka Idea stopnia: Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Świadomie stosuje metodę harcerską od realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzony zespół. Bierze aktywny udział w życiu hufcowej wspólnoty.

20 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich WYMAGANIA NA STOPIEŃ: przewodnik-przewodniczka 1.Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem Harcerskim, w tym ułożył i konsekwentnie realizował plan swojego rozwoju. 2.Pogłębia swoją wiedzę i rozwija zainteresowania. 3.Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających z przynależności do różnych grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko zawodowe). 4.Ukończył kurs przewodnikowski. 5.Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku. 6.Bierze udział w życiu hufca.

21 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich WYMAGANIA NA STOPIEŃ: przewodnik-przewodniczka 7.W trakcie minimum półrocznej praktyki w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy wychowawczej z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami: stosowania systemu małych grup, tworzenia panu pracy, jego realizacji i podsumowania, organizacji wyjazdowych form pracy, pozyskaniu środków na działalność drużyny/gromady, organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska drużyny/gromady i pełnił na nim funkcje, prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania drużyny/gromady, współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą itp. 8.Korzysta z harcerskiej literatury i mediów.

22 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich WYMAGANIA NA STOPIEŃ: przewodnik-przewodniczka Warunki zamknięcia próby: 1.Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby. 2.Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą. 3.Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia: harcerz orli/harcerka orla. 4.Ukończenie minimum 15 godzinnego kursu pierwszej pomocy. 5.Pozytywnie oceniona praca w okresie realizacji próby.

23 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich WYMAGANIA NA STOPIEŃ: podharcmistrz-podharcmistrzyni Warunki otwarcia próby: Pozytywnie oceniona praca instruktorska przez co najmniej 12 miesięcy od przyznania stopnia przewodnika/przewodniczki. Zaliczona służba instruktorska. Ukończone 18 lat. Przedstawienie KSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań.

24 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich WYMAGANIA NA STOPIEŃ: podharcmistrz-podharcmistrzyni Idea stopnia: Określa kierunki swojego rozwoju. Swoją postawą propaguje harcerski system wartości. Rozumie ludzi i otaczającą rzeczywistość-reaguje na ich potrzeby. Potrafi zauważyć sytuacje problemowe i je rozwiązywać. Umie spojrzeć na nie szerzej, nie tylko z perspektywy własnego środowiska. Buduje swój autorytet. Doskonali swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze. Dzieli się nimi z kadrą. Pracuje w zespole instruktorskim. Ma własny pogląd na sprawy nurtujące jego środowisko harcerskie

25 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich WYMAGANIA NA STOPIEŃ: podharcmistrz-podharcmistrzyni 1.Wykazał się umiejętnością stawiania celów w życiu, podejmowania działań (do ich realizacji), oceny i wyciągania wniosków. 2.Podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje. 3.Bierze czynny udział w życiu otaczającego środowiska społecznego. 4.Wykazał się umiejętnością pracy w zespole, komunikowania się oraz motywowania innych. 5.Pogłębił znajomość harcerskiego systemu wychowawczego oraz zasad metodyki grup wiekowych. 6.Stosuje metodę harcerską w pracy z instruktorami. 7.Ukończył kurs podharcmistrzowski. 8.Doskonali swoje umiejętności harcerskie i instruktorskie na kursach, warsztatach i konferencjach. 9.Przygotował się do roli opiekuna próby na stopnie instruktorskie.

26 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich WYMAGANIA NA STOPIEŃ: podharcmistrz-podharcmistrzyni 10.Opracował i upowszechnił, przynajmniej w swoim środowisku, materiały do wykorzystania przez kadrę ZHP. 11.Uczestniczy w pracach zespołu instruktorskiego. Zrealizował zadanie instruktorskie na poziomie hufca. 12.Pozyskał sojuszników do działalności harcerskiej. 13.Pełnił funkcję instruktorską w czasie roku harcerskiego i HAZ lub HAL. 14.Orientuje się w aktualnej sytuacji harcerstwa. Korzysta z harcerskiej literatury i mediów. 15.Wykazał się znajomością zasad prowadzenia obozu harcerskiego zgodnie z przepisami finansowymi i organizacyjnymi. 16.Wykazał się znajomością zasad prowadzenia instrukcji finansowo-gospodarczej ZHP na poziomie hufca i umiejętnością aplikowania o środki publiczne na szczeblu lokalnym.

27 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich WYMAGANIA NA STOPIEŃ: podharcmistrz-podharcmistrzyni Warunki zamknięcia próby: 1.Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby. 2.Pozytywnie oceniona praca w okresie realizacji próby.

28 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich Zadania na stopnie powinny: zawierać wszystkie wymagania na zdobywany stopień (jedno zadanie może obejmować kilka wymagań), być sformułowane tak, aby jednoznacznie określać czynność (rolę, funkcję), którą kandydat ma wykonać, zawierać termin ich realizacji,

29 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich Przykład 1: „Będę członkiem kadry na obozie hufca w......” „Na obozie hufca.... w.... będę pełnić funkcję drużynowego (kwatermistrza, zastępcy komendanta ds. programowych, oboźnego) – termin: lipiec 2012”

30 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich Przykład 2: „Będę członkiem kadry kursu przewodnikowskiego hufca „Na kursie przewodnikowskim hufca przeprowadzę zajęcia dotyczące...(systemu stopni, zasad organizacji biwaków drużyny itp.) – termin: maj 2012”

31 Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej ZHP CZUWAJ !


Pobierz ppt "System stopni instruktorskich w oparciu o Uchwałę nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Białostockiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google