Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA ZASADY, DOKUMENTY, PRZEPISY studia III st. Małgorzata Chajęcka Dział Kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA ZASADY, DOKUMENTY, PRZEPISY studia III st. Małgorzata Chajęcka Dział Kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA ZASADY, DOKUMENTY, PRZEPISY studia III st. Małgorzata Chajęcka Dział Kształcenia

2 OBYWATELSTWO POLAK CZY CUDZOZIEMIEC POLAK – obywatelstwo polskie CUDZOZIEMIEC – inne obywatelstwo niż polskie

3 OBYWATELSTWO Czy posiadasz obywatelstwo polskie? TAK NIE Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Jaki posiada dokument? ma ważną Kartę Polaka ma Kartę Stałego Pobytu ochrona tymczasowa, UE, uchodźcy Nie ma podstawy do przyjęcia jak obywatela polskiego Dział Kształcenia przyjmuje i weryfikuje dokumenty, Rektor wystawia decyzję Rozmowa Kwalifikacyjna Dział Kształcenia Cudzoziemcy przyjmowani na zasadach obywateli polskich

4 Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez cudzoziemców Na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ust. 2 PSW) Na innych zasadach (art. 43 ust. 3 i 4 PSW) Z możliwością wyboru (art. 43 ust. 5 i 5a PSW) oraz 2a

5 Na zasadach obywateli polskich (art. 43 ust. 2 pkt ….. PSW) 1.Zezwolenie na pobyt stały 2.Status uchodźcy nadany w RP 3.Korzystanie z ochrony czasowej na terytorium RP 4.Status pracownika migrującego 5.Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 6.Zezwolenie na pobyt czasowy 6a.Udzielenie ochrony uzupełniającej 7.Status obywatela UE z prawem stałego pobytu

6 Z możliwością wyboru (art. 43 ust 5 i 5a PSW) 5.Status obywatela UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadający środki na utrzymanie podczas studiów.  Jeżeli wybierze „ścieżkę polską” (przyjęcie na zasadach obywateli polskich) ma prawo tylko do stypendium rektora dla najlepszych studentów.  Jeżeli wybierze „ścieżkę cudzoziemską” (przyjęcie na zasadach cudzoziemców) nie ma prawa do żadnego stypendium z DPMS. Może pobierać stypendium RP i stypendium projakościowe. 5a.Karta Polaka  Jeżeli wybierze „ścieżkę polską” (przyjęcie na zasadach obywateli polskich) ma prawo do wszystkich stypendiów z DPMS.  Jeżeli wybierze „ścieżkę cudzoziemską” (przyjęcie na zasadach cudzoziemców) nie ma prawa do żadnego stypendium z DPMS. Może pobierać stypendium RP i stypendium projakościowe.

7 Na zasadach cudzoziemca (art. 43 ust. 3 i 4 PSW) Umowa międzynarodowa Umowa zawarta z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie Decyzja ministra Decyzja rektora

8 Na zasadach cudzoziemca art. 43 ust 2a Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. Jeśli cudzoziemiec posiada Kartę Polaka i Kartę Pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” – ma prawo wyboru ścieżki, którą chce być przyjęty.

9 Wymagane dokumenty DokumentyOpis 1. Dokumenty o wykształceniu  Dyplom – oryginał  Dyplom – tłumaczenie na j. polski przez tłumacza przysięgłego/konsulat  Poświadczenie w formie legalizacji lub apostille 2. Dokumenty językoweRozmowa kwalifikacyjna 3. Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP  Wiza  Karta pobytu 4. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów 5. Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP  Polisa ubezpieczeniowa  Umowa z NFZ (w Polsce)  Karta EKUZ 6. Dokument tożsamości  Dowód osobisty  Paszport  Karta pobytu

10 Dokumenty o wykształceniu + Uznanie dla celów akademickich Dyplom Nostryfikacja Umowa międzynarodowa Ustawowe uznanie dyplomów na podstawie art. 191a PSW

11 Dokumenty językowe Poświadczenie znajomości języka polskiego: –weryfikowane jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej Można dopisać w protokole z rozmowy kwalifikacyjnej informację o tym, że kandydat wykazał się znajomością języka polskiego wystarczającą do podjęcia studiów prowadzonych w języku polskim. Dyplom polskiej uczelni automatycznie potwierdza znajomość j. polskiego

12 Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP Wiza Cudzoziemcy przebywający w Polsce powyżej 3 m-cy muszą zalegalizować swój pobyt Karta Pobytu Pobyt w Polsce powyżej 3 m-cy Obywatel UE Zaświadczenie o rejestracji – bezterminowe i bezpłatne Obywatel innego kraju Wyrobienie Karty Pobytu

13 Dokumenty potwierdzające stan zdrowia Zaświadczenie od lekarza (internista) o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów Jeśli na dany kierunek studiów są obowiązkowe specjalistyczne badania lekarskie, wtedy kandydat – cudzoziemiec nie musi przynosić dodatkowego zaświadczenia Jeśli zaświadczenie zostało wydane w kraju pochodzenia kandydata, musi być przetłumaczone na j.polski

14 Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia Polisa ubezpieczeniowa – jeśli jest wydana w kraju pochodzenia doktoranta, musi być przetłumaczona na j. polski i obejmować cały okres pobytu studenta w Polsce Umowa z NFZ – umowa o dobrowolnym ubezpieczeniu, doktorant podpisze ją po otrzymaniu decyzji (zostanie mu naliczona stawka jak dla doktorantów a nie jak dla cudzoziemców) –Jeżeli doktorant posiada Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu, to po podpisaniu umowy z NFZ, może zgłosić się do DPMS i zostać ubezpieczony przez uczelnie tj. uczelnia będzie opłaca za doktoranta składkę do momentu posiadania przez niego statusu „Student” Karta EKUZ – posiadać ja będą tylko obywatele UE/EFTA

15 Teczka cudzoziemca Dyplom – oryginał Dyplom – tłumaczenie na j. polski Poświadczenie: legalizacja / apostille Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej Kserokopia wizy / karty pobytu Zaświadczenie lekarskie Ubezpieczenie zdrowotne Kserokopia dowodu tożsamości Informacja z Działu Kształcenia Podanie z IRK Podanie o ELD Dowód opłaty za ELD

16 Informacja z Działu Kształcenia Każdy cudzoziemiec zgłaszając się do Komisji rekrutacyjnej musi otrzymać od Działu Kształcenia „zaświadczenie” wskazujące podstawę prawną przyjęcia na studia.

17 Informacja z Działu Kształcenia

18 Opłaty Doktoranci – cudzoziemcy przyjęci na zasadach obowiązujących obywateli polskich – nie składają podania do Rektora o zwolnienie/obniżenie opłat za studia. Doktoranci przyjęci na zasadach cudzoziemców z odpłatnością – mogą złożyć podanie do Rektora o zwolnienie/obniżenie opłat za studia + prośba o rozłożenie na raty (jeśli student chce płacić w ratach). Doktoranci przyjęci po 21.08.2015 mogą złożyć do Rektora tylko podanie o rozłożenie na więcej rat niż dwie. Doktorant składa podanie w sprawie opłat każdego roku akademickiego. Decyzja wydawana jest na rok akademicki. Doktorantom przyjętym na studia na zasadach cudzoziemców z odpłatnością jest naliczana opłata w systemie USP USOS w polskich złotych w dwóch ratach. Należność jest naliczana z systemowego cennika. Jeżeli doktorant – cudzoziemiec otrzymał od Rektora decyzję w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za studia w danym roku akademickim, to pracownik dziekanatu dokonuje korekty należności, a następnie nalicza nową należność wg. decyzji Rektora. Źródło: informacja przesłana 24.11.2014 do Dziekanatów przez Ks. Prorektora Bałę w sprawie naliczania opłat w USOS dla cudzoziemców

19 USOS – Logi Tryb odbywania studiów CP – cudzoziemiec odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  Cudzoziemcy przyjęci na zasadach obywateli polskich (art. 43 ust. 2, ust 5, ust 5a) CO – cudzoziemiec, na zasadach odpłatności  Cudzoziemcy przyjęci z decyzji rektora CS – cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej  Cudzoziemcy pobierający stypendium RP CSK – cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej, stypendysta Programu im. Kalinowskiego  Cudzoziemcy pobierający stypendium RP z programu Kalinowskiego – obywatele Białorusi

20 Stypendia Doktoranci przyjęci na zasadach obywateli polskich mogą pobierać:  Stypendium doktoranckie  Stypendium projakościowe  Stypendia z DPMS Doktoranci przyjęci na zasadach cudzoziemców mogą pobierać:  Stypendium projakościowe

21 UWAGA!!! WSZYSTKIE DOKUMENTY WYDANE POZA POLSKĄ, W JĘZYKU OBCYM MUSZĄ ZOSTAĆ PRZETŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI

22 Przydatne adresy Wzory dokumentów (Karta Pobytu, Karta Polaka itp.) www.cpd.msw.gov.pl/dokumenty Konwencja Haska (1961) - Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych przez placówki dyplomatyczne lub urzędy konsularne www.hcch.net/index_en.php Uznawanie wykształcenia http://www.nauka.gov.pl/uznawanie- wyksztalcenia/dla-uczelni.html

23 Dziękuję Małgorzata Chajęcka Dział Kształcenia m.chajecka@uksw.edu.pl (22) 561 89 95 w. 395


Pobierz ppt "REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA ZASADY, DOKUMENTY, PRZEPISY studia III st. Małgorzata Chajęcka Dział Kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google