Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.

2 Co to są dobra osobiste?  Dobra osobiste – to chronione prawem dobra o charakterze niemajątkowym przysługujące każdemu człowiekowi (osobie fizycznej) a także osobom prawnym.

3 Teoria i praktyka dóbr osobistych  Przedstawiciele nauki prawa są zgodni co do tego, że ścisłej i wyczerpującej definicji tych dóbr nie da się sformułować, gdyż konstrukcja prawna tych dóbr odwołuje się do wartości moralnych, które mogą być różne oceniane i które ulegają ciągłym zmianom.  Kodeks cywilny nie zawiera definicji dóbr osobistych, poprzestając na ich przykładowym wyliczeniu. W procesach sądowych najczęściej wskazywanymi dobrami osobistymi są dobre imię i godność człowieka, które to składają się na użyte w art. 23 k.c. pojęcie czci.

4 Jakie są środki ochrony dóbr osobistych?  W prawie są przewidziane środki ochrony dóbr osobistych. Środki te mają formę powództwa, i mogą być skierowane przeciwko dowolnej osobie fizycznej czy prawnej, która dopuściła się naruszenia dóbr osobistych. 1. Zaniechanie – Nie popełniaj złych uczynków! 2. Usunięcie skutków naruszenia – Napraw swoje złe czyny! 3. Zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny- Zapłać za wyrządzone szkody! 4. Zamiast zadośćuczynienia pieniężnego zapłać odpowiednią sumę na cel społeczny. To niewiele kosztuje a może pomóc potrzebującym!

5 Gdzie można znaleźć prawa człowieka i inne informacje na temat ochrony dóbr osobistych i nietykalności cielesnej.  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  Konwencja o Prawach Dziecka  Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela  Kodeks Drogowy  Kodeks Prawa Rodzinnego  Kodeks cywilny, karny

6 PODSTAWOWE AKTA CHRONIĄCE DOBRA OSOBISTE CZŁOWIEKA

7 Gdzie można znaleźć nasze prawa?  Statut Szkoły  Program Wychowawczy,  Program Profilaktyczny

8 STATUT Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu Uczeń ma prawo do : a) poszanowania godności osobistej przez wszystkich członków społeczności szkolnej; b) Odpowiednich warunków pobytu w szkole i na wycieczkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją, jak również do ochrony i poszanowania jego godności osobistej; c) ochrony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji d) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi e) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły w sposób nieuwłaczający godności osobistej innych osób f) poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły

9 CYBERPRZEMOC -Straszenie, szantaż), -Rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew Twojej woli, -Przemoc werbalna w Sieci (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, -Publikowanie w Sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających, -Podszywanie się w Sieci.

10 PRZEMOC PSYCHICZNA  Przemoc psychiczna- to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby, pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu środków werbalnych.  Typowymi środkami przemocy psychicznej są groźba, krzyczenie na kogoś, obrażanie straszenie i molestowanie psychiczne.

11  występek polegający na uderzeniu pokrzywdzonego lub naruszeniu jego nietykalności cielesnej w inny sposób. Nietykalność cielesną osoby można naruszyć też przez spoliczkowanie, popychanie, oplucie bądź oblanie płynem.  brutalne pobicie ze szkodą cielesną należy już do czynów przestępczych. NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ

12 INTERWENCJA POLICJI?  Prawo do ochrony nietykalności cielesnej jest gwarancją ludzkiego bezpieczeństwa, w tym zdrowia i życia. Tam, gdzie to prawo jest naruszone, nie ma miejsca na pobłażanie, a interwencja policji czy innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi jest niezbędna.

13 art. 217  § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. § 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

14 NIE OPŁACA SIĘ ODPOWIADAĆ PRZEMOCĄ NA PRZEMOC, MOŻNA STRACIĆ PRAWO DO OCHRONY PRAWNEJ I ZADOŚĆUCZYNIENIA.

15 Art. 217a.  Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną w związku z podjętą przez niego interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

16 ZNIEWAŻANIE

17 Art. 141.kodeks wykroczeń  Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

18

19 Najczęściej wymieniane przejawy zachowań naruszających dobra osobiste wśród uczniów gimnazjum, które nie podobają się większości społeczności uczniowskiej,to:  Wulgarne przezywanie, plucie.  Naśmiewanie się, ośmieszanie, obgadywanie, plotkowanie, zmyślanie, celowe wrabianie kogoś w celu odegrania się na kimś bądź uniknięcia kary.  Chowanie rzeczy osobistych kolegów/koleżanek i nierzadko ich niszczenie,  Bójki, solówki, znamiona mobbingu.  Celowanie i rzucanie papierkami i przedmiotami w kolegów,  Narażanie swojego zdrowia i innych przez palenie papierosów.

20 Ustawa o postępowaniu w Sprawach nieletnich  Art. 1. § 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:  1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji — w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18;  2) postępowania w sprawach o czyny karalne — w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17;  3) wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych — w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

21 Jeżeli nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia – sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.  Jednak w wyjątkowych sytuacjach odpowiedzialność może ponosić już 15-o latek.

22 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu A morał jest krótki i niektórym znany traktujmy ludzi tak jak siebie samych.

23 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu WNIOSKI Przemocy dokonują ludzie, a nie martwa przyroda.

24  Na ludzi można wpływać ! Ludzie potrafią się zmieniać, zwłaszcza dzieci i młodzież, których psychika dopiero się kształtuje. Przemocy w 100% nie można wyeliminować, ale można ją w dużym stopniu zmniejszyć i trzeba to robić.

25 ALE JAK?  KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE.  ZMIEŃ SWÓJ STOSUNEK DO OTOCZENIA.  TŁUM AGRESJĘ, KIERUJĄC JĄ NA DZIAŁANIA, KTÓRE MOGĄ CI PRZYNIEŚĆ OSOBISTE KORZYŚCI, np.SPORT.  PAMIĘTJ, ŻE KAŻDY MA PRAWO DO OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH;  TAM SIĘ KOŃCZY TWOJA WOLNOŚ ć, GDZIE ZACZYNA SIĘ WOLNOŚ ć DRUGIEJ OSOBY.  WIEDZ, ŻE PRZEPISY PRAWNE GWARANTUJĄ BEZPIECZEŃSTWO KAŻDEMU, O ILE WSZYSCY BĘDĄ JE STOSOWAć.  REAGUJ NA ZŁO DOJRZALE.

26 NIGDY NIE PRÓBUJMY ZWALCZYĆ PRZEMOCY- PRZEMOCĄ

27 UWAGA!  Informowanie dorosłych nie jest żadnym donoszeniem na kolegów, ale szukaniem pomocy. Sprawcy postępują źle, łamią normy i powinni ponieść odpowiednie konsekwencje.

28 Jeśli nikomu o tym nie mówisz - krzywdzisz siebie i chronisz sprawców !  Nie jesteś skarżypytą, walczysz o bezpieczeństwo w szkole. Mówiąc o przemocy dorosłym, pomagasz także innym dzieciom, które spotyka to samo.

29 KONIEC Autorzy: Natalia Gołąb Iwona Maciuszek Opiekun mgr Ewa Jurkowska


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google