Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA ELEKTRYCZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA ELEKTRYCZNA."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA ELEKTRYCZNA Andrzej Rylski Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych, ul. W. Pola 2 35-959 Rzeszów, rylski @prz.edu.pl http://rylski.sd.prz.edu.pl/ 1.O prowadzącym wykład 2.Wprowadzenie 3.Wzorce 4.Jednostki miary i pojęcia podstawowe ISO 31. 5.Jednostki wielokrotne i podwielokrotne, sposób zapisu 6.Wielkości i jednostki. 7.Wyrażanie niepewności pomiaru 8.Narzędzia pomiarowe – przesyłanie informacji Wzorce i jednostki miar, podstawowe pojęcia

2

3

4

5

6

7

8

9 Przesyłanie informacji świat rzeczywisty intelektualista inżynier modele intelektualne pomiary specjalista konstruowanie przyrządów rozważania intelektualne modele fizyczne 1 2 3 Rys.1.1. Obszary działalności człowieka

10 Metody przesyłania informacji Przesyłanie informacji Metody bezpośredniego przesyłania informacji Metody pośredniego przesyłania informacji Elektromagnetyczne przesyłanie informacji Modulacja amplitudy Modulacja częstotliwości i fazy Widmo emitowanego sygnału Wpływ zakłóceń toru przesyłowego o modulacji częstotliwości i faz na metrologiczne właściwości przesyłanej informacji Literatura: 1.Rylski A., Metrologia II, prąd zmienny, skrypt Wydanie II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004 r.str.13 – 29, 2.Gregg W. David; Podstawy telekomunikacji analogowej i cyfrowej, WNT Warszawa 1983r. 3.Sydenham P.H; Podręcznik metrologii, WKŁ Warszawa 1990.

11 Przesyłanie informacji, Metody bezpośredniego przesyłania informacji 1 - wartość chwilowa, x=x(t) 2 - wartość średnia, 3 - wartość skuteczna, 4 - wartość szczytowa, 5 - wartość międzyszczytowa. 6 - częstotliwość (okres), 7 - przesunięcie fazowe, opóźnienie, 8 - funkcja korelacji, 9 - współczynniki kształtu, 10 - współczynnik szczytu, 11 - współczynnik zniekształceń nieliniowych.

12 Metody bezpośredniego przesyłania informacji Tablica 1.A. Wartości, charakterystycznych współczynników, dla typowych sygnałów elektrycznych kształt sygnału x(t) nazwa sygnału wartość skuteczna U wartość średnia  x(t)  współczyn-nik kształtuk współczynnik szczytu k a U m 0 sinusoidalny 0,707 U m 0,637 V m prostokątny symetryczny bez składowej stałej U m 1 1 trójkątny

13 Metody pośredniego przesyłania informacji rodzaje modulacji modulacja fazy  M nośniki informacji fala elektromagnetyczna fala ciśnieniowa modulacja amplitudy modulacja częstotliwości modulacja liniowa modulacja kwadraturowa modulacja kodowana sposoby modulacji

14 Elektromagnetyczne przesyłanie informacji. Rozprzestrzenianie się fal elektromagnetycznych: a. fale długie (100-300) kHz, b. fale średnie 300 kHz-5 MHz, c. fale krótkie (5 - 50) MHz, d. fale ultrakrótkie i wyższe od 50 MHz antena nadawcza a b c d obszar jonosfery

15 Modulacja amplitudy

16 Modulacja częstotliwości i fazy

17 Rodzaje emisji sygnału rodzaje emisji emisja pełna z wytłumiona falą nośną DSB z jedną wstęgą SSB z górną wstęgą USB z dolną wstęgą LSB a. b. c. d. AM LSB USB pilot fali nośnej

18 Właściwości szumowe systemów modulacji modulacja częstotliwości owa  =5 SN R o [dB] 40 30 20 10 20 30 SNR i [dB] modula cja częstotliwości owa  =1 synchroniczna modulacja dwuwstęgowa i jednowstęgowa synchroniczn a modulacja amplitudowa

19 Wpływ zakłóceń toru przesyłowego o modulacji częstotliwości i fazy na metrologiczne właściwości przesyłanej informacji

20 Wzorce i jednostki miary - pojęcia podstawowe ISO 31. Jednostki i miary są objęte normą ISO 31: 1.ISO 31-1 Przestrzeń i czas 2.ISO 31-2 Wielkości okresowe 3.ISO 31-31 Mechanika 4.ISO 31-4 Ciepło 5.ISO 31-5 Elektryczność i magnetyzm 6.ISO 31-6 Światło i promieniowanie elektromagnetyczne 7.ISO 31-7 Akustyka 8.ISO 31-8 Chemia fizyczna i fizyka molekularna 9.ISO 31-9 Fizyka nuklearna i atomowa 10.ISO 31-10 Promieniowanie nuklearne i jonizujące 11.ISO 31-11 Matematyka 12.ISO 31-12 Liczby charakterystyczne 13.ISO 31-13 Fizyka ciała stałego Jednostki podstawowe SI Wielkość fizyczna Symbol wielkoś ci jednostkaSymbol jednostk i długośćLmetrm masaMkilogramkg czasTsekundas Natężenie prąduIamperA Temperatura termodynamiczn a θKelvinK Ilość substancji cząsteczek Nmol= 6*10 23 Mol cz światłośćJcandelacd Formalny zapis wartości i jednostki wielkości fizycznej A={A}[A] A – wielkość fizyczna {A} – wartość wielkości fizycznej [A] – jednostka wielkości fizycznej

21 Jednostki wielokrotne i podwielokrotne, sposób zapisu. wartośćNazwasymbol 10 24 YottaY 10 21 ZettaZ 10 18 ExaE 10 15 PetaP 10 12 TeraT 10 9 GigaG 10 6 MegaM 10 3 Kilok 10 2 Hectoh 10Decada Zapis wzorów matematycznych wartośćNazwasymbol 10 -1 Decid 10 -2 Centic 10 -3 Milim 10 -6 Micro  10 -9 Nanon 10 -12 Picop 10 -15 Femtof 10 -18 Attoa 10 -21 Zeptoz 10 -24 yoctoy

22 Dokładność pomiaru Stopień zgodności wyniku z wartością rzeczywistą wielkości mierzonej (-to pojecie ma charakter jakościowy) Niepewność pomiaru (wyniku pomiaru) Parametr, związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej Błąd pomiaru Różnica między wynikiem pomiaru a wartością prawdziwą wielkości mierzonej Błąd względny Stosunek błędu pomiaru do wartości prawdziwej wielkości mierzonej. Wielkość mierzalna Cecha zjawiska, ciała lub substancji, która można wyróżnić jakościowo i wyznaczyć ilościowo Wartość wielkości Wyrażenie ilościowe wielkości określonej na ogół w postaci iloczynu liczby i jednostki miary Pomiar Zbiór operacji mających na celu wyznaczenie wartości wielkości Wynik surowy Wynik pomiaru przed korekcja błędu systematycznego Błędy pomiarowe Skrypt, Metrologia, wybrane zagadnienia, str. 9 - 30 Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii, Główny Urząd Miar, 1996r

23 Wzorce i jednostki miary - pojęcia podstawowe ISO 31. Edyta DUDEK Główny Urząd Miar Zakład Metrologii Elektrycznej Laboratorium Wzorców Napięcia i Oporu, OGNIWA WESTONA JAKO WZORCE ODNIESIENIA NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO W HIERARCHICZNYM UKŁADZIE SPRAWDZAŃ

24 Rozkład normalny Gaussa Wartość średnia n- liczba wyników pomiarowych x i – wartość kolejnego wyniku pomiaru Rozkład Gaussa to rozkład gęstości prawdopodobieństwa gdy Rozkład Gaussa (normalny) opisany jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa: Standardowy rozkład normalny, to taki, którego wariancja równa 1: Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wówczas przyjmuje postać: - wariancja.

25 Rozkład normalny Studenta

26 Symbole błędów i niepewności pomiaru

27 Zagadnienia, literatura Literatura: [1]. Rylski A., Metrologia II, prąd zmienny, skrypt Wydanie II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006 r.str.13 – 29, [2].Gregg W. David; Podstawy telekomunikacji analogowej i cyfrowej, WNT Warszawa 1983r. [3].Sydenham P.H; Podręcznik metrologii, WKŁ Warszawa 1990. 1.Przepływ informacji w świecie źródłem rozwoju 2.Wymień metody bezpośredniego przesyłania informacji. 3.Wyjaśnij pojęcie wartości skutecznej. 4.Podaj definicję wartości średniej. 5.Omów media do pośredniego przesyłu informacji. 6.Zagadnienia elektromagnetycznego przesyłania informacji 7.Podstawy fizyczne modulacji amplitudy. 8.Podstawy fizyczne modulacji częstotliwości. 9.Zmienność współczynnika szumów dla podstawowych rodzajów modulacji


Pobierz ppt "POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA ELEKTRYCZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google