Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPY A SILP TABELE G_LMN Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPY A SILP TABELE G_LMN Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006."— Zapis prezentacji:

1 MAPY A SILP TABELE G_LMN Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006

2 MAPY A SILP TABELE G_LMN Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_arod_line g_border_pnt g_deriv_obj_dic g_derivative_dic g_dimension_dic g_geo_glossary_dic g_geod_base g_geol_depos_dic g_height g_label_dic g_label_shift g_layer_dic g_layer_object_dic g_line_label g_line_width g_method_dic g_object_code_inv g_object_name g_phen_pnt g_point g_secret_dic g_site_soil_spec g_site_type g_site_type_det g_source_dic

3 MAPY A SILP TABELE SŁOWNIKOWE *_DIC Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 TABELE UZUPEŁNIANE PODCZAS IMPORTU WARSTW W STRUKTURZE WYKONAWCY I AKTUALIZACJI LMN TABELE G_LMN

4 MAPY A SILP TABELE SŁOWNIKOWE *_DIC Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 TABELE G_LMN g_deriv_obj_dic g_derivative_dic g_dimension_dic g_geo_glossary_dic g_geol_depos_dic g_label_dic g_layer_dic g_layer_object_dic g_method_dic g_secret_dic g_source_dic

5 MAPY A SILP TABELE UZUPEŁNIANE PODCZAS IMPORTU LUB AKTUALIZACJI WARSTW Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 TABELE G_LMN g_arod_line g_border_pnt g_geod_base g_height g_label_shift g_line_label g_line_width g_object_code_inv g_object_name g_phen_pnt g_point g_site_soil_spec g_site_type g_site_type_det

6 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_arod_line Tabela powiązań DBF z SILP. Przechowuje linie „z powierzchnią”. Uzupełniana wartościami z powiązania pliku linie_a.dbf z tabelami adresowymi i ewidencyjnymi SILP* a także tabelą słownikową warstw i obiektów parcel_int_num; shape_nr; arodes_int_num; layer_cd; object_id; object_cd * - f_arodes, f_arod_land_use, f_parcel, f_parcel_land_use

7 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat połączenia tabel adresowych SILP ADRES_SILP TABELA PRZEJŚCIOWA ADRES_SILP

8 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_arod_line

9 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_border_pnt Tabela graniczników. Uzupełniana wartościami z pliku punkty.dbf dla tych wierszy, gdzie pole nr_gran nie jest puste (zawiera nr granicznika). W tabeli g_point (relacja poprzez pole object_id) zapisane są informacje o współrzędnych graniczników, a także źródle i metodzie cyfrowego zapisu graniczników. UWAGA Pole object_id (w g_border_pnt) nie odpowiada polu id (w punkty.dbf) object_id; border_pnt_nr; border_pnt_stab

10 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_border_pnt

11 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_geod_base Tabela punktów osnowy geodezyjnej. Uzupełniana wartościami z pliku punkty.dbf dla tych wierszy, gdzie pole nr_osnow i klasa nie jest puste. W tabeli g_point (relacja poprzez pole object_id) zapisane są informacje o współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej, a także źródle i metodzie cyfrowego zapisu punktów osnowy. UWAGA Pole object_id (w g_geod_base) nie odpowiada polu id (w punkty.dbf) object_id; geod_base_cd; geod_base_class

12 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_geod_base

13 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_height Tabela punktów o znanej wysokości. Uzupełniana wartościami z pliku punkty.dbf i in_pkt.dbf dla tych wierszy, gdzie pole wys nie jest puste. W tabeli g_point (relacja poprzez pole object_id) zapisane są informacje o współrzędnych punktów wysokości, a także źródle i metodzie cyfrowego zapisu punktów o znanej wysokości. UWAGA Pole object_id (w g_height) nie odpowiada polu id (w punkty.dbf) object_id; z; source_cd; method_cd

14 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_height

15 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_label_shift Tabela wektorów przesunięcia opisów dla wydzieleń i oddziałów. Uzupełniana wartościami z pliku op_loc.dbf dla tych wierszy, których adres leśny ma swój odpowiednik w bazie SILP arodes_int_num; x_position; y_position; x_shift; y_shift

16 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_label_shift

17 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_line_label Tabela wektorów przesunięcia opisów obiektów liniowych i kątu położenia opisu. Uzupełniana wartościami z pliku op_lin.dbf; powiązana z tabelą g_object_code_inv dla layer_cd=2 (czyli dla obiektów liniowych) object_id; layer_cd; object_cd; x_shift; y_shift; x_position; y_position; angle

18 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_line_label

19 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_line_width Tabela szerokości obiektów liniowych. Uzupełniana wartościami z pliku linie (szerokość) + linie_a i linie_t (kody) w powiązaniu z tabelą g_object_code_inv dla layer_cd=2 (czyli dla obiektów liniowych) int_num; object_id; layer_cd; object_cd; line_width

20 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_line_width

21 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_object_code_inv Tabela obiektów mapy. Uzupełniana podczas importu z plików in_pkt_t.dbf, in_pow_t.dbf, linie_t, linie_a(?). Tabela łączy również obiekty mapy z tabelą inwentarza w SILP - i_inv (dla tych obiektów, które mają przypisany numer inwentarzowy) int_num; object_id; inv_int_num; layer_cd; object_cd

22 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_object_code_inv

23 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_object_name Tabela nazw dla obiektów mapy, uzupełniana wartościami z tabel: in_pkt_t.dbf, linie_t.dbf, in_pow_t.dbf dla tych wierszy, które zawierają wpisy w polu OPIS. Z tej tabeli pobierane są np. nazwy miejscowości, jezior itp. layer_cd; object_id; object_cd; object_name

24 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_object_name

25 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_phen_pnt Tabela osobliwości przyrodniczych. Uzupełniana wartościami z pliku os_pkt.dbf; powiązana z tabelą f_arod_phenomena. object_id; arodes_int_num; phen_rank_order

26 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_phen_pnt

27 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_point Tabela przechowująca współrzędne wszystkich obiektów punktowych wraz ze źródłem i metodą ich pozyskania. Uzupełniana podczas importu z tabel punkty.dbf i in_pkt.dbf, os_pkt.dbf. object_id; x; y; source_cd; method_cd

28 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_point

29 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_site_soil_spec Tabela gatunku gleby i poziomu zalegania. Uzupełniana podczas importu z tabeli siedl_g.dbf. object_id; soil_rank_order; soil_species_cd; soil_level_cd

30 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_site_soil_spec

31 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_site_type Tabela opisu siedlisk – ich stanu, uwilgotnienia, jak i gatunku gleby, utworów geologicznych itp.. Związana z tabelą g_site_type_det Uzupełniana podczas importu z tabel siedl.dbf i siedl_t.dbf. object_id; site_type_cd; soil_subtype_cd; soil_species_cd; moisure_cd; degradation_cd; depos_cd; arable_formerly; forest_type_cd

32 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_site_type

33 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_site_type_det Tabela udziałów procentowych siedlisk w wydzieleniach siedliskowych. Związana bezpośrednio z tabelą g_site_type. Uzupełniana podczas importu z tabel siedl.dbf i siedl_t.dbf. object_id; site_type_cd; moisure_cd; site_type_perc

34 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 Schemat zależności g_site_type_det

35 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_deriv_obj_dic Słownik przypisania obiektów mapy do warstw pochodnych int_num; object_cd; deriv_cd

36 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_derivative_dic Słownik warstw pochodnych z opisem ich rodzaju (punkt, linia, poligon) deriv_cd; deriv_name; file_name; dimension_cd

37 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_dimension_dic Słownik typów warstw z ich kodowym określeniem (punkt, linia, poligon, raster, linia 3D) dimension_cd; dim_desc

38 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_geo_glossary_dic Słownik obiektów mapy w powiązaniu ze słownikiem inwentarza, opisem obiektu na mapie; stopniem tajności obiektu. Tabela określa również, czy występowanie obiektów na mapie jest obligatoryjne. object_cd; object_desc; silp_area_cd; oblig_fl; type_cd; secret_cd; map_desc

39 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_geol_depos_dic Słownik utworów geologicznych. depos_nr; depos_cd; depos_name

40 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_label_dic Słownik. int_num; sql_label

41 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_layer_dic Słownik warstw w strukturze aktualizacji z określeniem wymiarowości i obligatoryjności warstw. Przechowuje również pełną nazwę warstwy i nazwę pliku warstwy. layer_cd; layer_name; file_name; dimension_cd; oblig_fl

42 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_layer_object_dic Słownik określający wymiarowość obiektów mapy (punkt, linia, poligon). int_num; layer_cd; object_cd

43 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_method_dic Słownik metod pozyskiwania danych do budowania i aktualizacji mapy. method_cd; method_desc

44 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_secret_dic Słownik stopnia tajności obiektów mapy. secret_cd; secret_desc

45 Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006 g_source_dic Słownik źródeł pozyskiwania danych do budowania i aktualizacji mapy. source_cd; source_desc


Pobierz ppt "MAPY A SILP TABELE G_LMN Szkolenie Instruktorów Regionalnych Margonin IV 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google