Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz. U. z dnia 12 lutego 1999 r.) Art. 1.1.Przepisy ustawy z dnia 7.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz. U. z dnia 12 lutego 1999 r.) Art. 1.1.Przepisy ustawy z dnia 7."— Zapis prezentacji:

1

2 USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz. U. z dnia 12 lutego 1999 r.) Art. 1.1.Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) w zakresie dotyczącym: 1)tworzenia i funkcjonowania sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego - wchodzą w życie z dniem 1 września 1999 r., z zastrzeżeniem ust. 2, 2)tworzenia i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego - wchodzą w życie z dniem 1 września 2002 r., 3)obowiązku szkolnego realizowanego w szkołach, o których mowa w pkt 1 - wchodzą w życie z dniem 1 września 1999 r., 4)obowiązku nauki realizowanego w szkołach, o których mowa w pkt 2, oraz w formach pozaszkolnych - wchodzą w życie z dniem 1 września 2002 r. 2.Sprawdzian, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1, przeprowadza się na zakończenie nauki w sześcioletniej szkole podstawowej, począwszy od 2002 r. Art. 2.1.Dotychczasowe szkoły podstawowe z dniem 1 września 1999 r. stają się sześcioletnimi szkołami podstawowymi, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1. 2.Gimnazja są tworzone z dniem 1 września 1999 r. Tworzenie gimnazjów w roku szkolnym 1999/2000 następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty. 3.Szkoły ponadgimnazjalne są tworzone z dniem 1 września 2002 r. Art. 3.1.Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 1)sposób i terminy dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów, z uwzględnieniem zasady zapobiegania rozdrobnieniu sieci szkolnej, 2)sposób wprowadzenia poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych i przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne odpowiednich typów, z uwzględnieniem zasady, że uczniom uczęszczającym do dotychczasowych szkół ponadpodstawowych zapewnia się możliwość ich ukończenia na zasadach obowiązujących przed dniem 1 września 1999 r. 2.Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i terminy wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół artystycznych w szkoły nowego typu i ich funkcjonowanie w systemie oświaty, z uwzględnieniem zasady, że uczniom uczęszczającym do dotychczasowych szkół artystycznych II stopnia, z wyjątkiem szkół baletowych, zapewnia się możliwość ich ukończenia na zasadach obowiązujących przed dniem 1 września 1999 r. 2

3 2001/2002 W latach 2001/2002 szkołę ukończyło 67 uczniów. IIIa-21 uczniów IIIb-23 uczniów IIIc-23 uczniów 3

4 2002/2003 W latach 2002/2003 szkołę ukończyło 71 uczniów. IIIa-23 uczniów IIIb-22 uczniów IIIc-26 uczniów 4

5 2003/2004 W latach 2003/2004 szkołę ukończyło 55 uczniów. IIIa-23 uczniów IIIb-32 uczniów 5

6 2004/2005 W latach 2004/2005 szkołę ukończyło 61 uczniów. IIIa-20 uczniów IIIb-22 uczniów IIIc-19 uczniów 6

7 2005/2006 W latach 2005/2006 szkołę ukończyło 59 uczniów. IIIa-21 uczniów IIIb-17 uczniów IIIc-21 uczniów 7

8 2006/2007 W latach 2006/2007 szkołę ukończyło 67uczniów. IIIa-24uczniów IIIb-24 uczniów IIIc-22 uczniów 8

9 2007/2008 W latach 2007/2008 szkołę ukończyło 68uczniów. IIIa-21uczniów IIIb-24 uczniów IIIc-23 uczniów 9

10 2008/2009 W latach 2008/2009 szkołę ukończyło 74uczniów. IIIa-25uczniów IIIb-25 uczniów IIIc-24 uczniów 10

11 2009/2010 W latach 2009/2010 szkołę ukończyło 57uczniów. IIIa-19uczniów IIIb-16 uczniów IIIc-22 uczniów 11

12 2010/2011 W latach 2010/2011 szkołę ukończyło 57uczniów. IIIa-23uczniów IIIb-15 uczniów IIIc-19 uczniów 12

13 2011/2012 W latach 2011/2012 szkołę ukończyło 57uczniów. IIIa-23uczniów IIIb-18 uczniów IIIc-16 uczniów 13

14 2012/2013 W latach 2012/2013 szkołę ukończyło 48uczniów. IIIa-24uczniów IIIb-24 uczniów 14

15 P ODSUMOWANIE Od 2001 do 2013 roku szkołę ukończyło 741 uczniów w tym 356 dziewcząt i 385 chłopców. 15

16 W YWIAD Z Kamilem Barwickim 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Projekt Wykonali Dominik Kępka Daniel Wójcik Artur Jankowski Kacper Jankowski Mateusz Wójcik Sebastian Ciechowicz Opiekunka Pani Iwona Różańska Lisik 30


Pobierz ppt "USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz. U. z dnia 12 lutego 1999 r.) Art. 1.1.Przepisy ustawy z dnia 7."

Podobne prezentacje


Reklamy Google