Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne współpracy PPP ze szkołami. Podstawa prawna działania Poradni ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne współpracy PPP ze szkołami. Podstawa prawna działania Poradni ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne współpracy PPP ze szkołami

2 Podstawa prawna działania Poradni ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)

3 Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo Opisana współpraca dotyczy tylko części pracy Poradni.

4 Dokumenty wydawane rodzicom lub dorosłym uczniom Wszelkie dokumenty wydajemy na wniosek rodzica ( opiekuna prawnego) lub dorosłego ucznia. Rodzina zastępcza nie pełni roli opiekuna prawnego. Dokumenty, które otrzymują zainteresowani nie mają obowiązku przedstawiać w szkole. W szkole powinna znajdować się kopia dokumentu, natomiast oryginał zawsze jest własnością wnioskodawcy.

5 Rodzaje dokumentów Poradnia wydaje: 1.Informacje po przeprowadzonych badaniach. 2. Opinie (wykaz opinii na osobnym slajdzie). 3. Orzeczenia.

6 Informacja Podstawa prawna: - § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199) -§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199). Brak jest wymogów formalnych. Informacje wydajemy m.in. dla lekarzy, sadów, ZUS, inne

7 Opinie Wymogi formalne z rozporządzenia: § 6. 1. Opinia poradni zawiera: 1) oznaczenie poradni wydającej opinię; 2) numer opinii; 3) datę wydania opinii; 4) podstawę prawną wydania opinii; 5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;

8 Opinie 6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii; 7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie; 8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem; 9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu; 10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię; 11) podpis dyrektora poradni.

9 Opinie - Podstawa prawna -w zależności od rodzaju opinii inna podstawa prawna. - Opinie wydaje się w sprawie, którą określa wnioskodawca. - Stanowisko w sprawie powinno odpowiadać zgłoszonej sprawie na wniosku o wydanie opinii. Uwaga: Należy oddzielić wniosek o badanie od wniosku o opinię. Wniosek o badanie jako powód podaje problem z jakim się zgłasza dziecko, ucznia. Po badaniu mogą być wydane trzy przytoczone wyżej dokumenty, w zależności od potrzeby.

10 Rodzaje opinii W sprawie: dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce o specyficznych trudnościach w uczeniu się przyspieszenia obowiązku szkolnego odroczenia obowiązku szkolnego zwolnienia z nauki drugiego języka obcego objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemem zdrowotnym do szkoły ponadgimnazjalnej -o której mowa w art. 16 ust. 10 pkt 2 lit. U oSO (realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą) - inne opinie

11 Orzecznictwo Odrębne przepisy dotyczące orzekania. Orzekanie obejmuje cztery rodzaje dokumentów: - orzeczenie do kształcenia specjalnego- upośledzenie umysłowe, ruch w tym afazja typu motorycznego, wzrok, słuch, autyzm, Asperger, zagrożenie lub niedostosowanie społeczne( nie jest to niepełnosprawność - orzeczenie do zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, - orzeczenie do nauczania indywidualnego, - opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jedyna opinia wydawana przez ZO.

12 Różnice Uwaga: Nie należy mylić niepełnosprawności w rozumieniu MEN a niepełnosprawności orzekanych przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności- Nowy Targ.

13 Różnice miedzy opinią a orzeczeniem Opinie wydaje zespół diagnostów. Nie przewidziana jest procedura odwoławcza. Orzeczenie wydaje Zespół Orzekający, powoływany zarządzeniem Dyrektora. Od orzeczenia przysługuje odwołanie (dwa tygodnie po otrzymaniu dokumentu przez wnioskodawcę). Opinie są wydawane bez ograniczeń czasowych ( chyba, że przepisy stanowią inaczej) Orzeczenie oraz opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydawana jest na czas określony.

14 Różne uwagi Uczeń inaczej funkcjonuje w rożnych środowiskach dlatego bardzo ważna jest opinia szkolna, którą może oficjalnie zażądać Poradnia jeżeli rodzic nie otrzyma jej ze szkoły, podstawa prawna: W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 2, informując o tym osobę składającą wniosek. Rodzic ma prawo bez zgody i wiedzy szkoły złożyć wniosek do Poradni.

15 Zadania Poradni Do zadań Poradni należy w szczególności: 1.diagnozowanie dzieci i młodzieży; 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

16 Zadania Poradni Zadania realizujemy m.in. poprzez: indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży; terapię rodziny; grupy wsparcia; prowadzenie mediacji; interwencję kryzysowa; warsztaty; porady i konsultacje; wykłady i prelekcje; działalność informacyjno-szkoleniowa. udziału w zebraniach rad pedagogicznych

17 Zadania Poradni Udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej, b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

18 Współpraca Kontakt bezpośredni. Kontakt przez stronę. Pedagog,,łącznik” między szkołą a poradnią. Problem granic prywatności- wsparcie dla wychowawców.

19 Nowa propozycja dla nauczycieli Propozycja wsparcia nauczycieli na terenie szkoły, nie w formie zebrania rady pedagogicznej, w sytuacjach trudnych związanych z Życiem szkoły.


Pobierz ppt "Podstawy prawne współpracy PPP ze szkołami. Podstawa prawna działania Poradni ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google