Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

12 maja 2016 r. Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "12 maja 2016 r. Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem."— Zapis prezentacji:

1 12 maja 2016 r. Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym Warsztaty dla Wnioskodawców

2 Część I 2

3 3 Ogólne kryteria formalne (1/3)  Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu?  Czy wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia wniosku złożono we właściwej instytucji?  Czy wniosek wypełniono w języku polskim?  Czy wniosek złożono w formie określonej w regulaminie konkursu?  Czy wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?

4  Czy Wnioskodawca oraz Partnerzy (o ile dotyczy) podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?  Czy Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/Podziałania PO WER, w którym ogłoszony został konkurs? 4 Ogólne kryteria formalne (2/3)

5 5 Ogólne kryteria formalne (3/3)  Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące: 1)wyboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy); 2)braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014- 2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz 3)utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?  Czy Wnioskodawca oraz Partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późń. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe?

6 6 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej  Czy wartość projektu nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR?  Czy projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym: list intencyjny jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, a umowa o współpracy ponadnarodowej między Partnerami musi zostać zawarta i dostarczona do IOK przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oraz czy Partnerem ponadnarodowym jest podmiot z innego państwa członkowskiego UE?  Czy minimalna liczba uczestników projektu wynosi 32 osoby?  Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na wydłużenie realizacji projektu)?  Czy w ramach konkursu dany podmiot występuje w złożonych wnioskach o dofinansowanie wyłącznie jeden raz: jako Wnioskodawca albo Partner krajowy?

7 7 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej  Czy grupę docelową projektu stanowią osoby zatrudnione w instytucjach zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym? Czy uczestnicy projektu to osoby, które: bezpośrednio pracują z osobami, o których mowa w kryterium; posiadają zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej; przekażą współpracownikom swojej instytucji wiedzę zdobytą podczas pobytu za granicą w celu jej szerszego zastosowania w pracy z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem standardów określonych w regulaminie konkursu?  Czy formą wsparcia realizowaną w projekcie są programy mobilności ponadnarodowej, w których pobyt uczestników za granicą przyjmuje formę wizyty studyjnej lub szkolenia lub praktyki/stażu lub job shadowing?  Czy projekt zakłada wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń pomiędzy Partnerami ponadnarodowymi?

8 Opis grupy docelowej:  sporządzony zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie  uwzględnia informacje umożliwiające ocenę spełniania kryteriów dostępu ocenianych na etapie oceny formalnej i merytorycznej  uwzględnia informacje umożliwiające ocenę Adekwatności doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego PO WER oraz jakości diagnozy specyfiki tej grupy (kryterium merytoryczne)  zapewnia zgodność z politykami horyzontalnymi  punkt 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu 8 Grupa docelowa

9 Punkt 3.2 – pierwsze pole opisowe: Kto zostanie objęty wsparciem w ramach projektu?  Osoby zatrudnione w instytucjach zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, spełniające łącznie poniższe warunki:  Bezpośrednio pracują z osobami, o których mowa w kryterium,  Posiadają zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej,  Przekażą współpracownikom swojej instytucji wiedzę zdobytą podczas pobytu za granicą w celu jej szerszego zastosowania w pracy z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem standardów określonych w Regulaminie konkursu.  Co najmniej 32 uczestników projektu 9 Grupa docelowa

10 Punkt 3.2 – pierwsze pole opisowe: Kto zostanie objęty wsparciem w ramach projektu?  Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub współpracujące na podstawie innego rodzaju umowy z instytucjami zajmującymi się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym  Instytucje realizujące zadania związane z organizowaniem wsparcia terapeutycznego, socjoterapeutycznego, zajęć resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, a także zadania związane z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej  Osoby bezpośrednio zaangażowane w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, prowadzące regularne zajęcia  Organizowanie wsparcia terapeutyczno/socjalizacyjno/wychowawczego musi być głównym celem/ przedmiotem działalności instytucje delegującej  Realizowane zadania nie mają charakteru incydentalnego 10 Grupa docelowa

11 Punkt 3.2 – pierwsze pole opisowe: C zy znam grupę docelową?  Uzasadnienie wyboru konkretnej grupy docelowej  Opis istotnych cech uczestników (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiek, płeć) w oparciu o ogólnodostępne dane oraz ewentualne dane własne (wskazujemy źródła – kto badał, kiedy, na jakiej grupie przeprowadzono badanie, przy wykorzystaniu jakich metod, jak najbardziej aktualne) 11 Grupa docelowa Skopiowanie zapisów Regulaminu konkursu nie gwarantuje pozytywnej oceny merytorycznej. Udowodnij, że wiesz kogo obejmiesz wsparciem.

12 Punkt 3.2 – drugie pole opisowe: Potrzeby i oczekiwania uczestników w kontekście udzielanego wsparcia: podniesienie kompetencji zawodowych zapoznanie się z najlepszymi praktykami stosowanymi w innym kraju wymiana doświadczeń z zagraniczną instytucją pogłębienie współpracy z tożsamymi instytucjami zagranicznymi zorganizowanie szkoleń przez pracodawcę Bariery, na które napotykają uczestnicy projektu: Co zniechęca/ uniemożliwia udział? Niska motywacja Wypalenie zawodowe Bariery językowe Trudności z odnalezieniem się w nowym środowisku Bariery równościowe 12 Grupa docelowa

13 Rekrutacja grupa docelowej  Opis planowanych działań informacyjno-promocyjnych  Procedura rekrutacyjna, zakładająca ewentualny dodatkowy nabór  Katalog mierzalnych kryteriów rekrutacji (uwzględniających zasadę równych szans i niedyskryminacji oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn) wraz z uzasadnieniem  Techniki i metody rekrutacji  Wskazanie wymaganych dokumentów  Zasady tworzenia list rezerwowych  Wskazanie osoby/ osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu rekrutacji z ramienia wnioskodawcy 13 Punkt 3.2 – trzecie pole opisowe

14 Rekrutacja grupa docelowej  Sposób rekrutacji dostosowany do profilu grupy docelowej (osoby pracujące)  Przejrzyste kryteria wyboru z wagami punktowymi  Kryteria premiujące  Źle: kryteria rekrutacyjne stanowiące kalkę kryteriów dostępu  Zasady tworzenia listy rankingowej  Opis działań w sytuacji pojawienia się trudności w rekrutacji założonej liczby uczestników projektu 14 Punkt 3.2 – trzecie pole opisowe

15  potencjał finansowy ≠ obrót finansowy!; potencjał finansowy to zasoby finansowe, jakie Wnioskodawca i partnerzy mogą wnieść do projektu  kadrowy/merytoryczny – w szczególności to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które Wnioskodawca oddeleguje do realizacji projektu. Osoby związane z Wnioskodawcą stosunkiem cywilnoprawnym co do zasady nie będą stanowiły jego potencjału kadrowego.  techniczny – zasoby posiadane przez Wnioskodawcę, które będą zaangażowane do realizacji projektu.  społeczny – adekwatny w trzech obszarach: w obszarze wsparcia projektu (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży lub osób młodych) ORAZ na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt, ORAZ na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu 15 Potencjał Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów jest oceniany w kontekście oceny zdolności do efektywnej realizacji projektu jako opis zasobów, jakimi dysponuje i jakie zaangażuje w realizację projektu.

16  Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie, dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej: 1)w obszarze wsparcia projektu 2)na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt 3)na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu oraz wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy).  Opis działań podejmowanych w okresie ostatnich 3 lat (2013-2016) oraz efektów tych działań  Instytucje, które mogą potwierdzić opisany potencjał 16 Potencjał społeczny

17 Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), w tym w szczególności:  Potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie) - dotyczy zarówno personelu merytorycznego jak i obsługowego - wszystkie kluczowe osoby zaangażowane w realizację projektu - osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i/lub trwale współpracujące  Potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu Nie należy wskazywać potencjału, który nie będzie wykorzystywany do celów realizacji projektu 17 Zaangażowanie potencjału

18  Etap oceny formalnej Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi* ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. Wymóg nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych  Etap oceny merytorycznej Wskazanie zasobów finansowych wnoszonych do projektu przez wnioskodawcę i partnerów 18 Potencjał finansowy

19 19 Sposób zarządzania projektem Przy opisie sposobu zarządzania projektem należy zwrócić szczególną uwagę na:  czy proponowany sposób zarządzania projektem jest adekwatny do jego zakresu i zapewni jego sprawną, efektywną i terminową realizację;  podział ról i zadań w zespole zarządzającym;  wskazanie sposobu podejmowania decyzji w projekcie (pozwalające na ocenę szybkości procesu decyzyjnego w ramach projektu oraz sposobu uwzględnienia w tym procesie kluczowych podmiotów biorących udział w realizacji projektu);  aspekt zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt (tj. np. czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób w strukturze zarządzania jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie zakładanych w projekcie celów);  wskazanie kadry zarządzającej;  opis, w jaki sposób w zarządzaniu projektem uwzględniona zostanie zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

20 Kryteria horyzontalne Podczas oceny merytorycznej będą sprawdzane następujące kryteria horyzontalne: 20 Lp. 1.Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu? 2.Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? 3.Czy projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz z prawodawstwem unijnym? 4.Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER? 5.Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER?

21 21 Standard minimum (1/4) Standard minimum składa się z 5 kryteriów oceny, dotyczących charakterystyki projektu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6 ponieważ kryterium nr 2 i 3 są alternatywne. Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów za każde kryterium standardu minimum - wymagane są co najmniej 3 punkty. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym objęciu wsparciem 50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie, ale na odwzorowaniu istniejących proporcji płci w danym obszarze lub zwiększaniu we wsparciu udziału grupy niedoreprezentowanej. Możliwe są jednak przypadki, w których proporcja 50/50 wynika z sytuacji kobiet i mężczyzn i stanowi proporcję prawidłową z perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn.

22 22 Standard minimum (2/4) 1. WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PODANO INFORMACJE, KTÓRE POTWIERDZAJĄ ISTNIENIE (ALBO BRAK ISTNIENIA) BARIER RÓWNOŚCIOWYCH W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU Na podstawie własnej analizy sytuacji każdej z płci lub źródeł danych najbardziej zbliżonych do obszaru interwencji i zasięgu odziaływania projektu (z uwzględnieniem informacji jaką grupę objęto badaniem, przy wykorzystaniu jakich metod itp.) Dane w podziale na płeć. Bariery równościowe to m.in.:  segregacja pozioma i pionowa rynku pracy,  różnice w płacach k i m zatrudnionych na równoważnych stanowiskach, wykonujących tożsame obowiązki,  mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy,  niski udział m w wypełnianiu obowiązków rodzinnych,  niski udział k w procesach podejmowania decyzji, 2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWIERA DZIAŁANIA, ODPOWIADAJĄCE NA ZIDENTYFIKOWANE BARIERY RÓWNOŚCIOWE W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się wskazać jakiego rodzaju działania zostaną zrealizowane w projekcie na rzecz osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych barier równościowych. Zaplanowane działania powinny odpowiadać na te bariery. Szczególną uwagę przy opisie działań należy zwrócić w przypadku rekrutacji do projektu i dopasowania odpowiednich form wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu wobec zdiagnozowanych nierówności. Przykłady: rekrutacja zdalna, premiowanie udziału niedoreprezentowanej płci, krótki czas trwania mobilności

23 23 Standard minimum (3/4) 3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU BARIER RÓWNOŚCIOWYCH, WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWIERA DZIAŁANIA, ZAPEWNIAJĄCE PRZESTRZEGANIE ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN, TAK ABY NA ŻADNYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU NIE WYSTĄPIŁY BARIERY RÓWNOŚCIOWE Dot. projektów, w których na poziomie analizy nie zidentyfikowano nierówności uwarunkowanych płcią. Przykłady działań: stosowanie procedur antydyskryminacyjnych, rozwiązań w zakresie godzenia życia prywatnego i zawodowego, działań informacyjnych i uświadamiających w zakresie równości płci, formułowanie niestereotypowych informacji, materiałów, działań. Nie zaliczamy działań na rzecz zespołu projektowego, które są oceniane w ramach kryterium 5. Źle: „projekt nie będzie nikogo dyskryminował”, „projekt skierowany do kobiet i mężczyzn” 4. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁY PODANE W PODZIALE NA PŁEĆ I/LUB ZOSTAŁ UMIESZCZONY OPIS TEGO, W JAKI SPOSÓB REZULTATY PROJEKTU PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZMNIEJSZENIA BARIER RÓWNOŚCIOWYCH ISTNIEJĄCYCH W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU Wartości docelowe wskaźników w postaci liczby osób należy podawać w podziale na płeć (przyjęte proporcje wynikają z przeprowadzonej diagnozy). We wniosku o dofinansowanie projektu powinna również znaleźć się informacja, w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

24 24 Standard minimum (4/4) 5. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSKAZUJE JAKIE DZIAŁANIA ZOSTANĄ PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA RÓWNOŚCIOWEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Równościowe zarządzanie projektem polega przede wszystkim na zapewnieniu, że osoby zaangażowane w realizację projektu (np. personel odpowiedzialny za zarządzanie, personel merytoryczny, personel wykonawcy/partnera) posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Należy jednak pamiętać, że dobór konkretnych działań, mających na celu równościowe zarządzanie projektem, w stosunku do poszczególnych grup personelu projektu, uzależniony jest od występowania faktycznych potrzeb w tym zakresie. Działanie na rzecz równościowego zarządzania to np. zróżnicowanie zespołu projektowego ze względu na płeć, zapewnienie takiej organizacji pracy zespołu projektowego, która umożliwia godzenie życia zawodowego z prywatnym. Należy podać konkretne działania – ruchome godziny pracy, niepełny wymiar godzin, inny okres rozliczeniowy, praca zdalna. Źle: wyłącznie deklarowanie przez wnioskodawcę, że w ramach procesu rekrutacji czy w zakresie warunków zatrudnienia nie będzie mieć miejsca dyskryminacja ze względu na płeć lub np. wynagrodzenie a taką samą pracę będzie takie samo dla kobiet i mężczyzn.

25 W przypadku funduszy unijnych jest to jedna z naczelnych i podstawowych zasad horyzontalnych, obowiązujących w całej UE. Dotyczy umożliwienia wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. 25 Zasada równości szans i niedyskryminacji Osoby z niepełnosprawnościami to w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne konsumenci i niezależni obywatele posiadający prawa i obowiązki, zdolni podejmować ważne decyzje i ponosić odpowiedzialność za sprawy, które ich dotyczą. Należy więc skupić się na umożliwieniu udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, a także wyeliminowaniu wszelkich podziałów (np. w edukacji, zatrudnieniu). Osoby z niepełnosprawnościami stanowią bowiem niewykorzystany potencjał polskiej gospodarki.

26 Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ust. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ust. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby legitymujące się:  orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, na podstawie odrębnych przepisów,  lub orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem przez daną osobę 16. roku życia  albo jako osoby z zaburzeniami psychicznymi (również zdefiniowanej ustawowo) 26 Osoby z niepełnosprawnościami

27  OGÓLNODOSTĘPNE otwarte na udział osób z niepełnosprawnościami niedyskryminujące ze względu na rodzaj niepełnosprawności niedyskryminujące ze względu na charakter wsparcia  DEDYKOWANE zorientowane wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami 27 Zasady ogólne dotyczące projektów z udziałem osób z niepełnosprawnościami (1/2) Projekt neutralny to rozumiany w charakterze wyjątku projekt poprzedzony analizą dostępności, nie adresujący wsparcia dla OzN, nie adresujący dostępności produktów do potrzeb potencjalnych użytkowników.

28 Racjonalne usprawnienia to mechanizm możliwy do uruchomienia wraz z pojawieniem się w projekcie w charakterze uczestnika projektu osoby z niepełnosprawnościami – max 12 tys. PLN/uczestnika 28 Zasady ogólne dotyczące projektów z udziałem osób z niepełnosprawnościami (2/2) Jeżeli na etapie przygotowania projektu wiemy konkretnie kto będzie uczestnikiem i jeżeli będą to osoby z niepełnosprawnościami, należy zaplanować wydatki niezbędne do zapewnienia ich udziału w projekcie (jako element zadania). Nie jest to mechanizm racjonalnych usprawnień i limit 12 tys. PLN nie obowiązuje.

29  Część 3.2 Grupy docelowe: Punktem wyjścia w planowaniu działań jest rzetelna diagnoza i analiza potrzeb, na które odpowiada projekt Wskazanie barier, utrudniających lub uniemożliwiających udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami, w szczególności barier wynikające z braku świadomości nt. potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (inne potrzeby mają osoby z niepełnosprawnością motoryczną, inne osoby niewidome czy niesłyszące, a jeszcze inne osoby z niepełnosprawnością intelektualną), a także z braku dostępności konkretnych grup osób z niepełnosprawnościami, w szczególności do transportu, przestrzeni publicznej i budynków (np. brak podjazdów, wind, sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidzących itp.), materiałów dydaktycznych, zasobów cyfrowych (np. strony internetowe i usługi internetowe np. e-learningowe niedostosowane do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących), niektórych środków masowego przekazu (np. radio dla osób niesłyszących). 29 Podczas oceny wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie w odniesieniu do wskazanych części wniosku o dofinansowanie (1/5):

30 Część 3.2 Grupy docelowe – Rekrutacja Wynikający z przeprowadzonej diagnozy i analizy potrzeb, proces rekrutacji jest czynnością pierwotną wobec reszty działań projektowych - musi być zaplanowany tak, aby nikomu nie ograniczać dostępu. Wskazanie, w jaki sposób w ramach rekrutacji zostanie uwzględniona zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - w jaki sposób wnioskodawca uwzględnia możliwość dotarcia do informacji o projekcie i oferowanym w nim wsparciu do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jakie działania zamierza w tym celu przeprowadzić, z użyciem jakich środków. Przykłady działań: na etapie rekrutacji formułowania zapytań o specjalne potrzeby uczestników informacja o dostosowaniu materiałów i wszelkich dokumentów projektowych do osób z niepełnosprawnością 30 Podczas oceny wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie w odniesieniu do wskazanych części wniosku o dofinansowanie (2/5):

31 Część 3.2 Grupy docelowe – Rekrutacja cd. realizacja rekrutacji i spotkań informacyjnych w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz zadbanie o dostępny przekaz, m.in. tłumacz języka migowego, opracowanie dokumentów informacyjnych i rekrutacyjnych w dostępnym na osób z niepełnosprawnością formacie (m.in. w standardzie WCAG 2.0), zapewnienie wsparcia asystenta podczas rozmowy rekrutacyjnej, zaplanowanie różnorodnych form i kanałów komunikacji, z treścią w dostępnym dla osób z niepełnosprawnością formacie (m.in. w standardzie WCAG 2.0) oraz m.in. zaangażowanie otoczenia osób z niepełnosprawnościami: np. NGO, instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 31 Podczas oceny wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie w odniesieniu do wskazanych części wniosku o dofinansowanie (3/5):

32  Część 4.1 Zadania: Wskazanie, w jaki sposób projekt uwzględnia formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwe do realizacji działania w tym zakresie to np. zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień (czyli konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości uczestnictwa w projekcie na równi z innymi osobami), zapewnienie dostępności produktów projektu Zróżnicowany sposób świadczenia wsparcia, umożliwiający dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników projektu Jeśli jakiekolwiek miejsca realizacji projektu zostaną wybrane w trakcie realizacji wnioskodawca powinien zobowiązać się do umieszczenia w kryteriach wyboru warunku dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przykłady działań: lokal w którym prowadzone będzie wsparcie, sala szkoleniowa, będzie dostępna, materiały będą spełniały standardy dostępności, miejsce staży będzie dostosowane do potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością 32 Podczas oceny wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie w odniesieniu do wskazanych części wniosku o dofinansowanie (4/5):

33  Część 5 Budżet: Sprawdzenie, czy budżet projektu uwzględnia ewentualne koszty dodatkowe wynikające z konieczności zabezpieczenia specjalnych potrzeb uczestników będących osobami niepełnosprawnymi (katalog tych kosztów nie jest zdefiniowany; wysokość i rodzaj tych kosztów podlega ocenie). 33 Podczas oceny wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie w odniesieniu do wskazanych części wniosku o dofinansowanie (5/5):

34 W jakich przypadkach projekt nie realizuje zasady dostępności? Nie ma żadnych informacji we wniosku o dofinansowanie. Stosowanie ogólnych sformułowań, np. projekt jest zgodny z zasadą równości szans, projekt jest dostępny dla wszystkich. Pominięcie we wniosku kwestii dot. zasady niedyskryminacji nie pozwala jednocześnie uznać kryterium za spełnione warunkowo, gdyż warunkiem wskazanym przez oceniającego nie może być wprowadzenie do wniosku zupełnie nowych i wcześniej w nim nie zawartych informacji w danym zakresie. Ocena warunkowa musi mieć zakotwiczenie w postaci informacji odnoszących się do danego kryterium, które zdaniem oceniającego należy jedynie uzupełnić lub wyjaśnić. 34

35 Dziękujemy za uwagę! Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Rozwoju konkursponadnarodowy@mr.gov.pl 35


Pobierz ppt "12 maja 2016 r. Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google