Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia – System SOWA Marta Fijołek DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia – System SOWA Marta Fijołek DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia – System SOWA Marta Fijołek DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA

2 2 Plan prezentacji Omówienie Sytemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA): 1.Wprowadzenie do systemu SOWA 2.Wsparcie Użytkowników 3.Założenie konta i dostęp do systemu 4.Wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu

3 3 Wprowadzenie do systemu SOWA System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla PO WER dostępny jest pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.plhttps://www.sowa.efs.gov.pl

4 4 Wprowadzenie do systemu SOWA Główne cele realizowane przez SOWA: Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu lub fiszki projektu do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK); Organizacja, przechowywanie i zarządzanie dokumentami projektu; Zarządzanie użytkownikami biorącymi udział w realizacji projektów; Komunikacja i wymiana informacji. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój są zobligowani do stosowania elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu zawartego w SOWA.

5 5 Założenie konta i dostęp do systemu Aby móc w pełni korzystać z systemu wymagane jest założenie konta użytkownika. W tym celu na stronie logowania należy wybrać zakładkę Załóż konto i wypełnić formularz rejestracyjny. Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Załóż konto:

6 6 Założenie konta i dostęp do systemu Podczas rejestracji konta, bardzo ważne jest podanie aktualnego adresu e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją dokończenia rejestracji konta. Przed założeniem konta użytkownika należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sytemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych oraz Oświadczenie użytkownika Sytemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych :

7 7 Założenie konta i dostęp do systemu Odpowiedz na wskazany adres e-mail Dziękujemy za założenie konta w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W celu dokończenia rejestracji konta należy wybrać poniższy link aktywacyjny: Link aktywujący hasło do systemu: https://www.sowa.efs.gov.pl/Konto/Potwierdzenie- email?u=GIvSctzzBUjn%2FBfsyWkjrtPzCeMZotk%40g9%2FnY%2FV%40Y7 mzFa9jCmnShnD5ghjhkhgydt5jqJzJv Login do systemu: JANKOW

8 8 Założenie konta i dostęp do systemu Logowanie do sytemu Aby zalogować się do systemu należy na stronie startowej wpisać w polu Identyfikator użytkownika swój login oraz hasło, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem Zaloguj:

9 9 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Dane dotyczące Beneficjenta są automatycznie wypełniane danymi wpisanymi w zakładce Beneficjent. W pkt 2.7 należy wskazać osobę /y uprawnioną/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, a w pkt 2.8 osobę do kontaktów roboczych z podaniem jej danych. W przypadku partnerów ich dane wypełniają się automatycznie z zakładki Partnerzy. W pkt 2.9.7 należy wskazać osobę /y uprawnioną/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera, a w pkt 2.9.8 symbol partnera

10 10 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

11 11 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie III. OPIS PROJEKTU W KONTEKŚCIE WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO WER W pkt 3.1.1 wniosku należy wybrać z listy rozwijanej cel szczegółowy PO WER oraz wymagane wskaźniki. Cel szczegółowy Osi V Wdrożenie działań projakościowych i organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych W tabeli Wskaźniki rezultatu należy wybrać z listy następujący wskaźnik: Liczba organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów, które zostały włączone w proces konsultacji społecznych dotyczących działań podejmowanych przez administrację państwową w obszarze ochrony zdrowia. W tabeli Wskaźniki produktu należy wybrać z listy następujący wskaźnik: Liczba organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką praw pacjenta objętych wsparciem w ramach programu. Dodatkowo należy wprowadzić inne wskaźniki, dodatkowe w stosunku do ww., o ile są zgodne z celami projektu.

12 12 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie Aby spełnić ogólne kryteria horyzontalne projekt musi być zgodny z: Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn UWAGA! Należy zapoznać się z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014‐2020

13 13 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie Dyskryminacja – jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd itp.), którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami. Wyróżnia się różne rodzaje dyskryminacji, m.in. pośrednią, bezpośrednią, wielokrotną, w tym krzyżową, indywidualną, instytucjonalną, strukturalną.

14 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność – jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami. Obejmuje to wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym odmowę racjonalnego usprawnienia.

15 15 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

16 16 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu – max 1 pkt. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu – max 2 pkt. W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły – max 2 pkt.

17 17 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu – max 2 pkt. We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem – max 1 pkt. UWAGA! Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów za każde kryterium standardu minimum - wymagane są co najmniej 3 punkty. Brak uzyskania co najmniej 3 punktów w standardzie minimum jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku lub skierowaniem go do negocjacji.

18 18 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie V. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU ORAZ POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W pkt 4.1 należy podać nazwy zadań oraz szczegółowo je opisać uzasadniając potrzebę ich realizacji w ramach projektu np.: Zadanie 1 - Organizacja spotkań konsultacyjnych w zakresie aktów prawnych, dokumentów rządowych; Zadanie 2 - Organizacja szkoleń; Zadanie 3 - Publikacja materiałów edukacyjnych; Zadanie 4 - Przygotowanie ekspertyz i opinii, zawierających propozycje zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych, w tym w szczególności poprawę opieki nad pacjentem onkologicznym; Zadanie 5 - Organizacja warsztatów, grup roboczych i konferencji służących wymianie dobrych praktyk i kończących się wypracowaniem rekomendacji. Do każdego zadania należy przyporządkować wskaźnik z pkt 3.1.1 oraz określić jego wartość.

19 19 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

20 20 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie VI. POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW Bardzo ważne! W pkt 4.3 należy zawrzeć informacje nt. obrotów finansowych wnioskodawcy i partnerów określonych w ogólnych kryteriach formalnych. W celu spełnienia kryterium dostępu 1 w pkt. 4.4 należy zawrzeć informację odnośnie formy prawnej funkcjonowania instytucji - Wnioskodawcy. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane jest dołączenie kopii swojego statutu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

21 21 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

22 22 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie VI. SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU W pkt 6.1.1 w ramach kosztów bezpośrednich wskazuje się koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań. Przy określaniu wydatków należy wziąć pod uwagę stawki rynkowe, z uwzględnieniem zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‐2020.

23 23 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

24 24 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

25 25 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

26 26 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

27 27 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

28 28 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie VII. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W harmonogramie realizacji projektu należy wskazać okresy realizacji poszczególnych zadań. VIII. OŚWIADCZENIE Należy uzupełnić datę wypełnienia wniosku, podpisać wniosek (przez osobę wskazaną w pkt 2.7) i opieczętować.

29 29 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

30 30 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

31 31 POWER Wniosek o dofinansowanie projektu Walidowanie i przesyłanie wypełnionego wniosku do IOK Przed przesłaniem elektronicznej wersji wniosku do IOK należy najpierw zweryfikować poprawność jego wypełnienia klikając przycisk „Sprawdź”. Pola nie uzupełnione lub błędnie uzupełnione wyświetlą się w Karcie walidacji. Po poprawieniu błędu ponownie klikamy przycisk „Sprawdź”.

32 32 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

33 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 4 kwietnia 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r. na adres IOK: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3: w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku albo za pośrednictwem skrzynki podawczej MZ w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku. Wnioski w formie papierowej można dostarczać: osobiście do Kancelarii MZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15 lub kurierem lub pocztą. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do IOK w formie, o której mowa w pkt 1 lit b. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do MZ. Termin, forma i miejsce składania wniosku o dofinansowanie

34 34 Dziękuję za uwagę! Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 tel. 022 530 03 60 fax. 022 530 03 50 WWW.ZDROWIE.GOV.PL dialogspoleczny@mz.gov.pl


Pobierz ppt "Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia – System SOWA Marta Fijołek DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google