Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane kwestie z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym opr. Jakub Mrożek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane kwestie z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym opr. Jakub Mrożek."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane kwestie z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym opr. Jakub Mrożek

2 RÓŻNICA MIĘDZY NAUKĄ A SZKOLNICTWEM WYŻSZYM cz. I NAUKA SZKOLNICTWO WYŻSZE JEJ ROZWIJANIEM ORAZ PROMOWANIEM ZAJMUJĄ SIĘ ZARÓWNO JEDNOSTKI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (PROWADZĄCE BADANIA NAUKOWE) ALE PRZEDE WSZYSTKIM PAŃSTWOWE INSTYTUTY BADAWCZE ORAZ POLSKA AKADEMIA NAUK JEJ ROZWIJANIEM ORAZ PROMOWANIEM ZAJMUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE JEDNOSTKI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OBEJMUJE ONA PRZEDE WSZYSTKIM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I ORAZ II STOPNIA PONADTO KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH ORAZ (W OGRANICZONYM ZAKRESIE) KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA (STUDIACH DOKTORANCKICH) SĄ TO DWA ODRĘBNE DZIAŁY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3 RÓŻNICA MIĘDZY NAUKĄ A SZKOLNICTWEM WYŻSZYM cz. II NAUKA SZKOLNICTWO WYŻSZE CO DO ZASADY ABY ZAJMOWAĆ SIĘ NAUKĄ NALEŻY UZYSKAĆ STOPIEŃ NAUKOWY STOPNIEM NAUKOWYM JEST: 1)DOKTOR 2)DOKTOR HABILITOWANY HONOROWYM TYTUŁEM NAUKOWYM (MAJĄCYM PODKREŚLIĆ DOROBEK BADAWCZY) JEST TYTUŁ PROFESORA NADAWANY PRZEZ PREZYDENTA RP W DRODZE POSTANOWIENIA JEST TO JEDEN Z ETAPÓW KSZTAŁCENIA, KTÓREGO CELEM JEST UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO WIĄŻE SIĘ Z UZYSKANIEM TYTUŁU ZAWODOWEGO TYTUŁEM ZAWODOWYM JEST: 1)LICENCJAT/INŻYNIER 2)MAGISTER

4 ZAKRES USTAWY O PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM CZ. I PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE NIEPUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE (tzw. prywatne) quasi SZKOŁY WYŻSZE SZKOŁY WYŻSZE PROWADZONE PRZEZ KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE WYŁĄCZNIE DO NICH STOSUJE SIĘ PRZEPISY USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM NIE SĄ ZALICZANE DO SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SĄ UNORMOWANE W DRODZE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH SĄ ZALICZANE DO SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO JEDNAK NIE MA DO NICH ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (CO JEST KONSEKWENCJĄ ROZDZIAŁU PAŃSTWA OD KOŚCIOŁA)

5 ZAKRES USTAWY O PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM CZ. II SZKOŁY WYŻSZE DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM POLEGAJĄ OCENOM EWALUACYJNYM* (CO DO ZASADY) SĄ OBJĘTE NADZOREM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO JEŻELI NIE WÓWCZAS TO UPRAWNIENIA TE SPRAWUJE INNY WŁAŚCIWY MINISTER ICH PRACOWNICY WSPÓŁTWORZĄ MIĘDZY UCZELNIANE STOWARZYSZENIA (NP. KONFERENCJA REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH) ORAZ MOGĄ DELEGOWAĆ SWOICH PRZEDSTAWICIELI DO quasi ORGANÓW ADM. PUBLICZNEJ JAK RADA GŁÓWNA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO BĄDŹ POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA MA DO NICH ZASTOSOWANIE ART. 70 UST. 2, 4 i 5 KONSTYTUCJI RP *ocenie ewaluacyjnej podlegają również instytuty badawcze PAN

6 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE CZ. Ia SZKOŁY WYŻSZE PROWADZONE PRZEZ KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE TO WSZELKIEJ MAŚCI WYŻSZE SEMINARIA DUCHOWNE (DIECEZJALNE BĄDŹ ZAKONNE) W TRAKCIE NAUKI NA NICH UZYSKUJE SIĘ (ZWYKLE) ŚWIĘCENIA EWENT. PROWADZĄ DO ZŁOŻENIA (WIECZYSTYCH) ŚLUBÓW ZAKONNYCH W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH ICH UKOŃCZENIE WIĄŻE SIĘ Z UZYSKANIEM, UZNAWANEGO W POLSCE, TYTUŁU ZAWODOWEGO NP. PREZBITER (KSIĄDZ/OJCIEC W ZAKONIE) JEST RÓWNIEŻ MAGISTREM TEOLOGII NIEKIEDY MOGĄ ONE DZIAŁAĆ W RAMACH UCZELNI PAŃSTWOWEJ (JAKO WYDZIAŁY TEOLOGICZNE), CO NIE PRZEKREŚLA ICH AUTONOMII PRAWNO- ORGANIZACYJNEJ OSOBY ODBYWAJĄCE W NICH NAUKĘ SĄ TRAKTOWANI TAK JAK „ZWYKLI” STUDENCI (NP. MAJĄ LEGITYMACJE STUDENCKIE ITP.)

7 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE CZ. Ib KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI ORAZ UNIWERSYTET PAPIESKI im. JANA PAWŁA II w KRAKOWIE POMIMO TEGO, IŻ SĄ TO SZKOŁY WYŻSZE PROWADZONE PRZEZ KOŚCIÓŁ KATOLICKI SĄ ONE FINANSOWANE TAKICH SAMYCH ZASADACH JAK UCZELNIE PUBLICZNE, CO TEŻ PRZEDKŁADA SIĘ NA FAKT, IŻ MA DO NICH ZASTOSOWANIE USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM SZKOŁY WYŻSZE PROWADZONE PRZEZ KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE

8 quasi SZKOŁY WYŻSZE TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE CZ. IIa SĄ TO TEGO RODZAJU PLACÓWKI KSZTAŁCENIA, NA KTÓRYCH PRZYJĘCIE WYMAGANE JEST (UPRZEDNIE) POSIADANIE WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO (ZWYKLE MAGISTRA) KSZTAŁCENIE NA NICH ODBYWAJĄCE JEST (CO DO ZASADY) KSZTAŁCENIEM WYSOCE SPECJALISTYCZNYM ICH UCZESTNICY NIE SĄ STUDENTAMI, NIE SĄ RÓWNIEŻ SŁUCHACZAMI (GDYŻ NIE SĄ TO STUDIA PODYPLOMOWE, GDYŻ TO TEGO RODZAJU KSZTAŁCENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM) SĄ ONE TWORZONE W DRODZE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH (NIE KONIECZNIE MUSI BYĆ TO USTAWA) ICH UKOŃCZENIE NIE WIĄŻE SIĘ Z UZYSKANIEM ŻADNEGO TYTUŁU ZAWODOWEGO (BĄDŹ STOPNIA NAUKOWEGO) KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ (planowana likwidacja i przekształcenie w AKADEMIĘ SZTUKI WOJENNEJ) WYŻSZA SZKOŁA POLICJI

9 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE CZ. IIb quasi SZKOŁY WYŻSZE NIE SĄ quasi SZKOŁAMI WYŻSZYMI (GDYŻ MAJĄ DO NICH ZASTOSOWANIE – CHOĆ W OGRANICZONYM ZAKRESIE – PRZEPISY USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK POWIETRZNYCH

10 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE CZ. IIc quasi SZKOŁY WYŻSZE W OSTATNIM OKRESIE NIEKTÓRE quasi SZKOŁY WYŻSZE NP. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI UZYSKAŁY UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA „CYWILNYCH” STUDIÓW DLATEGO TEŻ W TYM – OGRANICZONYM – ZAKRESIE MA DO NICH ZASTOSOWANIE USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM STUDENCI „CYWILNI” TYCHŻE SZKÓŁ ODBYWAJĄ JE W NA ZASADACH TYPOWYCH DLA STUDIÓW (Z PEWNYMI, MINIMALNYMI, RÓŻNICAMI) STUDENCI „CYWILNI” PO UKOŃCZENIU TYCHŻE STUDIÓW OTRZYMUJĄ WYŁĄCZNIE (WŁAŚCIWY DANYM STUDIOM) TYTUŁ ZAWODOWY, CO TEŻ NIE WIĄŻE SIĘ Z PRZYJĘCIEM W OBRĘB DANEJ SŁUŻBY BĄDŹ KORPUSU

11 ZAKRES USTAWY O PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM CZ. III UCZELNIA JEST TO (KAŻDA) JEDNOSTKA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO KTÓREJ STOSUJE SIĘ PRZEPISY USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM DEFINICJA USTAWOWA: UCZELNIA – SZKOŁA PROWADZĄCA STUDIA WYŻSZE, UTWORZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W USTAWIE (PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM) UCZELNIĄ JEST WIĘC ZARÓWNO UNIWERSYTET WARSZAWSKI, POLITECHNIKA GDAŃSKA JAK RÓWNIEŻ I WYŻSZA SZKOŁA ŁAPANIA WIATRU I GOTOWANIA NA GAZIE FUNKCJONUJĄCA M.IN. WE WROCŁAWIU UCZELNIA HODKOWSKIEJ TO ZWYCZAJNA SZKOŁA WYŻSZA

12 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. I UCZELNIA PUBLICZNANIEPUBLICZNA UNIWERSYTET BEZPRZYMIOTNIKOWY UNIWERSYTET PRZYMIOTNIKOWY (w tym TECHNICZNY) UNIWERSYTET BEZPRZYMIOTNIKOWY UNIWERSYTET PRZYMIOTNIKOWY SZKOŁA WYŻSZA np. Wrocławski, Zielonogórski, Jagielloński np. Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, SGGW, SGH np. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa obecnie NIE występuje Uniwersytet SWPS Wszelkiej maści Wyższe Szkoły Łapania Wiatru i Gotowania na Gazie SZKOŁA WYŻSZA NIEPODLEGAJĄCE NADZOROWI MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO np. WYŻSZA SZKOŁA POŻARNICTWA np. Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna AKADEMIA Nieco lepsza placówka, niż te wymienione poniżej np. Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska AKADEMIA POLITECHNIKA SZKOŁA WYŻSZA POLITECHNIKA obecnie NIE występuje

13 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. IIa UNIWERSYTET BEZPRZYMIOTNIKOWY UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA TEGO OKREŚLENIA SĄ NAJOSTRZEJSZE JEST TO WIĘC NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE OKREŚLENIE DLA UCZELNI W POLSCE ABY UZYSKAĆ UPRAWNIENIE DO OKREŚLENIA „UNIWERSYTET” BEZ DODATKOWYCH PRZYMIOTNIKÓW UCZELNIA MUSI SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: MUSI POSIADAĆ UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA W CO NAJMNIEJ 10 DZIEDZINACH NAUKOWYCH W TYM: 1) CO NAJMNIEJ PO 2 Z NAUK HUMANISTYCZNYCH, PRAWNYCH EKONOMICZNYCH LUB TEOLOGICZNYCH; 2) CO NAJMNIEJ PO 2 Z NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH, NAUK O ZIEMI LUB NAUK TECHNICZNYCH; 3) CO NAJMNIEJ PO 2 Z NAUK BIOLOGICZNYCH, MEDYCZNYCH, CHEMICZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, ROLNICZYCH LUB WETERYNARYJNYCH

14 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. IIb UNIWERSYTET BEZPRZYMIOTNIKOWY NA DZIEŃ 24 IV 2016r. W POLSCE FUNKCJONOWAŁO 18 UNIWERSYTETÓW BEZPRZYMIOTNIKÓWYCH (NIE WSZYSTKIE JEDNAK SPEŁNIAJĄ POWYŻSZE WYMAGANIA, CO JEDNAK JEST SPOWODOWANE: a) CZĘSTĄ ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWOWYCH b) STOSOWANIEM W STOSUNKU DO NICH PRZEPISÓW TEMPORALNYCH) UNIWERSYTET SZCZECIŃSKIUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIUNIWERSYTET WROCŁAWSKI UNIWERSYTET OPOLSKIUNIWERSYTET ŚLĄSKIUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET PAPIESKIUNIWERSYTET RZESZOWSKI UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI UNIWERSYTET ŁÓDZKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET GDAŃSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

15 UNIWERSYTET PRZYMIOTNIKOWY TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. IIIa JEST TO STOSUNKOWO NOWY RODZAJ JEDNOSTKI AKADEMICKIEJ, NIEZNANEJ WCZEŚNIEJSZYM USTAWOM NORMUJĄCYM SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE WPROWADZENIE TEGO TYPU OKREŚLEŃ BYŁO SPOWODOWANE CHĘCIĄ ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI DOTYCHCZASOWYCH AKADEMII (JEDNOSTEK, KTÓRYCH NAZWA NIE WYSTĘPUJE W OBROCIE PRAWNYM NA ZACHODZIE) ABY UCZELNIA MOGŁA POSŁUGIWAĆ SIĘ OKREŚLENIEM „UNIWERSYTET (z przymiotnikowym dodatkiem wskazującym na dziedzinę naukową)” MUSI SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: 6 UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA W TYM CO NAJMNIEJ 4 W NAUKACH OBJĘTYCH PROFILEM UCZELNI (NP. MEDYCZNYM, HUMANISTYCZNYM, ROLNICZYM ITP.) W POLSCE ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ UCZELNI PUBLICZNYCH POSŁUGUJĄCYCH SIĘ OKREŚLENIEM „UNIWERSYTETU PRZYMIOTNIKOWEGO” TO DAWNE AKADEMIE (ZWYKLE MEDYCZNE, ROLNICZE BĄDŹ EKONOMICZNE)

16 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. IIIb UNIWERSYTET PRZYMIOTNIKOWY Z UWAGI NA NIENAJLEPSZY ODBIÓR W SPOŁECZEŃSTWIE NAJLEPSZE UCZELNIE O PROFILOWYM CHARAKTERZE REZYGNUJĄ Z UBIEGANIA SIĘ O OKREŚLENIE UNIWERSYTETU PRZYMIOTNIKOWEGO POPRZESTAJĄ NA TRADYCYJNYCH NAZWACH CO NIE PRZESZKADZA IM BY W ANGLOJĘZYCZNYCH TŁUMACZENIACH POSŁUGIWAĆ SIĘ TYM OKREŚLENIEM DO TEGO TYPU UCZELNI NALEŻĄ SGGW ORAZ SGH, KTÓRE DE IURE SĄ UNIWERSYTETAMI PRZYMIOTNIKOWYMI, A KTÓRE TO ZACHOWAŁY DAWNE (TRADYCYJNE) NAZWY SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

17 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. IIIc UNIWERSYTET SWPS MIMO, IŻ UCZELNIA TA POSIADA W NAZWIE BEZPRZYMIOTNIKOWY CZŁON „UNIWERSYTET” DE IURE JEST TO WYŁĄCZNIE UNIWERSYTET PRZYMIOTNIKOWY POPRAWNĄ (I PEŁNĄ) NAZWĄ TEJŻE NIEPUBLICZNEJ UCZELNI POWINNO BYĆ: SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY FAKT, ŻE UCZELNIA TA POSŁUGUJE SIĘ NAZWĄ EWIDENTNIE WPROWADZAJĄCĄ W BŁĄD JEST SPOWODOWANY UZYSKANIEM ZE STRONY MNiSW quasI POZWOLENIA NA POSŁUGIWANIE SIĘ WW. NAZWĄ NIE ZMIENIA TO JEDNAK FAKTU, ŻE USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI WYDANIA POWYŻSZEGO POZWOLENIA

18 UNIWERSYTET TECHNICZNY TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. IVa JEST TO SZCZEGÓLNY PRZYKŁAD UNIWERSYTETU PRZYMIOTNIKOWEGO Z UWAGI NA FAKT, ŻE USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM STAWIA WYŻSZE WYMAGANIA DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM OKREŚLENIEM TEORETYCZNIE JEST ONO BARDZIEJ PRESTIŻOWE NIŻ OKREŚLENIE „POLITECHNIKA” (FAKTYCZNIE TAK NIE JEST) ABY UCZELNIA MOGŁA POSŁUGIWAĆ SIĘ OKREŚLENIEM „UNIWERSYTET TECHNICZNY” MUSI SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA W CO NAJMNIEJ 10 DZIEDZINACH, W TYM CO NAJMNIEJ 6 W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH JEDYNYMI UCZELNIAMI, KTÓRE ZDECYDOWAŁA SIĘ NA PRZYJĘCIE TEJ NAZWY TO: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNICZNY W SZCZECINIE (POWSTAŁY NA BADZIE AKADEMII ROLNICZEJ ORAZ POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ) ORAZ UNIWERSYTET TECHNICZNO-HUMANISTYCZNY W RADOMIU (POWSTAŁY NA BAZIE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ)

19 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. IVb UNIWERSYTET TECHNICZNY NAJLEPSZE POLSKIE UCZELNIE TECHNICZNE NIE ZDECYDOWAŁY SIĘ NA ZMIANĘ SWOICH DOTYCHCZASOWYCH NAZW NA UNIWERSYTETY TECHNICZNE STĄD TEŻ W POLSCE JEST WIELE UCZELNI BĘDĄCYCH DE IURE UNIWERSYTETAMI TECHNICZNYMI MAJĄCYMI JEDNAK ZUPEŁNIE INNE NAZWY AKADEMIA GÓRNICZO- HUTNICZA POLITECHNIKA WROCŁAWSKAPOLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA GDAŃSKAPOLITECHNIKA ŚLĄSKA

20 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. Va POLITECHNIKA JEST TO JEDNOSTKA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, KTÓRA JEST „ZAWIESZONA” POMIĘDZY AKADEMIĄ A UNIWERSYTETEM TECHNICZNYM ABY UCZELNIA MOGŁA POSŁUGIWAĆ SIĘ OKREŚLENIEM „UNIWERSYTET TECHNICZNY” MUSI SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA W CO NAJMNIEJ 6 DZIEDZINACH, W TYM CO NAJMNIEJ 4 W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH (SĄ TO WYMAGANIA WIĘKSZE NIŻ NA AKADEMIĘ I MNIEJSZE NIŻ NA UNIWERSYTET TECHNICZNY) FAKTYCZNIE JEST TO NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWA NAZWA DLA UCZELNI TECHNICZNYCH

21 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. Vb POLITECHNIKA DZISIEJSZA POLITECHNIKA TO W GRUNCIE RZECZY SUI GENERIS UNIWERSYTET PRZYMIOTNIKOWY NA SZCZĘŚCIE (WBREW USTAWODAWCY) OKREŚLENIE TO CIESZY SIĘ W ZARÓWNO W ODBIORZE SPOŁECZNYM JAKI I W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM ZDECYDOWANIE WIĘKSZYM UZNANIEM (A WIĘC I PRESTIŻEM) W ZWIĄZKU Z CZYM W POLSKIE UCZELNIE TECHNICZNE DE FACTO DĄŻĄ DO UZYSKANIA WYŁĄCZNIE TEGO OKREŚLENIA, CO TEŻ NIE PRZESZKADZA IM BY W ANGLOJĘZYCZNYM TŁUMACZENIU POSŁUGIWAĆ SIĘ OKREŚLENIEM „UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO” OKREŚLENIE „POLITECHNIKA” MA JEDNAK W POLSCE DŁUGĄ (I PONIEKĄD ZASŁUŻONĄ) HISTORIĘ (ZUPEŁNIE INACZEJ NIŻ „UNIWERSYTET TECHNICZNY”, KTÓRY JEST EWIDENTNYM PRZEKALKOWANIEM NAZEWNICTWA Z EUROPY ZACH.) W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM OKREŚLENIEM NIE JEST TAK TRUDNE JAK UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO POSŁUGIWANIA SIĘ OKREŚLENIEM „UNIWERSYTET TECHNICZNY”

22 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. Vc POLITECHNIKA UNIWERSYTET TECHNICZNY AKADEMIA TECHNICZNA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA UNIWERSYTET BEZPRZYMIOTNIKOWY AKADEMIA TECHNICZNA POLITECHNIKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA PRESTIŻ REALNY PRESTIŻ WG USTAWY OBOWIĄZEK PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH

23 AKADEMIA TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. VI DAWNIEJ BYŁA TO SPECJALISTYCZNA NIE-TECHNICZNA UCZELNIA DZISIAJ DE FACTO JEST TO JEDNOSTKA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO KTÓRA OPRÓCZ KSZTAŁCENIA PROWADZI RÓWNIEŻ BADANIA NAUKOWE ABY UCZELNIA MOGŁA POSŁUGIWAĆ SIĘ OKREŚLENIEM „AKADEMIA” MUSI SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: POSIADA CO NAJMNIEJ 2 UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA (W DOWOLNEJ DZIEDZINIE) DZISIAJ OSTATNIMI AKADEMIAMI JAKIE POZOSTAŁY PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU WYSOKIEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA SĄ AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, AKADEMIE SZTUK PIĘKNYCH ORAZ AKADEMIE MUZYCZNE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA TO TAK NAPRAWDĘ UNIWERSYTET TECHNICZNY, CO TYLKO PODKREŚLA FAKT NIECHĘCI ŚRODOWISKA NAUKOWEGO DO NEOLOGIZMÓW WDROŻONYCH W OBECNEJ USTAWIE PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

24 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. VII SZKOŁA WYŻSZA JEST TO NAJNIŻSZA PRESTIŻOWO JEDNOSTKA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO JEJ UTWORZENIA WYMAGANE JEST WYŁĄCZNIE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW DO PROWADZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM KIERUNKU (KTÓRYMI W PRZYPADKU STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH BĄDŹ SPOŁECZNYCH JEST ZWYKLE POSIADANIE OKREŚLONEGO MINIMUM KADROWEGO) SZKOŁA WYŻSZA MOŻE (ALE NIE MUSI) PROWADZIĆ OPRÓCZ DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ PRZYKŁADAMI SZKÓŁ WYŻSZYCH NIEPROWADZĄCYCH ŻADNYCH BADAŃ NAUKOWYCH SĄ PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE (I ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ UCZELNI NIEPUBLICZNYCH) NIEKTÓRE Z DZISIEJSZYCH UNIWERSYTETÓW BEZPRZYMIOTNIKOWYCH ROZPOCZYNAŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ JAKO SZKOŁY WYŻSZE, TAK NP. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI POWSTAŁ Z POŁĄCZENIA WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ ORAZ POLITECHNIKI ZIELONOGÓRSKIEJ (KTÓRA TO POCZĄTKOWO FUNKCJONOWAŁA JAKO WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERSKA)

25 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. VIIIa SZKOŁA WYŻSZA NIEPODLEGAJĄCE NADZOROWI MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO JEST TO TAKA PLACÓWKA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, KTÓRA Z UWAGI NA WYSOCE SPECJALISTYCZNY CHARAKTER ZOSTAŁA WYŁĄCZONA SPOD NADZORU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO UPRAWNIENIA NADZORCZE W TEGO NAD TEGO TYPU UCZELNIAMI PRZEJMUJĄ OKREŚLENI MINISTROWIE W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH – UCZELNIACH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ BĄDŹ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH WIĄŻE SIĘ TO RÓWNIEŻ Z PEWNYM OGRANICZENIEM AUTONOMII WEWNĘTRZNEJ DANEJ UCZELNI NP. W ZAKRESIE LIMITU MIEJSC NA STUDIA ZA WYŁĄCZANIEM UCZELNI PODPORZĄDKOWANYCH MON I MSZ ICH ISTNIENIE (WOBEC GENERALNEJ AUTONIMII SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ WYODRĘBNIENIA RESORTÓW NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) NALEŻY TARKOWAĆ JAKO RELIKT PRL-U

26 W UCZELNIACH TYCH WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ NIECO INNA PROCEDURA REKRUTACJI NA STUDIA, OBEJMUJĄCA OPRÓCZ KONKURSU ŚWIADECTW MATURALNYCH RÓWNIEŻ DODATKOWE ELEMENTY (NP. TESTY SPRAWNOŚCIOWE BĄDŹ DODATKOWE EGZAMINY WSTĘPNE) SZKOŁA WYŻSZA NIEPODLEGAJĄCE NADZOROWI MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. VIIIb ICH UKOŃCZENIE ZWYKLE KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM „INNEGO” TYTUŁU ZAWODOWEGO (NIŻ LICENCJAT BĄDŹ MAGISTER), KTÓRY JEDNAK JEST RÓWNORZĘDNY TYPOWYM TYTUŁOM ZAWODOWYM NP. LEKARZ, KAPITAN ŻEGLUGI MORSKIEJ ITP. W PRZYPADKU UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH ORAZ UCZELNI WOJSKOWYCH PRZYJĘCIE W POCZET STUDENTÓW WIĄŻE SIĘ RÓWNIEŻ Z AUTOMATYCZNYM PRZYJĘCIEM W POCZET SIŁ ZBROJNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ BĄDŹ SŁUŻBY – PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UCZELNIE WOJSKOWE – UCZELNIE NADZOROWANE PRZEZ MON SĄ RÓWNIEŻ JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI W ROZUMIENIU PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

27 TYPOLOGIA SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE cz. VIIIc SZKOŁA WYŻSZA NIEPODLEGAJĄCE NADZOROWI MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO MINISTER ZDROWIA MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH MINISTER KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ UCZELNIE MEDYCZNE UCZELNIE WOJSKOWE UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH UCZELNIE ARTYSTYCZNE UCZELNIE MORSKIE UNIWERSYTETY MEDYCZNE AKADEMIE MEDYCZNE WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE WAT (daw. również WAM) WYŻSZA SZKOŁA POŻARNICTWA AKADEMIE SZTUK PIĘKNYCH AKADEMIE MUZYCZNE UNIWERSYTET MUZYCZNY AKADEMIE MORSKIE

28 Ceterum censeo Carthaginem delendam esse


Pobierz ppt "Wybrane kwestie z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym opr. Jakub Mrożek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google