Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDB OSTRZEGANIE ALAMROWE AUTOR MARIA ZBYRAD. SYSTEM WYKRYWANIA SKAŻEŃ I ALARMOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ CZASU WOJNY ORAZ W CELU OSTRZEGANIA LUDNOŚCI O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDB OSTRZEGANIE ALAMROWE AUTOR MARIA ZBYRAD. SYSTEM WYKRYWANIA SKAŻEŃ I ALARMOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ CZASU WOJNY ORAZ W CELU OSTRZEGANIA LUDNOŚCI O."— Zapis prezentacji:

1 EDB OSTRZEGANIE ALAMROWE AUTOR MARIA ZBYRAD

2 SYSTEM WYKRYWANIA SKAŻEŃ I ALARMOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ CZASU WOJNY ORAZ W CELU OSTRZEGANIA LUDNOŚCI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ KRYZYSOWYCH, O ZAISTNIAŁYCH BĄDŹ SPODZIEWANYCH KATASTROFACH CZY AWARIACH PRZEMYSŁOWYCH, W POLSCE UTRZYMUJE SIĘ SYSTEM WYKRYWANIA SKAŻEŃ I ALARMOWANIA.

3 DZIAŁANIE SYSTEMU W WIĘKSZOŚCI POLSKICH MIAST ZAINSTALOWANO SYRENY ALARMOWE OBJĘTE CENTRALNYM SYSTEMEM KIEROWANIA. OZNACZA TO, ŻE Z JEDNEGO CENTRALNEGO MIEJSCA KIEROWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIAMI OCHRONNYMI (NP. ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SZTAB KRYZYSOWY) MOŻNA OGŁOSIĆ ALARM W CAŁYM WOJEWÓDZTWIE A NAWET W CAŁYM KRAJU. SPRAWNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU ZAPEWNIAJĄ POŁĄCZENIA RADIOWE I KABLOWE.

4 RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA DOSTARCZA NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ (IK) KTÓRA OBEJMUJE ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ, SUROWCE ENERGETYCZNE I PALIWA, ŁĄCZNOŚCI, SIECI TELEINFORMATYCZNYCH, FINANSOWE, ZAOPATRZENIA W ŻYWNOŚĆ, ZAOPATRZENIA W WODĘ, OCHRONY ZDROWIA, TRANSPORTOWE, RATOWNICZE, ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PRODUKCJI, SKŁADOWANIA, PRZECHOWYWANIA I STOSOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I PROMIENIOTWÓRCZYCH. INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PEŁNI KLUCZOWĄ ROLĘ W FUNKCJONOWANIU PAŃSTWA I ŻYCIU JEGO OBYWATELI. Ciekawostka. Systemy ostrzegania alarmowe nie mogły by istnieć bez rządowego centrum bezpieczeństwa

5 RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

6 ALARM POWIETRZNY ALARM POWIETRZNY - RODZAJ ALARMU OGŁASZANEGO ZA POMOCĄ USTALONYCH ŚRODKÓW (SYREN, ROZGŁOŚNI RADIOWYCH, OŚRODKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOFONII PRZEWODOWEJ, GONGÓW, DZWONÓW, URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ITP.) W CELU POWSZECHNEGO OSTRZEŻENIA O GROŻĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWIE UDERZEŃ Z POWIETRZA.SPOSOBY OGŁASZANIA I ODWOŁYWANIA ALARMU POWIETRZNEGO:[1]

7 ALARM O SKAŻENIACH ALARM O SKAŻENIACH – RODZAJ ALARMU OGŁASZANEGO ZA POMOCĄ USTALONYCH ŚRODKÓW (SYREN, ROZGŁOŚNI RADIOWYCH, OŚRODKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOFONII PRZEWODOWEJ, GONGÓW, DZWONÓW, URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ITP.) W CELU POWSZECHNEGO OSTRZEŻENIA O GROŻĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWIE SKAŻEŃ, W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ICH WYKRYCIA, A TAKŻE JEŚLI PRZEWIDYWANE SKAŻENIE NASTĄPI PRZED UPŁYWEM 30 MINUT.

8 KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDŹ SŁOWNA: UWAGA! UWAGA! OSOBY ZNAJDUJĄCA SIĘ NA TERENIE......... OKOŁO GODZ......... MIN.......... MOŻE NASTĄPIĆ SKAŻENIE............ (PODAĆ RODZAJ SKAŻENIA) W KIERUNKU........................ (PODAĆ KIERUNEK) POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDŹ SŁOWNA: UWAGA! UWAGA! ODWOŁUJĘ UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU........... (RODZAJ SKAŻENIA) DLA......... Rodzaj komunikatu środków Nadawanie. Odwoływanie.

9 KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI FORMĘ I TREŚĆ KOMUNIKATU UPRZEDZENIA O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI USTALAJĄ ORGANY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ Rodzaj komunikatu środków Nadawanie. Odwoływanie.

10 KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDŹ SŁOWNA: INFORMACJA O ZAGROŻENIU I SPOSOBIE POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDŹ SŁOWNA: UWAGA! UWAGA! ODWOŁUJĘ ALARM O KLĘSKACH............. DLA.................. Rodzaj komunikatu środków Nadawanie. Odwoływanie.

11 ŚRODKI ALARMOWE 1. SYRENA ALARMOWA Z SYGNALIZATOREM ŚWIETLNYM

12 SYRENA ALARMOWA RĘCZNA

13 MEGAFON I MEGAFON RĘCZNY

14 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PO OGŁOSZENIU ALARMU OGŁOSZENIE ALARMU WYWOŁUJE NIEPEWNOŚĆ, A NAWET LĘK. NALEŻY JEDNAK ZACHOWAĆ SPOKÓJ I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PLANEM DZIAŁANIA ZAWARTYM W INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBOWIĄZUJĄCEJ W SZKOLE. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EWAKUACJI ZWIĄZANEJ Z ZAGROŻENIEM POŻAROWYM DOTYCZĄ TAKŻE INNYCH ZAGROŻEŃ (ULATNIANIA SIĘ GAZU, NIEBEZPIECZEŃSTWA EKSPLOZJI ITP.). ABY ZAPOBIEC PANICE, CZĘSTEJ W TAKICH SYTUACJACH, NALEŻY UNIKAĆ POWTARZANIA NIESPRAWDZONYCH INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z NIEPEWNYCH, PRZYPADKOWYCH ŹRÓDEŁ, MYŚLEĆ RACJONALNIE, DZIAŁAĆ STANOWCZO I NIE ULEGAĆ PRESJI GRUPY. CZĘSTO WYSTARCZY KRÓTKA WYMIANA POGLĄDÓW I CHWILA REFLEKSJI, BY WYCIĄGNĄĆ ODPOWIEDNIE WNIOSKI I WŁAŚCIWIE ZORGANIZOWAĆ DALSZE POSTĘPOWANIE.

15 ABY PRZECIWDZIAŁAĆ ZJAWISKOM PANIKI PO OGŁOSZENIU ALARMU, NALEŻY: przejąć inicjatywę, zorganizować działanie: akcję ratowniczą, pomoc, wsparcie - liczy się każda pożyteczna aktywność: przydzielić każdej osobie jakąś czynność do wykonania: informować, wyjaśniać - przekonywać do zamierzonego działania, stosując argumenty mocne, praktyczne i racjonalne.

16 PO USŁYSZENIU SYGNAŁU BĄDŹ KOMUNIKATU ALARMOWEGO OSTRZEGAJĄCEGO O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIACH ŚRODOWISKA NALEŻY: NATYCHMIAST WŁĄCZYĆ RADIOODBIORNIK LUB TELEWIZOR, ABY WYSŁUCHAĆ KOMUNIKATU O ZAGROŻENIU; ZASTOSOWAĆ SIĘ DO ZARZĄDZEŃ I KOMUNIKATÓW ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NAWIĄZAĆ KONTAKT Z SĄSIADAMI; W RAZIE POTRZEBY WESPRZEĆ DZIAŁANIA RATUNKOWE.

17 PO OGŁOSZENIU ALARMU POWIETRZNEGO (W WARUNKACH WOJENNYCH OZNACZA ON SPODZIEWANY NALOT) NALEŻY: PRZERWAĆ WYKONYWANE CZYNNOŚCI; WYŁĄCZYĆ WSZELKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE (NAJLEPIEJ GŁÓWNYM WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU LUB BEZPIECZNIKAMI); ODCIĄĆ DOPŁYW GAZU (WYŁĄCZYĆ GŁÓWNY ZAWÓR); WYGASIĆ PALENISKA W PIECACH, KUCHENKACH, KOMINKACH; ZAPAKOWAĆ DOKUMENTY OSOBISTE, LEKI, ODZIEŻ, ŻYWNOŚĆ; SPRAWDZIĆ, CZY ALARM USŁYSZELI SĄSIEDZI; BEZZWŁOCZNIE UDAĆ SIĘ DO NAJBLIŻSZEGO UKRYCIA LUB SCHRONU.

18 PO USŁYSZENIU ALARMU O SKAŻENIACH NALEŻY: ZASTOSOWAĆ INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI I SCHRONIĆ SIĘ W NAJBLIŻSZYM UKRYCIU. OSOBY, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W STREFIE SKAŻENIA, POWINNY JĄ BEZZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ, ZACHOWUJĄC JAK NAJWIĘKSZĄ OSTROŻNOŚĆ OMIJAĆ WSZELKIEGO RODZAJU KAŁUŻE, PLAMY, OPARY, MGŁY, DYMY ITP., NIE WCHODZIĆ W ZAGŁĘBIENIA TERENU.

19 PO USŁYSZENIU UPRZEDZENIA O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI NALEŻY: ZASTOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI I WSKAZÓWEK ZAWARTYCH W KOMUNIKATACH OGŁASZANYCH PRZEZ MEDIA I LOKALNE SŁUŻBY; SKONTROLOWAĆ STAN POSIADANYCH INDYWIDUALNYCH ŚRODKÓW OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH I SKÓRY; SKONTROLOWAĆ STAN ZAPASÓW WODY, ŻYWNOŚCI, PASZ I LEKÓW; SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY I SZCZELNOŚĆ POMIESZCZEŃ OCHRONNYCH; UDAJĄC SIĘ DO POMIESZCZEŃ OCHRONNYCH, ZABRAĆ RADIOODBIORNIK.

20 PO USŁYSZENIU UPRZEDZENIA O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI NALEŻY: ZASTOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI I WSKAZÓWEK ZAWARTYCH W KOMUNIKATACH OGŁASZANYCH PRZEZ MEDIA I LOKALNE SŁUŻBY; SKONTROLOWAĆ STAN ZAPASÓW WODY, ŻYWNOŚCI, PASZY I LEKÓW; WZMÓC STARANIA O UTRZYMANIE HIGIENY, OSOBISTEJ ORAZ HIGIENY ŻYWIENIA; IZOLOWAĆ POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ LUDZIE, OD OWADÓW I GRYZONI

21 ODWOŁYWANIE ALARMU - PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ODWOŁANIA ALARMU NALEŻY: PODJĄĆ DZIAŁANIA WSKAZANE PRZEZ SŁUŻBY OCHRONNE LUB RODZICÓW CZY NAUCZYCIELI; OSTROŻNIE OPUŚCIĆ UKRYCIE, OMIJAJĄC WSZELKIE PODEJRZANE PRZEDMIOTY (ZASOBNIKI, KASETY, POJEMNIKI, ZBIORNIKI, TORBY), KAŁUŻE, PLAMY I ZAGŁĘBIENIA TERENU; PRZEMIESZCZAJĄC SIĘ, WARTO KORZYSTAĆ Z INDYWIDUALNYCH ŚRODKÓW OCHRONY, CHYBA ŻE KOMUNIKATY SŁUŻB OCHRONNYCH ZEZWOLĄ NA ICH NIEUŻYWANIE. NIEUZASADNIONE WSZCZYNANIE ALARMU JEST NIEETYCZNE. PODOBNIE JAK W WYPADKU NIEUZASADNIONEGO WZYWANIA POGOTOWIA RATUNKOWEGO, POLICJI CZY STRAŻY POŻARNEJ - GROZI ZA NIE KARA.

22 ALARM W SZKOLE ZARZĄDZANY JEST W 3 PRZYPADKACH: jeżeli występują zagrożenia życia, zdrowia lub mienia osób przebywających w obiekcie, w ramach ogólnego systemu alarmowania, jeżeli szkoła znajduje się w zagrożonym regionie, w ramach ćwiczeń.

23 PAMIĘTAJ PO OGŁOSZENIU ALARMU WSZYSCY MUSZĄ ZACHOWAĆ SPOKÓJ, NIE WOLNO SWOIM POSTĘPOWANIEM WZBUDZAĆ PANIKI.


Pobierz ppt "EDB OSTRZEGANIE ALAMROWE AUTOR MARIA ZBYRAD. SYSTEM WYKRYWANIA SKAŻEŃ I ALARMOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ CZASU WOJNY ORAZ W CELU OSTRZEGANIA LUDNOŚCI O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google