Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDB ostrzeganie alamrowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDB ostrzeganie alamrowe"— Zapis prezentacji:

1 EDB ostrzeganie alamrowe
Autor Maria Zbyrad

2 System wykrywania skażeń i alarmowania
Na wypadek zagrożeń czasu wojny oraz w celu ostrzegania ludności o możliwości wystąpienia zdarzeń kryzysowych, o zaistniałych bądź spodziewanych katastrofach czy awariach przemysłowych, w Polsce utrzymuje się system wykrywania skażeń i alarmowania.

3 Działanie systemu W większości polskich miast zainstalowano syreny alarmowe objęte centralnym systemem kierowania. Oznacza to, że z jednego centralnego miejsca kierowania przedsięwzięciami ochronnymi (np. zespół zarządzania kryzysowego, sztab kryzysowy) można ogłosić alarm w całym województwie a nawet w całym kraju. Sprawność poszczególnych elementów systemu zapewniają połączenia radiowe i kablowe.

4 Rządowe centrum bezpieczeństwa
Ciekawostka. Systemy ostrzegania alarmowe nie mogły by istnieć bez rządowego centrum bezpieczeństwa Rządowe centrum bezpieczeństwa Dostarcza niezbędną infrastrukturę krytyczną (IK) która obejmuje zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności, sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia w żywność, zaopatrzenia w wodę, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych. Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli.

5 Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

6 Alarm powietrzny Alarm powietrzny - rodzaj alarmu ogłaszanego za pomocą ustalonych środków (syren, rozgłośni radiowych, ośrodków telewizyjnych i radiofonii przewodowej, gongów, dzwonów, urządzeń sygnalizacji świetlnej, itp.) w celu powszechnego ostrzeżenia o grożącym niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza.Sposoby ogłaszania i odwoływania alarmu powietrznego:[1]

7 Alarm o skażeniach Alarm o skażeniach – rodzaj alarmu ogłaszanego za pomocą ustalonych środków (syren, rozgłośni radiowych, ośrodków telewizyjnych i radiofonii przewodowej, gongów, dzwonów, urządzeń sygnalizacji świetlnej itp.) w celu powszechnego ostrzeżenia o grożącym niebezpieczeństwie skażeń, w razie bezpośredniego ich wykrycia, a także jeśli przewidywane skażenie nastąpi przed upływem 30 minut.

8 Komunikaty ostrzegawcze
Rodzaj komunikatu środków Nadawanie Odwoływanie.  Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami  Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie około godz min może nastąpić skażenie (podać rodzaj skażenia) w kierunku (podać kierunek)  Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (rodzaj skażenia) dla

9 Komunikaty ostrzegawcze
Rodzaj komunikatu środków Nadawanie Odwoływanie. Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej  Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

10 Komunikaty ostrzegawcze
Rodzaj komunikatu środków Nadawanie Odwoływanie. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska  Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach dla

11 Środki alarmowe 1. syrena alarmowa z sygnalizatorem świetlnym

12 syrena alarmowa ręczna

13 Megafon i Megafon ręczny

14 Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu
Ogłoszenie alarmu wywołuje niepewność, a nawet lęk. Należy jednak zachować spokój i postępować zgodnie z planem działania zawartym w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej w szkole. Procedury obowiązujące w czasie ewakuacji związanej z zagrożeniem pożarowym dotyczą także innych zagrożeń (ulatniania się gazu, niebezpieczeństwa eksplozji itp.). Aby zapobiec panice, częstej w takich sytuacjach, należy unikać powtarzania niesprawdzonych informacji pochodzących z niepewnych, przypadkowych źródeł, myśleć racjonalnie, działać stanowczo i nie ulegać presji grupy. Często wystarczy krótka wymiana poglądów i chwila refleksji, by wyciągnąć odpowiednie wnioski i właściwie zorganizować dalsze postępowanie.

15 Aby przeciwdziałać zjawiskom paniki po ogłoszeniu alarmu, należy:
przejąć inicjatywę, zorganizować działanie: akcję ratowniczą, pomoc, wsparcie - liczy się każda pożyteczna aktywność: przydzielić każdej osobie jakąś czynność do wykonania: informować, wyjaśniać - przekonywać do zamierzonego działania, stosując argumenty mocne, praktyczne i racjonalne.

16 Po usłyszeniu sygnału bądź komunikatu alarmowego ostrzegającego o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska należy: natychmiast włączyć radioodbiornik lub telewizor, aby wysłuchać komunikatu o zagrożeniu; zastosować się do zarządzeń i komunikatów organów administracji publicznej nawiązać kontakt z sąsiadami; w razie potrzeby wesprzeć działania ratunkowe.

17 Po ogłoszeniu alarmu powietrznego (w warunkach wojennych oznacza on spodziewany nalot) należy:
przerwać wykonywane czynności; wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne (najlepiej głównym wyłącznikiem prądu lub bezpiecznikami); odciąć dopływ gazu (wyłączyć główny zawór); wygasić paleniska w piecach, kuchenkach, kominkach; zapakować dokumenty osobiste, leki, odzież, żywność; sprawdzić, czy alarm usłyszeli sąsiedzi; bezzwłocznie udać się do najbliższego ukrycia lub schronu.

18 Po usłyszeniu alarmu o skażeniach należy:
zastosować indywidualne środki ochrony przed skażeniami i schronić się w najbliższym ukryciu. osoby, które znalazły się w strefie skażenia, powinny ją bezzwłocznie opuścić, zachowując jak największą ostrożność omijać wszelkiego rodzaju kałuże, plamy, opary, mgły, dymy itp., nie wchodzić w zagłębienia terenu.

19 Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami należy:
zastosować się do instrukcji i wskazówek zawartych w komunikatach ogłaszanych przez media i lokalne służby; skontrolować stan posiadanych indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych i skóry; skontrolować stan zapasów wody, żywności, pasz i leków; sprawdzić stan techniczny i szczelność pomieszczeń ochronnych; udając się do pomieszczeń ochronnych, zabrać radioodbiornik.

20 Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami należy:
zastosować się do instrukcji i wskazówek zawartych w komunikatach ogłaszanych przez media i lokalne służby; skontrolować stan zapasów wody, żywności, paszy i leków; wzmóc starania o utrzymanie higieny, osobistej oraz higieny żywienia; izolować pomieszczenia, w których przebywają ludzie, od owadów i gryzoni

21 Odwoływanie alarmu - po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:
podjąć działania wskazane przez służby ochronne lub rodziców czy nauczycieli; ostrożnie opuścić ukrycie, omijając wszelkie podejrzane przedmioty (zasobniki, kasety, pojemniki, zbiorniki, torby), kałuże, plamy i zagłębienia terenu; przemieszczając się, warto korzystać z indywidualnych środków ochrony, chyba że komunikaty służb ochronnych zezwolą na ich nieużywanie. Nieuzasadnione wszczynanie alarmu jest nieetyczne. Podobnie jak w wypadku nieuzasadnionego wzywania pogotowia ratunkowego, policji czy straży pożarnej - grozi za nie kara.

22 Alarm w szkole zarządzany jest w 3 przypadkach:
jeżeli występują zagrożenia życia, zdrowia lub mienia osób przebywających w obiekcie, w ramach ogólnego systemu alarmowania, jeżeli szkoła znajduje się w zagrożonym regionie, w ramach ćwiczeń.

23 Pamiętaj Po ogłoszeniu alarmu
Wszyscy muszą zachować spokój, nie wolno swoim postępowaniem wzbudzać paniki.


Pobierz ppt "EDB ostrzeganie alamrowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google