Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie w dziedzinie bhp w przypadku zmiany warunków technologiczno- organizacyjnych (zmiany procesu technologicznego, organizacji stanowiska pracy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie w dziedzinie bhp w przypadku zmiany warunków technologiczno- organizacyjnych (zmiany procesu technologicznego, organizacji stanowiska pracy,"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie w dziedzinie bhp w przypadku zmiany warunków technologiczno- organizacyjnych (zmiany procesu technologicznego, organizacji stanowiska pracy, zastosowania nowych urządzeń lub substancji o działaniu szkodliwym) min. 8h co najmniej raz na 3 lata na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach robotniczych – do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach przed podjęciem pracy na danym stanowisku przed rozpoczę- ciem pracy u danego praco- dawcy min. 3h A. pracownicy zatrudnieni na stano- wiskach robot- niczych szkolenie okresowe (pierwsze) na stanowisku pracy ( instruktaż stanowiskowy) ogólne (instruktaż ogólny) szkolenie okresowe szkolenie wstępne terminy przeprowadzania poszczególnych rodzajów szkolenia grupy osób podlega- jących szkoleniu z bhp

2 Szkolenie w dziedzinie bhp do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowniczym co najmniej raz na 5 lat przed rozpoczęciem pracy u danego pracodawcy min. 3h C. Inne osoby kierujące pracow- nikami (kierownicy wydziałów, mistrzowi, brygadziści przed podjęciem pracy na danym stanowisku min. 8h co najmniej raz na 5 lat do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku pracodawcy B. osoby będące praco- dawcami szkolenie okresowe (pierwsze) na stanowisku pracy ( instruktaż stanowiskowy) ogólne (instruktaż ogólny) szkolenie okresowe szkolenie wstępne terminy przeprowadzania poszczególnych rodzajów szkolenia grupy osób podlega- jących szkoleniu z bhp

3 Szkolenie w dziedzinie bhp do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku co najmniej raz na 5 lat przed rozpoczęciem pracy u danego pracodawcy min. 3h E. technolodzy, organizatorzy i in. pracownicy inżynieryjno- techniczni co najmniej raz na 5 lat do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku przed rozpoczęciem pracy u danego pracodawcy min. 3h D. projektanci oraz konstruk- torzy maszyn i in. urządzeń technicznych szkolenie okresowe (pierwsze) na stanowisk u pracy ogólne (instruktaż ogólny) szkolenie okresowe szkolenie wstępne terminy przeprowadzania poszczególnych rodzajów szkolenia grupy osób podlega- jących szkoleniu z bhp przed podjęcie m pracy na danym stanowisk min. 8h przed podjęcie m pracy na danym stanowisk min. 8h

4 Szkolenie w dziedzinie bhp do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku co najmniej raz na 5 lat przed rozpo- częciem pracy u danego pracodawcy min. 3h G. Pracownicy administracyjno- biurowi i inni przed podjęciem pracy na danym stanowisku min. 8h co najmniej raz na 5 lat do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku przed rozpo- częciem pracy u pracodawcy min. 3h F. pracownicy służby bhp szkolenie okresowe (pierwsze) na stano- wisku pracy ogólne (instruktaż ogólny) szkolenie okresowe szkolenie wstępne terminy przeprowadzania poszczególnych rodzajów szkolenia grupy osób podlegających szkoleniu z bhp przed podjęciem pracy na stanowisk min. 8h

5 Siedlce, dn……………………… ……………….………………………….. (pieczątka jednostki organizacyjnej) Zespół Lekarzy Specjalistów „MEDICA” 08-110 Siedlce ul. 3-go Maja 3 tel. (025) 644-74-00, 63-284-24, 644-45-80 SKIEROWANIE NA BADANIE wstępne, okresowe, kontrolne (właściwe podkreślić) 1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….……….ur…………………. adres zam. ……………………………………………………………………………………………………….…………. 2. Stanowisko pracy - aktualne………………………………………………………………………….…………………... - proponowane………………………………………………………………………………….…….. jednostka organizacyjna ……………………………………………………………………. 3. Narażenia zawodowe występujące na stanowisku pracy, zgodnie z § 4 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. (Dz.U. z 1996r. Nr 69 poz. 332 ze zm.) ……………………………………………………………………………………………………………………….… ……….. …………………………………………………………………………………………………………………………… ….….. …………………………………………………………………………………………………………………………. ……….. wyniki badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia: …………………………………………………………………………………………………………………………… …….. …………………………………… (pieczątka i podpis) Uwaga: Badania należy wykonać niezwłocznie po otrzymaniu skierowania. ……………………………………………

6

7 pieczątka pracodawcy KSIĄŻECZKA ZDROWIA dla celów sanitarno-epidemiologicznych..................................................................................................... nazwisko i imię …………….. rok urodzenia.................................................................................................... miejsce zamieszkania ………………………………………………………………… rodzaj wykonywanej pracy i data rozpoczęcia Uwaga! Książeczkę zdrowia przechowuje osoba badana. Str. 1 Data badania lekarskiego Data badania na nosicielstwo drobnoustroju chorobotwórczeg o Stacja sanitarno- epidemiologiczna, w której dokonano badania, oraz numer karty badania Określenie, czy istnieją przeciwwskaza nia do pracy oraz mają one charakter trwały, czy okresowy Data następneg o badania Podpi s lekarz a Uwagi i adnotacje organu właściwej inspekcji sanitarnej 123 Str. 2Str. 3 Wzór książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

8 Wykaz osób kierowanych na badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych (Pracownicza Książeczka Zdrowia) Zgodnie z Rozp.Min.Zdrowia w sprawie badań do celów sanitarno epidemiologicznych (Dz.U. 25/2006 poz 191) badaniom podlegają: osoby podejmujące lub wykonujące prace - badania przeprowadza się przed podjęciem pracy oraz przed ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym, o którym mowa w par 1 Rozp. Wykonywanie prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Dz.U.133/06 poz.939 L.p.NazwiskoImięStanowiskoPESEL drogą kropelkowądrogą pokarmową drogą kontaktową 1.2.3.4.5.6.7.8. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

9 Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się przed: podjęciem pracy, rozpoczęciem nauki, ponownym podjęciem pracy lub nauki po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym. Książeczkę winny posiadać i badaniom podlegają osoby, które podejmują lub wykonują prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Badanie obejmuje:Badanie obejmuje: badanie lekarskie i badanie laboratoryjne. Wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby definiuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 (Dz.U.133 poz. 939): Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych; Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych; Prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą lub środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych;

10 Badanie osób w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, paradurów, pałeczek Salmonella i Shigella ma na celu ustalenie czy w ustroju osoby badanej znajdują się zarazki tych schorzeń. Obejmuje badanie bakteriologiczne przeprowadzane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Tylko stacja sanitarno-epidemiologiczna uprawniona jest do dokonania odpowiedniego wpisu w książeczce zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych. Badanie takie wykonuje się przed podjęciem pracy (jeśli nie było wcześniej wykonywane lub jest niewłaściwie udokumentowane). Ponowne badania wykonuje się każdorazowo wyłącznie, jeżeli o jego przeprowadzenie wystąpi pracodawca kierując pracownika na takie badanie. Wyniki przedstawiane są lekarzowi przeprowadzającemu badanie i dokonującemu wpisu do książeczki zdrowia. Badanie osób w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, paradurów, pałeczek Salmonella i Shigella ma na celu ustalenie czy w ustroju osoby badanej znajdują się zarazki tych schorzeń. Obejmuje badanie bakteriologiczne przeprowadzane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Tylko stacja sanitarno-epidemiologiczna uprawniona jest do dokonania odpowiedniego wpisu w książeczce zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych. Badanie takie wykonuje się przed podjęciem pracy (jeśli nie było wcześniej wykonywane lub jest niewłaściwie udokumentowane). Ponowne badania wykonuje się każdorazowo wyłącznie, jeżeli o jego przeprowadzenie wystąpi pracodawca kierując pracownika na takie badanie. Wyniki przedstawiane są lekarzowi przeprowadzającemu badanie i dokonującemu wpisu do książeczki zdrowia. Badanie profilaktyczne w kierunku zakażenia gruźlicą ma na celu ustalenie, czy osoba badana nie znajduje się w okresie prątkowania gruźlicy. Badanie takie wykonuje się przed podjęciem pracy i jeżeli lekarz na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego stwierdzi uzasadnione podejrzenie zachorowania na gruźlicę. Lekarz decyduje o konieczności wykonania RTG klatki piersiowej i dalszej diagnostyce. Badanie profilaktyczne w kierunku zakażenia gruźlicą ma na celu ustalenie, czy osoba badana nie znajduje się w okresie prątkowania gruźlicy. Badanie takie wykonuje się przed podjęciem pracy i jeżeli lekarz na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego stwierdzi uzasadnione podejrzenie zachorowania na gruźlicę. Lekarz decyduje o konieczności wykonania RTG klatki piersiowej i dalszej diagnostyce.

11 Akty prawne wykonawcze: Rozporządzenie MZ z dnia 2 lutego 2006 w sprawie badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. (Dz.U. 25 poz.191)Rozporządzenie MZ z dnia 2 lutego 2006 w sprawie badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. (Dz.U. 25 poz.191) Rozporządzenie MZ z dnia 10 lipca 2006 w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.(Dz.U. 132 poz. 928)Rozporządzenie MZ z dnia 10 lipca 2006 w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.(Dz.U. 132 poz. 928) Rozporządzenie MZ z dnia 10 lipca 2006 w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby ( Dz.U. 133 poz. 939)Rozporządzenie MZ z dnia 10 lipca 2006 w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby ( Dz.U. 133 poz. 939)

12 …………….................................. Pieczęć jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy (statystyczny numer identyfikacyjny REGON) Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego, stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 234, poz. 1975), stwierdzono, że: Pan(i)............................................................................................................................................................................................................................................... (imię i nazwisko) Nr PESEL................... zamieszkały(a) w.................................................................................................................................................................................... zatrudniony(a)/ubiegający(a) się* o zatrudnienie w...................................................................................................................................................................... (nazwa, siedziba i adres albo adres zamieszkania przedsiębiorcy) na stanowisku................................................................................................................................................................................................................................... 1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych - zdolny(a) do podjęcia/wykonywania* prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością Data następnego badania.................................................................................................................................... 2) wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny(a) do podjęcia/wykonywania* prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością a) trwale b) czasowo na okres Data następnego badania........................................................................................................................ …………….…………………………………............................. (podpis i pieczęć lekarza przeprowadzającego badanie)....................., dnia........... r. POUCZENIE: Osoba zainteresowana/przedsiębiorca otrzymujący zaświadczenie lekarskie - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego zaświadczenia - może wystąpić z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane po raz pierwszy w tym ośrodku - do jednostki badawczo- ozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.* Zaświadczenie zostało wydane w wyniku ponownego badania.*


Pobierz ppt "Szkolenie w dziedzinie bhp w przypadku zmiany warunków technologiczno- organizacyjnych (zmiany procesu technologicznego, organizacji stanowiska pracy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google