Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Działaj Lokalnie to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Działaj Lokalnie to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Działaj Lokalnie to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia

2 Czym jest projekt? powiązanychdziałań określonymczasie celu PROJEKT to sekwencja powiązanych ze sobą działań, które przebiegają w określonym czasie oraz są ukierunkowane na osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanego celu. Wniosek a Projekt: Wniosek to projekt lub część projektu opisany w formularzu o dofinansowanie !

3 PROJEKT Pomysł: jakie działania i metody należy przedsięwziąć, aby trwale rozwiązać problem będący przedmiotem działania. Realizm: ocena naszych możliwości realnego wpływu na sytuację problemową, biorąc pod uwagę: czas, zasoby (ludzkie i finansowe) oraz uwarunkowania zewnętrzne. Optymizm: koncentracja uwagi na planowanych rezultatach projektu (wyniki, efekty), tak aby mieć przekonanie o słuszności podejmowanych działań. Jednorodność: skupianie się na jasno sprecyzowanych i logicznie wynikających obszarów problemowych niż na zajmowaniu się ogółem problemów związanych z funkcjonowaniem w określonym środowisku. Efektywność: mamy na uwadze efektywność społeczną oraz efektywność ekonomiczną. Konkretyzacja: każdy element struktury projektu powinien być zwymiarowany i określony liczbowo, co oznacza, iż informacje o projekcie są mierzalne i porównywalne na poszczególnych etapach. Terminowość: to zarówno czas realizacji, jak i terminy wykonywania poszczególnych działań oraz czas osiągnięcia zakładanych efektów po jego zakończeniu.

4 Struktura projektu:  Problem  Cele  Adresaci  Działania  Rezultaty  Harmonogram  Budżet  Monitoring i ewaluacja

5 Umowa o dofinansowanie  Sposób promocji  Terminy wydania i rozliczenia środków  Sposób opisywania faktur  Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji  Terminy składania sprawozdań  Numer konta grantobiorcy  Sposób prowadzenia księgowości  Sposób przekazania środków (dotacja/refundacja)

6 Wytyczne sponsora/darczyńcy  Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  Proporcje środków na poszczególne rodzaje kosztów  Możliwości przesuwania środków pomiędzy kategoriami budżetu  Formularze sprawozdań  Sposób dokumentowania działań  Lista załączników  Terminy kwalifikowalności kosztów

7 Dokumentowanie projektu  Dokumentacja finansowa (umowy, faktury, rachunki, delegacje itp.)  Pisma  Wzory zaproszeń  Wzory materiałów promocyjnych  Materiały prasowe, wydruki stron internetowych  Zdjęcia  Listy obecności  Materiały szkoleniowe  Analiza ewaluacji i monitoringu  Inne, związane ze specyfiką projektu

8 Formy umów z pracownikami  Etat  Umowa o dzieło  Zlecenie  Porozumienie o świadczeniu usług wolontarystycznych

9 Faktura VAT Elementy, które warto sprawdzić:  Czy są właściwe dane mojej organizacji?  Czy jest właściwy NIP mojej organizacji?  Czy są odpowiednie kwoty?  Czy termin wystawienia faktury jest adekwatny do terminu realizacji projektu?  Czy zakupione rzeczy/wynajęte usługi są zgodne z harmonogramem?

10 Faktura VAT – sposób opisywania O czym pamiętać przy opisywaniu faktur?  Faktury muszą być prawidłowo opisane i podpisane przez właściwe osoby.  Prawidłowa formuła, którą należy umieścić na fakturze znajduje się w umowie w paragrafie 5. Umowy dotacji  Warto prowadzić zestawienie faktur

11 Ewidencja elementów stałych zakupionych w ramach projektu Każda organizacja dokonująca zakupu elementów stałych w ramach projektu powinna wykonać spis tych rzeczy. Spis powinien być dostępny do wglądu w siedzibie organizacji. Wszystkie elementy zakupione z projektu powinny być opatrzone naklejką Działaj Lokalnie. W spisie powinno znaleźć się:  Nazwa i rodzaj przedmiotu;  Numer umowy, tytuł projektu.

12 Wkład własny do projektu  Finansowy – to, co wydaliśmy na działania projektowe i przeszło przez naszą kasę lub konto bankowe  Rzeczowy – to, co włożyliśmy i włożyli nasi współpracownicy, partnerzy i darczyńcy w projekt w innej postaci niż gotówka z naszej kasy lub konta: Dary rzeczowe (poczęstunek, nagrody, transport) Udostępnienie lokalu (sala spotkań, sala sportowa, świetlica, sala lekcyjna itp.) Praca nieodpłatna na rzecz projektu (wolontariat)

13 Wolontariat WOLONTARIAT - dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno - przyjacielskie. WOLONTARIUSZ - osoba, która ochotniczo, bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz podmiotów określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zgodnie z Ustawą, wolontariusze nie mogą być zatrudnieni w podmiotach gospodarczych oraz uczestniczyć w prowadzonej przez podmioty publiczne działalności gospodarczej (np. w drukarni urzędu miasta, która jest prowadzona w formie działalności gospodarczej)

14 Wolontariat w projektach Działaj Lokalnie Od czego zacząć?  Porozumienie o współpracy *  Zezwolenie rodzica/opiekuna * Ewidencja pracy wolontariuszy:  Miesięczna Karta Aktywności  Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych  Oświadczenie wolontariusza * * OBOWIĄZKOWO

15 Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Pokolenia - biuro ul. Obr. Westerplatte 6, 83-110 Tczew tel. kom. 791 939 395 www.fundacjapokolenia.pl dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl Działaj Lokalnie to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia


Pobierz ppt "Realizacja projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Działaj Lokalnie to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię."

Podobne prezentacje


Reklamy Google