Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektów, dofinansowanych w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach realizacji zadania „Pomorski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektów, dofinansowanych w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach realizacji zadania „Pomorski."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektów, dofinansowanych w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY
Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach realizacji zadania „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany!”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

2 Czym jest projekt? Wniosek a Projekt:
PROJEKT to sekwencja powiązanych ze sobą działań, które przebiegają w określonym czasie oraz są ukierunkowane na osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanego celu. Wniosek a Projekt: Wniosek to projekt lub część projektu opisany w formularzu o dofinansowanie !

3 PROJEKT Pomysł: jakie działania i metody należy przedsięwziąć, aby trwale rozwiązać problem będący przedmiotem działania. Realizm: ocena naszych możliwości realnego wpływu na sytuację problemową, biorąc pod uwagę: czas, zasoby (ludzkie i finansowe) oraz uwarunkowania zewnętrzne. Optymizm: koncentracja uwagi na planowanych rezultatach projektu (wyniki, efekty), tak aby mieć przekonanie o słuszności podejmowanych działań. Jednorodność: skupianie się na jasno sprecyzowanych i logicznie wynikających obszarów problemowych niż na zajmowaniu się ogółem problemów związanych z funkcjonowaniem w określonym środowisku. Efektywność: mamy na uwadze efektywność społeczną oraz efektywność ekonomiczną. Konkretyzacja: każdy element struktury projektu powinien być zwymiarowany i określony liczbowo, co oznacza, iż informacje o projekcie są mierzalne i porównywalne na poszczególnych etapach. Terminowość: to zarówno czas realizacji, jak i terminy wykonywania poszczególnych działań oraz czas osiągnięcia zakładanych efektów po jego zakończeniu.

4 Struktura projektu: Problem Cele Adresaci Działania Rezultaty
Harmonogram Budżet Monitoring i ewaluacja

5 Umowa o dofinansowanie
Sposób promocji Terminy wydawania i rozliczenia środków Sposób opisywania faktur Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji Terminy składania sprawozdań Numer konta grantobiorcy Sposób prowadzenia księgowości Sposób przekazania środków (dotacja/refundacja)

6 Wytyczne sponsora/darczyńcy
Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane Proporcje środków na poszczególne rodzaje kosztów Możliwości przesuwania środków pomiędzy kategoriami budżetu Formularze sprawozdań Sposób dokumentowania działań Lista załączników Terminy kwalifikowalności kosztów

7 Dokumentowanie projektu
Dokumentacja finansowa (umowy, faktury, rachunki, delegacje itp.) Pisma Wzory zaproszeń Wzory materiałów promocyjnych Materiały prasowe, wydruki stron internetowych Zdjęcia Listy obecności Materiały szkoleniowe Analiza ewaluacji i monitoringu Inne, związane ze specyfiką projektu

8 Formy umów z pracownikami
Etat Umowa o dzieło Zlecenie Porozumienie o świadczeniu usług wolontarystycznych

9 Faktura VAT Elementy, które warto sprawdzić:
Czy są właściwe dane mojej organizacji? Czy jest właściwy NIP mojej organizacji? Czy są odpowiednie kwoty? Czy termin wystawienia faktury jest adekwatny do terminu realizacji projektu? Czy zakupione rzeczy/wynajęte usługi są zgodne z harmonogramem?

10 Faktura VAT – sposób opisywania
O czym pamiętać przy opisywaniu faktur? Faktury muszą być prawidłowo opisane i podpisane przez właściwe osoby. Prawidłowa formuła, którą należy umieścić na fakturze znajduje się w umowie dotacji Warto prowadzić zestawienie faktur

11 Ewidencja elementów stałych zakupionych w ramach projektu
Każda organizacja dokonująca zakupu elementów stałych w ramach projektu powinna wykonać spis tych rzeczy. Spis powinien być dostępny do wglądu w siedzibie organizacji. Wszystkie elementy zakupione z projektu powinny być opatrzone naklejką Działaj Lokalnie. W spisie powinno znaleźć się: Nazwa i rodzaj przedmiotu; Numer umowy, tytuł projektu.

12 Wkład własny do projektu
Finansowy – to, co wydaliśmy na działania projektowe i przeszło przez naszą kasę lub konto bankowe Niefinansowy – to, co włożyliśmy i włożyli nasi współpracownicy, partnerzy i darczyńcy w projekt w innej postaci niż gotówka z naszej kasy lub konta: Dary rzeczowe (poczęstunek, nagrody, transport) Udostępnienie lokalu (sala spotkań, sala sportowa, świetlica, sala lekcyjna itp.) Praca nieodpłatna na rzecz projektu (wolontariat)

13 Wolontariat WOLONTARIAT - dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno - przyjacielskie. WOLONTARIUSZ - osoba, która ochotniczo, bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz podmiotów określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zgodnie z Ustawą, wolontariusze nie mogą być zatrudnieni w podmiotach gospodarczych oraz uczestniczyć w prowadzonej przez podmioty publiczne działalności gospodarczej (np. w drukarni urzędu miasta, która jest prowadzona w formie działalności gospodarczej)

14 Wolontariat w projektach
Od czego zacząć? Porozumienie o współpracy * Zezwolenie rodzica/opiekuna * Ewidencja pracy wolontariuszy: Miesięczna Karta Aktywności Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych Oświadczenie wolontariusza * * - obowiązkowo

15 Operator Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY
Fundacja Pokolenia Biuro: 83 – 110 Tczew ul. Obr. Westerplatte 6 tel tel. kom Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach realizacji zadania „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany!”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


Pobierz ppt "Realizacja projektów, dofinansowanych w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach realizacji zadania „Pomorski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google