Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja jakości kształcenia – dane zbiorcze Rok akademicki 2014/2015 Łódź 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja jakości kształcenia – dane zbiorcze Rok akademicki 2014/2015 Łódź 2016."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja jakości kształcenia – dane zbiorcze Rok akademicki 2014/2015 Łódź 2016

2 Kwestionariusz ankiety obowiązujący w roku akademickim 2014/2015 1)Siedem pytań zamkniętych, jedno pytanie otwarte. 2)Trójstopniowa skala ocen: 1 - negatywna, 2 – przeciętna, 3 – pozytywna. 3)Ocenione zagadnienia: Zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie. Nauczyciel był dostępny dla studentów podczas dyżuru/konsultacji. Nauczyciel był przygotowany do prowadzenia zajęć. Zajęcia prowadzone przez Nauczyciela umożliwiły zdobycie nowej wiedz\y/umiejętności/ kompetencji społecznych. Nauczyciel był komunikatywny, tzn. przekazywał treści w sposób zrozumiały i jasny, dzielił się swoją wiedzą, odpowiadał na zadawane pytania. Nauczyciel aktywizował studentów podczas zajęć, tzn. zadawał pytania, dyskutował. Nauczyciel był otwarty na kontakt ze studentem, wykazywał się wysoką kulturą osobistą i szacunkiem do studenta.

3 Liczba wypełnionych ankiet WYDZIAŁ SEM. LETNI 2014/2015 SEM. ZIMOWY 2014/2015 SEM. LETNI 2013/2014 SEM. ZIMOWY 2013/2014 Wydział Lekarski 5344 932553866728 Oddział Stomatologiczny 1719 315619812955 Wydział Wojskowo-Lekarski 3875 806485086626 Wydział Farmaceutyczny 2501 606525244062 Wydział Nauk o Zdrowiu 2465 541135125439 Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa 2193 521328553971 Wydział Nauk Biomedycznych i Kształ. Podyplomowego 1014 1769671917 COiOSwJA 271 24538108 OGÓŁEM 19382 392482547530806

4 Liczba wypełnionych ankiet – udział procentowy SEM. ZIMOWY 2014/2015 SEM. ZIMOWY 2013/2014SEM. LETNI 2013/2014 SEM. LETNI 2014/2015

5 Liczba studentów biorących udział w ewaluacji N

6 Nauczyciele zatrudnieni na etat – liczba ocenionych w stosunku do zatrudnionych

7 Średnia ocen z pytania Pyt. 1. Czy zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie? Średnia

8 Średnia ocen z pytania Pyt. 2. Czy Nauczyciel był dostępny dla studentów podczas dyżuru/konsultacji?

9 Średnia ocen z pytania Pyt. 3. Czy Nauczyciel był przygotowany do prowadzenia zajęć?

10 Średnia ocen z pytania Pyt. 4. Czy zajęcia prowadzone przez Nauczyciela pozwoliły na zdobycie nowej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych?

11 Średnia ocen z pytania Pyt. 5. Czy Nauczyciel był komunikatywny, tzn. przekazywał treści w sposób zrozumiały i jasny, dzielił się swoją wiedzą, odpowiadał na zadawane pytania?

12 Średnia ocen z pytania Pyt. 6. Czy nauczyciel aktywizował studentów podczas zajęć, tzn. zadawał pytania, dyskutował?

13 Średnia ocen z pytania Pyt. 7.Czy Nauczyciel był otwarty na kontakt ze studentem, wykazywał się wysoką kulturą osobistą i szacunkiem do studenta?

14 Liczba wypełnionych ankiet – sem. letni 2014/2015 KIERUNEK STUDIÓW LICZBA WYPEŁNIONYCH ANKIET LICZBA STUDENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W EWALUACJI LICZBA STUDENTÓW NA DANYM KIERUNKU Analityka medyczna 56984219 Biotechnologia medyczna 1014106265 COiOSwJA 27176398 Dietetyka 81096258 Farmacja 1397256571 Fizjoterapia 1176236720 Kosmetologia 53584222 Lekarski 53448611676 Lekarsko-dentystyczny 1317251579 Pielęgniarstwo 1619249564 Położnictwo 574115316 Ratownictwo medyczne 504103231 Socjologia 421330 Techniki dentystyczne 40250132 Wojskowo-lekarski 26994401105 Zdrowie publiczne 1109169377 OGÓŁEM 1938231897663

15 Procent studentów, którzy wypełnili ankiety na poszczególnych kierunkach Średnia Kierunek

16 Procent studentów, którzy wypełnili ankiety na poszczególnych kierunkach Średnia

17 Średnia ocen z pytań zamkniętych ze względu na kierunki SEM. LETNI 2014/2015 SEM. ZIMOWY 2014/2015 SEM. LETNI 2013/2014 SEM. ZIMOWY 2013/2014 Średnia2,59 – 2,882,55 - 2,872,60 - 2,882,68 - 2,86 SD0,39-0,590,39 – 0,540,38 – 0,660,38 – 0,60 SD – odchylenie standardowe Średnia ocen z pytań zamkniętych oraz odchylenie standardowe w poszczególnych semestrach oscylowała w następujących przedziałach:

18 Wyniki analizy uwag szczegółowych 1. Krytyczne uwagi dotyczące organizacji i przebiegu zajęć: niejasne, niepełne informacje dotyczące zaliczenia przedmiotu; niedotrzymywanie terminów sprawdzania prac zaliczeniowych; nieprzygotowanie wykładowcy do zajęć; przekazywanie wiedzy w sposób niezrozumiały, nieprzystępny; zbyt dużo teorii, zbyt mało praktyki na zajęciach; zajęcia prowadzone przez studentów, którzy przygotowywali prezentacje multimedialne – zbyt mały wkład wykładowcy w prowadzenie zajęć; opuszczanie przez wykładowcę sali podczas trwania zajęć; przygotowywanie nieczytelnych, przeładowanych informacjami prezentacji;

19 Wyniki analizy uwag szczegółowych 1. Krytyczne uwagi dotyczące organizacji i przebiegu zajęć c.d.: prowadzenie zajęć metodą „czytania ze slajdów”; zagadnienia obowiązujące na zaliczeniu przedmiotu nie pokrywają się z zagadnieniami omawianymi na zajęciach; nieprzekazywanie materiałów dydaktycznych lub przekazywanie ich z dużym opóźnieniem tuż przed ustalonym terminem zaliczenia przedmiotu; przekazywanie na zajęciach nieprzydatnych treści; powtarzanie treści zajęć z innych przedmiotów; spóźnianie się na zajęcia; wprowadzanie stresującej, nerwowej atmosfery na zajęciach.

20 Wyniki analizy uwag szczegółowych 2. Krytyczne uwagi dotyczące relacji wykładowca – student: brak szacunku wobec studentów, obrażanie studentów; negatywny stosunek prowadzącego do studentów danego kierunku; utrudniona komunikacja wykładowca – student (nieodpowiadanie na pytania podczas zajęć, nieodpisywanie na e-maile).

21 Rekomendacje REKOMENDACJAUZASADNIENIE Zapoznanie najniżej ocenionych osób z treścią uwag do nich kierowanych. Z przeanalizowanego materiału z ewaluacji zajęć w tym semestrze wynika, iż tego typu działania są celowe i potrzebne. W kilku przypadkach negatywnie ocenionych osób w poprzednich semestrach studenci zauważyli poprawę, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć. Można przypuszczać, iż jest to efekt otrzymania przez tych wykładowców informacji zwrotnej o negatywnych aspektach ich pracy. Szkolenia z zakresu komunikacji i innych umiejętności „miękkich” dla wykładowców. Z informacji przekazywanych przez studentów wynika, iż mimo dobrego merytorycznego przygotowania danego wykładowcy do prowadzenia zajęć, ma on trudności z przekazaniem wiedzy w sposób jasny i zrozumiały oraz nie jest otwarty na kontakt ze studentem.

22 Rekomendacje c.d. REKOMENDACJAUZASADNIENIE Szkolenia z zakresu przygotowania i przedstawiania prezentacji multimedialnych (Power Point, Prezi). Wielu wykładowców chętnie korzysta z pomocy w postaci prezentacji multimedialnych. Często są one jednak przygotowane i prezentowane niezgodnie z zasadami i w efekcie zamiast wzbogacać zajęcia, czynią je nieatrakcyjnymi dla słuchających. Przeprowadzenie hospitacji zajęć osób najniżej ocenionych. Celem przeprowadzenia hospitacji powinna być weryfikacja uwag studentów oraz wskazanie tych elementów prowadzenia zajęć, które wymagają poprawy.

23 Średnia ocen z pytania Pyt. 1. Czy zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie?

24

25 Średnia ocen z pytania Pyt. 2. Czy Nauczyciel był dostępny dla studentów podczas dyżuru/konsultacji?

26

27 Średnia ocen z pytania Pyt. 3. Czy Nauczyciel był przygotowany do prowadzenia zajęć?

28

29 Średnia ocen z pytania Pyt. 4. Czy zajęcia prowadzone przez Nauczyciela pozwoliły na zdobycie nowej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych?

30

31 Średnia ocen z pytania Pyt. 5. Czy Nauczyciel był komunikatywny, tzn. przekazywał treści w sposób zrozumiały i jasny, dzielił się swoją wiedzą, odpowiadał na zadawane pytania?

32

33 Średnia ocen z pytania Pyt. 6. Czy nauczyciel aktywizował studentów podczas zajęć, tzn. zadawał pytania, dyskutował?

34

35 Średnia ocen z pytania Pyt. 7.Czy Nauczyciel był otwarty na kontakt ze studentem, wykazywał się wysoką kulturą osobistą i szacunkiem do studenta?

36

37 Średnia ocen z pytań zamkniętych TREŚĆ PYTANIA SEM. LETNI 2014/2015 SEM. ZIMOWY 2014/2015 SEM. LETNI 2013/2014 SEM. ZIMOWY 2013/2014 ŚREDNIASDŚREDNIASDŚREDNIASDŚREDNIASD Zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie 2,860,422,890,382,870,402,890,37 Nauczyciel był dostępny dla studentów podczas dyżuru/konsultacji (jeśli nie korzystałeś, zaznacz "nie dotyczy") 2,860,452,880,412,860,442,880,39 Nauczyciel był przygotowany do prowadzenia zajęć 2,860,422,880,372,860,412,880,38 Nauczyciel był otwarty na kontakt ze studentem, wykazywał sie wysoką kulturą osobistą i szacunkiem do studenta 2,810,512,830,472,810,512,770,51 Nauczyciel był komunikatywny, tzn. przekazywał treści w sposób zrozumiały i jasny, dzielił się swoją wiedzą, odpowiadał na zadawane pytania 2,780,532,790,512,770,532,780,50 Zajęcia prowadzone przez Nauczyciela umożliwiły zdobycie nowej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych 2,770,532,780,512,750,552,840,44 Nauczyciel aktywizował studentów podczas zajęć, tzn. zadawał pytania, dyskutował 2,780,512,770,512,770,522,770,50 SD – odchylenie standardowe

38 Średnia ocen z pytań zamkniętych z podziałem na Wydziały WYDZIAŁ SEM. LETNI 2014/2015 SEM. ZIMOWY 2014/2015 SEM. LETNI 2013/2014 SEM. ZIMOWY 2013/2014 ŚREDNIASDŚREDNIASDŚREDNIASDŚREDNIASD Wydział Nauk Biomedycznych i Kształ. Podyp. 2,880,392,82 0,47 2,790,512,840,44 Wydział Farmaceutyczny2,830,472,85 0,42 2,800,492,820,45 Wydział Wojskowo- Lekarski 2,840,472,83 0,46 2,830,462,830,45 Oddział Stomatologiczny2,820,462,85 0,43 2,830,462,860,43 Wydział Nauk o Zdrowiu2,810,502,81 0,48 2,810,492,800,47 Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa 2,780,512,82 0,46 2,830,452,840,43 Wydział Lekarski2,780,522,81 0,49 2,750,562,820,47 SD – odchylenie standardowe

39 Średnia ocen z pytań zamkniętych ze względu na wydział SEM. LETNI 2014/2015 SEM. ZIMOWY 2014/2015 SEM. LETNI 2013/2014 SEM. ZIMOWY 2013/2014 Średnia2,78-2,882,81 - 2,852,75 - 2,832,80 - 2,86 SD0,39-0,520,42 – 0,490,46 – 0,560,43 – 0,47 SD – odchylenie standardowe Średnia ocen z pytań zamkniętych oraz odchylenie standardowe w poszczególnych semestrach oscylowała w następujących przedziałach:


Pobierz ppt "Ewaluacja jakości kształcenia – dane zbiorcze Rok akademicki 2014/2015 Łódź 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google