Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady i tryb przeprowadzania ankiet oceny przedstawianej przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć Szczecin,13 grudnia 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady i tryb przeprowadzania ankiet oceny przedstawianej przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć Szczecin,13 grudnia 2013."— Zapis prezentacji:

1 Zasady i tryb przeprowadzania ankiet oceny przedstawianej przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć Szczecin,13 grudnia 2013

2 Uchwała obowiązuje od obecnego roku akademickiego (2013/2014)
PRZEPISY UCZELNIANE Uchwała nr 59/2013 Senatu US z dn. 29 maja 2013 r. w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim. Załącznik do uchwały określa zasady i tryb przeprowadzania ankiet oceny przedstawionej przez słuchaczy i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Uchwała obowiązuje od obecnego roku akademickiego (2013/2014)

3 Podnoszenie jakości kształcenia Realizowanie polityki kadrowej uczelni
CEL BADAŃ Cel ankietyzacji: Podnoszenie jakości kształcenia (§ 8 załącznika) Realizowanie polityki kadrowej uczelni (§ 7 załącznika)

4 wszystkie poziomy, profile i formy kształcenia,
ZAKRES ANKIETYZACJI wszystkie poziomy, profile i formy kształcenia, wszyscy prowadzący zajęcia niezależnie od ich statusu formalnego.

5 UCZESTNICY Do uczestnictwa w badaniach ankietowych uprawnieni są wszyscy studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych uczestniczący w zajęciach danego prowadzącego. Udział jest dobrowolny i anonimowy. Uprawnieni powinni zostać poinformowani o rozpoczęciu akcji ankietowania w sposób przyjęty w jednostce.

6 TREŚĆ ANKIETY Ankieta musi uwzględnić pytania ogólnouczelniane.
Określa je corocznie Uczelniany Zespół Rektorski ds. Jakości i Programów Kształcenia. Wydział może ustalić własne pytania. Określa je Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia. Uwaga: kwestionariusz nie może być nadmiernie rozbudowany.

7 KIEDY? Każdorazowo po zakończeniu cyklu zajęć dydaktycznych z przedmiotu. Dwa razy w roku akademickim. Realizacja badań rozpoczyna się najwcześniej 2 tygodnie przed zakończeniem zajęć, a kończy najpóźniej 3 tygodnie po rozpoczęciu następnego semestru.

8 ORGANIZACJA PROCESU ANKIETOWANIA
Nadzór nad procesem ankietowania w uczelni sprawuje prorektor ds. kształcenia. Za organizację procesu ankietyzacji na wydziale odpowiedzialny jest dziekan, a na studiach prowadzonych łącznie dziekan wydziału wiodącego. Dziekan wskazuje pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu ankietyzacji na wydziale lub kierunku prowadzonym łącznie. Dziekan wydziału po zakończeniu ankietyzacji przekazuje w terminie dwóch tygodni kierownikom jednostek międzywydziałowych US indywidualne wyniki ankiet zajęć prowadzonych na kierunku przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych w tych jednostkach. Za organizację procesu ankietyzacji w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odpowiedzialny jest kierownik.

9 Wykorzystanie: okresowa ocena
Wyniki ankiet uwzględniane są przy dokonywaniu okresowej oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych. Powinny być przestrzegane następujące zasady: a) w ocenie okresowej uwzględniane są wyniki wszystkich ankiet przeprowadzonych od ostatniej oceny pracownika,

10 Wykorzystanie: okresowa ocena
b) aby wyniki były uwzględniane muszą spełniać próg wiarygodności. Jeśli tego progu nie osiągnęły ocena otrzymuje status „niereprezentatywnej”. Bezpośredni przełożony obowiązany jest ustalić przyczyny niereprezentatywności (obiektywne czy inspirowane przez ocenianego).

11 Wykorzystanie: okresowa ocena
c) Próg reprezentatywności oceny, obliczany jako stosunek liczby ankiet wypełnionych do liczby ankiet możliwych do wypełnienia, wynosi: dla zajęć, w których powinno uczestniczyć do 10 osób – 60% oceniających, dla zajęć, w których powinno uczestniczyć od 11 do 30 osób – 50% oceniających, dla zajęć, w których powinno uczestniczyć od 31 do 100 osób – 45 % oceniających, dla zajęć, w których powinno uczestniczyć powyżej 100 osób – 40 % oceniających.

12 Wykorzystanie: okresowa ocena
d) Indywidualne wyniki ankiet otrzymują nauczyciele akademiccy i doktoranci oraz ich bezpośredni przełożeni, dziekani i opiekunowie doktorantów. e) Wyniki ankiety oceny uważa się za pozytywne, gdy nauczyciel akademicki w sumarycznej ocenie punktowej ze wszystkich ankiet przeprowadzonych po zakończeniu danego cyklu zajęć, uzyska średnią co najmniej 3,0 pkt.

13 Wykorzystanie: okresowa ocena
f) Bezpośredni przełożeni są zobowiązani ustalić z nauczycielami, którzy nie uzyskali oceny pozytywnej sposób poprawy jakości wykonywanych przez nich obowiązków dydaktycznych. Procedury w tym zakresie określają Rady Wydziałów. Uwaga: Wyniki powinny mieć wpływ na planowanie hospitacji i ewentualną korektę przydziału zajęć (decyzję o dalszym prowadzeniu określonego przedmiotu).

14 Wykorzystanie wyników: poprawa jakości kształcenia
Po zapoznaniu się z wynikami prowadzący powinien podjąć refleksję dotyczącą mocnych i słabych stron swojego stylu nauczania, możliwych obszarów poprawy jego jakości i kierunku rozwoju. W skali jednostki ankietyzacja dostarcza ogólnej informacji o jakości nauczania na danym kierunku pozwalającej na poprawę lub doskonalenie kształcenia studentów.

15 Wykorzystanie wyników: poprawa jakości kształcenia
Ankiety oceny zajęć dydaktycznych są jednym (ale nie jedynym) z elementów procesu ewaluacji kształcenia. Informacje na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych jednostka powinna uzyskiwać wykorzystując różne sposoby (triangulacja metodologiczna): ankietowanie dotyczące warunków realizacji procesu kształcenia, programów kształcenia, prawidłowości przypisania punktów ECTS, hospitacje, wyniki badań absolwentów i pracodawców.

16 Wykorzystanie wyników: poprawa jakości kształcenia
Ankiety badające opinie studentów stanowią w procesie ewaluacji dane wyjściowe, a nie wynik. Ostateczna ewaluacja nie jest zadaniem studentów, lecz gremiów lub osób odpowiedzialnych za jakość kształcenia.

17 Wykorzystanie wyników: poprawa jakości kształcenia
Zgodnie z naszą uchwałą (§ 8): Wstępną analizę wyników ankietyzacji prowadzonej na kierunku (bez wyników ankiet indywidualnych) przeprowadza Zespół Kierunku ds. Jakości i Programów Kształcenia w terminie do 2 tygodni od zakończenia procesu ankietyzacji. Powyższy raport jest przekazywany Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości i Programów Kształcenia. Wydziałowy Zespół w terminie do 2 tygodni od otrzymania wstępnego raportu przygotowuje raport końcowy. Powinien on zawierać analizę wyników ankietyzacji na wydziale i propozycje działań naprawczych. Raport powinien zostać przekazany dziekanowi, który przedkłada go Radzie Wydziału. Drugim adresatem powinien być Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.

18 Wykorzystanie wyników: raporty
Pełnomocnik Rektora w terminie do 3 tygodni opracowuje raport zbiorczy. Przedkłada go Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości i Programów Kształcenia. Uczelniany Zespół opiniuje raport i przekazuje prorektorowi ds. kształcenia Raporty wydziałowe oraz raport uczelniany są publikowane na stronach internetowych wydziałów oraz uczelni.

19 Organizacja ankietyzacji: system
Uczelnia zakupiła system „Pilot” – Testico Sona. System składa się z oprogramowania i pilotów dla respondentów (6 zestawów po 100 pilotów). Piloty wraz z kluczami licencji dla każdego wydziału są zdeponowane w Biurze ds. Jakości Kształcenia. Przed przeprowadzeniem ankietyzacji należy zgłosić jej termin w Biurze.

20 Organizacja ankietyzacji: podmioty realizujące
Dziekan, który jest odpowiedzialny za ankietyzację na wydziale powinien wyznaczyć pracowników do jej przeprowadzenia. Proponuję: jedną osobę (np. z administracji), której zadaniem będzie wprowadzenie do systemu pytań ankiety i danych szczegółowych, drugą osobę (lub trzecią – w zależności od liczby studentów wydziału), która przeprowadzi badania.

21 Organizacja ankietyzacji: wprowadzanie danych
Klucz licencji, który umożliwi wprowadzenie ankiety i danych warto pobrać wcześniej, żeby bez pośpiechu poczynić niezbędne przygotowania. Do systemu należy wprowadzić: ankietę, której treść wprowadza się tylko raz; metryczkę przedmiotu: stopień naukowy, nazwisko i imię prowadzącego, kierunek studiów, poziom, nazwa przedmiotu i forma zajęć oraz kody pracowników i przedmiotów. Kody pracowników pobiera się z Kadr (raz wprowadzone dane pozostają). ogólną liczbę studentów uprawnionych do korzystania z zajęć(by potem otrzymać automatycznie odpowiedź na pytanie o procent studentów uczestniczących).

22 Organizacja ankietyzacji: terminy
O terminie ankietyzacji studenci powinni zostać poinformowani wcześniej. Istnieją 2 możliwe warianty przeprowadzenia badań: wyznaczenie godzin dziekańskich dla poszczególnych lat na czas badań (wystarczą 2 godziny), wyznaczenia zajęć podczas których studenci będą ankietowani.

23 Organizacja ankietyzacji: wyposażenie sali
Do przeprowadzenia badań konieczne jest następujące wyposażenia sali: rzutnik z ekranem, laptop z oprogramowaniem, piloty. Optymalna liczba osób badających to dwie (w przypadku badań na małej grupie wystarczy jedna).

24 Organizacja ankietyzacji: przebieg
Każdy student otrzymuje pilota na czas badania. Na początku osoba przeprowadzająca powinna dokonać krótkiego wprowadzenia merytorycznego wyjaśniającego badanym, jaki jest cel ankietyzacji i w jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki. Ważnym elementem wprowadzenia jest zapewnienie o 100% anonimowości jak też apel o rzetelność i odpowiedzialność. Następnie należy poinstruować respondentów, w jaki sposób mają się posługiwać pilotami.

25 Organizacja ankietyzacji: przebieg
Badanie rozpoczyna się od przedstawienia na ekranie metryczki zajęć. Następnie na ekranie ukazuje się pierwsze pytanie ankiety i respondenci udzielają odpowiedzi wciskając odpowiedni przycisk na pilocie. Potem pojawią się na ekranie kolejne pytania ankiety. Po ostatnim pytaniu ukazuje się nowa metryczka przedmiotu itd. RADA: - dwie pierwsze ankiety należy przeprowadzić wolniej, aby respondenci spokojnie zapoznali się z pytaniami i systemem, - osoba przeprowadzająca badanie powinna odczytywać metryczkę każdego przedmiotu i pytania dwóch pierwszych ankiet.

26 Organizacja ankietyzacji: wyniki
Odpowiedzi na pytania są zaczytywane automatycznie do programu komputerowego i tym samym są gotowe do analizy. Natychmiast po zakończeniu badań można otrzymać: raport zbiorczy, raporty dotyczące poszczególnych zajęć lub prowadzących. Dane i wyniki są bezpieczne. Dostęp do systemu jest chroniony hasłem i kluczem licencji.

27 Problemy Frekwencja, Motywacja (student powinien widzieć związek między ankietyzacją a konkretnymi działaniami),

28 (nie wypełniasz dalszej części)
TREŚĆ ANKIETY Jak często Pan/Pani uczestniczył/a w zajęciach? Każde z poniższych stwierdzeń proszę ocenić w skali 1 – 5, gdzie: 1 oznacza: ocenę najniższą a 5 ocenę najwyższą, 0 – oznacza „nie wiem” A B C D prawie nigdy do 30% (nie wypełniasz dalszej części) często do 50% prawie zawsze do 75 % zawsze do 100 %

29 TREŚĆ ANKIETY 1 2 3 4 5 PUNKTACJA
Zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie Prowadzący przedstawił wyczerpująco program przedmiotu na pierwszych zajęciach – sylabus (efekty i treści kształcenia, literaturę, wymogi zaliczenia) Prowadzący realizował treści programowe zawarte w sylabusie Zajęcia mobilizowały mnie do samodzielnej pracy i twórczego myślenia Zajęcia były dla mnie zrozumiałe 6 Mogłem/am konsultować się z prowadzącym w czasie jego dyżurów bądź w innych formach kontaktu 7 Prowadzący odnosił się do mnie z szacunkiem 8 Zajęcia poszerzyły moją wiedzę 9 Na zajęciach nabyłem/am nowe umiejętności

30 . Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady i tryb przeprowadzania ankiet oceny przedstawianej przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć Szczecin,13 grudnia 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google