Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECI 6-LETNIE IDĄ DO SZKOŁY CZYLI KILKA SŁÓW O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 6-LATKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECI 6-LETNIE IDĄ DO SZKOŁY CZYLI KILKA SŁÓW O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 6-LATKA."— Zapis prezentacji:

1 DZIECI 6-LETNIE IDĄ DO SZKOŁY CZYLI KILKA SŁÓW O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 6-LATKA

2 Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka. To jak jest ono przygotowane do tego wyzwania, w znacznym stopniu decyduje o przebiegu i wynikach nauki w szkole, a w odległej perspektywie, o jakości jego życia.

3 CZYM JEST GOTOWOŚĆ SZKOLNA? Gotowość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego i emocjonalnego, który umożliwia mu przystosowanie się do wymagań szkoły, który czyni dziecko wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowanie. Jest to moment równowagi pomiędzy wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka. Gotowość jest wynikiem dwóch procesów nakładających się na siebie a mianowicie dojrzewania dziecka i procesu uczenia się.

4 OD CZEGO ZALEŻY? Badania wykazały, iż stopień gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole zależy od trzech czynników: dojrzałości biologicznej, środowiska rodzinnego, wychowania przedszkolnego. Gotowość nie jest stanem, na który wystarczy czekać, ale trzeba ją wykształcić. (J. Bruner)

5 KRYTERIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

6 Kryteria gotowości szkolnej obejmują odpowiedni poziom: rozwoju fizycznego – warunki fizyczne (wzrost, waga), stan zdrowia, sprawność ruchowa, sprawność rąk i sprawność rysowania; rozwoju psychicznego - uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, orientacja w otoczeniu, myślenie, liczenie, mowa; rozwoju społeczno – emocjonalnego - kontakty z rówieśnikami i dorosłymi oraz emocje.

7 DZIECKO GOTOWE FIZYCZNIE a) pod względem warunków fizycznych: osiągnęło odpowiedni wzrost i wagę, odpowiedni stopień skostnienia, b) pod względem stanu zdrowia: jest zdrowe, odporne na choroby, właściwie się odżywia, zdolne do większego wysiłku, mniej się męczy, ma dobre samopoczucie, jest pogodne i aktywne, generalnie lubi się ruszać,

8 jest sprawne ruchowo, zręczne, ma dobrą koordynację ruchów, odpowiednią siłę rąk i palców, przejawia oszczędność ruchów i zwiększoną ich precyzję, potrafi stać na jednej nodze, skakać na niej i przeskakiwać przez przeszkody, przejść stopkami po linii, c) pod względem sprawności fizycznej:

9 wspina się na drabinki, jeździ na rowerze, hulajnodze, pokonuje wzniesienia, po schodach wchodzi i schodzi naprzemiennie, bez konieczności trzymania się poręczy, sprawnie i szybko biega, przy czym ruchy rąk i nóg są zharmonizowane,

10 zapina guziki, wiąże sznurowadła, lepi z plasteliny, koloruje nie wychodząc za linię, wycina po prostej i po łuku, wycina proste figury, rysuje po śladzie, odwzorowuje koło, kwadrat trójkąt, stawia budowle z klocków typu wieża, most, brama, buduje wg podanego wzoru. c) pod względem sprawności rąk:

11 DZIECKO GOTOWE PSYCHICZNIE Przede wszystkim chce się uczyć, interesuje się czytaniem i pisaniem, pragnie dowiadywać się różnych rzeczy od dorosłych, ale także osiągnęło odpowiedni poziom funkcji poznawczych, takich jak: uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, orientacja w otoczeniu, myślenie, liczenie, mowa.

12 a) w zakresie uwagi potrafi skupić swoją uwagę na jednej czynności, potrafi też uważnie słuchać dorosłego, skupia się i słucha czytanej bajki, poświęca uwagę ulubionej zabawie czy zwykłej codziennej czynności, posiada rozwiniętą uwagę dowolną, pozwalającą na skupieniu i skoncentrowaniu jej przez dłuższy czas na dowolnym, nawet mało interesującym przedmiocie,

13 b) w zakresie pamięci chętnie uczy się i jest w stanie zapamiętać krótki wierszyk czy piosenkę, umie zapamiętać i odtworzyć materiał ze zrozumieniem: polecenia, kształty i ruchy;

14 c) w spostrzegania wzrokowego c) w zakresie spostrzegania wzrokowego posiada zdolność dostrzegania elementów obrazu, np. liter, odszukuje podobieństw i różnic między obrazkami, potrafi dopasować brakujący element, umie dorysować brakujące elementy, ułoży układankę (puzzle, obrazek) z kilku części.

15 d) w zakresie spostrzegania słuchowego wsłuchuje się w opowiadane bajki i czytane książki, dzieli proste zdania na wyrazy, wyraz na 2-3 sylaby, składa wyrazy z sylab, wyróżnia pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie, podaje słowa zaczynające się określoną głoską lub sylabą. chętnie poruszać się w rytm muzyki lub tamburynu,

16 e) w zakresie orientacji w otoczeniu jest aktywne i ciekawe świata, zadaje pytania dotyczące najbliższego i dalszego otoczenia, orientuje się w swoim otoczeniu, zna swój adres zamieszkania, imiona rodziców, dziadków, rodzeństwa, zna nazwę kraju, stolicy, symbole narodowe,

17 opowiada o pracy zawodowej taty i mamy, o ulubionych bohaterach książek i filmów, posiada odpowiedni zasób doświadczeń życiowych wynikający z obserwacji najbliższego otoczenia, (zjawiska atmosferyczne, zasady bezpieczeństwa na drodze), wymienia elementy z różnych kategorii: owoce, warzywa, rośliny, zwierzęta, pojazdy, pożywienie, itp. (ok. 10 przedmiotów z każdej kategorii).

18 f) w zakresie myślenia analizuje i rozumienie proste zależności, dostrzega przyczyny i skutki, układa historyjki obrazkowe w logicznej kolejności, rozkłada całości na części i je scala, spostrzega istotne szczegóły pewnych faktów i zdarzeń, wnioskuje, porządkuje, uogólniania, dostrzega co pasuje i co nie pasuje do siebie, tworzy zbiory np. zabawek, mebli, figur, rozumie symbole, rozwiązuje zagadki.

19 g) w zakresie liczenia i pojęć matematycznych przelicza kilku przedmiotów i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego, posługuje się liczebnikami porządkowymi, określa gdzie jest więcej a gdzie mniej przedmiotów, dodaje i odejmuje pomagając sobie liczmanami lub palcami, prawidłowo ujmuje stosunki przestrzenne, m. in. stosuje poprawnie określenia: na, pod, nad, przed, za, u góry, na dole, z lewej i prawej strony, zna nazwy i następstwo dni tygodnia, miesięcy, pór roku, pór dnia, wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą,

20 h) w zakresie mowy prawidłowo wymawia dźwięki mowy, posiada zdolność rymowania, posiada odpowiednio ukształtowany słownik czynny (czyli ten, który używa na co dzień) i bierny (czyli ten, który rozumie), odpowiada całymi zdaniami, używa wielu określeń, zna prawidłowe znaczenia użytych słów,

21 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatyczny, fleksyjnym i składniowym, mówi płynnie, niezbyt głośno, dopasowuje ton głosu do sytuacji, uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach, w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach;

22 DZIECKO GOTOWE SPOŁECZNIE bez problemów nawiązuje kontakty z innymi, nie izoluje się od grupy, nie stroni od kolegów, nie unika wspólnych zabaw, nie poddaje się dominacji kolegów, nie jest bierne, nieśmiałe lękliwe, małomówne, potrafi współżyć w grupie, dziecko inicjuje kontakty z rówieśnikami,

23 umie odróżnić co dobre, a co złe, okazuje współczucie i chęć pomocy, śmiało mówi o sobie i wyraża swoje uczucia, swobodnie porozumiewa się z rówieśnikami i nauczycielem, umie podporządkować swoje osobiste pragnienia i chęci wymaganiom szkolnym, umie słuchać starszych, liczy się z potrzebami swoich kolegów, potrafi współdziałać z innymi, przestrzega reguł życia w zbiorowości, przestrzegając zawartych umów, jest zdolne do podejmowania, wykonywania i doprowadzania do końca określonych zadań,

24 posiada rozwinięte takie cechy charakteru jak: samodzielność, systematyczność, zdyscyplinowanie, wytrwałość, poczucie obowiązku wobec zadań, zrozumienie dla pracy, karność, nie absorbuje uwagi nauczyciela, domagając się ciągłego wyróżniania, nie dąży do uprzywilejowanej pozycji w grupie, dobrze czuje się w środowisku szkolnym, z chęcią podejmuje zadania na rzecz innych, np. dyżury,

25 DZIECKO GOTOWE EMOCJONALNIE cechuje zrównoważenie emocjonalne, umożliwiające mu adekwatny stosunek do trudności i problemów szkolnych, posiada umiejętność panowania nad swoimi emocjami, kontroluje je, posiada dostateczną motywację do nauki, wrażliwość na uwagi nauczyciela, wytrwałość i obowiązkowość, odczuwa i umie wyrazić uczucia wdzięczności, przyjaźni, życzliwości, odczuwa więź uczuciową ze swoją grupa i nauczycielem,

26 jest ambitne i wrażliwe na pochwały i nagany, odpowiednio reaguje na pozytywne bądź negatywne uwagi dotyczące zachowania lub nauki, radzi sobie z porażkami i płaczem, nie ma napadów złości, nie płacze z błahego powodu, nie popada w częste konflikty z rówieśnikami, słucha poleceń kierowanych do grupy.

27 PODSUMOWANIE Nie wszystkie jednak dzieci rozwijają się jednakowo. Każde dziecko ma indywidualną drogę rozwoju. Ideałem byłaby harmonia i równy rozwój wyżej wymienionych sfer rozwojowych. Zwykle jednak pomiędzy poszczególnymi sferami rozwoju dziecka mogą być mniejsze lub większe różnice. Nie oznacza to, że uczeń mający niewielkie braki, np. w rozwoju społecznym czy dojrzałości emocjonalnej nie będzie w stanie przystosować się do warunków szkolnych. Przy odpowiedniej opiece środowiska, kiedy rodzice zdają sobie sprawę z braków dziecka i pracują nad ich likwidacją oraz przy współpracy i aktywności dziecka, te niedobory się wyrównują.

28 Rodzic we współpracy z wychowawcą potrafi spostrzec sfery, w których wyraźnie widać, iż pomimo uporczywych starań, dziecko nie potrafi osiągnąć zadowalającego efektu. Aby wspomóc rozwój dziecka w takiej sytuacji należy udać się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu dokonania diagnozy i wytyczenia „ścieżki” pomocy dla dziecka. W szkole dziecko zostanie objęte dodatkową pomocą (np. zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi lub wyrównawczymi, ewentualnie zostaną dostosowane warunków edukacyjne do jego potrzeb i możliwości – wszystko w zależności od zaleceń poradni). W każdym przypadku wątpliwości czy problemów pomocą służą Państwu wychowawca w przedszkolu lub szkole oraz psycholog i pedagog w poradni.

29

30 Opracowała E. Jóźwiakowska


Pobierz ppt "DZIECI 6-LETNIE IDĄ DO SZKOŁY CZYLI KILKA SŁÓW O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 6-LATKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google