Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat : Wykonywanie podstawowych operacji na relacyjnej bazie danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat : Wykonywanie podstawowych operacji na relacyjnej bazie danych."— Zapis prezentacji:

1 Temat : Wykonywanie podstawowych operacji na relacyjnej bazie danych

2 1. Zastosowanie formularzy 2. Tworzenie formularzy 3. Zastosowanie filtrów 4. Importowanie danych z innych dokumentów do tabeli bazy danych 5. Stosowanie kwerend do wyszukiwania informacji 6. Przedstawianie danych za pomocą raportów 7. Przygotowywanie korespondencji seryjnej

3 Formularz służy do wprowadzania i przeglądania danych. Źródłem danych dla formularza może być jedna tabela, kilka tabel lub kwerenda.

4 Ćwiczenie1 1.Otwórz plik Stadnina2. Zapoznaj się z utworzonymi formularzami, wybierając obiekt Formularza z bocznego panelu. Omów, jakie informacje można wprowadzać za pomocą formularzy. 2.Korzystając z formularza Fkonie, przejrzyj spis koni. Na podstawie której tabeli został przygotowany? 3.Korzystając z odpowiednich formularzy, dopisz informacje o nowym koniu i o jego wyścigach: imię – Siwek, rasa – huculska, kraj pochodzenia – Polska, płeć – ogier, maść – siwa, wiek – 5. Zawody odbyły się w Warszawie 14.04.2012r.; w pierwszej gonitwie koń zajął piąte miejsce pod jeźdźcem Stachurą. Sprawdź zawartość tabel Konie i Wyścigi. Dlaczego w obu tabelach został automatycznie dopisany numer konia? 4. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

5 Tworzenie formularzy - formularz prosty 1.Tworzymy formularz na podstawie tabeli Pacjenci. 2.Wybierz polecenie tworzenia nowego formularza za pomocą kreatora. 3.W oknie kreatora z tabeli Pacjenci wybieramy wszystkie pola, poza NrPacjenta (ponieważ wartości tego pola są wpisywane automatycznie. 4.Wybieramy styl formularza (Kolumnowy). 5.Nazywamy i zapisujemy formularz FPacjenci.

6 Kreator pomaga w zaprojektowaniu podstawowego wyglądu formularza, który można następnie modyfikować w Widoku projektu. Aby zmodyfikować formularz, otwórz go w Widoku projektu. Po uaktywnieniu wybranego obiektu formularza, można go przesuwać lub zmieniać jego rozmiary. Po wybraniu z menu kontekstowego danego obiektu polecenia Właściwości otworzy się okno, w którym możemy zmieniać np. styl obramowania i zacieniowania, rozmiar i kolor zastosowanej czcionki. Na formularzu możemy umieszczać różne obiekty: etykiety, pola, obrazy, wykresy.

7 Ćwiczenie. Popraw wygląd formularza FPacjenci, aby wyglądał podobnie jak na rysunku. Zmień kolejność wyświetlanych pól, dodaj etykietę Adres. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

8 Tworzenie formularza z podformularzem Chcemy utworzyć formularz wizyt pacjentów. 1. Po uruchomieniu kreatora formularzy z tabeli Pacjenci wybierz pola: Nazwisko, Imię, Pesel. Wartości tych pól będą widoczne w formularzu głównym. 2. Z tabeli Wizyty wybierz pola: DataWizyty, GodzWizyty, RodzajWizyty, KosztWizyty. 3. Gdy program zapyta o sposób wyświetlania danych, wybierz opcję przez Pacjenci (dla danego pacjenta mają być wyświetlane jego wizyty). 4. Wybierz układ formularza, np. dla formularza głównego kolumnowy, a dla podformularza - tabelaryczny. 5. Nazwij i zapisz formularz i podformularz.

9 Ćwiczenie 1.Otwórz plik Stomatolog.mdb. Utwórz formularz wprowadzania danych o wizycie. Formularz nazwij FWizyty, a podformularz - FWizytyPacjenta. 2.Korzystając z odpowiednich formularzy, wprowadź fikcyjne dane trzech pacjentów, a następnie informacje o ich wizytach. 3.Sprawdź zawartość obydwu tabel bazy i zapisz plik pod tą samą nazwą.

10 Jeśli wprowadzimy większą liczbę rekordów z danymi pacjentów, łatwiej będzie je przeglądać, gdy będą uporządkowane, np. w porządku alfabetycznym, według nazwisk. Dane można posortować bezpośrednio w formularzu. Aby uporządkować rekordy w formularzu, należy: otworzyć formularz w Widoku formularza, ustawić kursor na danym polu i z menu kontekstowego wybrać opcję Sortuj oraz porządek sortowania (malejący lub rosnący).

11 Zastosowanie filtrów Do prostego wyszukiwania danych można stosować filtry, np. do znalezienia osób o konkretnym nazwisku lub koni konkretnej rasy. Kursor należy ustawić w polu, dla którego chcemy zastosować dany filtr.

12 Importowanie danych z innych dokumentów do tabeli bazy danych Dane można importować do nowej tabeli bazy danych lub dołączać do istniejącej tabeli. Dane można również eksportować z tabeli bazy danych do tabeli arkusza kalkulacyjnego lub do pliku tekstowego. Jeśli importujemy dane z tabeli arkusza kalkulacyjnego lub z dokumentu tekstowego do istniejącej tabeli bazy danych, należy pierwszy wiersz tabeli arkusza lub dokumentu tekstowego przeznaczyć na nazwy pól, które muszą być takie same, jak nazwy pól w tabeli bazy.

13 Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego 1.Otwórz plik bazy danych (tabela, do której będziemy importować dane, nie powinna być otwarta). 2.Wybierz opcję pobierania danych zewnętrznych (importowania) Plik/Pobierz dane zewnętrzne/Importuj. 3.W otwartym oknie Pobieranie danych zewnętrznych (Importowanie) odszukaj i wybierz plik, w którym są zapisane dane. 4. Otworzy się okno Kreatora importu arkuszy. Program poprowadzi nas przez kolejne kroki - wystarczy czytać polecenia i je wykonywać.

14 1.Otwórz plik Pacjenci2.xls. W tabeli przygotowano fikcyjne dane dwudziestu osób. Sprawdź, czy dane zostały przygotowane poprawnie. W tabeli arkusza kalkulacyjnego celowo nie umieszczono pola NrPacjenta - wartości tego pola zostaną wprowadzone automatycznie przez program Microsoft Access. 2.Zaimportuj dane z arkusza do tabeli Pacjenci w bazie Stomatolog. 3.Sprawdź zawartość tabeli Pacjenci. 4.Przejrzyj rekordy, korzystając z formularza FPacjenci, i posortuj je według nazwiska pacjenta. 5. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

15 Stosowanie kwerend do wyszukiwania informacji Kwerenda (zapytanie) pobiera z bazy danych dane spełniające określone kryterium. Kwerendy zapisywane są jako instrukcje języka SQL. Za pomocą filtrów możemy wykonać tylko proste wyszukiwa­ nie (według jednego pola, w jednej tabeli), natomiast kwerendy umożliwiają złożone wyszukiwanie według wielu pól z jednej tabeli lub kilku tabel.

16 Ćwiczenie 1.Otwórz plik Stadnina2.mdb. 2.Obejrzyj wynik działania kwerendy KWyścigi. Jakie pola są widoczne w tabeli wyników? 3.Obejrzyj kwerendę w Widoku projektu. Które pola zostały pobrane z tabeli Konie, a które z tabeli Wyścigi? Jakie określono kryterium wyszukiwania? Obejrzyj kwerendę w Widoku SQL. 4.Zmodyfikuj kwerendę KWyścigi, tak aby uzyskać informacje o wyścigach konia o imieniu Arbat, które odbywały się w Pardubicach. Nie zapisuj zmian.

17 Aby utworzyć kwerendę wybierającą, należy: wybrać opcję tworzenia kwerendy lub skorzystać z Kreatora kwerend, wybrać tabele lub kwerendy, na podstawie których będzie tworzona kwerenda, wybrać pola, które powinny się pokazać w wyniku działania kwerendy, wpisać kryterium dla danego pola lub kryteria dla kilku pól, nazwać i zapisać kwerendę.

18 Tworzenie kwerendy wybierającej na podstawie dwóch tabel W wyniku działania kwerendy chcemy otrzymać informacje, którzy pacjenci byli danego dnia na wizycie, jakie zabiegi zostały przeprowadzone i jaki był ich koszt. Potrzebne są dane z obydwu tabel: Pacjenci i Wizyty. Po wybraniu tworzenia kwerendy w Widoku projektu otworzy się okno, w którym jako źródło danych wybieramy tabele: Wizyty i Pacjenci. Z tabeli Wizyty wybieramy pola: NrPacjenta, DataWizyty, RodzajWizyty, KosztWizyty. Brakujące dane (czyli pola Nazwisko, Imię) dobieramy z tabeli Pacjenci. Chcemy otrzymać wizyty z bieżącego dnia, dlatego kryterium wstawiamy dla pola DataWizyty, wpisując w polu Kryteria: Date(), czyli funkcję, której wartością jest bieżąca data.

19 Przedstawianie danych za pomocą raportów Raporty służą do przedstawiania danych zawartych w tabelach i otrzymywanych w wy­niku działania kwerendy.

20 Ćwiczenie 1.Otwórz plik Stadnina2.mdb. Otwórz raport RWyścigi. Raport został przygotowany na podstawie kwerendy KWyścigi.Jakie informacje umieszczono w raporcie? 2. Obejrzyj raport w Widoku projektu.

21 Przygotowanie raportu ewidencji wizyt pacjentów z bieżącego dnia 1. Z okna obiektów bazy wybierz tworzenie nowego raportu. Skorzystamy z Kreatora raportów. Jako źródło danych wybierz kwerendę KWizyty. 2. Wybierz pola, które mają być umieszczone w raporcie: Nazwisko, Imię, RodzajWizyty i KosztWizyty. 3. Wybierz sposób wyświetlania danych: przez Pacjenci, co oznacza, że dla danego pacjenta będą wyświetlone pozostałe dane: rodzaj wizyty i jej koszt. 4. Czytaj kolejne polecenia kreatora i wykonuj je, m.in.: pomiń grupowanie rekordów, ustal sortowanie rosnące według nazwiska pacjenta i wybierz układ raportu. 5. Wpisz tytuł raportu: RPacjenci. Raport będzie widoczny pod tą nazwą w wykazie obiektów bazy. Tytuł w nagłówku raportu zmień na Ewidencja wizyt pacjentów.

22 Przygotowanie korespondencji seryjnej 1. Wybrać opcję tworzenia korespondencji seryjnej. 2. Wybrać rodzaj korespondencji, np. listy. 3. Wybrać źródło danych, np. bazę danych a w niej tabelę. 4. Wstawić do dokumentu tekstowego odpowiednie pola tabeli, np. imię, nazwisko, adres 5. Zakończyć tworzenie korespondencji seryjnej.

23 Ćwiczenie 1. Korzystając z pomocy programu Microsoft Word, zapoznaj się ze sposobem tworzenia listu seryjnego. 2. Otwórz plik List. Przygotuj korespondencję seryjną do wszystkich pacjentów z bazy Stomatolog. Do treści listu wstaw w odpowiednie miejsce dane z pola Imię i Nazwisko z tabeli Pacjenci. 3. Sprawdź czy zostały przygotowane automatycznie listy dla wszystkich pacjentów – przejrzyj listy w Podglądzie wydruku. 4. Zapisz dokument pod nazwą Listy.

24 Zadania Przygotuj bazę Zawody sportowe, składającą się z dwóch tabel: Zawodnicy (do przechowywania danych o zawodnikach) i Zawody (do zapisywania informacji o zawodach, w których uczestniczy dany zawodnik). Określ odpowiednie zbiory informacji, które będą przechowywane w obydwu tabelach. Następnie ustal odpowiednio pola i określ ich typy. Zdefiniuj relacje, biorąc pod uwagę, że jeden zawodnik może wziąć udział w kilku zawodach, a informacje o jednych zawodach dotyczą konkretnego zawodnika.

25 Zaprojektuj bazę danych: ustal zbiory informacji, zastanów się nad rzeczywistymi powiązaniami między grupami informacji, określ wymagania bazy, zaplanuj pola i tabele. Zdefiniuj odpowiednie klucze i relacje. a)Wypożyczalnia samochodów (np. informacje o samochodach, klientach, transakcjach wypożyczenia). b)Moja płytoteka (np. informacje o albumach, wykonawcach, piosenkach). c)Obsługa schroniska (np. informacje o pokojach, gościach, rezerwacjach). d)Serwis sprzętu komputerowego (np. informacje o klientach, sprzęcie, reklamacjach).

26


Pobierz ppt "Temat : Wykonywanie podstawowych operacji na relacyjnej bazie danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google