Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź INAUGURACJA I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH STACJONARNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź INAUGURACJA I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH STACJONARNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl INAUGURACJA I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH na Wydziale Zarządzania UŁ w roku akad. 2014/2015 3 października 2014 r. Prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta Kierownik Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Zakresie Nauk o Zarządzaniu

2 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Plan wystąpienia 1.Powitanie  2.Ogólne informacje o studiach doktoranckich na WZ UŁ  3. Prawa i obowiązki doktoranta  4. Karty przedmiotów  5. Praktyki zawodowe  6. Stypendia dla doktorantów  7. Obowiązki sprawozdawcze doktoranta  8. Strona internetowa dla doktorantów  9. Bieżące ogłoszenia – pani Małgorzata Krysiak dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ 2 2

3 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Studia stacjonarne (czteroletnie) – od 1995 r. Liczba przyjętych: na rok akad. 2013/14 - 24 2014/15 – 31 od 1995 – 324 Ukończyło program od 1995 r. – ok. 130 doktorantów Studia niestacjonarne (trzyletnie) – od 2003 r. Liczba przyjętych: na rok akad. 2013/14 - 10 2014/15 – 10 od 2003 – 318 Ukończyło program od 2003 r. – ok. 190 doktorantów dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ 3 Ogólne informacje o studiach doktoranckich

4 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Główne regulacje prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE MNiSW z dnia 12.12.2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich ROZPORZĄDZENIE MNiSW z dnia 1.09 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych oraz ROZPORZĄDZENIE MNiSW z dnia 1.07 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Regulamin studiów doktoranckich uchwalony przez Senat Uniwersytetu Łódzkiego uchwałą 452 z dnia 5 marca 2012 r., z póź. zm., Zarządzenia Rektora UŁ w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w UŁ z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Uchwały Rady Wydziału UŁ dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ 4 Ogólne informacje o studiach doktoranckich

5 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl § 3. Studia doktoranckie stwarzają warunki do: 1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie; 2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych; 3) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publicznej prezentacji dzieła artystycznego; 4) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe; 5) przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego; 6) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. ROZPORZĄDZENIEMINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ 5 Ogólne informacje o studiach doktoranckich

6 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl § 5. Realizacja programu studiów doktoranckich w uczelni przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego i prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów. ROZPORZĄDZENIEMINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Ogólne informacje o studiach doktoranckich

7 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Studia doktoranckie prowadzą do zdobycia przez absolwenta kwalifikacji trzeciego stopnia. Przez kwalifikacje trzeciego stopnia rozumie się uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym (…) stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki (…), potwierdzone odpowiednim dyplomem - art. 2 ust. 1 pkt 18h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Oznacza to konieczność napisania i obrony pracy doktorskiej w okresie regulaminowego trwania studiów doktoranckich, tj. do końca: 4 roku studiów stacjonarnych, 3 roku studiów niestacjonarnych. dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ 7 Ogólne informacje o studiach doktoranckich

8 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Prawa doktoranta (§18-21Regulaminu SD) (1) Prawo do: 1) opieki naukowej ze strony opiekuna naukowego albo promotora oraz promotora pomocniczego pracy doktorskiej, 2) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków UŁ oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów UŁ w zakresie niezbędnym do realizacji programu studiów, prowadzenia badań naukowych i przygotowania rozprawy doktorskiej, 3) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, 4) działalności w wydziałowych oraz uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów UŁ, 5) uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych seminariach, konferencjach i sympozjach naukowych z zakresu dyscypliny, w której się doktoryzuje oraz publikowania wyników swojej pracy badawczej, 6) wyjazdów na staże i stypendia, 7) uzyskiwania nagród i wyróżnień określonych w odrębnych przepisach,

9 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Prawa doktoranta ( §18-21 Regulaminu SD) (2) Prawo do: 8) ubiegania się o dofinansowania określone w odrębnych przepisach, 9) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, 10) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, przy czym doktorant ma obowiązek niezwłocznie poinformować właściwą komórkę organizacyjną UŁ o każdorazowej zmianie tytułu ubezpieczenia, 11) ubiegania się o odpłatne zakwaterowanie w hotelu asystenckim lub domu studenckim, 12) ubiegania się o zaliczenie przedmiotów zgodnych z programem studiów doktoranckich zaliczonych w innych jednostkach, 13) ubiegania się w uzasadnionych przypadkach o indywidualny program studiów lub indywidualną organizację studiów, 14) ubiegania się o przedłużenie studiów doktoranckich.

10 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Obowiązki doktoranta (§ 22-23 Regulaminu SD) 1) postępowanie zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem studiów doktoranckich oraz innymi przepisami obowiązującymi w UŁ, 2) realizacja obowiązującego programu studiów, prowadzenie badań naukowych i składanie w wyznaczonych terminach dokumentów, 3) odbycie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu ( w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin rocznie, przy czym wymiar zajęć prowadzonych lub współprowadzonych w uczelni nie może być mniejszy niż 10 godzin rocznie), 4) udział w pracach jednostki organizacyjnej, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, 5) wnoszenie we właściwym czasie opłat związanych z odbywaniem studiów niestacjonarnych; 6) niezwłocznego powiadamiania uczelni o zmianie danych osobowych (w formie pisemnej).

11 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Karty wszystkich przedmiotów na dany rok akademicki są zamieszczane w systemie USOS Zajęcia z poszczególnych przedmiotów muszą być realizowane zgodnie z treściami programowymi i warunkami zaliczenia określonymi w kartach przedmiotów Karta seminarium doktorskiego (od II semestru): Ogólna w USOS na cały okres trwania seminarium, a karty seminarium prowadzonych przez poszczególnych opiekunów na stronie internetowej WZ - Dla Doktorantów: O studiach = przewodnik każdego Doktoranta w zakresie seminarium doktorskiego oraz realizacji własnej pracy naukowej dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ11 11 dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ Karty przedmiotów (tzw. sylabusy)

12 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Wymiar praktyk, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu dla doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich w uczelni, nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie. 1. Praktyki zawodowe doktoranta WZ UŁ polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub uczestniczeniu w ich prowadzeniu w uczelni odbywają się na WZ UŁ (lub Wydziale UŁ, na którym dydaktycy WZ prowadzą zajęcia) 2. Praktyki zawodowe dla słuchaczy studiów doktoranckich, polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych na WZ UŁ planuje Katedra, w której zatrudniony jest Opiekun naukowy danego doktoranta. 3. Doktorant I roku studiów może samodzielnie prowadzić zajęcia dydaktyczne od II semestru, a do tego czasu może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez innego pracownika Katedry, w której jest zatrudniony Opiekun naukowy doktoranta. dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ12 Praktyki zawodowe

13 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl 4. W przypadku braku możliwości samodzielnego przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim na WZ UŁ doktorant odbywa praktyki zawodowe w formie uczestnictwa w prowadzeniu zajęć, przy czym są stosowane następujące zasady: a) co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru doktorant uzgadnia z opiekunem naukowym rodzaj zajęć, w których doktorant będzie uczestniczył, b) doktorant może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez opiekuna naukowego lub innego pracownika Katedry, w której zatrudniony jest opiekun, jeśli pracownik ten wyrazi zgodę na współprowadzenie zajęć przez doktoranta; c) uczestnictwo w prowadzeniu zajęć polega na aktywnym udziale doktoranta w: - przygotowaniu materiałów do zajęć (np. prezentacji, studium przypadku, zestawu przykładów i zadań), - przeprowadzeniu zajęć na tematy wskazane przez opiekuna naukowego lub innego nauczyciela akademickiego, - przygotowaniu, przeprowadzeniu i sprawdzeniu prac zaliczeniowych studentów. dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ13 Praktyki zawodowe

14 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl 5. Jeżeli w danym roku akademickim dla doktoranta nie zostaną zaplanowane zajęcia dydaktyczne, i nie będzie możliwe, z uzasadnionych powodów, jego uczestnictwo w prowadzeniu zajęć, powinien on zwrócić się z podaniem do Kierownika SD o przeniesienie zajęć dydaktycznych na następny rok akad. Podanie należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia danego roku akademickiego. 6. Podania, o którym mowa w pkt 5, nie mogą złożyć słuchacze ostatniego roku SD. 7. Doktorant, który będzie odbywał praktykę zawodową w formie uczestnictwa w prowadzeniu zajęć przekazuje nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem danego semestru do dziekanatu SD informację o rodzaju zajęć, przewidywanej liczbie godzin i nazwisku nauczyciela akademickiego, z którym będzie współprowadził zajęcia (zgodnie ze wzorem nr 10 Regulaminu SD). 8. Opiekun naukowy doktoranta zalicza praktyki zawodowe odbyte przez doktoranta w danym roku akademickim wpisując w karcie okresowych osiągnięć i w protokole w USOS adnotację zal. W przypadku, gdy doktorant nie uzyska zaliczenia praktyk zawodowych, opiekun wpisuje – nzal. dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ14 Praktyki zawodowe

15 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl System stypendialny obejmuje: 1.Stypendium doktoranckie 2.Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 3.Stypendium dla najlepszych doktorantów 4.Stypendia z systemu pomocy materialnej dla osób w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. O stypendia 1 i 2 mogą ubiegać się tylko doktoranci studiów stacjonarnych. Za obsługę funkcjonowania systemu stypendialnego (wypłaty, przyznawanie świadczeń) odpowiada Centrum Obsługo Studenta (COS) – w Rektoracie UŁ dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ15 Stypendia dla doktorantów

16 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Wszystkie świadczenia w ramach systemu stypendialnego i systemu pomocy materialnej są przyznawane na wniosek doktoranta Wnioski o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium oraz dla najlepszych doktorantów są składane do dziekanatu Wnioski o świadczenia z systemu pomocy materialnej są składane w COS Terminy składania wniosków określają stosowne regulaminy – szczegółowa informacja o terminach w tabeli na stronie internetowej WZ: Dla Doktorantów - O studiach. dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ16 Stypendia dla doktorantów

17 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Rozszerzenie uczelnianego systemu stypendialnego stanowią stypendia przyznawane przez instytucje zewnętrzne, m. in.: –Stypendium ministra MNiSzW dla wybitnych doktorantów, –Stypendium z Urzędu Miasta, –Stypendia fundowane przez inne instytucje. Informacje o stypendiach są publikowane na stronie WZ w zakładce „Dla doktorantów”. dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ17 Stypendia dla doktorantów

18 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ - kierownik SD na WZ UŁ18 Okresem rozliczeniowym na SD jest rok akademicki. Doktoranci są zobowiązani złożyć kierownikowi SD DO DNIA 30 WRZEŚNIA: 1.Arkusz Oceny Doktoranta (AOD), zawierający opinię opiekuna o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej - WZÓR Nr 5 na stronie Internetowej WZ 2 Kartę okresowych osiągnięć 3. Kartę Indywidualnych Obciążeń Dydaktycznych (KIOD) w przypadku doktorantów prowadzących zajęcia oraz oświadczenie o odbytych praktykach. KIOD pozyskuje bezpośrednio dziekanat z systemu USOS, a oświadczenie wypełniają wszyscy doktoranci i dostarczają do dziekanatu. NIEZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W TERMINIE RODZI KONSEKWENCJE PRZEWIDZIANE W Regulaminie SD – skreślenie z listy uczestników SD. Obowiązki sprawozdawcze doktorantów na koniec roku akademickiego

19 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Strona internetowa dla doktorantów WZ Dla doktorantów O studiach Ogłoszenia Akty prawne Wzory podań i wniosków Praktyki Stypendia/pomoc materialna Rozkłady zajęć Ubezpieczenia BHP Konferencje, konkursy, programy Plany studiów (siatki) Opłaty Seminarium doktorskie Ogłoszenia – mgr Małgorzata Krysiak

20 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Bieżące ogłoszenia – mgr Małgorzata Krysiak Umowy Powiadomię emailem o nowych terminach podpisania umów. Legitymacje Po podpisaniu umowy.

21 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Dziękujmy za uwagę. Anna Szychta


Pobierz ppt "Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź INAUGURACJA I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH STACJONARNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google